[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8839/0]
ตอนที่ ๖ พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน
ท่านผู้ฟังที่เคารพ การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้เรามีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อม และการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยเอง ไม่เพียงเท่านั้น
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8960/0]
ตอนที่ ๕ โอกาสดีๆมีมากับอาเซียน
การเคลื่อนย้ายถ่ายเทพลเมืองของประชาคมอาเซียนนั้น เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ต้อนรับแรงงานทุกระดับที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำมาหากินในแผ่นดินของเรา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8907/0]
ตอนที่ ๔ ทัศนคติใหม่ของขาวไทยในประชาคมอาเซียน
ท่านผู้ฟังที่เคารพ เราอยู่ในบรรยากาศที่มองประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็นศัตรูกันมานาน ถ้าเรายังต่างคนต่างมองเพื่อนบ้านว่าเป็นศัตรูการพัฒนาประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ก็คงจะประสบความสำเร็จได้ยาก
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8908/0]
ตอนที่ ๓ : รู้เขา...รู้เรา...เข้าใจสุขภาพ
แม้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบเชิงสร้างสรค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นภูมิภาคเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ร่วมกันคือสภาพการณ์ต่างๆ ที่จะตามมาหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายพลเมืองได้อย่างเสรี
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8823/0]
ตอนที่ ๒ : อ่างทองสมานฉันท์......สายสัมพันธ์อาเซียน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราอย่างแน่นอน เพราะเราจะพบพี่น้องอาเซียนต่างชาติ ต่างภาษาถึง 9 ประเทศ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูระพีร์ ปิยจันทร์
เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558 [เข้าชม : 8886/0]
ตอนที่ ๑ : ชาวอ่างทองพร้อมใจ ในวิถีอาเซียน
เหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว ที่ประเทศของเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการกำหนดวันเป้าหมายประชาคมอาเซียนไว้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นิวรรณ ไชยรัตน์
เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2558 [เข้าชม : 11383/0]
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ศ 14101 เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ศ 14101 เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2558 [เข้าชม : 16963/0]
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : วิภา ศรีม่วงกลาง
เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2557 [เข้าชม : 27151/0]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๗ ตัวอย่างขั้นตอนการปั้น (การปั้นตุ๊กตาดิน ๒)
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น โดยใช้ฐานการเรียนศิลปะงานปั้น ๑๐ ฐานการเรียน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2557 [เข้าชม : 21945/0]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based Learning)
การสอนที่ได้เน้นในเรื่องของความแตกต่างของนักเรียน โดยมีการแบ่งนักเรียน เป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2557 [เข้าชม : 16589/0]
รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย
เผยแพร่ผลงาน(บทคัดย่อ)
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2557 [เข้าชม : 16661/0]
คุยข่าวครูยามเช้ากับ ศน.เหลิม 31 ต.ค.2557
ประเด็น เรื่องการนำ การสอบตก ให้เด็กนักเรียนเรียนซ้ำชั้นมาใช้อีก ในยุค ดร.กมล รอดคล้าย
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2557 [เข้าชม : 16610/0]
ข่าวข้นข่าวครู 30 ต.ค..2557
ข่าวข้นข่าวครู 30 ต.ค..2557
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 20857/0]
เผยแพร่งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 20549/0]
เผยแพร่งานวิจัย นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 20466/0]
เผยแพร่ งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวกระทำ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 20594/0]
เผยแพร่ งานวิจัย นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
การพัฒนาทักษะการสรุปความคิดรวบยอดโดยใช้แผนที่ความคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2557 [เข้าชม : 25311/0]
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเทคนิคอินทรีย์ชีวภาพ

แสดงหน้าที่<- 3 จากทั้งหมด 154 หน้า ->
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |