[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น CAI (Computer Assisted Instruction) หรือ CAL (Computer Assisted Learning)   

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น CAI (Computer Assisted Instruction) หรือ CAL (Computer Assisted Learning) เป็นต้น  พอจะสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องช่วยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนและฝึกทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีรูปแบบ  ตัวหนังสือ  สีและภาพกราฟิก  สวยงาม  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามคำแนะนำ   ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์คือการโต้ตอบกันระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์  และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนว่าบรรลุถึงเกณฑ์ที่ตั้งหรือไม่  รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน 


 ผู้จัดทำนางสุทิน ยศยาวิไล

2  ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ในวงการศึกษาปัจจุบันมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมทั้งผู้ออกแบบบทเรียน และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน การแบ่งลักษณะ ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักการศึกษา นักวิชาการได้จัดแบ่งประเภทลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็นประเภทต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน 
           1 . ใช้เพื่อการสอน (Tutoring) 
           2. การฝึกและปฏิบัติ (Drill  and  Practice)  
           3.  การแก้ปัญหา  (Problem  Solving)  
           4.  การสร้างสถานการณ์จำลอง  (Stimulation) โ
           5.  การเล่นเกม (Gaming) 
           6.  บทสนทนา (Dialogue) 
           7.  การสาธิต (Demonstration) 
           8.  การทดสอบ (Testing) 
           9.  การไต่ถาม (Inquiry) 
           10.  แบบรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Combination)

3   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        
        1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง                                    
        2.  การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  มีการตอบโต้ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียนทำให้  ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงในทันที ทำให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายมีความสนใจที่จะเรียนรู้
        3.   ผู้เรียนเรียนได้ดีกว่าและเร็วกว่าการสอนตามปกติ ทำให้ใช้เวลาในการเรียนน้อยลง
        4.  ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาจบแล้ว
        5.  ผู้เรียนได้เรียนแบบ  Active  Learning  
        6.  การรวมเอาสีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง  การให้ดูเหมือนจริง  และเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้  และทำกิจกรรมต่าง ๆ 
        7.  ความสามารถของเครื่องในการเก็บข้อมูล บันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนและประเมินผู้เรียนได้ ทำให้สามารถนำมาใช้ได้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยสามารถกำหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนและแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที
        8.  ช่วยให้ผู้สอนสามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และประเมินผู้เรียนได้
   
  4   ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
          
           1.  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนำมาใช้ถึง 10 ปีที่ผ่านมาจึงจัดได้ว่าเป็นของใหม่  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นการกระตุ้นและเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
             2.  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ในการให้เสียง ภาพ ตลอดจนข้อความที่เคลื่อนไหวทำให้มีความเหมือนจริงมากขึ้น เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยที่สื่อชนิดอื่น ๆ ชนิดเดียวไม่สามารถทำได้ การเสนอภาพ  เสียง  อักษร ในเรื่องต่าง ๆ พร้อมกันบนจอภาพเป็นการใช้มัลติมีเดีย (Multimedia)  ที่สร้างเสริมประสบการณ์ได้กว้างขวางครอบคลุมได้มากกว่าครู
             3. คอมพิวเตอร์ในรูปของ CAI ใช้ในการบันทึกและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนและแสดงให้เห็นได้ทั้งในรูปของตัวอักษร ภาพ และแผนภูมิ เป็นการประเมินผลของผู้เรียนตลอดเวลา
             4.  จากข้อมูลข้อ 3 ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทำนาย และชี้แนวโน้มของระดับการเรียน หรือความสามารถของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ตอบสนองปรัชญาการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
             5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะออกแบบให้ปรับรับผู้เรียนที่มีความสามารถและความสมบูรณ์ของวุฒิภาวะแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนช้าก็สามารถเรียนได้ หรือผู้เรียนอ่อนก็สามารถลองผิดลองถูกได้ตามความเร็วของแต่ละคน โดยไม่ต้องมีความรู้สึกมีปมด้อยกับเพื่อน เพราะคอมพิวเตอร์ จะสนองตอบรายบุคคลได้เป็นอย่างดี
             6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรม และเพิ่มเติมขยายได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้สามารถปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี
              7. บทบาทของครูจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนกับคอมพิวเตอร์       ช่วยสอน บทบาทเดิมของครูจะเปลี่ยนไปทำให้ครูมีเวลาในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้มาก
              8.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีเหตุผล และมีความคิดที่เป็น Logical  เพราะการโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้เรียนจะต้องทำอย่างมีขั้นตอน มีระเบียบและเหตุผลพอสมควร  เป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีจัดเป็นหลักสูตรที่ซ่อนเร้น โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนได้
               9. การโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมากจะผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)จึงเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถใช้แป้นพิมพ์ (Keyboard) ได้อย่างดีและแม่นยำในการใช้ตัวอักษรอีกด้วย
                10.  จะนำเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียนได้อย่างคงที่  โดยไม่เหนื่อยล้าหรือหลงลืม                

1.5   การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
      
               1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการสร้างบทเรียน เป้าหมายของบทเรียนและวิธีการสอนที่บรรลุถึงเป้าหมาย
               2.   ออกแบบบทเรียน  โดยคำนึงถึงกิจกรรมบทเรียนต่าง ๆ ว่าต้องมีอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมายของวิชาที่ได้วางเอาไว้ งานส่วนนี้จะต้องแยกทำเป็นสองส่วนคือ กำหนดกิจกรรมโดยสังเขปก่อนแล้วจึงแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย
                3.   การพัฒนาบทเรียน เป็นการจัดสร้างบทเรียนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
                4.  ประเมินผลบทเรียน ในช่วงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการทดสอบบทเรียน โดยใช้กลุ่มนักเรียนทดสอบเพื่อการใช้งานหรือการเรียนของนักเรียนว่าบทเรียนที่ใช้เรียนนั้นใช้งานได้ดีและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าหากใช้งานได้ไม่ดีหรือมีที่ผิดอื่น ๆ ก็จะแก้ไขดัดแปลงต่อไปในอีกช่วงหนึ่ง คือหลังจากการนำบทเรียนไปสอนหรือใช้งานแล้ว บทเรียนนั้นอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ได้
                5.  นำบทเรียนไปใช้งานจริง ระหว่างการใช้งานนั้นครูอาจสรุปผลได้แน่นอนอีกครั้งหรือหลายครั้งว่าบทเรียนที่จัดสร้างขึ้นนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยังถ้ายังก็มีการปรับปรุงแก้ไขได้อีก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องครอบคลุมการสอนทั้ง 4 ระยะ คือ การให้สารสนเทศ แนะแนวทางการเรียน ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ครอบคลุมการสอนทั้ง 4 ระยะ และสอดคล้องตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวนั้น ก็คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบศึกษาทบทวน (Tutorial) นอกจากระเบียบวิธี (Methodology) ที่ดีของบทเรียนแล้ว การใช้เรขภาพ สี เสียง ภาพเคลื่อนไหว จะช่วยเพิ่มความสนใจและรักษาความสนใจของผู้เรียนให้คงอยู่ การสรุปสาระสำคัญของเนื้อหา (Content Summary) ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิด การถ่ายโยงการเรียนรู้และความคงทนในการจำทั้งในระยะสั้น(Short Term Memory) และการจำในระยะยาว (Long Term Memory)

  อ้างอิง

กิดานันท์  มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโพร ดักส์.         
ขนิษฐา  ชานนท์. (2532, ฉบับปฐมฤกษ์). “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน,” เทคโนโลยีทางการศึกษา. 1(1), 7-13. ครรชิต  มาลัยวงศ์. (2537).  “It In University Education.” เทคโนโลยีสารสนเทศ.   กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  (2541).  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  กรุงเทพฯ : บริษัทวงกมล               โปรดักชัน  จำกัด.
ทักษิณา  สวนานนท์.  (2530).  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา.
ธรรมรัตน์ นุตะธีระ.  (2549).  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง การจำลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ์ของ DNA semi-conservation of DNA replication.  บทคัดย่อ.
ยืน  ภู่วรวรรณ. ( 2528).  “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน” ในรายงานการสัมมนาบทบาทของเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต”.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อัดสำเนา.
ยืน  ภู่วรวรรณ  และประพาส  จงสถิตวัฒนา.  (พฤศจิกายน 2529).  การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์.  40(11), 563-569.         
สยามคอมพิวเตอร์และภาษา.  (2549).  คู่มือการใช้ Macromedie Captivate.  กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์และภาษา.  
Oden,  R.E.  (August, 1982). An Assessment  of  the  Effectiveness  of  Computer Assisted  Instruction  on  Altering  Teacher  Behavior  and  the  Achievement  And  Attitude  of  Ninth  Grade  Pre-Algebra  Mathematics  Students, Dissertation  Abstracts  International : 43(2), 355- A..
Prenis, John. (1977).  Running press glossary of computer terms.   NewJersey : Kaiman& Polon.
Sippl, Charles J. (1981). Microcomputer Dictionary. 2 edition. U.S.A. : Hayward W. slams & Co.,Inc.
Spencer, Donald D. (1977).  Computer Dictionary. 2 edition, Florida. : Camels Publishing Company, Inc.
Splittgerber, Fred L.  (January, 1979).  Computer-based  Instruction  A  Revolution  in  the making,  Educational  Technology,19(1), 20-26.
Stolurow,  Lawrence  M.  (1971). Computer Aided  Instruction,  in  The Encyclopedia of  Education.  New York : Macmillan &  Free Press.
Zinn,K.l. (1976).  Computer – Assisted Instruction (CAI), Encyclopedia of Computer Science.  New York:  Macmillan, 268 – 270.
   
                     


 

เข้าชม : 6588
นำเสนอโดย : สุทิน ยศยาวิไล
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพท.แพร่เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25283 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33531 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21108 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21159 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22926 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21162 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 25975 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26125 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28485 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27621 ]
 10 บทความ Text Random
ถึงเวลาต้องลากันอีกแล้วหรือ!
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือ
พลาด...มหาวิทยาลัย ไม่ต้องเครียด
พืชมงคลวันเกษตรกร
สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ สรรค์สร้างด้วยครู (ต่อ)
การแก้ไขไวรัส W32/Hakag-A, SCVHSOT.EXE
ลองทายซิ อิตถีรัตนะ ล้านนา คืออะไร
ลำนำเพลงแห่งขุนเขาลำเนาไพร
ภาษาดีอยู่ที่พ่อแม่
กุยช่าย..สร้างรายได้ รักษาโรค
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |