[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อาทิตย์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

        ครูหลายท่านมีความวิตกกังวลและไม่มั่นใจในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลัวว่าจะสอนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด  ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และคลายกังวลให้กับครูผู้สอน
        ผู้เขียนได้คัดลอก   ข้อมูลจาก    ข้อเสนอแนะ  การใช้หลักสูตรและสื่อ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สาระการออกแบบและเทคโนโลยี   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                              ............................................................................
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โครงสร้างเวลาเรียน
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยโครงสร้างเวลาเรียนจะต้องกำหนดตามกรอบจากส่วนกลาง โดยโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา
พื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กำหนดไว้ดังนี้
        1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  ชั้นปีละ  40 ชั่วโมง
        2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ชั้นปีละ 80 ชั่วโมง
        3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   ภาคเรียนที่ 1  40 ชั่วโมง  ( 1หน่วยกิต)   ภาคเรียนที่ 2  40 ชั่วโมง  ( 1 หน่วยกิต)   รวม 1 ปี   80 ชั่วโมง ( 2 หน่วยกิต)
        4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวมทั้ง  3 ปี  กำหนดให้เรียน  จำนวน 120 ชั่วโมง ( 3 หน่วยกิต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในหลักสูตรนี้มี 4 สาระคือ
       1. การดำรงชีวิตและครอบครัว
       2. การออกแบบและเทคโนโลยี
       3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       4. การอาชีพ
             
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะประกอบด้วย 4 สาระ ได้แทรกรายละเอียดงานงานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานธุรกิจและงานช่าง  ไว้ในสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4  การอาชีพ   ส่วนการจัดการเรียนรู้ไม่ได้บังคับให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 5 งาน แต่ต้องจัดการเรียนรู้  ให้ครบทั้ง 4 สาระ ตามตัวชี้วัดนั้น ๆ ในแต่ละปี   จะประเมินผลจากตัวชี้วัดเป็นหลัก โดยมีจุดเน้นว่าต้องสอนให้ครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯส่วนการจัดการเรียนรู้สาระที่ 2 และสาระที่ 3 เป็นการขยายความให้มีรายละเอียด มากขึ้นจากตัวชี้วัด สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 สาระของกลุ่มการงานฯ ให้ยึดตัวชี้วัดเป็นหลัก ส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นเพียงตัวช่วยให้เกิดผลบรรลุตัวชี้วัดนั้นๆ
       สำหรับสาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology)  เป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์เป็นเรื่องของการส่งเสริมการคิดค้นคว้าสร้างสรรค์ หาสิ่งใหม่ทั้งที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการอย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลโดยอยู่ในกรอบของระบบเทคโนโลยีที่มีตัวป้อน (Input) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ออกมาเป็นผลลัพธ์ (Output) โดยที่ผลลัพธ์ออกมาอาจแตกต่างกันออกไปตามทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่
         โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของสถานศึกษาส่วนใหญ่ จะมีเวลาเรียนไม่มากนัก แต่ตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานจะคาดหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี โดยเฉพาะทักษะปฏิบัติตามธรรมชาติของกลุ่มสาระฯ ดังนั้นครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมโดยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาที่กำหนดตามโครงสร้างของหลักสูตรฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในรูปแบบต่าง ๆเพื่อสร้างชิ้นงาน / ผลงานให้ประจักษ์ตามสภาพจริงเข้าชม : 12986
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกลาง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25295 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33542 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21119 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21170 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22939 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21175 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 25987 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26138 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28498 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27632 ]
 10 บทความ Text Random
โทรศัพท์มือถือ...ช่วยฝึกพัฒนาการ
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ถูกลงข่าวในหนังสือพิมพ์
ทายนิสัย...
ญี่ปุ่นจ๋า..... เธอทำไมไม่ฟู่ฟ่าเหมือนก่อน
สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ มีบทบาททางการแพทย์
๒๕๕๔ ปีแห่งคุณภาพครู
กินหน้าจอทีวี......มีโทษ
มันฝรั่งทอด VS ความเครียด
การพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อก้าวสู่ยุคศตวรรรษที่ 21
วัฒนธรรมในการกิน......ของสาวIT
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |