[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
Child Centered" ระบบที่ครู-พ่อแม่ต้องเข้าใจ-ใช้ให้ถูก
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2553

หากพูดถึง ระบบการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ "Child Centered" นั้น เป็นระบบที่พูดถึงกันมาก แต่ในด้านของการจัดการ หลายฝ่ายยังขาดความรู้ ความเข้าใจต่อระบบดังกล่าว โดยเฉพาะครู ทำให้การนำไปใช้ ยังไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร   

"Child Centered"หรือใคร กันแน่

หากพูดถึง ระบบการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ "Child Centered" นั้น เป็นระบบที่พูดถึงกันมาก แต่ในด้านของการจัดการ หลายฝ่ายยังขาดความรู้ ความเข้าใจต่อระบบดังกล่าว โดยเฉพาะครู ทำให้การนำไปใช้ ยังไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร วันนี้เรามีคำแนะนำจาก "ทมยันตี โปษยานนท์" ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์ มาเล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า ระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ Child Centered ที่ใช้ในบางโรงเรียนเป็นอย่างไร ลองศึกษาดูนะค่ะ...

ความคิดเห็นของผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์มีดันี้

จากการสอบถามเด็กประถมทั่วไป ครูส่วนใหญ่ต่างพากันสั่งงาน แจกใบงาน หรือการบ้านจนทำแทบไม่ทัน จนบางครั้งต้องให้พ่อแม่ช่วยทำ กลายเป็นการบ้านของพ่อแม่แทน ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ครูปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยขาดการดูแล หรือแนะนำอย่างใกล้ชิด
กับเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ทมยันตี โปษยานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์ ได้สะท้อนให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า ระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ Child Centered ที่ใช้ในบางโรงเรียน ยังไม่จริงจัง และเต็มรูปแบบเท่าที่ควร รวมทั้งขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กออกมาไม่ดี เพราะครูจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การปล่อยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ลืมที่จะใกล้ชิด และเอาใจเด็ก
ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ครูต้องเป็นเพื่อน และที่ปรึกษาให้กับเด็กตลอดเวลา หรือเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งต้องมีการบูรณาการที่หลากหลาย สอดรับกับความต้องการ และธรรมชาติของเด็ก โดยดึงความเด่นของเด็กแต่ละคนออกมาให้ได้ เพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น

"การเน้นเด็กเป็นสำคัญ ครูต้องสอนอย่างรอบคอบ ไม่ใช่สั่งให้เด็กทำโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง แต่ไม่สนใจเด็กเลย ซึ่งครูต้องเข้าถึงเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น นาย ก ข ค ง เป็นอย่างไร มีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ มีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงมีความรับผิดชอบที่ต่างกัน
ดังนั้นครูที่ใช้ระบบนี้ ต้องขยันให้มาก โดยเฉพาะครูประถม เพราะถ้าครูยิ่งสนใจเด็ก เป็นเพื่อนกับ เด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เพราะมีคนสนใจ และพร้อมที่จะแสดงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ออกมา และจึงเป็นคำตอบที่ดีว่า ทำไมถึงต้องมีนักเรียนต่อห้องจำนวนพอดี ซึ่งต้องไม่เกิน 25 คน"
ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์กล่าว

หลักสูตร Child Centered Programme

เมื่อมาดูกันที่ตัวหลักสูตร Child Centered Programme ของโรงเรียนศรีวิกรม์ ถือเป็นหนึ่งใน 5 ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทย ที่ใช้หลักสูตร Child Centered Programme เต็มรูปแบบ ในส่วนนี้ ผู้จัดการโรงเรียนฯ เล่าว่า ทางโรงเรียนใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งครูผู้สอนทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการสอนแบบบูรณาการ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ พร้อมกับยังเข้าร่วมโครงการ Thai School of Excellence เพื่อสนับสนุนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยกิจกรรมแต่ละตัว จะเน้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของเด็ก โดยประยุกต์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ให้สอดรับกับแนวคิด Fun-Find-Focus และ Fulfillment ตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถมศึกษา)

ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงไม่ใช้คำว่า "การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง" แต่ใช้คำว่า "ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด" เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจ และจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นครูต้องบูรณาการสื่ออย่างหลากหลาย ใช้ธรรมชาติช่วยสอน ฟังความคิดของเด็ก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ในขณะที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ และต่อยอดระบบนี้จากโรงเรียนด้วย นั่นจะทำให้เด็กอยากที่จะเรียน และกล้าคิด กล้าถาม และกล้าตอบอย่างเชื่อมั่น และมั่นใจมากขึ้น

ประเด็นปัญหา 
1. ครูผู้สอนเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นตามข้างบนนี้หรือไม่อย่างไรถ้าสอนนักเรียนในระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย
2. มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

ที่มาของภาพhttp://www.myfirstinfo.com

ทั้งนี้ จะแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ Fun Find Focus จะใช้กับเด็กที่อยู่ในระดับประถมศึกษา และเมื่อก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา จะใช้แนวคิด Fulfillment เพื่อต่อยอดเนื้อหาในเชิงลึกต่อไป ขณะเดียวกัน ยังมีฐานของหลักการ Fun - Find - Focus เหมือนเดิม ซึ่งสิ่งที่เด็กได้ จากการสังเกต และการประเมินพบว่า เด็กมีความสุขในการเรียน กล้าที่จะแสดงออก รู้ถึงคุณค่า และค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น

"ทางโรงเรียนจะปูพื้นฐานให้เด็กไปทีละขั้นตอน เริ่มจากอนุบาล เป็นวัยที่จะเริ่มสำรวจความสนใจของตนเอง ดังนั้น จึงต้องจัดให้เรียนปนเล่นตามแนวคิด Fun ส่วนชั้น ป.1-2 จะจัดตลาดนัดวิชาให้เด็กในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน ขณะที่เด็ก ป.3-4 จะเริ่มรู้ว่าตนเองมีความถนัด หรือสนใจทดลองเรียนในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง มีการร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรร่วมกับครู และเลือกวิชาตามความถนัดได้บางส่วน เพื่อจะได้ค้นหาตัวเองตามแนวคิด Find

ด้านเด็กชั้น ป.5-6 จะมีโอกาสค้นหาจุดเด่นของตัวเอง รวมทั้งจะเพิ่มความสามารถ และความถนัดให้ดีขึ้น โดยโรงเรียนจะจัดหลักสูตรเป็นวิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรีให้กับเด็ก ตามแนวคิด Focus ซึ่งเด็กอยากเรียนสาขาใด สามารถเลือกได้ตามความชอบของตัวเอง เช่น ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สุดท้าย คือ Fulfillment เป็นการเรียนรู้ของเด็กชั้นมัธยมศึกษา เป็นการเจาะลึกถึงแก่นของเนื้อหา" ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์อธิบายถึงตัวหลักสูตร Child Centered Programme


แหล่งที่มาของภาพ http://www.myfirstinfo.com

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์ กล่าวเสริมว่า ทุกกิจกรรม ครูจะไม่สร้างกรอบว่าตัวเองเป็นครู แต่จะทำหน้าที่หัวหน้าห้องให้กับเด็ก ซึ่งเด็กมีสิทธิในการเสนอ หรือเลือกแนวทางที่อยากเรียนได้ โดยครูมีหน้าที่เปิดใจรับฟัง และพูดคุยหาแนวทางร่วมกัน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้ให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นเรื่องหลัก เพื่อที่จะได้รับรู้ และเข้าใจถึงลักษณะของเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี

Child Centered พ่อแม่นำไปใช้กับลูกที่บ้านได้

นอกจาก Child Centered จะใช้ในระบบโรงเรียนแล้ว พ่อแม่สามารถนำไปบูรณาการร่วมกับลูกเองได้ที่บ้าน ในส่วนนี้ ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์ บอกต่อว่า พ่อแม่ต้องมีความรู้ และเข้าใจลูกก่อนว่า ลูกสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ ไม่ควรไปบังคับ หรือบล็อกความคิดของลูก โดยเอาใจเราไปใส่ใจลูก แต่ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของลูก ทั้งนี้ ตัวพ่อแม่เองต้องใกล้ชิด และคอยเป็นเพื่อนกับลูก ฟังความคิดของลูกให้มากขึ้นด้วย อย่าเอาตัวเองเป็นพระเอกว่าสิ่งที่เราคิด คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ขณะเดียวกันควรเรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ที่สำคัญควรลดการตำหนิ แต่เพิ่มการชมให้มาก เพื่อให้เด็กได้เกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าถาม และกล้าตอบต่อไป

"พ่อแม่หลายคนมีปม เมื่อสมัยหนึ่งอยากเป็นในสิ่งที่หวัง แต่ก็ไม่ได้เป็น เช่น หมอ นักว่ายน้ำ จึงนำความหวัง มาคาดหวังลูก เพื่อตอบสนองความสำเร็จของตัวเอง ทำให้ลูกเกิดความกดดัน และเครียดมากเกินไป ลูกก็ไม่มีความสุข ดังนั้น พ่อแม่ต้องเอาใจลูกมาใส่ใจเรา ลูกสนใจสิ่งใด ก็หาสิ่งนั้นมาให้ลูก เช่น ลูกชอบวาดภาพศิลปะ ก็หาหนังสือ หรือส่งเสริมในด้านนี้เป็นพิเศษ" ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์กล่าวทิ้งท้ายที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์แหล่งเนื้อหา ของทมยันตี  โปษยานนท์ ผูดการโรงเรียนศรีวิกรม์http://www.myfirstinfo.com


เข้าชม : 4407
นำเสนอโดย : ณัฐฎา แสงคำ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์ เขต 40
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
วิธีการป้องกันไข้หวัด
โดย : [เข้าชม : 36032 ]
สะัเดาที่ว่าขม ก็มีประโยชน์นะ
โดย : [เข้าชม : 32519 ]
ยาเสียตัว หรือ ยาเสียสาว
โดย : [เข้าชม : 69991 ]
ประโยชน์ของมะรุม
โดย : [เข้าชม : 20982 ]
วิธีล้างสารพิษในตับแบบง่ายๆ
โดย : [เข้าชม : 27606 ]
ดื่มน้ำอัดลมแล้วได้อะไร
โดย : [เข้าชม : 17306 ]
โรค "เด็กดักแด้"
โดย : [เข้าชม : 18540 ]
ถ่ายเป็นเลือด
โดย : [เข้าชม : 17654 ]
หินเกิดขึ้นได้อย่าางไร
โดย : [เข้าชม : 15868 ]
“ปู” ประกาศนำเด็กไทยไอคิวเกิน 100 ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน
โดย : [เข้าชม : 16353 ]
 10 บทความ Text Random
การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
กินถนอมลำไส้ใหญ่
ทำไม...ผมหงอกก่อนวัย
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ปริญญาที่มีปัญหา
ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน
บริจาคโลหิต สร้างกุศล หนึ่งคนให้มากมายผู้รับ
ประเพณีเดือนสิบ
เวรกรรม (บทความเขียนโดยนักเรียน)
คลิปวิดีโอ (บทความเขียนโดยนักเรียน)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |