[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟ สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

การคำนวณหาค่าไฟฟ้า การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอเพียง 1.1 ความพอประมาณ การรู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น 1.2 ความมีเหตุผล การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าฟ้าได้ 1.3 การมีภูมิคุ้มกัน   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟ สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด   จำนวน 4 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 ศึกษา อธิบายวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าได้
สาระการเรียนรู้
 การคำนวณหาค่าไฟฟ้า  การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      1.  ความพอเพียง
 1.1  ความพอประมาณ
  การรู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น
1.2 ความมีเหตุผล
   การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าฟ้าได้
1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
2.1 คุณธรรมกำกับความรู้แผนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟ สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด   จำนวน 4 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 ศึกษา อธิบายวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าได้
สาระการเรียนรู้
 การคำนวณหาค่าไฟฟ้า
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      1.  ความพอเพียง
 1.1  ความพอประมาณ
  การรู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น
1.2 ความมีเหตุผล
   การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าฟ้าได้
1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
2.1 คุณธรรมกำกับความรู้
2.1 เงื่อนไขคุณธรรม
สร้างจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยใช้เท่าที่จำเป็น   
2.2 เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง)
คำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้   
กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นนำ
1. นักเรียนดูภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้าของจริงที่ครูนำมาให้นักเรียนดู
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงที่มาของใบเสร็จค่าไฟฟ้าและการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จ
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
ขั้นให้ประสบการณ์
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่อง การคิดเงินค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย
2. ครูอธิบายวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า เพิ่มเติมและยกตัวอย่างการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จให้นักเรียนดู
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเงินค่าไฟฟ้า ตามโจทย์ที่ครูให้ แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถึงวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า พร้อมอธิปรายและซักถาม
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 การคิดเงินค่าไฟฟ้า โดยให้นักเรียนใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าของบ้านนักเรียนแต่ละคนมาคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนต้องจ่ายในแต่ละเดือน
5. ให้นักเรียนสอบถามข้อมูลการคิดคำนวณเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปดังนี้
1. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วยลดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องได้จ่ายในแต่ละเดือนลงได้
2. ครูแนะนำให้นักเรียนช่วยบอกคนในครอบครัวของตนเองช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วย
สื่อ
1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. http://www.mea.or.th
แหล่งเรียนรู้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
2. ห้องสมุด
การวัดและประเมินผล
 วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ตรวจผลงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือการวัด
1. แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ใบงาน
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
เกณฑ์การประเมิน
18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
  15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
   12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                  
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้       
บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ด้านผลการสอน
1.1  การประเมินด้านความรู้
      1. ผลการประเมินโดยใช้ใบงาน
                           การประเมินผลโดยใช้ใบงานที่ 1  พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
1.2 การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
              ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
 
1.3 การประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 3 (ดี)       จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คนคิดเป็นร้อยละ….
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
                        ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
2.  ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………….....                        
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………...
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………..
                 
                       ลงชื่อ…………………………..ผู้สอน
                              (…………………………)
                      วันที่…….เดือน………………….พ.ศ……......

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
             (ลงชื่อ)
                    (...................................................)
             ตำแหน่ง................................................
           วันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............

ภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้า
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
 
ใบความรู้
การคิดค่าไฟฟ้าประเภท บ้านที่อยู่อาศัย
ค่าไฟฟ้าปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ค่าไฟฟ้าฐาน  กำหนดจากค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า   สายส่งไฟฟ้า  สถานีจ่ายไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้าฐานมีอัตราแน่นอน โดยแบ่งตามผู้ใช้ไฟฟ้า 7 ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าฐานมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2534 และได้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกเมื่อเดือนมกราคม 2540 ปัจจุบันยังไม่มีการปรับ ซึ่งหากมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าฐานจะแสดงในรายการค่าไฟฟ้าในใบเสร็จรับเงิน
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คือ ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิต   ระบบส่ง  และระบบจำหน่าย เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน   ปัจจุบันจะทำการปรับ 4 เดือนต่อครั้ง การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าผันแปรจะแสดงในช่อง Ft ส่วนเพิ่ม/ส่วนลด ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร

ประเภท1.1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
    5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5 ) เป็นเงิน 0.00 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15 ) หน่วยละ 1.3576 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25 ) หน่วยละ 1.5445 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35 ) หน่วยละ 1.7968 บาท
    65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 2.1800 บาท
    50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 2.2734 บาท
    250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท
    เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
    ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 8.19 บาท
ประเภท 1.2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
    150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150 ) หน่วยละ 1.8047 บาท
    250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400)หน่วยละ 2.7781 บาท
    เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
    ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 40.90 บาท

วิธีคิดค่าไฟฟ้า
ตัวอย่างที่ 1
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย  อัตรา 1.1 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 120 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
    5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 5)    = 0.00 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 – 15)   = (10x1.3576)   = 13.576  บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)  = (10x1.5445)   = 15.445  บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)  = (10x1.7968)   = 17.968  บาท
    65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)  = (65x2.1800)  = 141.70  บาท
    20 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 120)  = (20x2.2734)   = 45.468 บาท
        รวม         = 234.1570 บาท
1.2 ค่าบริการ    = 8.19 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน = 234.157 + 8.19  = 242.3470 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 120 x 0.2195  = 26.34 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100   = (242.3470 + 26.34) x 7/100 = 18.808 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 242.3470 + 26.34+ 18.808 = 287.495 บาท
ที่มา : http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)

ตัวอย่างที่ 2
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.2 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 313 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 150)  = (150x1.8047)  = 270.7050 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 313)  = (163x2.7781)  = 452.8303 บาท
รวม  = 723.5353 บาท
1.2 ค่าบริการ  = 40.90 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน  = 723.5353 + 40.90  = 764.4353 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 313 x 0.2195  = 68.7035 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100  = (764.4353 + 68.7035) x 7/100 = 58.3197 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 764.4353 + 68.7035 + 58.3197 = 891.4585 บาท
ที่มา :  http://www.pea.co.th/rates/rates_ex_calculation.htm
          http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)
 
ใบงานที่ 1
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จค่าไฟของบ้านตนเอง …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ
มิติการประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
    1.  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการเป็นบางครั้ง ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลจนเป็นนิสัยและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนได้
    2.  มีความรับผิดชอบ ทำงานที่รับมอบหมายไม่ครบถ้วนและส่งงานไม่ตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน และส่งงานตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและส่งตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์ เต็มความสามารถและส่งตรงเวลา
    3.  ตรงเวลา ไม่มีความกระตือรือร้นและมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความกระตือรือร้นแต่มาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นและมาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นเตรียมความพร้อม สนใจและมาตรงเวลาสม่ำเสมอ
    4.  มีความคิด
      สร้างสรรค์ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บ้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากและแปลกใหม่อยู่เสมอ
    5.    การทำงานร่วมกับ
        ผู้อื่น ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มพอใช้ ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มดี ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มอย่างยอดเยี่ยม
เกณฑ์การประเมิน
        18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
          15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
           12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
        0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)
         *  ผู้ที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
http://www.thaigoodview.com/node/29570

2.1 เงื่อนไขคุณธรรม
สร้างจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยใช้เท่าที่จำเป็น   
2.2 เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง)
คำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้   
กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นนำ
1. นักเรียนดูภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้าของจริงที่ครูนำมาให้นักเรียนดู
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงที่มาของใบเสร็จค่าไฟฟ้าและการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จ
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
ขั้นให้ประสบการณ์
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่อง การคิดเงินค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย
2. ครูอธิบายวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า เพิ่มเติมและยกตัวอย่างการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จให้นักเรียนดู
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเงินค่าไฟฟ้า ตามโจทย์ที่ครูให้ แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถึงวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า พร้อมอธิปรายและซักถาม
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 การคิดเงินค่าไฟฟ้า โดยให้นักเรียนใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าของบ้านนักเรียนแต่ละคนมาคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนต้องจ่ายในแต่ละเดือน
5. ให้นักเรียนสอบถามข้อมูลการคิดคำนวณเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปดังนี้
1. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วยลดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องได้จ่ายในแต่ละเดือนลงได้
2. ครูแนะนำให้นักเรียนช่วยบอกคนในครอบครัวของตนเองช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วย
สื่อ
1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. http://www.mea.or.th
แหล่งเรียนรู้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
2. ห้องสมุด
การวัดและประเมินผล
 วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ตรวจผลงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือการวัด
1. แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ใบงาน
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
เกณฑ์การประเมิน
  18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
  15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
  12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
    0 -  11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)
กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้       
บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ด้านผลการสอน
1.1  การประเมินด้านความรู้
      1. ผลการประเมินโดยใช้ใบงาน
                           การประเมินผลโดยใช้ใบงานที่ 1  พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
1.2 การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
              ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
 
1.3 การประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 3 (ดี)       จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คนคิดเป็นร้อยละ….
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
                        ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
2.  ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………….....                        
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………...
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………..
                 
                       ลงชื่อ…………………………..ผู้สอน
                              (…………………………)
                     วันที่…….เดือน………………….พ.ศ……......
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
            (ลงชื่อ)
                    (...................................................)
             ตำแหน่ง................................................
           วันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............

ภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้า
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
 
ใบความรู้
การคิดค่าไฟฟ้าประเภท บ้านที่อยู่อาศัย
ค่าไฟฟ้าปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ค่าไฟฟ้าฐาน  กำหนดจากค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า   สายส่งไฟฟ้า  สถานีจ่ายไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้าฐานมีอัตราแน่นอน โดยแบ่งตามผู้ใช้ไฟฟ้า 7 ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าฐานมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2534 และได้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกเมื่อเดือนมกราคม 2540 ปัจจุบันยังไม่มีการปรับ ซึ่งหากมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าฐานจะแสดงในรายการค่าไฟฟ้าในใบเสร็จรับเงิน
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คือ ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิต   ระบบส่ง  และระบบจำหน่าย เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน   ปัจจุบันจะทำการปรับ 4 เดือนต่อครั้ง การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าผันแปรจะแสดงในช่อง Ft ส่วนเพิ่ม/ส่วนลด ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร
ประเภท1.1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
    5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5 ) เป็นเงิน 0.00 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15 ) หน่วยละ 1.3576 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25 ) หน่วยละ 1.5445 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35 ) หน่วยละ 1.7968 บาท
    65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 2.1800 บาท
    50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 2.2734 บาท
    250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท
    เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
    ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 8.19 บาท
ประเภท 1.2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
    150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150 ) หน่วยละ 1.8047 บาท
    250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400)หน่วยละ 2.7781 บาท
    เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
    ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 40.90 บาท
วิธีคิดค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ 1
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย  อัตรา 1.1 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 120 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
    5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 5)    = 0.00 บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 – 15)   = (10x1.3576)   = 13.576  บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)  = (10x1.5445)   = 15.445  บาท
    10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)  = (10x1.7968)   = 17.968  บาท
    65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)  = (65x2.1800)  = 141.70  บาท
    20 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 120)  = (20x2.2734)   = 45.468 บาท
        รวม         = 234.1570 บาท
1.2 ค่าบริการ    = 8.19 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน = 234.157 + 8.19  = 242.3470 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 120 x 0.2195  = 26.34 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100   = (242.3470 + 26.34) x 7/100 = 18.808 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 242.3470 + 26.34+ 18.808 = 287.495 บาท
ที่มา : http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)

ตัวอย่างที่ 2
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.2 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 313 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 150)  = (150x1.8047)  = 270.7050 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 313)  = (163x2.7781)  = 452.8303 บาท
รวม  = 723.5353 บาท
1.2 ค่าบริการ  = 40.90 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน  = 723.5353 + 40.90  = 764.4353 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 313 x 0.2195  = 68.7035 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100  = (764.4353 + 68.7035) x 7/100 = 58.3197 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 764.4353 + 68.7035 + 58.3197 = 891.4585 บาท
ที่มา :  http://www.pea.co.th/rates/rates_ex_calculation.htm
              http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)
 
ใบงานที่ 1
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จค่าไฟของบ้านตนเอง …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………........………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ
มิติการประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
    1.  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการเป็นบางครั้ง ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลจนเป็นนิสัยและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนได้
    2.  มีความรับผิดชอบ ทำงานที่รับมอบหมายไม่ครบถ้วนและส่งงานไม่ตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน และส่งงานตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและส่งตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์ เต็มความสามารถและส่งตรงเวลา
    3.  ตรงเวลา ไม่มีความกระตือรือร้นและมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความกระตือรือร้นแต่มาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นและมาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นเตรียมความพร้อม สนใจและมาตรงเวลาสม่ำเสมอ
    4.  มีความคิด
      สร้างสรรค์ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บ้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากและแปลกใหม่อยู่เสมอ
    5.    การทำงานร่วมกับ
        ผู้อื่น ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มพอใช้ ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มดี ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มอย่างยอดเยี่ยม
เกณฑ์การประเมิน
        18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
          15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
           12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
        0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)
         *  ผู้ที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
http://www.thaigoodview.com/node/29570


เข้าชม : 9308
นำเสนอโดย : นางมินตรา งามทรัพย์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
สพท.ยโสธร เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3447 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28860 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28170 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27702 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27649 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27555 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27680 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30633 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 30978 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31642 ]
 10 บทความ Text Random
การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self –Directed Learning)
เจาะแก่น “Child Centered”
สิ่งล้ำค่า กับสิ่งไร้ค่า
วิชามาร ใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง
ก๊าซเรือนกระจก" อันตรายต่อสุขภาพ
กาแฟและสนทนา" นำพาสู่ความสำเร็จระดับโนเบล
Microsoft Multipoint คือ อะไร
อาหารไทยต้านมะเร็ง กินอาหารทะเล บำรุงสมอง
สถิติพุ่ง! มะเร็งลำไส้ใหญ่ นับวันยิ่งร้าย ฆ่าเงียบ
วิธีพิชิตโรค มะเร็ง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |