[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
บิ๊กซี (C) สาขา 2 : รูปแบบโปรแกรมภาษาซี
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

รูปแบบโปรแกรมภาษาซี : ในการเขียนภาษาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษารูปแบบพื้นฐานของภาษา และไวยากรณ้ ของภาษานั้น รูปแบบพื้นฐานของภาษาจะเขียนโปรแกรมในลักษณะของโมดูลคือมีการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้น ม.4

วิชาการโปรแกรม
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

รูปแบบของโปรแกรมภาษาซี        
         ในการเขียนภาษาโปรแกรม  ผูเขียนโปรแกรมจะตองศึกษารูปแบบพื้นฐานของภาษา และไวยากรณ ของภาษานั้น  รูปแบบพื้นฐานของภาษาจะเขียนโปรแกรมในลักษณะของโมดูลคือมีการแบงออกเปนสวนยอยๆ ที่เรียกวา ฟงกชัน (Function) แสดงดังตัวอยางที่ 1.1   และรูปที่ 1.1

ตัวอยางที่ 1.1   แสดงตัวอยางโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน

//-----------------------------------------------------------------//
#include   <stdio.h>
void  main( ) {
/* Display message to standard output */
printf(“My first program.”);
}
//-----------------------------------------------------------------//


ผลการทํางานของโปรแกรม


My  first  program.

ข้อควรระวัง
            1. การพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กตางกัน  จะทําใหเกิดความผิดพลาด
            2. ตรวจสอบวามีการพิมพขอความตางๆ เหมือนกับตัวอยาง
รูปที่ 1.1   แสดงสวนประกอบของโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน

            สวนประกอบที่ 1  สวนหัว (Header)   จะเปนสวนที่อยูที่ตอนตนของโปรแกรม  โดยอยูนอกสวนที่ เรียกวาฟงกชัน  ที่สวนหัวของโปรแกรมจะประกอบดวยคําสั่งที่เปนการกํ าหนดคาหรือกํ าหนดตัวแปรตางๆ   คําสั่งในที่ขึ้นตนดวยสัญลักษณ  # เปนคําสั่งที่เรียกวา ตัวประมวลผลกอน (Preprocessor) คือคําสั่งที่จะไดรับการ ทํากอนที่จะมีการคอมไพลโปรแกรม ตัวประมวลผลกอน ที่สํ าคัญของภาษาซีแบงออกเปน   2  ประเภทดังนี้
           1. # include
           ในภาษาซีจะมีฟงกชันมาตรฐานที่ผูผลิตคอมไพเลอรไดจัดเตรียมไวให ซึ่งมักจะเกี่ยวของ กับการรับขอมูล การแสดงผลขอมูล การคํานวณ และอื่นๆ ซึ่งผูเขียนโปรแกรมสามารถ เรียกใชงานไดทันที โดยไมตองเขียนโปรแกรมแกรมเอง ในตัวอยางจะมีการใชคําสั่ง  printf( )  ซึ่งเปนคําสั่งที่ใชแสดงขอความออกทางอุปกรณแสดงผลมาตรฐาน เชน จอภาพ คําสั่ง  printf( )  เปนการเรียกใชฟงกชันมาตรฐานซึ่งอยูในกลุมที่เรียกวา Standard  Input and Output   เมื่อจะเรียกใชฟงกชันใดในกลุมดังกลาว จะตองบอกใหคอมไพเลอรไปอานคาที่อยูในอินคลูชไฟลที่ชื่อ stdio.h มาไวที่สวนตนของโปรแกรม โดยใชคําสั่ง
           #include   <stdio.h>
           เพราะฉะนั้นผูเขียนโปรแกรมควรจะศึกษาฟงกชันมาตรฐานที่คอมไพเลอรแตละบริษัทได เตรียมไวใหวาคําสั่งใดใชคูกับอินคลูชไฟลใด
           2. # define   ใชสํ าหรับการกําหนดคาคงที่    ตัวอยางเชน 
                #define    YES    1
           คําสั่งดังกลาวเปนการกําหนดวา หากที่ใดในโปรแกรมมีคําวา YES จะถูกแทนที่ดวยคาทาง ขวามือ  ในที่นี้คือ 1
นอกจากในสวนหัวของโปรแกรมอาจจะมีการประกาศตัวแปร และสวนของการประกาศโปรโตไทปไวที่สวนหัว ของโปรแกรมไดอีกดวย  ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอ ๆ ไป

            สวนประกอบที่  2  ฟงกชัน (Function) สวนของฟงกชันคือสวนของคํ าสั่งที่บอกใหคอมพิวเตอรทํางานตางๆ เชน การรับขอมูล การคํานวณ  การแสดงผล เปนตน  โปรแกรมภาษาซีจะประกอบดวยฟงกชันยอยหลายๆ ฟงกชัน  แตจะมีฟงกชันหลักฟงกชันหนึ่งที่ชื่อวาฟงกชัน main(  ) เสมอ โดยที่การทํ างานของโปรแกรมจะตองเริ่มการทํางานจากฟงกชันนี้

คำถาม
         1. ส่วนประกอบของภาษาซีมีอะไรบ้าง ?
         2. คำสั่ง # include กับ คำสั่ง # include แตกต่างกันอย่างไร ?

กิจกรรม
         1. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แล้วนำมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนที่ละกลุ่ม
         2. แต่ละกลุ่มเขียนสรุปลงกระดาษ A4 ส่งครูผู้สอนในชั่วโมง
         3. นักเรียนร่วมกับครู ช่วยกันสรุป

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
         วิจักษณ  ศรีสัจจะเลิศวาจา และดุษฎี  ประเสริฐธิติพงษ. การ เขียนโปรแกรมภาษาซี.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2545. หน้า 1-2.

เข้าชม : 8065
นำเสนอโดย : นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สพท.เชียงราย3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 18541 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 26693 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 14346 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 14305 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 16367 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 14445 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 19304 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 19302 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 21216 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 20805 ]
 10 บทความ Text Random
ยุค ๒๐๑๐ นมนำโชค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ส.ค.ส.ในปีพุทธศักราช 2553
ติดตั้ง Windows ใน NetBook ด้วย USB ไดรฟ์
ความรู้ กับผู้รู้
เกาเหลาไวรัส ตอน ถอดรหัส
ใครอยากสวย...ยกมือขึ้น..
"ไม่มีเวลา..ไม่มีเวลา"
เสริมมงคลแบบเสือ...เสือ...ต้อนรับปีขาล
คิดดี...ดี..เื่พื่อจิตบริสุทธิ์
เฮ้! เว็บไซต์คุณได้มาตราฐานหรือเปล่า?
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |