[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
บิ๊กซี (C) สาขา 2 : รูปแบบโปรแกรมภาษาซี
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

รูปแบบโปรแกรมภาษาซี : ในการเขียนภาษาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษารูปแบบพื้นฐานของภาษา และไวยากรณ้ ของภาษานั้น รูปแบบพื้นฐานของภาษาจะเขียนโปรแกรมในลักษณะของโมดูลคือมีการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้น ม.4

วิชาการโปรแกรม
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

รูปแบบของโปรแกรมภาษาซี        
         ในการเขียนภาษาโปรแกรม  ผูเขียนโปรแกรมจะตองศึกษารูปแบบพื้นฐานของภาษา และไวยากรณ ของภาษานั้น  รูปแบบพื้นฐานของภาษาจะเขียนโปรแกรมในลักษณะของโมดูลคือมีการแบงออกเปนสวนยอยๆ ที่เรียกวา ฟงกชัน (Function) แสดงดังตัวอยางที่ 1.1   และรูปที่ 1.1

ตัวอยางที่ 1.1   แสดงตัวอยางโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน

//-----------------------------------------------------------------//
#include   <stdio.h>
void  main( ) {
/* Display message to standard output */
printf(“My first program.”);
}
//-----------------------------------------------------------------//


ผลการทํางานของโปรแกรม


My  first  program.

ข้อควรระวัง
            1. การพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กตางกัน  จะทําใหเกิดความผิดพลาด
            2. ตรวจสอบวามีการพิมพขอความตางๆ เหมือนกับตัวอยาง
รูปที่ 1.1   แสดงสวนประกอบของโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน

            สวนประกอบที่ 1  สวนหัว (Header)   จะเปนสวนที่อยูที่ตอนตนของโปรแกรม  โดยอยูนอกสวนที่ เรียกวาฟงกชัน  ที่สวนหัวของโปรแกรมจะประกอบดวยคําสั่งที่เปนการกํ าหนดคาหรือกํ าหนดตัวแปรตางๆ   คําสั่งในที่ขึ้นตนดวยสัญลักษณ  # เปนคําสั่งที่เรียกวา ตัวประมวลผลกอน (Preprocessor) คือคําสั่งที่จะไดรับการ ทํากอนที่จะมีการคอมไพลโปรแกรม ตัวประมวลผลกอน ที่สํ าคัญของภาษาซีแบงออกเปน   2  ประเภทดังนี้
           1. # include
           ในภาษาซีจะมีฟงกชันมาตรฐานที่ผูผลิตคอมไพเลอรไดจัดเตรียมไวให ซึ่งมักจะเกี่ยวของ กับการรับขอมูล การแสดงผลขอมูล การคํานวณ และอื่นๆ ซึ่งผูเขียนโปรแกรมสามารถ เรียกใชงานไดทันที โดยไมตองเขียนโปรแกรมแกรมเอง ในตัวอยางจะมีการใชคําสั่ง  printf( )  ซึ่งเปนคําสั่งที่ใชแสดงขอความออกทางอุปกรณแสดงผลมาตรฐาน เชน จอภาพ คําสั่ง  printf( )  เปนการเรียกใชฟงกชันมาตรฐานซึ่งอยูในกลุมที่เรียกวา Standard  Input and Output   เมื่อจะเรียกใชฟงกชันใดในกลุมดังกลาว จะตองบอกใหคอมไพเลอรไปอานคาที่อยูในอินคลูชไฟลที่ชื่อ stdio.h มาไวที่สวนตนของโปรแกรม โดยใชคําสั่ง
           #include   <stdio.h>
           เพราะฉะนั้นผูเขียนโปรแกรมควรจะศึกษาฟงกชันมาตรฐานที่คอมไพเลอรแตละบริษัทได เตรียมไวใหวาคําสั่งใดใชคูกับอินคลูชไฟลใด
           2. # define   ใชสํ าหรับการกําหนดคาคงที่    ตัวอยางเชน 
                #define    YES    1
           คําสั่งดังกลาวเปนการกําหนดวา หากที่ใดในโปรแกรมมีคําวา YES จะถูกแทนที่ดวยคาทาง ขวามือ  ในที่นี้คือ 1
นอกจากในสวนหัวของโปรแกรมอาจจะมีการประกาศตัวแปร และสวนของการประกาศโปรโตไทปไวที่สวนหัว ของโปรแกรมไดอีกดวย  ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอ ๆ ไป

            สวนประกอบที่  2  ฟงกชัน (Function) สวนของฟงกชันคือสวนของคํ าสั่งที่บอกใหคอมพิวเตอรทํางานตางๆ เชน การรับขอมูล การคํานวณ  การแสดงผล เปนตน  โปรแกรมภาษาซีจะประกอบดวยฟงกชันยอยหลายๆ ฟงกชัน  แตจะมีฟงกชันหลักฟงกชันหนึ่งที่ชื่อวาฟงกชัน main(  ) เสมอ โดยที่การทํ างานของโปรแกรมจะตองเริ่มการทํางานจากฟงกชันนี้

คำถาม
         1. ส่วนประกอบของภาษาซีมีอะไรบ้าง ?
         2. คำสั่ง # include กับ คำสั่ง # include แตกต่างกันอย่างไร ?

กิจกรรม
         1. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แล้วนำมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนที่ละกลุ่ม
         2. แต่ละกลุ่มเขียนสรุปลงกระดาษ A4 ส่งครูผู้สอนในชั่วโมง
         3. นักเรียนร่วมกับครู ช่วยกันสรุป

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
         วิจักษณ  ศรีสัจจะเลิศวาจา และดุษฎี  ประเสริฐธิติพงษ. การ เขียนโปรแกรมภาษาซี.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2545. หน้า 1-2.

เข้าชม : 10234
นำเสนอโดย : นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สพท.เชียงราย3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25366 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33609 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21192 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21242 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 23010 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21242 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 26086 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26206 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28568 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27704 ]
 10 บทความ Text Random
ข้อแนะนำสำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง "8 ทางเสริมสร้างพลังใจให้วัยรุ่น"
พูดอย่างกูรู
พูดไทย เขียนไทย ไม่ใช่ “โลกาภิวัฒน์”
หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม่
asalabucha day
เรียนรู้ภาษาโดยเทคนิคง่ายๆด้วยตนเอง
สงสัย ทำไมพระอภัยมณีถึงไม่ตาย ?
ญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์ที่สามารถแสดงอารมณ์ได้หลากหลาย
เอกสารส่งเสริมประสิทธิภาพผู้ปกครอง “เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” ตอนที่ 2
เรียนรู้คู่ สหวิชา
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |