[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัญหา "หย่าร้าง" เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม!
จันทร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553

ปัญหา "หย่าร้าง" เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม! เมื่อได้ยินเรื่อง "การหย่าร่าง" เป็นเรื่องที่ใครฟังแล้ว ย่อมเกิดความรู้สะเทือนจิตใจไม่น้อย และไม่ต้องการให้เกิดกับชีวิตสมรสของตัวเอง เพราะเป็นความโหดร้าย และเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทั้งสามี และภรร   

ปัญหา "หย่าร้าง" เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม!

ส่งผลให้เด็กมีชีวิตที่ขาด เกิดเป็นปมด้อย

  

 

 

      ที่มา:  http://www.thaihealth.or.th/node/15342

        เมื่อได้ยินเรื่อง "การหย่าร่าง" เป็นเรื่องที่ใครฟังแล้ว ย่อมเกิดความรู้สะเทือนจิตใจไม่น้อย และไม่ต้องการให้เกิดกับชีวิตสมรสของตัวเอง เพราะเป็นความโหดร้าย และเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทั้งสามี และภรรยา รวมไปถึงตัวลูกที่จะรับผลกรรมหลังจากการหย่าร้างโดยตรง เด็กบางคนจึงมีชีวิตที่ขาด เกิดเป็นปมด้อยติดตัวตามไปเมื่อต้องเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน

      

       ดัง นั้น ปัญหาการหย่าร้าง และการสมรสใหม่ของครอบครัว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แนวโน้มจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของครอบครัวนั้นๆ จึงเกิดเป็นความกังวล และความกลัว สะท้อนได้จากผลวิจัยเรื่อง "การศึกษาความกลัวของนักเรียนที่มีต่อการหย่าร้าง และการสมรสใหม่ของครอบครัว" ที่สะท้อนความคิด และรู้สึกของเด็กต่อปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

      

       งาน วิจัยชิ้นนี้ ได้ทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความกลัวของของนักเรียนที่มีต่อการหย่า ร้างและการสมรสใหม่ของครอบครัว เป็นกลุ่มนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 20,507 คน จากทั้งหมด 95 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี

      

       ผล การวิจัยจากการสำรวจ "ภัสยกร เลาสวัสดิกุล" บัณฑิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผย และสะท้อนให้เห็นว่า มีความกลัวเกิดขึ้น 7 ชนิดคือ ความกลัวการล้มเหลว ความกลัวการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ความกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ และความลำบากใจ ความกลัวการถูกกระทำจากบุคคลอื่น ความกลัวการถูกกระทำอันตรายภายในครอบครัว ความกลัวในสิ่งที่ตนไม่รู้ และความกลัวการถูกทอดทิ้ง

      

       "นัก เรียนหญิงจะมีความกลัวในด้านการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ กลัวการถูกกระทำจากบุคคลอื่น และกลัวถูกทอดทิ้งมากกว่านักเรียนชาย โดยจะมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าตนเองจะสูญเสียถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลที่ตนเองรักเหมือนเดิม โดยมักจะแสดงออกในลักษณะของการเสียใจ การเศร้าโศก หรือการเก็บซ่อนความทุกข์ใจไว้ภายใน ที่สำคัญเด็กหญิงจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัย กลัวจะได้รับอันตรายมากกว่าเด็กชาย ซึ่งต่างจากเพศชายที่มักจะแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมที่ต่อต้าน ก้าวร้าว หรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากกว่า"

 

       ด้าน อายุที่แตกต่างกันจะมีความกลัวต่อการหย่าร้างและการสมรสใหม่ของครอบครัวแตก ต่างกันไปด้วย โดยเด็กมีอายุมากขึ้นอาจมีการรับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่มากขึ้น จึงทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้น เด็กที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี มีความกลัวมากกว่านักเรียนที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี โดยจะกลัวด้านความล้มเหลว ความกลัวการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ความกลัวการถูกกระทำจากบุคคลอื่น ความกลัวในสิ่งที่ตนไม่รู้ และความกลัวการถูกทอดทิ้ง เด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้างจะมีความกลัวมากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวปกติ

      

       สำหรับ เด็กมีพี่น้องจากครอบครัวเดิมอยู่ด้วย มีความกลัวการถูกทอดทิ้งน้อยกว่าเด็กที่เป็นลูกคนเดียว เนื่องมาจากการมีพี่น้องย่อมช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้สึกที่เกิดขึ้นอัน เป็นผลที่เกิดมาจากการหย่าร้าง เด็กจะไม่รู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว หรือถูกทิ้งให้เผชิญสถานการณ์การหย่าร้างแต่เพียงลำพังคนเดียว ซึ่งต่างจากนักเรียนที่ไม่มีพี่น้องจากครอบครัวเดิมอาจรู้สึกว่าตนเองต้อง ถูกทอดทิ้งให้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคนเองโดย ลำพัง ไม่มีคนคอยปรึกษา จึงทำให้เกิดความกลัวการถูกทอดทิ้งมากกว่า

      

       "พ่อ แม่ ก่อนที่คิดจะหย่าร้างควรตระหนักถึงผลที่ตามมาอันจะส่งผลกระทบต่อลูกด้วย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องหย่าร้าง บิดามารดาควรสร้างความเข้าใจ หรืออธิบายถึงสาเหตุหรือความจำเป็นของการหย่าร้างเพื่อให้เด็กเข้าใจ ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว ตลอดจนผู้ใกล้ชิดควรทำความเข้าใจนักเรียนที่ต้องเผชิญกับปัญหาการหย่าร้าง และการสมรสใหม่ของครอบครัว โดยคำนึงถึงความรู้สึก และสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วย

      

       ด้าน ครูประจำชั้น ครูผู้สอน และครูแนะแนว หน้าที่สำคัญคือ ควรทำความเข้าใจถึงความรู้สึกที่นักเรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ให้กำลังใจแก่นักเรียนและจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ เด็กแสดงออก และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่กำลังเผชิญกับการหย่าร้างหรือการสมรสใหม่ของครอบ ครัว ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข" ภัสยกรฝากทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ

เข้าชม : 3983
นำเสนอโดย : นางสมพรรณ ก้อนคำ
โรงเรียนบ้านหนองผุก
สพป.น่าน เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
โดย : [เข้าชม : 20849 ]
เผยแพร่ งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
โดย : [เข้าชม : 20458 ]
เผยแพร่ งานวิจัย กาญจนา จิตต์เจริญ
โดย : [เข้าชม : 18948 ]
เผยแพร่ งานวิจัยครูรำเพย สิงห์น้อย
โดย : [เข้าชม : 19166 ]
นางสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
โดย : [เข้าชม : 25688 ]
สิทธิเด็ก
โดย : [เข้าชม : 32787 ]
สมาชิก กบข. 8 แสนคนเฮ! มีสิทธิกลับไปรับบำนาญสูตรเดิมได้
โดย : [เข้าชม : 30999 ]
ยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 47117 ]
ประชาคมอาเซี่ยน
โดย : [เข้าชม : 41189 ]
ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 24143 ]
 10 บทความ Text Random
โยคะ
เรื่องของผัก และ ผลไม้
“น้ำผึ้ง” อุดมคุณค่า รักษาโรค
ละเลยการออกกำลัง กระทบโครงสร้างร่างกาย
ออกกำลังกาย แบบนั่งอยู่กับที่
ผู้ป่วยเบาหวานควร “เล่นกีฬา”
การวิ่งสมาธิ คืออะไร?
แนะวิธีเก็บนม UHT
มาออกกำลังกาย “บำรุงสมอง” กันดีกว่า
เตรียมสมองพร้อมรับ ‘งานหนัก’
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |