[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
เสาร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553

บทความเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของผู้บริหารมืออาชีพที่ผู้บริหารควรอ่าน....   


          มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ  เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน  และในบรรดาทรัพยากรการบริหาร  คือ  คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management)  การบริหาร “คน” นั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะคนมีความรู้สึกนึกคิด  มีความต้องการ  มีความแตกต่างที่หลากหลาย  เน้นความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งเมื่อ “คน” มาอยู่ร่วมกัน  หรือทำงานร่วมกันย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้  และปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับองค์การหรือหน่วยงานใด  ก็มักจะทำให้องค์การนั้น ไม่สามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร  สาเหตุของปัญหาการทำงานอาจมาจากความขัดแย้งทั้งในระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม เช่น การคิดไม่เหมือนกัน  การทำไม่เหมือนกัน และผลประโยชน์ไม่เหมือนกัน  เป็นต้น 
          การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในองค์การเพื่อลดระดับของปัญหาและให้สมาชิกเกิดความร่วมแรงร่วมใจ  ร่วมมือผลักดันให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไปมีความสำคัญมาก  ปัจจัยหลัก  คือ แรงจูงใจที่จะทำงานให้กับองค์การสำเร็จตามวัตถุประสงค์  อับราฮัม  มาสโลว์  นักจิตวิทยาอเมริกาได้เสนอทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์เริ่มจากขั้นต่ำไปหาขั้นสูงสุด มี  5 ขั้น  (สมหมาย  นาควิเชียร. 2548 : 11 – 12 ; อ้างอิงจากกิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น.  2529 : 322)
              ขั้นที่ 1  ความต้องทางด้านร่างกาย (Physiological)
              ขั้นที่ 2  ความต้องการความปลอดภัย (Safety)
              ขั้นที่ 3  ความต้องการทางสังคม (Social)
              ขั้นที่ 4  ความต้องการมีชื่อเสียง (Esteem)
              ขั้นที่ 5  ความต้องการความสำเร็จตามความนึกคิด (Self-actualization)

             ความต้องการเหล่านี้ ต้องได้รับการตอบสนองตามลำดับขั้น หากขั้นแรกยังไม่บรรลุผล ก็ไม่มีความต้องการในขั้นต่อไป  ผู้บริหารโรงเรียนมักนำไปใช้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาแรงจูงใจในโรงเรียน

การสร้างแรงจูงใจมีความสำคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพอย่างไร ?
          ศิริพงษ์  บุญมีลาภ ได้ให้ความเห็นว่า  สถานศึกษาที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ  3  ประการคือ  1) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  2) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ 3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้นั้นก็คือบุคลากรในหน่วยงานนั้นนั่นเอง  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำกับ ติดตาม  ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  คือ ทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทำงานให้บรรลุเป้าประสงค์  ประสบผลสำเร็จ  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลได้  นั่นคือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มูลเหตุจูงใจในการทำงานของทฤษฎีแรงจูงใจ  จะทำให้ผู้บริหารได้เข้าใจความต้องการของผู้ร่วมงาน  สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จของงาน
          จากผลการวิจัยของสุบิน  อุปรีที (2548 : บทคัดย่อ)  ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 2  พบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียน  มี  2  ปัจจัยสำคัญ  คือ 
          1.  ปัจจัยกระตุ้น  ไม่ว่าจะเป็นในด้านความสำเร็จของงาน  การส่งเสริมให้มีการประเมินการทำงาน  การให้กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานชัดเจน  การยอมรับในความรู้ความสามารถ  ความไว้วางใจในการทำงาน  การยอมรับนับถือ  การเคารพการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอน  การให้ความไว้วางใจแก่ครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานที่สำคัญ  ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกตามลักษณะและคุณภาพของงาน  มอบหมายงานที่มีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ  กำหนดคุณภาพของงานก่อนการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  แสดงความกระตือรือร้นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แสดงความชื่นชมเมื่อครูผู้สอนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามกำหนดเวลา  ความก้าวหน้า  สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารให้พัฒนาตนเองเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่มากขึ้น  และครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
          2.  ปัจจัยค้ำจุน  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  การตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอถูกต้องและชัดเจน  การนิเทศงาน  ผู้บริหารแสดงความห่วงใยต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ผู้บริหารและครูรับรู้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้ปฏิบัติ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือจัดสวัสดิการให้กับครูผู้สอนอย่างเหมาะสมกับงานและยุติธรรม  และเมื่อครูผู้สอนได้รับความเดือดร้อน  ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จัดสภาพแวดล้อมการทำงานของโรงเรียนเอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ  เอาใจใส่ทั้งพฤติกรรมการทำงานของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่ดีแก่บุคลากร  เมื่อเกิดปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานผู้บริหารพยายามประนีประนอมและปรับความเข้าใจ  ผู้บริหารมีพฤติกรรมทำงานที่น่าไว้วางใจน่าเชื่อถือและศรัทธา  มีความเป็นกันเองทำให้อบอุ่นใจในขณะปฏิบัติงาน

การสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหา – ส่งเสริม – พัฒนา การบริหารการศึกษาของโรงเรียน
          จีรพันธ์  เครือสารและคณะ  (2548 : 14 – 17)  ได้เสนอกลยุทธ์ที่องค์กรต่าง ๆ  มักนำไปใช้ในการจูงใจให้บุคคลทำงานแก่องค์กร  ได้แก่  การใช้แรงจูงใจในเชิงบวกร่วมกับการคาดหวังที่สูง  การใช้แรงจูงใจในเชิงลบ  เช่น  การลงโทษเมื่อทำผิด  การประเมินการทำงานของบุคลากรในองค์กรด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร  เช่น  สวัสดิการต่างๆ  ปรังปรุงโครงสร้างขององค์กรให้เอื้อต่อการทำงาน  ให้รางวัลเมื่อทำงานประสบความสำเร็จ  มอบหมายงานตามความถนัดของพนักงาน   ฯลฯ

วิธีการที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
 1.  ให้ความสำคัญกับความมานะพยายามของการทำงานของบุคลากร
 2.  ให้การชื่นชมเมื่อบุคลากรอุทิศตัวต่องานในหน้าที่
 3.  ให้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
 4.  ให้โอกาสในการฝึกอบรมของบุคลากร  เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง
 5.  ทำตามสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้กับบุคลากร
 6.  ทำให้องค์กรเกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
 7.  พัฒนาจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กร
 8.  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร
 
          อย่างไรก็ดี  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงจูงใจภายนอกที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมตอบสนองได้  และจะส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดแรงจูงใจภายในซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดภายในตัวบุคคลนั้นๆ  ที่เกิดจาก  เจตคติ  ความสนใจ  ความพอใจ  ความต้องการ ฯลฯ  โดยจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ  ดังผลการวิจัยของสมหมาย  นาควิเชียร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน   ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสัมพันธ์กันได้เชิงบวกนั่นเอง 

          จะเห็นได้ว่า  การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับบุคลากรในองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา  การเลือกใช้แรงจูงใจแบบใดขึ้นอยู่กับธรรมชาติของบุคลากรในองค์การ  ซึ่งผู้บริหารมืออาชีพจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำให้เกิดความเข้าใจ  ความสามารถนำไปประยุกต์ใช้  ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารโรงเรียน  และที่สำคัญผู้บริหารจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างแท้จริง

อ้างอิง
       จีรพันธ์  เครือสาร และคณะ.  “แรงจูงใจกับความสำเร็จขององค์การ” การประกันคุณภาพ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  6 (2) : 14 – 17  : กรกฎาคม – ธันวาคม  2548.
       ศิริพงษ์  บุญมีลาภ.  ผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน......สำคัญจริงหรือ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
http://203.158.200.27/main/?name=news&file=readnews&id =85.  (วันที่ค้นข้อมูล : 17 เมษายน 2553).
       สมหมาย  นาควิเชียร.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2548. 
       สุบิน  อุปรีที.  พฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2548


เข้าชม : 18477
นำเสนอโดย : สิราวรรณ เสนาะวาที
โรงเรียนบ้านทับลาน
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
วิธีการป้องกันไข้หวัด
โดย : [เข้าชม : 35988 ]
สะัเดาที่ว่าขม ก็มีประโยชน์นะ
โดย : [เข้าชม : 32472 ]
ยาเสียตัว หรือ ยาเสียสาว
โดย : [เข้าชม : 69909 ]
ประโยชน์ของมะรุม
โดย : [เข้าชม : 20935 ]
วิธีล้างสารพิษในตับแบบง่ายๆ
โดย : [เข้าชม : 27564 ]
ดื่มน้ำอัดลมแล้วได้อะไร
โดย : [เข้าชม : 17261 ]
โรค "เด็กดักแด้"
โดย : [เข้าชม : 18491 ]
ถ่ายเป็นเลือด
โดย : [เข้าชม : 17607 ]
หินเกิดขึ้นได้อย่าางไร
โดย : [เข้าชม : 15823 ]
“ปู” ประกาศนำเด็กไทยไอคิวเกิน 100 ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน
โดย : [เข้าชม : 16308 ]
 10 บทความ Text Random
ไอเดียเด็ก เด็ดๆ
ไอเดียเด็ก เด็ดๆ(ตอนที่2)
เห็ดฟาง....ช่วยลดความดัน
พูดดีมีศรีแก่ตัว ทุกคนกลัวไร้คุณค่า
การสร้างสื่อGSP การหาผลบวก 1 ถึง n
กูเกิ้ลเอิร์ธกับภูมิศาสตร์
แนวทางสอนคิด เติม "วิทย์" ให้เด็กอนุบาล
ซุป.....ช่วยให้ผอม
ต้มไข่ที่ร้าวไม่ให้แตก
ติ่งหู...ยาว
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |