[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
เสาร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553

บทความเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของผู้บริหารมืออาชีพที่ผู้บริหารควรอ่าน....   


          มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ  เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน  และในบรรดาทรัพยากรการบริหาร  คือ  คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management)  การบริหาร “คน” นั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะคนมีความรู้สึกนึกคิด  มีความต้องการ  มีความแตกต่างที่หลากหลาย  เน้นความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งเมื่อ “คน” มาอยู่ร่วมกัน  หรือทำงานร่วมกันย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้  และปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับองค์การหรือหน่วยงานใด  ก็มักจะทำให้องค์การนั้น ไม่สามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร  สาเหตุของปัญหาการทำงานอาจมาจากความขัดแย้งทั้งในระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม เช่น การคิดไม่เหมือนกัน  การทำไม่เหมือนกัน และผลประโยชน์ไม่เหมือนกัน  เป็นต้น 
          การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในองค์การเพื่อลดระดับของปัญหาและให้สมาชิกเกิดความร่วมแรงร่วมใจ  ร่วมมือผลักดันให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไปมีความสำคัญมาก  ปัจจัยหลัก  คือ แรงจูงใจที่จะทำงานให้กับองค์การสำเร็จตามวัตถุประสงค์  อับราฮัม  มาสโลว์  นักจิตวิทยาอเมริกาได้เสนอทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์เริ่มจากขั้นต่ำไปหาขั้นสูงสุด มี  5 ขั้น  (สมหมาย  นาควิเชียร. 2548 : 11 – 12 ; อ้างอิงจากกิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น.  2529 : 322)
              ขั้นที่ 1  ความต้องทางด้านร่างกาย (Physiological)
              ขั้นที่ 2  ความต้องการความปลอดภัย (Safety)
              ขั้นที่ 3  ความต้องการทางสังคม (Social)
              ขั้นที่ 4  ความต้องการมีชื่อเสียง (Esteem)
              ขั้นที่ 5  ความต้องการความสำเร็จตามความนึกคิด (Self-actualization)

             ความต้องการเหล่านี้ ต้องได้รับการตอบสนองตามลำดับขั้น หากขั้นแรกยังไม่บรรลุผล ก็ไม่มีความต้องการในขั้นต่อไป  ผู้บริหารโรงเรียนมักนำไปใช้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาแรงจูงใจในโรงเรียน

การสร้างแรงจูงใจมีความสำคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพอย่างไร ?
          ศิริพงษ์  บุญมีลาภ ได้ให้ความเห็นว่า  สถานศึกษาที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ  3  ประการคือ  1) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  2) ประสิทธิผล (Effectiveness) และ 3) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้นั้นก็คือบุคลากรในหน่วยงานนั้นนั่นเอง  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำกับ ติดตาม  ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  คือ ทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทำงานให้บรรลุเป้าประสงค์  ประสบผลสำเร็จ  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลได้  นั่นคือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มูลเหตุจูงใจในการทำงานของทฤษฎีแรงจูงใจ  จะทำให้ผู้บริหารได้เข้าใจความต้องการของผู้ร่วมงาน  สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จของงาน
          จากผลการวิจัยของสุบิน  อุปรีที (2548 : บทคัดย่อ)  ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 2  พบว่าพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียน  มี  2  ปัจจัยสำคัญ  คือ 
          1.  ปัจจัยกระตุ้น  ไม่ว่าจะเป็นในด้านความสำเร็จของงาน  การส่งเสริมให้มีการประเมินการทำงาน  การให้กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานชัดเจน  การยอมรับในความรู้ความสามารถ  ความไว้วางใจในการทำงาน  การยอมรับนับถือ  การเคารพการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอน  การให้ความไว้วางใจแก่ครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานที่สำคัญ  ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกตามลักษณะและคุณภาพของงาน  มอบหมายงานที่มีลักษณะตรงกับความรู้ความสามารถ  กำหนดคุณภาพของงานก่อนการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  แสดงความกระตือรือร้นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แสดงความชื่นชมเมื่อครูผู้สอนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามกำหนดเวลา  ความก้าวหน้า  สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารให้พัฒนาตนเองเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่มากขึ้น  และครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
          2.  ปัจจัยค้ำจุน  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  การตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอถูกต้องและชัดเจน  การนิเทศงาน  ผู้บริหารแสดงความห่วงใยต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ผู้บริหารและครูรับรู้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้ปฏิบัติ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือจัดสวัสดิการให้กับครูผู้สอนอย่างเหมาะสมกับงานและยุติธรรม  และเมื่อครูผู้สอนได้รับความเดือดร้อน  ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จัดสภาพแวดล้อมการทำงานของโรงเรียนเอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ  เอาใจใส่ทั้งพฤติกรรมการทำงานของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่ดีแก่บุคลากร  เมื่อเกิดปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานผู้บริหารพยายามประนีประนอมและปรับความเข้าใจ  ผู้บริหารมีพฤติกรรมทำงานที่น่าไว้วางใจน่าเชื่อถือและศรัทธา  มีความเป็นกันเองทำให้อบอุ่นใจในขณะปฏิบัติงาน

การสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหา – ส่งเสริม – พัฒนา การบริหารการศึกษาของโรงเรียน
          จีรพันธ์  เครือสารและคณะ  (2548 : 14 – 17)  ได้เสนอกลยุทธ์ที่องค์กรต่าง ๆ  มักนำไปใช้ในการจูงใจให้บุคคลทำงานแก่องค์กร  ได้แก่  การใช้แรงจูงใจในเชิงบวกร่วมกับการคาดหวังที่สูง  การใช้แรงจูงใจในเชิงลบ  เช่น  การลงโทษเมื่อทำผิด  การประเมินการทำงานของบุคลากรในองค์กรด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร  เช่น  สวัสดิการต่างๆ  ปรังปรุงโครงสร้างขององค์กรให้เอื้อต่อการทำงาน  ให้รางวัลเมื่อทำงานประสบความสำเร็จ  มอบหมายงานตามความถนัดของพนักงาน   ฯลฯ

วิธีการที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
 1.  ให้ความสำคัญกับความมานะพยายามของการทำงานของบุคลากร
 2.  ให้การชื่นชมเมื่อบุคลากรอุทิศตัวต่องานในหน้าที่
 3.  ให้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
 4.  ให้โอกาสในการฝึกอบรมของบุคลากร  เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง
 5.  ทำตามสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้กับบุคลากร
 6.  ทำให้องค์กรเกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
 7.  พัฒนาจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กร
 8.  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร
 
          อย่างไรก็ดี  สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงจูงใจภายนอกที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมตอบสนองได้  และจะส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดแรงจูงใจภายในซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดภายในตัวบุคคลนั้นๆ  ที่เกิดจาก  เจตคติ  ความสนใจ  ความพอใจ  ความต้องการ ฯลฯ  โดยจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ  ดังผลการวิจัยของสมหมาย  นาควิเชียร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน   ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสัมพันธ์กันได้เชิงบวกนั่นเอง 

          จะเห็นได้ว่า  การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับบุคลากรในองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา  การเลือกใช้แรงจูงใจแบบใดขึ้นอยู่กับธรรมชาติของบุคลากรในองค์การ  ซึ่งผู้บริหารมืออาชีพจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำให้เกิดความเข้าใจ  ความสามารถนำไปประยุกต์ใช้  ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารโรงเรียน  และที่สำคัญผู้บริหารจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างแท้จริง

อ้างอิง
       จีรพันธ์  เครือสาร และคณะ.  “แรงจูงใจกับความสำเร็จขององค์การ” การประกันคุณภาพ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  6 (2) : 14 – 17  : กรกฎาคม – ธันวาคม  2548.
       ศิริพงษ์  บุญมีลาภ.  ผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน......สำคัญจริงหรือ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
http://203.158.200.27/main/?name=news&file=readnews&id =85.  (วันที่ค้นข้อมูล : 17 เมษายน 2553).
       สมหมาย  นาควิเชียร.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2548. 
       สุบิน  อุปรีที.  พฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูผู้สอนในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต 2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2548


เข้าชม : 8846
นำเสนอโดย : สิราวรรณ เสนาะวาที
โรงเรียนบ้านทับลาน
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
วิธีการป้องกันไข้หวัด
โดย : [เข้าชม : 26660 ]
สะัเดาที่ว่าขม ก็มีประโยชน์นะ
โดย : [เข้าชม : 23346 ]
ยาเสียตัว หรือ ยาเสียสาว
โดย : [เข้าชม : 39963 ]
ประโยชน์ของมะรุม
โดย : [เข้าชม : 11930 ]
วิธีล้างสารพิษในตับแบบง่ายๆ
โดย : [เข้าชม : 14840 ]
ดื่มน้ำอัดลมแล้วได้อะไร
โดย : [เข้าชม : 7853 ]
โรค "เด็กดักแด้"
โดย : [เข้าชม : 9309 ]
ถ่ายเป็นเลือด
โดย : [เข้าชม : 8613 ]
หินเกิดขึ้นได้อย่าางไร
โดย : [เข้าชม : 6818 ]
“ปู” ประกาศนำเด็กไทยไอคิวเกิน 100 ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน
โดย : [เข้าชม : 7386 ]
 10 บทความ Text Random
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
เผยแพร่ งานวิจัยครูรำเพย สิงห์น้อย
เผยแพร่ งานวิจัย กาญจนา จิตต์เจริญ
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
เผยแพร่ งานวิจัย นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
เผยแพร่ งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
เผยแพร่งานวิจัย นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
เผยแพร่งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
ข่าวข้นข่าวครู 30 ต.ค..2557
คุยข่าวครูยามเช้ากับ ศน.เหลิม 31 ต.ค.2557
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |