[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาระทฤษฎีความรู้
อังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554

ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) อาจเรียกย่อๆว่า TOK ซึ่งเป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างมีกระบวนการ มีเหตุมีผล อภิปรายสนับสนุนหรือโต้แย้งได้โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

         การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อสร้างศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นพลโลก  ทั้งเป็นการต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรีนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  โดยโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะดังนี้  1. เป็นเลิศวิชาการ  2. สื่อสารสองภาษา  3. ล้ำหน้าทางความคิด  4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีสาระทฤษฎีความรู้  โลกศึกษา  ความเรียงขั้นสูง กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ตลอดจนได้เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 อีกหนึ่งภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        จาก 4 สาระที่เป็นสากลที่กล่าวมาสาระที่น่าสนใจคือ ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) อาจเรียกย่อๆว่า TOK ซึ่งเป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้อย่างมีกระบวนการ มีเหตุมีผล อภิปรายสนับสนุนหรือโต้แย้งได้โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยผู้เรียนจะต้องเข้าใจวิถีการรับรู้ความรู้ หรือวิธีการรับรู้ความรู้ซึ่งประกอบด้วย  วิธีการสร้างความรู้จากความรู้สึก  (Sense Perception) สร้างความรู้จากการใช้ภาษา (Language) สร้างความรู้ จากการให้เหตุผล (Reason) และการสร้างความรู้จากอารมณ์ (Emotion)  ศาสตร์หรือสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรายละเอียดของสาขาวิชาอาจจะอ้างอิงมาจากระบบการจัด หมวดหมู่หนังสือแบบดิวอี้ (Dewey) ประกอบด้วยหมวดใหญ่ดังนี้  ความรู้ทั่วไป  ปรัชญา  ศาสนา  สังคมศาสตร์  ภาษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์   วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี  ศิลปกรรมและการบันเทิง  วรรณคดี  และประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์  สุดท้ายการเขียนรายงานการค้นคว้าซึ่งมีการตั้งเกณฑ์ในการรายงานซึ่งจะใช้คำ 1000 - 1200 คำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 1200 - 1400 คำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยรายงานการค้นคว้าคำนำ (Introduction) ต้องเขียนให้มีเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจในการอ่าน เขียนเนื้อหา (Body) โดยให้นำเสนอความคิดรวบยอด (concepts) ที่มีความกระจ่างและชัดเจน อธิบายคำจำกัดความสำคัญที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนความคิดด้วยการอธิบาย หลีกเลี่ยงการลอกจากพจนานุกรมหรือสารานุกรม  ต้องคัดสรรจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายแหล่ง  ตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของตนเอง การฟังบรรยายในโอกาสต่างๆ การดูภาพยนตร์ สารคดี หรือตัวอย่างจากหนังสือแบบเรียนพร้อมทั้งอ้างอิงเอกสารการค้นคว้า
ประการสำคัญ ผู้เรียนจะต้องคำนึงการใช้ภาษาในการเขียน มีเทคนิคการนำเสนอความคิดของตนเอง รู้จักและสามารถใช้ภาษาที่สละสลวยและสื่อความได้ชัดเจน
         ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนสาระทฤษฎีองค์ความรู้เริ่มต้นจากครูให้ปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิชา  ผลงานหรือชิ้นงาน  ตลอดจนแนวในการ
วัดและประเมินผลซึ่งจะมี 2 ประเด็นคือการประเมินผลจากภาระงานหรือชิ้นที่เกิดจากการเขียนรายงานการค้นคว้า  และประเด็นที่ 2 คือการนำเสนอปากเปล่า (Oral)
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที  ดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วซึ่งที่ควรดำเนินการต่อไปมีดังนี้
 1.  ให้นักเรียนวิเคราะห์สาระของประเด็นความรู้ที่เลือก วิเคราะห์และกำหนดนิยามของคำจำกัดความ  ตลอดจนความหมายของคำสำคัญ 
 2.  ให้นักเรียนวิเคราะห์ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้
 
3.  ให้นักเรียนอภิปรายสนับสนุน หรืออภิปรายโต้แย้งโดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเด็นความรู้
 4.  ให้นักเรียนนำเสนองานในรูปรายงานการค้นคว้าที่ต้องมีการเขียนคำนำอย่างดึงดูดการอ่าน เนื้อหาที่มีข้อมูลอ้างอิงอย่างเหมาะสมและหลากหลาย
 5.  ให้นักเรียนนำเสนองานด้วยการรายงานปากเปล่าเพื่อให้นักเรียนได้ทำความกระจ่างในประเด็นความรู้ที่เลือกศึกษา  โดยใช้ศาสตร์ต่างๆมาให้เหตุผลสนับ
สนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
         จากกระบวนการที่กล่าวมาจะทำให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ที่สงสัย อยากรู้อยากกระจ่างได้ด้วยตนเองสร้างบุคลิกภาพของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
และ
นักเรียนจะก้าวสู่การเป็นพลโลกได้อย่างมีคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง
1.  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.(2553)  "แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล"  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยจำกัด
2.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551)  "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑"  กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์ชุมนุมสหสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด

 เข้าชม : 6026
นำเสนอโดย : นางสาวรุจิดา สุขใส
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สพท.สงขลา2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
วิธีการป้องกันไข้หวัด
โดย : [เข้าชม : 35986 ]
สะัเดาที่ว่าขม ก็มีประโยชน์นะ
โดย : [เข้าชม : 32470 ]
ยาเสียตัว หรือ ยาเสียสาว
โดย : [เข้าชม : 69907 ]
ประโยชน์ของมะรุม
โดย : [เข้าชม : 20933 ]
วิธีล้างสารพิษในตับแบบง่ายๆ
โดย : [เข้าชม : 27562 ]
ดื่มน้ำอัดลมแล้วได้อะไร
โดย : [เข้าชม : 17259 ]
โรค "เด็กดักแด้"
โดย : [เข้าชม : 18489 ]
ถ่ายเป็นเลือด
โดย : [เข้าชม : 17605 ]
หินเกิดขึ้นได้อย่าางไร
โดย : [เข้าชม : 15821 ]
“ปู” ประกาศนำเด็กไทยไอคิวเกิน 100 ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน
โดย : [เข้าชม : 16306 ]
 10 บทความ Text Random
เขียนเรียงความเป็นไซร้ ยังแต่ได้...ให้ประโยชน์
การหากำลังสองของเลขสองหลักโดยวิธี UP – DOWN Method
ประเพณีบุญบั้งไฟ.......ความเปลี่ยนไปทางสังคม
ทำไมนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นอ่าน-เขียนคำสระ โ-ะ ลดรูปไม่ถูกต้อง
การคูณสามเหลี่ยม
วิธีขจัดความเครียด
เสียงไซเรนของรถพยาบาล
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการฝึกให้ตั้งคำถาม
เสื้อผ้า.....ของนักบินอวกาศ
จัดการเรื่องน้ำหนัก ถ้ารักตัวเอง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |