[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อังคาร ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ชื่อผลงานวิชาการ       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี 
                                    กิจกรรมแนะแนว  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้วิจัย                           นางสาวเพลินจิตร  จันทร์เสน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  อำเภอตรอน
                                    
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา                  2556

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เรื่องเพศวิถี ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  151  คน และกลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  41  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุมอย่างง่าย โดยการจับสลาก  ดำเนินการพัฒนา โดยดำเนินการใช้เอกสารประกอบการเรียน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากนั้นทำการเปรียบเทียบความรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องเพศวิถี  ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  E1/E2  และการทดสอบค่าที  (t-test  แบบ  dependent )
        เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย  1)  เอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 8  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องเพศวิถี  เป็นแบบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน  10  รายการ
ผลการศึกษาพบว่า 1)  เอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ  80.28 / 82.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  ผลการเปรียบเทียบความรู้ เรื่อง รอบรู้เรื่องเพศวิถี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเข้าชม : 20088
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
สพม.39
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 16562 ]
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 20089 ]
รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 30807 ]
อยากรู้ไหม "เวลา" มีค่าอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 25070 ]
รักวัว ให้ผูก รักลูกให้ตี
โดย : [เข้าชม : 25015 ]
ตลอดเวลา
โดย : [เข้าชม : 20753 ]
กำลังใจ
โดย : [เข้าชม : 20672 ]
อัพอีคิวเด็กไทยรับอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 20595 ]
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย : [เข้าชม : 15773 ]
การฝึกสมอง...ให้มีความคิดสร้างสรรค์
โดย : [เข้าชม : 15517 ]
 10 บทความ Text Random
การจะหลุดพ้น..ความทุกข์นั้นจะต้องฝึกปฏิฺบัติ..ให้ได้
เคล็ดลับ 10 ข้อ...ให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เทพเจ้า...พระคงคา (คงคาเทวี)
วิตามิน...H เป็นอย่างไร
วิธี...ถนอมสายตาด้วยตนเอง
..คอเลสเตอรอล... ไขมันที่เป็นปัญหา...แห่งชีวิต
ความสุข..ที่คุณหาได้
Child Centered" ระบบที่ครู-พ่อแม่ต้องเข้าใจ-ใช้ให้ถูก
ชินภัทรทบทวนโครงสร้างสพฐ.ชี้อาจเปลี่ยนเป็นทบวง..
สาเหตุ..ที่ทำให้เลือดกำเดาไหล
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |