[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ (Concept Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ (Concept Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย นางวนิดา สุขเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ (Concept Mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2554 -2556 รวมทั้งสิ้น 79 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.75/87.44 ได้ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 1.44 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2. พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 15.10 และ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.90 และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่าที พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. คะแนนเฉลี่ยของความสนใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ เรื่อง รู้จักใช้ รู้จักรักษา ควบคู่กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบผังมโนภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 23.38 และ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.41 และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบค่าที พบว่า ความสนใจทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เข้าชม : 33441
นำเสนอโดย : เตือนใจ เหล่าสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกลาง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัยของนายนาม สุขสวัสดิ์
โดย : [เข้าชม : 25196 ]
เผยแพร่งานวิจัย นางวนิดา สุขเกิด
โดย : [เข้าชม : 33442 ]
บทคัดย่อ เรื่องการศึกษาคุณธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
โดย : [เข้าชม : 21025 ]
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
โดย : [เข้าชม : 21071 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 22842 ]
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย : [เข้าชม : 21074 ]
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
โดย : [เข้าชม : 25885 ]
แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็ดีขึ้น จริงรึ?
โดย : [เข้าชม : 26038 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2
โดย : [เข้าชม : 28393 ]
เราพร้อมหรือยัง ? ในการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1
โดย : [เข้าชม : 27531 ]
 10 บทความ Text Random
ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ 5 ดวง
ไส้ติ่ง…โรคง่ายๆที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด
จริงหรือ แมลงสาบหัวขาดแต่ไม่ยักจะตาย
มีเงิน..เขานับว่าน้อง....มีทอง...เขานับว่าพี่
400 ปี "กาลิเลโอ" พิสูจน์ให้เห็นโลกไม่ได้เป็น "ศูนย์กลางจักรวาล"
เครื่องบินกระดาษ....ทำไหมถึงบินได้..และจัดแข่งขันด้วย..
อากาศวิปริต ป่วนทั้งโลก ไทยฝนหลงฤดู
MOU ระหว่าง สพฐ.-เครือข่ายมหาวิทยาลัย-สสวท.ในการพัฒนาครูทั้งระบบ
สะท้อนปัญหาเด็กไทย...ในวันเด็กแห่งชาติ
ตำนาน...ศึกบ้านบางระจัน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |