[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่ งานวิจัยครูรำเพย สิงห์น้อย
อังคาร ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นางรำเพย สิงห์น้อย ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คน โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent สรุปผล 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.56/87.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐาน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐาน 3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 0.77 ซึ่งมีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 0.5 เป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อที่ 3 สอดคล้องกับสมมติฐาน 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 สอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในด้านเนื้อหาโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีความทันสมัย น่าสนใจ เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ค่าเฉลี่ย 4.67, 4.62 และ 4.61 ตามลำดับ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีลำดับขั้นตอนเหมาะสม และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน ค่าเฉลี่ย 4.62, 4.60 และ 4.58 ตามลำดับ ด้านรูปแบบของชุดกิจกรรมโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ น่าสนใจ สวยงาม จัดองค์ประกอบในการนำเสนอข้อมูล ได้เหมาะสมและรูปเล่มเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน ค่าเฉลี่ย 4.64, 4.63 และ 4.62 ตามลำดับ และด้านการวัดผลประเมินผลโดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไป หาน้อย 3 ลำดับแรก คือ รูปแบบ ของแบบทดสอบเหมาะสมกับวัยของนักเรียน แบบทดสอบเหมาะสมกับเวลา และเครื่องมือวัดผลประเมินผลชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 4.53, 4.52 และ 4.51 ตามลำดับ

เข้าชม : 19147
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สพม.29 อุบลราชธานี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
เผยแพร่งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
โดย : [เข้าชม : 20830 ]
เผยแพร่ งานวิจัย นางวราภรณ์ เทศนา
โดย : [เข้าชม : 20440 ]
เผยแพร่ งานวิจัย กาญจนา จิตต์เจริญ
โดย : [เข้าชม : 18928 ]
เผยแพร่ งานวิจัยครูรำเพย สิงห์น้อย
โดย : [เข้าชม : 19148 ]
นางสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
โดย : [เข้าชม : 25669 ]
สิทธิเด็ก
โดย : [เข้าชม : 32767 ]
สมาชิก กบข. 8 แสนคนเฮ! มีสิทธิกลับไปรับบำนาญสูตรเดิมได้
โดย : [เข้าชม : 30979 ]
ยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 47098 ]
ประชาคมอาเซี่ยน
โดย : [เข้าชม : 41173 ]
ความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 24143 ]
 10 บทความ Text Random
วันแม่แห่งชาติ
ผลศึกษาชี้ "ผักปลอดสารพิษ" ไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากกว่าผักธรรมดา
"สมเด็จพระราชินี" ทรงเป็นต้นแบบหญิงไทย
“ในหลวง” ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนแควน้อยใหม่
เพลง อุ้ยคำ กับความหมายของแม่
ตะลึง! ฟอสซิลหนอนยักษ์ยาวร่วมเมตร เก่าแก่ที่สุดถึง 475 ล้านปี
ออสซี่ตื่นเต้นเจอกระดูกไดโนเสาร์ยักษ์เยอะกว่าครั้งไหนๆ
พระผู้ทรงงานเพื่อพัฒนาแผ่นดิน
ผู้บริหารยอด โรงเรียนเยี่ยม
ราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่ ทรงย้ำให้ “ลูกไทยรักแผ่นดินแม่”
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |