[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ครบเครื่องเรื่องนิเทศ
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ๓ กระบวน การคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการ   

 

 

ภาพจาก :   http://www.vorrarat.ac.th

        ดังนั้นกระบวนการนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการศึกษาควรจะทำความเข้าใจในกิจกรรมการนิเทศ
       

        ความหมาย
        การนิเทศ (Supervision) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ  การให้คำแนะนำ และการปรับปรุง เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้
       
    

        การนิเทศการสอน (Supervision of Teaching)  หมายถึง  กระบวนการของผู้นิเทศก์ ที่มุ่งให้คำแนะนำและความช่วยเหลือครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน การสอน  เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
ความสำคัญของการนิเทศการสอน
      

        การนิเทศการสอน(Supervision of Teaching)  เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์   นโยบายการศึกษา  หลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งความสำคัญของการนิเทศการสอนมีดังนี้
           - เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
           - เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลงสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด
เวลา
           - เพื่อแก้ไขปัญหา  ป้องกันความผิดพลาดในการจัดการศึกษาและเพื่อความคิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการศึกษา
           - เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา

        จุดประสงค์ของการนิเทศการสอน
        การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการที่คนกระทำกับคน คือผู้นิเทศก์กระทำกับผู้สอน  เป็นกระบวนการ
ที่มุ่งพัฒนากระบวน การเรียนการสอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
        ๑.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สอน
             ๑.๑ ให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
             ๑.๒ ให้ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการสอน
        ๒.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
             ๒.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา
             ๒.๒ ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
        ๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอนให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน
        ๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอนประโยชน์ของการนิเทศการสอน
         ประโยชน์ของการนิเทศการสอนที่สำคัญได้แก่
         - ช่วยพัฒนาคุณภาพครู
         - ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
         - ช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
         - ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจและความมั่นใจให้กับครู
         - ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคคลากร

        หลักการของการนิเทศการสอน
        นักการศึกษาได้ให้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการสอนไว้ดังนี้
           ๑. การนิเทศการสอน เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม  เพื่อให้ครูมีความเข้าใจในหลักวิธีการสอน
ต่างๆ สามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  สร้างสื่อและใช้สื่ออย่างถูกต้อง  มีความเชื่อมั่น  มีเจตคติที่ดี
           ๒. การนิเทศการสอน ยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ  หมายถึง  การนิเทศจะต้องดำเนินการอย่างมี
ระบบแบบแผน  เป็นขั้นเป็นตอน  สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
           ๓. การนิเทศการสอน จัดได้ว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์  หมายถึง สามารถพิสูจน์ได้ถึงเหตุและผลรวม
ทั้งข้อเท็จจริงต่างๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีการสรุปผล  สามารถอ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อถือได้
           ๔. การนิเทศการสอน  ต้องมีความยืดหยุ่น  หมายถึง ความสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวน
การ  วิธีนิเทศการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด
           ๕. การนิเทศการสอน  เป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่นๆ  หมายถึง  กระบวนการ
พัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้นและสำเร็จตามเป้าหมาย  ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภายในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น

        คุณลักษณะที่ดีของผู้ทำหน้าที่นิเทศ
        การนิเทศการสอนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้นิเทศก์จะต้องมีคุณลักษณะที่ดี  ดังนี้
            ๑. ด้านความรู้  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในหลักทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนองค์
ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจาก นี้ต้องรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล  รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
            ๒. ด้านทักษะ  ต้องมีทักษะด้านต่างๆในเกณฑ์ดี  มีทักษะในการสื่อสาร  การแก้ไขปัญหา  การมอง
โลกในแง่ดี  และมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ดีด้วย
            ๓. ด้านเจตคติ ต้องเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดี มีความสนใจ  ตั้งใจทำงาน  มีความรับผิดชอบขยันขัน
แข็ง  มีความสุภาพ  เป็นกันเอง  เสียสละและอุทิศตนเพื่องาน

        รูปแบบการนิเทศการสอน
        นักการศึกษาได้แบ่งรูปแบบการนิเทศการสอนตามลักษณะของปรัชญาและลักษณะของผู้นิเทศก์ ออก
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
           ๑. การนิเทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision)  เป็นการนิเทศแบบดั้งเดิม ผู้นิเทศก์ทำหน้าที่
ตรวจสอบ  เช่น  การเป็นไปตามหลักสูตรหรือไม่  วิธีสอนเหมาะสมหรือไม่  เมื่อตรวจแล้วชี้แจงให้ครูแก้ไขข้อบกพร่อง
           ๒. การนิเทศแบบให้ผลผลิต (Supervision as Production)  บางครั้งเรียกว่าการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์
ซึ่งมองที่ผลผลิต  โดยเปรียบสถานศึกษาเป็นแหล่งผลิต  ครูเป็นพนักงาน และนักเรียนเป็นผลผลิต  และผู้นิเทศก์ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ  วิจัยและพัฒนา  เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
           ๓. การนิเทศเพื่อพัฒนา (Developmental  Supervision)  เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามความ
สามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล  เช่น    ผู้นิเทศก์จะชี้นำเมื่อครูมีความรู้ ความสามารถต่ำ  ครูขาดประสบการณ์  แต่เมื่อครูมีความสามารถสูงเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้
           ๔. การนิเทศแบบคลีนิค (Clinical Supervision)  การนิเทศแบบนี้  จะได้ข้อมูลโดยตรงจากการสังเกต
การสอน ในห้องเรียนจริง  เป็นการร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้นิเทศก์  สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุงในการเรียนการสอน

         การนิเทศหลังการสอนเป็นขั้นการปรึกษาและการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
            - ยกย่อง ชมเชย  ในพฤติกรรมการสอนที่ดี  ก่อนจะเสนอแนะพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง
            - เปิดโอกาสให้ผู้สอนแสดงความคิดเห็น
            - ให้กำลังใจในการทำงาน  การสอนและการปรับปรุงแผนการสอนให้ดีขึ้น
            - นัดหมายการนิเทศในครั้งต่อไป

       ปัจจุบันการนิเทศภายในโรงเรียนได้แพร่หลายในระดับต่าง ๆ ทุกกรมที่โรงเรียนในสังกัด โดยหลักการเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและครู ผู้บริหารควรมีสวนรวมในฐานะผูดําเนินการ    จึงควรที่จะประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการ และให้การสนับสนุนความจําเป็นที่จะต้องมีการนิเทศภายในโรงเรียน   เพื่อช่วยกันแกปัญหาการนิเทศภายนอกไม่เพียงพอ เพื่อให้บรรลุผลการนิเทศภายในโรงเรียน จึงจะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร (ผู้นิเทศก์และผูรับการนิเทศ) วิธีการนิเทศ  เครื่องมือการนิเทศ และเลือกกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  หากไม่สามารถดําเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยตนเองไดอาจอาศัยจากกลุ่มโรงเรียนเปนศูนยดําเนินการ การนิเทศภายในโรงเรียนถือได้ว่าเป็นการจัดการที่ตรงตามเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดโรงเรียนควรไดดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาปรับปรุง  สวนที่เป็นปัญหาอุปสรรคให้ลดน้อยหรือหมดไปโดยประยุกต์ใช้การนิเทศทั้ง  ๔  แบบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. ๒๕๔๑.  การนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเปนระบบ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
คำนึง ทองเกตุ. ๒๕๔๗.  เกณฑ์การนิเทศคุณภาพผลงาน . กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (อัดสําเนา).
________. ๒๕๓๙. การรายงานพัฒนาการนิเทศทางไกล.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพร้าว
________. ๒๕๔๙. คู่มือการขอรับเกียรติบัตรการนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ. กรุงเทพฯ.   ม.ป.ท.   (อัดสําเนา)
ชาญชัย   อาจินสมาจาร.  ๒๕๓๕. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ.
ชารี  มณีศรี.  ๒๕๓๘.  การนิเทศการศึกษา พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.
พิสิฐ  เมธาภัทร. ๒๕๔๗.  การนิเทศการสอน   กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (
อัดสำเนา) .
สงัด  อุทรานันท.  ๒๕๓๐.  การนิเทศการศึกษา : หลักการทฤษฏี และปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม).  พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ. : โรงพิมพมิตรสยาม.
สมศักดิ์  จันทิมา . ๒๕๔๑.  ความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา      จังหวัดสุรินทร. ปริญญานิพนธ  กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สามัญศึกษา , กรม.  ๒๕๒๙.  การจัดการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยกองแผนงาน
กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ. (อัดสําเนา) .
สุโขทัยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลัย.๒๕๓๖.  แนวการศึกษาชุดวิชา : การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา (หน่วยที่ ๑ - ๗) กรุงเทพฯ. : มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช.
อารมณ์  ฉนวนจิตร ๒๕๔๓. การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

htthttp://www.thai-school.net

http://www.nsdv.go.th

http://learners.in.th

http://www.oknation.net

http://school.obec.go.th

http://www.chokchaischool.ac.th

 

 

 

เข้าชม : 18123
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3332 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28746 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28055 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27592 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27541 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27446 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27567 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30484 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 30830 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31489 ]
 10 บทความ Text Random
จังหวัดไหนเด็กเก่ง-อ่อน/ โรงเรียนแบบใดเด็กเก่ง-อ่อน ดูได้จากผล O-net
เกร็ดความรู้...เกี่ยวกับอาหารทะเล
ทายนิสัย...
เราสามคน
Tablet รุ่นไหน แบตเตอรี่อึดที่สุด
ประโยชน์ของโยคะ
นอนดึก.....แต่ตื่นเช้า ดีหรือ?
ทายนิสัย...
ต้นข้าวกะต้นหญ้าคุณค่าที่ไม่ต่าง
วงแหวนแห่งไฟ ( The Ring of fire)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |