[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

ตั้งแต่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มานานแล้วนั้น ผลการเรียนภาษาอังกฤษก็ยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะ...   

ปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ

ที่มาของภาพ : http://mathforum.org

         นงนุช  สิงหเดชะ กล่าวว่า  ความล้มเหลวของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น  มีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพของครูซึ่งไม่ได้รักษาอย่างถ่องแท้มากพอที่จะพูดในเรื่องราวอื่น  และครูไทยบางคนนอกจากพูดเป็นประโยคไม่ได้  ฟังไม่ออกแล้ว  ยังมีปัญหาเรื่องการออกเสียงผิดอีก  ซึ่งทำให้การสื่อสารไม่สามารถบรรลุผลได้  ข้อเสนอแนะที่ให้ไว้คือ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษา  ทั้งทักษะการพูดเพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษา  และการฟัง  และจะสนทนานอกเรื่องกับนักเรียนไปด้วยเพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้จริงในชีวิตประจำวัน  ซึ่งจุดนี้ผู้เขียนเข้าใจว่า  เป็นการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนในสถานการณ์อื่น ๆ  นอกห้องเรียนด้วยนั่นเอง  ในประเด็นประสิทธิภาพของครูผู้สอน  ผู้สอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยเราควรจะมีคุณสมบัติหลัก ๆ  2  ประการ  คือ

 ประการที่หนึ่ง  เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้ง  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ได้ในระดับดีถึงดีมาก  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องทางภาษาแก่นักเรียน  คุณสมบัติเช่นนี้พึงพบได้ในบัณฑิตซึ่งจบทางด้านมนุษยศาสตร์หรืออักษรศาสตร์  ในวิชาภาษาอังกฤษ 

ประการที่สอง  เป็นผู้มีความเข้าใจในจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ  เป็นผู้รู้ถึงเทคนิควิธีรวมถึงการใช้โสตอุปกรณ์ในการที่จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานราบรื่น  และบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนได้คุณสมบัติเช่นนี้พึงพบได้ในบัณฑิตซึ่งจบในสายศึกษาศาสตร์  หรือครูศาสตร์  ซึ่งส่วนมากเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเป็นครูอยู่แล้ว  ครูซึ่งมีคุณสมบัติทั้งสองประการนี้ในคนคนเดียวกันนับได้ว่าเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษในอุดมคติทีเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วหาครูที่มีคุณสมบัติทั้งสองประการดังกล่าวได้ยากทีเดียว  จากประสบการณ์ของผู้เขียนในด้านการสอนภาษาอังกฤษและการได้สัมผัสกับผู้สอนภาษาอังกฤษจากการอาสาสมัครเข้าช่วยโรงเรียนของลูกในสาขาวิชาที่ผู้เขียนใช้ประกอบอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  ผู้เขียนใคร่ขอโอกาสเสนอแนะแนวทางบางประการอันเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  ดังต่อไปนี้

 1.     วิธีแก้ปัญหาเรื่องการออกเสียงที่ผิดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับ การบอกเล่ากันมานาน  และเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพึงปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่บางครั้งสิ่งนี้ก็ถูกละเลยทั้งอย่างไม่ตั้งใจหรือถูกมองข้างความสำคัญไปเลยนั่นก็คือ  เมื่อใดก็ตามที่จะสอนศัพท์ตัวใหม่  ผู้สอนควรจะเตรียมการออกเสียงให้ถูกต้อง  โดยใช้ความรู้ในวิชา Phonetics ซึ่งมีบรรจุในหลักสูตรทั้งทางศึกษาศาสตร์  และมนุษยศาสตร์  เข้าช่วยให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง  โดยตรวจสอบจากพจนานุกรม  ซึ่งพจนานุกรมที่ดีจะบอกทั้งการลงเสียง  (stressing) การให้ความหมายที่หลากหลายในแต่ละบริบท  ตัวอย่างการใช้คำ  รวมทั้งบอกให้ทราบด้วยว่า คำ  คำนั้น  ทำหน้าที่อะไรในประโยคด้วย  เช่น  เป็นคำคุณศัพท์  หรือคำนาม  เป็นต้น  หรือหากมีเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเจ้าของภาษาก็สามารถตรวจสอบการออกเสียงจากเจ้าของภาษาก็สามารถตรวจสอบการออกเสียงจากเจ้าของภาษาได้โดยตรง  ไม่ควรรู้สึกเสียหน้าใด ๆในการทำเช่นนี้  และหากสามารถจดบันทึกไว้ได้ก็จะยิ่งเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวผู้สอนเอง    และประหยัดเวลาหากต้องใช้ตำราเล่มเติมนั้นในการสอนครั้งต่อไป

 2.     การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ผลแบบอย่าง  (Model)  ทางภาษาที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาหรือที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด  นอกเหนือจากภาษาที่สอนในห้องเรียน  การขอความช่วยเหลือจากผู้จากผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง  หรือภาษาที่สอง (หากว่ามี) หรือแม้แต่ผู้ปกครองไทยที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก็เป็นไปได้  โดยผู้สอนเป็นผู้คิดกิจกรรมที่นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ทักษะทางภาษาอย่างแท้จริง ควรจะใช้ภาษาอังกฤษในทักษะทั้งสองนี้ได้ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กโต  อาจเป็นการสัมภาษณ์ซักถามเกี่ยวกับอาชีพและในเด็กเล็กอาจเป็นการอ่านนิทานให้ฟังซึ่งในขณะที่เล่าก็อาจแทรกการพูดคุยกับเด็กไปด้วยได้  ซึ่งมั่นใจว่าการเตรียมการและความตั้งใจที่ดีของครูจะได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างแน่นอน

 3.     การใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอนกับนักเรียนในสถานการณ์หรือบริบทอื่น ๆ ในโรงเรียน ซึ่งนอกเหนือจากในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นได้  แม้จะไม่ง่ายนัก  สิ่งที่ผู้เขียนจะเสนอแนะก็คือการระดมสมองของกลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียน  โดยครูทุกคนช่วยกันคิดหัวข้อสถานการณ์ที่ครูจะใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียน เช่น  เมื่อเจอกันที่บันได  ภาษาที่ใช้ก็อาจจะเป็นเตือน (Warning)  ให้เดินดี ๆ  อย่าเล่นกันเวลาขึ้นบันได หรือถ้าตอนทางอาหารก็อาจจะเป็นการห้าม(Prohibition)  บอกไม่ให้คุยระหว่างที่มีอาหารอยู่ในปาก ฯลฯ  แล้วรวบรวมเขียนขึ้นมาเป็นเหมือนคู่มือของผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะใช้พูดกับนักเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน แล้วฝึกการใช้ภาษาเหล่านั้นสำหรับความถูกต้องของภาษาก็สามารถตรวจสอบได้โดยการขอความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น  เช่น สถาบันอุดมศึกษาภายในท้องถิ่น  หรือแม้แต่จากกเจ้าของภาษาที่ยินดีช่วยเหลือ

 4.     การยอมรับ  Asian  English (การใช้ภาษาอังกฤษโดยกลุ่มคนในเอเชีย)  เป็นการยากหรือเรียนได้ว่า  เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(English as  a  Foreign language)  โดยเฉพาะเมื่อเรียนอยู่แต่ในประเทศของตนเอง  แม้จะเรียนจากเจ้าของภาษาโดยตรงก็ตาม  ที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ผิดเพียน  เพราะลักษณะทางภาษาของทั้งสองภาษาแตกต่างกันอย่างเดินชัด  นอกจากความยากลำบากนี้แล้ว  คนไทยด้วยกันเองก็มีแนวโน้มในการดูถูกหรือคอยจับผอดคนอื่นในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่น  ลองคิดดูว่า  หากท่านเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษที่ถูกจับจ้องอยู่แต่เรื่องของความถูกต้องของภาษา (Accuracy)  มากกว่าการสื่อสาร  (Communication)  ทุกครั้งที่ท่านพูด  ท่านจะกล้าเปิดปากพูดอีกหรือไม่  แล้วจะมีใครกล้าพูดกับนักเรียนอุปสรรคเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยเท่านั้น  แต่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ประเทศญี่ปุ่นเล็งเห็นปัญหานี้  และได้ทำการศึกษา  และเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคตินี้โดยเริ่มในโรงเรียนมัยยมของเขาแล้ว  หากคนไทยเราสามารถเปิดใจให้การยอมรับว่าภาษาอังกฤษแบบไทย ๆ ก็สามารถใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถานการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยก็คงจะง่ายขึ้นบ้างสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 ครูไทยของเราทำงานหนัก  และได้ผลตอบแทนเพียงแค่พออยู่พอกิน  ถ้าหากพบเห็นปัญหาแล้วมีข้อเสนอแนะเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านมีกำลังใจ  และเห็น
แนวทางที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

ที่มาของภาพ : http://mathforum.org/midpow/POW/girl.teacher.gif

แหล่งอ้างอิง : มติชน, 26  ธ.ค. 45เข้าชม : 38902
นำเสนอโดย : นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ
โรงเรียนบ้านเกาะนก
สพป.สงขลา เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ล่าสุด
Jerusalem artichoke
โดย : [เข้าชม : 21181 ]
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
โดย : [เข้าชม : 23607 ]
กลิ่นธรรมชาติ
โดย : [เข้าชม : 19563 ]
ใกล้สอบแล้วเตรียมตัวอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 20552 ]
A ถึง Z กับอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย : [เข้าชม : 20189 ]
เตรียมตัวสอบ IELTS
โดย : [เข้าชม : 20262 ]
Early bird
โดย : [เข้าชม : 19214 ]
'โยนสลับมือ'
โดย : [เข้าชม : 19330 ]
ลดน้ำหนักอย่างง่ายๆ
โดย : [เข้าชม : 19932 ]
เมิน..เข็มฉีดยา
โดย : [เข้าชม : 16338 ]
 10 บทความ Text Random
สิทธิเด็ก
นางสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
16 รายการในร่างกายที่อาจจะยังไม่รู้
ของขวัญของแม่...
พระพุทธศาสนากับพระเจ้าอยู่หัว
“การอ่านพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม”
บทคัดย่อ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิชา การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
บทคัดย่อ การพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
บทคัดย่อ เรื่อง ผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |