[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
บ้านสมเด็จทัวร์จักรยาน ท่องเที่ยวชุมชนหลากวัฒนธรรม
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

ชุมชนฝั่งธนบุรีนั้นเป็นชุมชนโบราณมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 200 กว่าปี ที่สำคัญยังเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยหลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ชาวไทยเชื้อสายมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์ ชาวไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายมอญ เชื้อ   

บ้านสมเด็จทัวร์จักรยาน ท่องเที่ยวชุมชนหลากวัฒนธรรม

  
นอกจากนี้ ย่านธนบุรียังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสนาบดีใหญ่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อย่าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนฝั่งธนบุรี

ในโอกาสวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ทางมบส. จึงได้จัดงานเทิดเกียรติคุณ

และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 114 ปี ในปี 2553 ก็ได้จัดนิทรรศการ "ยุทธวิเทศ : สมเด็จเจ้าพระยา"

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เชิญชวนเครือข่ายพันธมิตรประเทศเพื่อนบ้านและชุมชนบ้านแขก บ้านมอญ บ้านลาว มาร่วมกันจัดนิทรรศการทัศนานานาประเทศ พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกมากมาย

โดยเฉพาะกิจกรรม "จักรยานท่องเที่ยวชุมชนหลากวัฒนธรรม" ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. ร่วมกับชมรมจักรยาน และกรุงเทพมหานคร นำนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนในเขตธนบุรี อาทิ วัดประยุรวงศาวาส โบสถ์ซางตาครู้ส ย่านกุฎีจีน ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และมัสยิดบางหลวง

ขบวนจักรยานเริ่มต้นจาก มบส. ขี่เลาะเลียบไปตามถนนผ่าน ร.ร.ศึกษานารี ซึ่งอดีตบริเวณดังกล่าวเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
1.-2.บ้านสมเด็จทัวร์จักรยาน

3.โบสถ์ซางตาครู้ส /เขามอ วัดประยุรวงศาวาส

4.หอระฆัง วัดกัลยาฯ

5.ศาลเจ้าเกียนอันเกง

6.แวะชมนิทรรศการ

7.มัสยิดบางหลวง

8.นิทรรศการ "ยุทธวิเทศ : สมเด็จเจ้าพระยา"


จากนั้นเลี้ยวเข้าไปชมแหล่งเรียนรู้แห่งแรกคือ "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ซึ่งประดิษฐานพระพุทธนาคน้อย พระพุทธรูปโบราณสมัยสุโขทัย โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2371 เรียกได้ว่าเป็นวัดประจำตระกูลบุนนาค นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีภูเขาจำลอง หรือที่เรียกกันว่า เขามอ ก่อด้วยศิลาและมีสระน้ำล้อมรอบพร้อมทั้งเลี้ยงเต่าและตะพาบน้ำ ยอดเขาเป็นที่ตั้งพระสถูปหล่อด้วยทองเหลืองบรรจุพระพุทธรูปสำคัญไว้ข้างใน

ต่อมาขบวนจักรยานได้ปั่นเลาะเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปเที่ยวต่อที่ "โบสถ์ซางตาครู้ส" (Santa cruz church) หรือวัดมหากางเขน ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรีเลยทีเดียว เพราะที่นี่เป็นวัดในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกของชาวโปรตุเกส โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชทานที่ดินให้สร้าง วัดแห่งนี้ ทั้งนี้ โบสถ์หลังปัจจุบันสร้างเมื่อปี 2459 มีลักษณะสถาปัตย กรรมแบบอิตาลี หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ภายในประดับตกแต่งกระจกสีอย่างสวยงามเป็นลวดลายเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ที่หาชมได้ยาก ปกติทางวัดจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ถัดจากวัดซางตาครู้ส เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศกลุ่มแรกในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่า "ย่านกุฎีจีน" โดยกลุ่มน้องๆ นิสิต มบส. เดินลัดเลาะไปชิมและชมการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนต้นตำรับ

ก่อนจะมุ่งหน้าไปเที่ยวที่ "ศาลเจ้าเกียนอันเกง" เดิมเป็นศาลเจ้าโบราณสองหลังติดกันที่สร้างโดยชาวจีนในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อย้ายพระนครไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวจีนกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ย่านสำเพ็งและศาลเจ้าจึงถูกทิ้งร้าง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวจีนฮกเกี้ยนได้รื้อแล้วสร้างใหม่รวมเป็นหลังเดียว พร้อมทั้งอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐาน ปัจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรม แต่ภายในก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามหาชมได้ยาก

ออกจากศาลเจ้าแล้ว คณะของน้องๆ พากันมุ่งหน้าไปยัง "วัดกัลยาณ มิตร" เพื่อสักการะหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง พระประธานองค์ใหญ่ในวิหารหลวง ที่เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินและบ้านสร้างวัดดังกล่าวถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2370 และที่วัดแห่งนี้ยังมีหอระฆัง ที่แขวนระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 193 ซ.ม. หนักถึง 13 ตัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ในสมัยรัชกาลที่ 4

หลังจากไหว้หลวงพ่อโตแล้ว ขบวนจักรยานได้แวะไปยังที่หมายสุดท้ายก่อนกลับมหาวิทยาลัย นั่นคือ "มัสยิดบางหลวง" ในชุมชนกุฎีขาว ถิ่นที่อยู่ของชาวไทยมุสลิมที่ เป็นกองอาสา รบกับข้าศึกใน สมัยเสียกรุงศรี อยุธยา และอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้สมัยกรุงธนบุรี พร้อมทั้งได้สร้างมัสยิด เป็นอาคารลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน ทั้งหลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมี "มิมบัร" (แท่นแสดงธรรม) และซุ้ม "มิหรอบ" ที่ครอบมิมบัร ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงามผสมผสานศิลปะแบบไทย จีน และฝรั่งเศส พร้อมกันนี้ผู้สร้างได้แกะสลักแผ่นไม้เป็นอักษรอาหรับนูนลอย เป็นพระนามพระอัลเลาะห์ ไว้อย่างประณีตบรรรจง

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา รองอธิการบดี มบส. เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปี มบส. จะร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเทิดเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการ "ยุทธวิเทศ : สมเด็จเจ้า พระยา" เพื่อเผยแพร่อัจฉริยภาพในการทำงานด้านการต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้ในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนหลากหลายเชื้อชาติในฝั่งธนบุรีอีกด้วย

ด้าน น.ส.ธมนวรรณ แซ่ลี้ หรือ น้องซัง นิสิตชั้นปีที่ 3 โปรแกรมสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ไปร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนหลากวัฒนธรรม เล่าว่า "วันนี้ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนในฝั่งธนบุรี ซึ่งได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละศาสนา

ส่วนตัวคิดว่า เป็นเรื่องที่แปลกที่มีคนแต่ละศาสนามาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ได้เห็นวัฒนธรรมของความเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี และยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเจ้าพ่อที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในฝั่งธนบุรี สามารถนำไปเชื่อมโยงกับบทเรียนและกระตุ้นให้เราสนใจอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้น"

จะเห็นได้ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้อดีต เพื่อนำมาปรับใช้ กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาแต่อดีต ซึ่งเป็น การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสามัคคีและสันติภาพ

ข้อมูลอ้างอิงจากข่าวสดรายวันเข้าชม : 3826
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21824 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23284 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23677 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23201 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34816 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35549 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21178 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23741 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24912 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24405 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
วิธีแก้เผ็ด...ไอ้ตัวเล็กไม่กินผัก
26 รายชื่อ..เครื่องสำอางอันตราย!!!
เรื่องนอน..? ใครว่าไม่สำคัญ
No one is too old to learn ไม่มีใครแก่เกินเรียน
ฉันอยากร้องเพลง......เครียดจัง
นัยอันล้ำลึกของคำว่า "ขอบคุณ"
ชวนคุณครูเสนอแนวทางเด็ด....คะแนน O-NET ไปใช้อย่างไร
แนวปฏิบัติในการเลี่ยงถูกฟ้าผ่า..(เหมาะกับผู้ที่ชอบสาบาน)
ห้องเรียนคุณภาพสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพจริงหรือ!!!...(1)
เมื่อ “ หมู ”มีสิทธิ์ออกเสียง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |