[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
พุธ ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติมสำหรับการศึกษาของเอกชน) หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

               โครงการนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ 30 เมษายน 2552 โดยทุกขั้นตอนที่จะตัดสินใจจะต้องร่วมกันประชุมพิจารณาจากภาคี 4 ฝ่าย (คือผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อหนังสือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ค่ายคณิตคิดสนุก ฯลฯ  

                              <ข่าวเพิ่มเติมจากสำนักนายก>

 โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 มีสาระสำคัญของนโยบายดังนี้
              คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติมสำหรับการศึกษาของเอกชน) หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดังนี้
ค่าหนังสือเรียน    4,203,370,800 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน   1,531,983,800 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน   3,158,678,100 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2,117,506,400 บาท
                รวมทั้งสิ้น   11,011,539,100 บาท
ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียด ดังนี้
ก. หนังสือเรียน
หนังสือเรียนมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
2. ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น  โดยมีอัตราค่าหนังสือดังนี้
ก่อนประถมศึกษา  200.00   บาท/คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  483.20 บาท/คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   347.20 บาท/คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   365.60 บาท/คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   580.00 บาท/คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   424.00 บาท/คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  496.00 บาท/คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  739.20 บาท/คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  564.80 บาท/คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  560.00 บาท/คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  1,160.80 บาท/คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  805.60 บาท/คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  763.20 บาท/คน

 

ข. อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ประกอบด้วย แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับประถมศึกษา   ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สมุด ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT (CD) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ สำหรับผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาในอัตรา ดังนี้
 ก่อนประถมศึกษา  100 บาท / ภาคเรียน
ประถมศึกษา   195 บาท / ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  210 บาท / ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  230 บาท / ภาคเรียน
ค. เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา
ก่อนประถมศึกษา  300 บาท/คน
ประถมศึกษา   360 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  500 บาท/คน
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/ เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ชุดกีฬา ได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่กำหนด วงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง 1 ชุด
ง.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา จัดขึ้น ประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมวิชาการ โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรม ดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง
3. ทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง
4. การบริการสารสนเทศ/ ICT เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT / คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว 40 ชั่วโมง/ปี/คน
ทั้งนี้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้
ก่อนประถมศึกษา 215 บาท/ภาคเรียน
ประถมศึกษา 240 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/ภาคเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2.  นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
3.  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.  ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่นๆได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

(เฉพาะ สพฐ. ส่วน สช.และ กศน.และ สอศ.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)

ข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี

 ข่าวเพิ่มเติม2เกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี
เข้าชม : 3132
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21259 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 22695 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23081 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 22630 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 33602 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 34341 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 20745 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23304 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24471 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 23988 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
แข่งหุ่นยนต์เหมือนคนแข่งคน
เรื่องกล้วย ๆ
Ubon Ratchathani Candle Festival 2009
ยืนยันธาตุใหม่ในตารางธาตุลำดับที่ 112
เมืองบาดาลตำนานเมืองสังขละบุรี
ไวรัสนำสมัยใช้ชื่อ Michael Jackson
เลขทะเเบียนรถสวยช่วยลดอุบัติเหตุ
WHO เผยการระบาดของหวัด 2009 หยุดยั้งไม่ได้แล้ว
อาหารฤทธิ์เย็น
เทคโนโลยี
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |