[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ข้อมูลการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมและการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553
ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้   

   ข้อมูลการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมและการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

 

ที่ คณะกรรมการฝ่าย ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน โทรศัพท์
1. ฝ่ายเลขานุการ 1. นายวิทยา ประวะโข รอง ผอ.สพป.อด.1 089-6206788
2. นายวีระ ทะคะทิน รอง ผอ.สพป.อด.1  087-8635505
3. นายบุญเหลือ บุปผามาลา ศน.สพป.อด.1  089-2753537
4. นายศิริ เชียงบาล สน.สพป.อด.1  081-6017772
2. ฝ่ายพิธีเปิด - ปิด 1. นายวิทยา ประวะโข

รายชื่อ โรงเรียนที่สนับสนุนที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
 
ลำดับที่ รายชื่อโรงเรียน ชื่อ/สกุล   (ผู้อำนวยการโรงเรียน) จำนวนห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักได้ หมายเลขโทรศัพท์
1. โรงเรียนบ้านหนองตุ นายสมาน โคตรทอง    15 ห้อง 300  คน 089-8613322 / 042-242807
2. โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ นายสากล ฉิมวงศ์ 10    ห้อง 150 คน 081-7399686   / 042-220230
3. โรงเรียนอนุบาลหนองหิน นายไทยเจริญ รัตนะ 3    ห้อง 60 คน 081-8727344 / 042-241136
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 นายสุเทพ ผลสว่าง 9   ห้อง 180 คน 082-2309312   /042-218180
5. โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา นายสุวัฒน์ สุระอุดร 8    ห้อง 150 คน 081-7681366 /042-223259
6. โรงเรียนหนองบุนาหล่ำ นายวิเชียร อุ่นแก้ว 1    ห้อง 10 คน 086-8547550 /042-204229
7. โรงเรียนบ้านข้าวสาร นายวิชัย กรวยสวัสดิ์ 2   ห้อง   081-6624006 /042-207363
8. โรงเรียนบ้านเก่าน้อย นายสมร ศีลาคม 1    ห้อง 20 คน 0819545203 /042-122604
9. โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี นายสุภาพ ประเสริฐโส 2    ห้อง   081-3801330 /042-243065
10. โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม   4    ห้อง   082-8440947 / 042-201067
11. โรงเรียนบ้านเลื่อม นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ 15 ห้อง 300 คน 086-2357659 /042-245758
12. โรงเรียนบ้านถ่อน นายสุรชัย อุตทคะวาปี 4 ห้อง   089-8411720 /042-246146
13. โรงเรียนบ้านดงอุดม นายชาลี   จงรักษ์ 5 ห้อง   081-8735958 /042-223430
14. โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 นายประสิทธิ์ สิทธิภาณุนันท์ 3 ห้อง 60 คน 086-6307717 /042-241135
15. โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายโกศล   ภูอากาศ ห้องประชุม 100 คน 081-0591999 / 042-292420
16. โรงเรียนบ้านจั่น นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 6 ห้อง   081-9655839   /042 -341618
17. โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) นายณรงค์ ศรีพันดอน 3 ห้อง    081-2606661     /042- 292246
18. มทบ.24     206 คน  
19. ตชด.กฝ.4     500 คน คนละ 50/คืน / 042-222202  081-9744497/ 081-7399314
20. โรงเรียนบ้าหนองขาม นายรัชพล เวชบรรพต 12 ห้อง   089-8614664/042-223184
21. โรงเรียนบ้าหนองบัว นายนิคม   คมภิรมย์ 15 ห้อง   081-2604992/042-244735
22 ชุมชนสามพร้าว นายวีระ มโนเอื้อ 10 ห้อง   081-2603939
23 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นายชาญชัย วรวงศ์เทพ 8 ห้อง   081-0577233
24 อุดรธานีพิทยาคม   นายสุขศิริ มูลสุวรรณ   10 ห้อง    081-8155704 
25 อุดรธรรมานุสรณ์  นางรัศมี วุฒิเสน   4 ห้อง     0818728372
  26 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2    นายดอม พรมทอง   4 ห้อง   083-4504112
27 นิคมส้างตนเองเชียงพิณ 3   นายปรีชา พันธ์สีดา  10 ห้อง   081-9549355 
28 มิตรภาพ 6 นายสุวิทย์ คำดวง 8 ห้อง   081-7088507
29 บ้านเชียงพิณ   นายสุวิทย์ เศวตวงษ์   4 ห้อง   087-2306750
30 บ้านพรสวรรค์   นายแสงรัตน์ เจียระไนศิลาวงษ์  10 ห้อง   089-8422268
  31 บ้านข้าวสาร   นายวิชัย กรวยสวัสดิ์  5 ห้อง   081-6624006
  32 บ้านดอนอุดม   นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา  8 ห้อง   081-8726994
  33 บ้านพรานเหมือน   นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์  18 ห้อง   089-5695252
  34 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์   นายเกษฒ เกตุรุน   8 ห้อง   083-3461001
  35 บ้านหนองนาคำ    นางณิชชา   บุญเรืองศรี        081-7296659
  36 บ้านแม่นนท์    นายประสพ โพธิสม   3 ห้อง   081-8739098
  37 อนุบาลหนองวัวซอ    นายวิชัย ศรีเสน่ห์   30 ห้อง   081-7392211
  38 ชุมชนโนนสูง นายประครอง พันธ์พรหม     087-8659898
   

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.itud1.net/?name=news&file=readnews&id=24

http://www.itud1.net/?name=news&file=readnews&id=22

 

 
                กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 เป็นเจ้าภาพหลัก ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด รวม 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                     กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 มีขอบข่าย เนื้อหาสาระของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ
1.       การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2.       การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
3.       การนำเสนอผลงานผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.       การศึกษาแหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุดร
5.       การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
6.       Student Channel/Tutor Channel สู่สากล
โดยมีปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
                               
วัน เดือน ปี การดำเนินการ
ภายใน 15 ส.ค. 53 - จัดประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 ก.ย.53  - เขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลผู้ชนะที่ 1 ทุกกิจกรรมให้ระดับภาค
ภายใน 10 พ.ย. 53 - จัดการประกวดแข่งขันในระดับภาค
ภายใน 30 ธ.ค.53  - ส่งผลการประกวดแข่งขันผู้ชนะที่ 1-3 ทุกกิจกรรมให้ระดับชาติ
ภายใน 7 ม.ค. 54 - จัดการประกวดแข่งขันในระดับชาติ
ภายใน 30 ม.ค.54 - สพฐ.ส่งหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันให้ สพท./ร.ร.
 
 
รายชื่อผู้ประสานงานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ปี ๒๕๕๓ จังหวัดอุดรธานี

เข้าชม : 4411
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สพม.เขต28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21824 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23284 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23677 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23201 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34816 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35549 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21178 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23741 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24912 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24405 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ช่อดอกไม้ประวัติศาสตร์...พระราชพิธีสมรสเจ้าหญิงเคท
มารู้จักTablet กันเถอะ
เรื่องของ "ทุเรียน" ที่คุณอาจไม่เคยรู้
ธาตุที่ 118 ความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
ธาตุเลขอะตอม 112 กับชื่อใหม่ "โคเปอร์นิเซียม"
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
ศิลปินศิลปะ
แกะ....แปลงกาย
ตารางถ่ายทอดฟุตบอล ยู - 21
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |