[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
ศัพท์ศิลปะ
จันทร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554

รวบรวมคำศัพท์   

<p><font face="Arial"></font>&nbsp;</p> <p><font face="Arial"><strong><font size="5"><u><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><font color="#cc99ff">คำ</font><font color="#99ccff">ศัพท์</font><font color="#ccffff">ใน</font><font color="#ccffcc">งาน</font><font color="#ffff99">ศิลปะ</font><font color="#ffcc99">จาก </font><font color="#ff99cc">A-Z</font></font></u></font></strong><br /> </font></p> <p><font face="Arial"><strong><font size="5">A</font></strong><br /> &nbsp;a deux crayon&nbsp; ภาพถ่านแท่งทวิรงค์ <br /> &nbsp;abacus&nbsp; แป้นหัวเสา <br /> &nbsp;abbozzo&nbsp;&nbsp;๑. ภาพร่าง &nbsp;๒. รูปโกลน <br /> &nbsp;ABC art&nbsp;&nbsp;ศิลปะเบื้องต้น <br /> &nbsp;absorbent ground&nbsp;&nbsp;พื้นซับสี <br /> &nbsp;abstract art&nbsp; ศิลปะนามธรรม <br /> &nbsp;abstract expressionism&nbsp;&nbsp;ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม <br /> &nbsp;abstract illusionism คติลวงตานามธรรม <br /> &nbsp;abstract image painting&nbsp;&nbsp;จิตรกรรมจินตภาพนามธรรม <br /> &nbsp;Abstraction-Crhation อับสตรักซียง-เกรอาซียง <br /> &nbsp;academic art&nbsp;&nbsp;ศิลปะตามหลักวิชา <br /> &nbsp;academicism คตินิยมวิชาการ <br /> &nbsp;academy figure&nbsp;&nbsp;รูปคนตามหลักวิชา <br /> &nbsp;academy of art&nbsp;สำนัก <br /> &nbsp;acanthus&nbsp;&nbsp;ลายใบอะแคนทัส <br /> &nbsp;accent&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การเน้นให้เด่น <br /> &nbsp;accidental colour &nbsp;&nbsp;สีอุบัติการณ์ <br /> &nbsp;accidental light &nbsp;&nbsp;แสงอุบัติการณ์ <br /> &nbsp;accordion door &nbsp;&nbsp;บานเฟี้ยม <br /> &nbsp;achromatic colour &nbsp;&nbsp;สีเอกรงค์ <br /> &nbsp;acid bath &nbsp;&nbsp;&nbsp;อ่างแช่กรด <br /> &nbsp;acid resist &nbsp;&nbsp;&nbsp;สารกันกรด <br /> &nbsp;acoustic board&nbsp; &nbsp;แผ่นซับเสียง <br /> &nbsp;acropolis &nbsp;&nbsp;&nbsp;อัครปุระ <br /> &nbsp;acroteria; acroterion &nbsp;เครื่องประดับมุมจั่ว <br /> &nbsp;acrylic canvas &nbsp;&nbsp;ผ้าใบอะคริลิก <br /> &nbsp;action painting &nbsp;&nbsp;กัมมันตจิตรกรรม <br /> &nbsp;adobe &nbsp;&nbsp;&nbsp;๑. อิฐดิบ&nbsp;๒. อาคารอิฐดิบ <br /> &nbsp;Adoration of the Magi &nbsp;ภาพนักปราชญ์สักการะ <br /> &nbsp;Adoration of the Shepherds &nbsp;ภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ <br /> &nbsp;adornment &nbsp;&nbsp;&nbsp;การประดับ <br /> &nbsp;advancing colour &nbsp;&nbsp;สีใกล้ <br /> &nbsp;aedicula &nbsp;&nbsp;&nbsp;ซุ้มบูชา <br /> &nbsp;aerial perspective &nbsp;&nbsp;ทัศนมิติเชิงอากาศ <br /> &nbsp;aesthetic &nbsp;&nbsp;&nbsp;สุนทรีย์ <br /> &nbsp;aesthetics &nbsp;&nbsp;&nbsp;สุนทรียศาสตร์ <br /> &nbsp;African art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ศิลปะแอฟริกา <br /> &nbsp;after &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ตามแบบอย่าง <br /> &nbsp;agalmatolite &nbsp;&nbsp;&nbsp;หินตุ๊กตาจีน <br /> &nbsp;aghkandware &nbsp;&nbsp;อาก์คันด์แวร์ <br /> &nbsp;air brush &nbsp;&nbsp;&nbsp;พู่กันลม <br /> &nbsp;aisle &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ช่องทางเดิน <br /> &nbsp;Ajanta Cave painting &nbsp;จิตรกรรมถ้ำอชันตา <br /> &nbsp;alabaster &nbsp;&nbsp;&nbsp;หินอะลาบาสเตอร์ <br /> &nbsp;alabastron &nbsp;&nbsp;&nbsp;ขวดอะลาบาสตรอน <br /> &nbsp;alkaline glaze &nbsp;&nbsp;การเคลือบด่าง <br /> &nbsp;alla prima; au premier coup; direct painting&nbsp; การระบายสีโดยตรง <br /> &nbsp;allegory &nbsp;&nbsp;&nbsp;อุปมานิทัศน์ <br /> &nbsp;all-over painting &nbsp;&nbsp;จิตรกรรมเต็มผืน <br /> &nbsp;Amarna art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ศิลปะอะมาร์นา <br /> &nbsp;amenity &nbsp;&nbsp;&nbsp;รมณียภาวะ <br /> &nbsp;American abstract artists &nbsp;กลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม <br /> &nbsp;American Gothic &nbsp;&nbsp;กอทิกแบบอเมริกัน <br /> &nbsp;American scene painting &nbsp;จิตรกรรมชีวิตอเมริกัน <br /> &nbsp;amorino&nbsp; &nbsp;&nbsp;เปมเทพ [เป-มะ-เทบ], อะมอริโน <br /> &nbsp;amphitheatre &nbsp;&nbsp;ทวิอัฒจันทร์ <br /> &nbsp;anaglyph &nbsp;&nbsp;&nbsp;ลายนูน <br /> &nbsp;analytical cubism &nbsp;&nbsp;บาศกนิยมแบบวิเคราะห์ <br /> &nbsp;anamorphosis &nbsp;&nbsp;ภาพเพี้ยน <br /> &nbsp;anastatic printing &nbsp;&nbsp;กลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน <br /> &nbsp;anatomy &nbsp;&nbsp;&nbsp;กายวิภาคศาสตร์ <br /> &nbsp;ancient &nbsp;&nbsp;&nbsp;โบราณ <br /> &nbsp;angel &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า <br /> &nbsp;animal interlace &nbsp;&nbsp;ลายสัตว์กระหวัด <br /> &nbsp;animal style &nbsp;&nbsp;&nbsp;กระบวนแบบรูปสัตว์ <br /> &nbsp;animism &nbsp;&nbsp;&nbsp;วิญญาณนิยม <br /> &nbsp;ankh &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;อังก์ <br /> &nbsp;Annunciation &nbsp;&nbsp;ภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ <br /> &nbsp;anodized aluminium &nbsp;อะลูมิเนียมชุบผิว <br /> &nbsp;anteroom &nbsp;&nbsp;&nbsp;ห้องพักรอ <br /> &nbsp;anti-art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ปฏิศิลป์ <br /> &nbsp;antic work &nbsp;&nbsp;&nbsp;งานพิลึก <br /> &nbsp;anti-form &nbsp;&nbsp;&nbsp;ปฏิลักษณ์ <br /> &nbsp;antimony &nbsp;&nbsp;&nbsp;พลวง <br /> &nbsp;antique &nbsp;&nbsp;&nbsp;โบราณวัตถุ <br /> &nbsp;apartment; flat &nbsp;&nbsp;ห้องชุด <br /> &nbsp;applied art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ศิลปะประยุกต์ <br /> &nbsp;appliqu้ &nbsp;&nbsp;&nbsp;งานผ้าปะติด <br /> &nbsp;apse &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;มุขโค้งด้านสกัด <br /> &nbsp;arabesque &nbsp;&nbsp;&nbsp;ลายอะราเบสก์ <br /> &nbsp;arcade &nbsp;&nbsp;&nbsp;ฉันนบถ <br /> arch ช่องโค้ง <br /> archaic ๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ <br /> Archaic period สมัยอาร์เคอิก <br /> archaistic เชิงโบราณ <br /> architectonic สถาปัตยลักษณ์ <br /> architecture สถาปัตยกรรม <br /> architrave ๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ <br /> arm palette จานสีพาดแขน <br /> armature โครงหุ่นปั้น <br /> armchair เก้าอี้เท้าแขน <br /> Armory Show อาร์เมอรีโชว์ <br /> Art and Craft Movement ขบวนการศิลปหัตถกรรม <br /> art and craft ศิลปหัตถกรรม <br /> art appreciation ศิลปวิจักษณ์ <br /> art brut ศิลปะดิบ <br /> art criticism ศิลปวิจารณ์ <br /> art dealing การค้างาน <br /> art deco อลังการศิลป์ <br /> art for art's sake ศิลปะเพื่อ <br /> art informel ศิลปะนอกแบบ <br /> art mobilier; furnishing art สังหาริมศิลป์ <br /> art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์ </font></p> <font face="Arial"> <p><br /> arte povera; impoverished art ศิลปะสมถะ <br /> artefact; artifact สิ่งประดิษฐ์ <br /> artifact; artefact สิ่งประดิษฐ์ <br /> artisan ช่างศิลป์ <br /> artist ศิลปิน <br /> artistic anatomy กายวิภาคทาง <br /> Artist's Congress สภาศิลปิน <br /> artist's proof ภาพพิสูจน์ของศิลปิน <br /> artwork งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก <br /> atelier libre ห้องปฏิบัติงานศิลปะเสรี <br /> atelier ห้องปฏิบัติงาน <br /> atlantes แอตแลนทีส <br /> atmospheric perspective ทัศนมิติเชิงบรรยากาศ <br /> atrium ลานกลางอาคาร <br /> attribute คุณลักษณะ <br /> attribution สิ่งบ่งชี้ <br /> avant-garde กลุ่มล้ำยุค <br /> aventurine glaze การเคลือบเกล็ดประกาย <br /> axis เส้นแกน </p> <p><br /> <strong><font size="5">B</font></strong></p> <p>background ฉากหลัง <br /> balance ดุลยภาพ <br /> balcony เฉลียงลอย <br /> baluster ลูกกรงทรงคนโท <br /> balustrade ตับลูกกรง <br /> bambocciata จิตรกรรมคนยากไร้ <br /> banqueting hall ห้องจัดพิธีเลี้ยง <br /> barbarian art ศิลปะอนารยชน <br /> Barbizon school สกุลศิลปะบาร์บิซง <br /> barbotine การแต่งลายนูนดินเหลว <br /> bare concrete คอนกรีตเปลือย <br /> baren แป้นถู <br /> bark painting จิตรกรรมเปลือกไม้ <br /> baroque บาโรก, บารอก <br /> basaltes เครื่องถ้วยหินดำ <br /> basket weave ลายสาน <br /> bas-relief; bosso-rilievo; low relief รูปนูนต่ำ <br /> batik ปาเต๊ะ <br /> battlement ปราการ <br /> battle-piece ภาพการรบ <br /> Bauhaus สถาบันเบาเฮาส์ <br /> bay window มุขหน้าต่างเหลี่ยม <br /> beak style กระบวนแบบจะงอย <br /> bearing wall ผนังรับน้ำหนัก <br /> Beauvais โรงทอพรมโบเว <br /> Beaux-Arts โบซาร์ <br /> belvedere หอทัศนา <br /> bench hook แผงยึดพื้นโต๊ะ <br /> bench ม้านั่งยาว <br /> beni-e ภาพพิมพ์แบบเบะนิเอะ <br /> benizuri-e สมัยเบะนิซุริเอะ <br /> Bharahut school สกุลศิลปะภารหุต <br /> bianco sangiovanni สีขาวน้ำปูน <br /> Biedermeier แบบบีเดอร์ไมเออร์ <br /> bimorphic art; biomorphic art ศิลปะชีวรูป <br /> binder ๑. สารยึด๒. เครื่องยึด <br /> biomorphic art; bimorphic art ศิลปะชีวรูป <br /> bird's-eye view วิวตานก <br /> biscuit firing การเผาดินดิบ <br /> biscuitware เครื่องดินเผาดิบ <br /> bistre หมึกเขม่า <br /> biting รอยกรดกัด <br /> black-figure แบบตัวรูปดำ <br /> blanc de chine; china white เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว <br /> blanc fixe สีขาวคงทน <br /> Blaue Reiter, Der กลุ่มเบลาเออไรเทอร์ <br /> Blaue Vier กลุ่มเบลาเออเฟียร์ <br /> blending colour สีกลืนกัน <br /> blind printing; graffage กลวิธีพิมพ์ไร้สี <br /> block book หนังสือพิมพ์แกะไม้ <br /> bloom รอยด้าน <br /> blot drawing ภาพสลัดสี <br /> bodeg๓n ภาพโบเดกอน <br /> body ๑. เนื้อสี๒. เนื้อดิน <br /> body art กายศิลป์ <br /> body colour ๑. สีเนื้อทึบ ๒. สีเนื้อดิน <br /> boiserie แผงไม้ประดับฝา <br /> Bolognese Classicism คตินิยมคลาสสิกแบบโบโลญญา <br /> bomb้ เครื่องเรือนทรงกระพุ้ง <br /> bone china เครื่องกระเบื้องกระดูก <br /> bonsai ๑. ไม้แคระ๒. ศิลปะไม้แคระ <br /> Book of Hours หนังสือกำหนดเทศกาล <br /> Book of the Dead คัมภีร์มรณะ <br /> borax น้ำประสานทอง <br /> bosso-rilievo; bas-relief; low relief รูปนูนต่ำ <br /> Boulle marquetry; Buhl marquetry งานฝังประดับแบบบูล <br /> bow window มุขหน้าต่างโค้ง <br /> bozzetto หุ่นร่าง <br /> brayer ลูกกลิ้งมือ <br /> breakfast piece ภาพอาหารเช้า <br /> bridge สะพานรองมือ <br /> Bristol glaze การเคลือบแบบบริสตอล <br /> brocade ผ้ายก <br /> broken colour สีภินรงค์ <br /> bronze ทองสัมฤทธิ์ <br /> brush พู่กัน </p> <p><br /> <strong><font size="5">C</font></strong></p> <p>cabinet picture ภาพประดับตู้ <br /> cabochon ๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย <br /> calligraphic painting จิตรกรรมรอยพู่กัน <br /> calligraphy อักษรวิจิตร <br /> callipers ก้ามวัด <br /> calvary cross ไม้กางเขนแบบแคลวารี <br /> camaieu เอกรงค์น้อยระดับ <br /> cameo ๑. กลวิธีรูปนูนสีต่างพื้น๒. รูปนูนสีต่างพื้น <br /> camera obscura กล้องทาบเงา <br /> campanile หอระฆัง <br /> cancelled plate แม่พิมพ์ยกเลิก <br /> Canon of Proportion บัญญัติส่วนสัด <br /> canopy พิดาน <br /> cantilever คานยื่น <br /> capital หัวเสา <br /> capriccio รูปตามอำเภอใจ <br /> caricature ภาพล้อ <br /> cartoon ๑. ภายลายปรุ๒. การ์ตูน <br /> carving ๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก <br /> caryatid แคริอาทิด <br /> cased glass แก้วกรุแก้วสี <br /> casein colour สีเคซีน <br /> casein เคซีน <br /> casting การหล่อ <br /> catacomb สุสานใต้ดิน <br /> cavo-rilievo; hollow relief; incised relief; intaglio rilevato รูปเว้า <br /> celadon เครื่องสังคโลก <br /> cella; cellae ครรภมณฑล <br /> cellae; cella ครรภมณฑล <br /> cellar ห้องเก็บของใต้ดิน <br /> Celtic art ศิลปะเซลต์ <br /> Celtic cross ไม้กางเขนแบบเซลต์ <br /> ceramic เครื่องปั้นเผา <br /> C-gouge สิ่วร่องรูปตัวซี (C) <br /> chair เก้าอี้ <br /> champlev้ ชองเปลอเว <br /> chandelier โคมระย้า <br /> cherub ดรุณเทพ, เชรับ <br /> chiaroscuro woodcut ๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง <br /> chiaroscuro ค่าต่างแสง <br /> china white; blance de chine เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว <br /> china; chinaware เครื่องถ้วยกระเบื้อง <br /> chinaware; china เครื่องถ้วยกระเบื้อง <br /> chinese white สีขาวจีน <br /> chinoiserie แบบจีน <br /> Chippendale เครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล <br /> chisel สิ่วหน้าแบน <br /> chop ตราประทับ <br /> chroma รงคะ, ความสดของสี <br /> chromatic colour สีรงค์ <br /> cirage เอกรงค์เหลือง <br /> cire perdue; lost wax สูญขี้ผึ้ง <br /> classic; classical คลาสสิก <br /> classical abstraction นามธรรมแบบคลาสสิก <br /> Classical period สมัยคลาสสิก <br /> classical; classic คลาสสิก <br /> clay body เนื้อดิน <br /> cloison เส้นกั้นสี <br /> cloisonism คตินิยมเส้นกั้นสี <br /> cloisonn้ กลัวซอนเน <br /> cloister ระเบียงฉันนบถ <br /> COBRA กลุ่มโคบรา <br /> coiling การขดขึ้นรูป <br /> cold art ศิลปะเย็นชา <br /> collage ภาพปะติด <br /> collagraph; collograph งานพิมพ์วัสดุปะติด <br /> colonial architecture สถาปัตยกรรมอาณานิคม <br /> colonial Georgian แบบอาณานิคมจอร์เจียน <br /> colonnade นางจรัล <br /> colour circle วงสี <br /> colour notation สัญกรณ์สี <br /> colour painting จิตรกรรมสี <br /> colour print ภาพพิมพ์สี <br /> colour saturation; saturation ความอิ่มตัวสี <br /> colour สี <br /> colour-field painting จิตรกรรมสนามสี <br /> column เสา <br /> combine painting จิตรกรรมแบบผสม <br /> commercial art พาณิชยศิลป์ <br /> complementary colour สีตรงข้าม <br /> composition องค์ประกอบ <br /> computer art ศิลปะคอมพิวเตอร์ <br /> conceptual art มโนทัศนศิลป์ <br /> concrete art ศิลปะรูปธรรม <br /> concrete painting จิตรกรรมแนวทรงสถิต <br /> concrete poetry กวีนิพนธ์รูปธรรม <br /> constructivism ลัทธิเค้าโครง <br /> contemporary ร่วมสมัย <br /> content เนื้อหา <br /> contour drawing การวาดเส้นแสดงทรง <br /> contraposto; contrapposto รูปตริภังค์ <br /> conventionalism คติสัญนิยม <br /> conversation piece ภาพสังสันทน์ <br /> cool colour สีเย็น <br /> Coptic art ศิลปะคอปต์ <br /> copy รูปถ่ายแบบ <br /> copying press เครื่องอัด <br /> corbel ขั้นยื่น <br /> cornice บัวคอร์นิซ <br /> Corrente สมาคมคอร์เรนเต <br /> corridor ๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร <br /> counter proof ภาพพิสูจน์แม่พิมพ์ <br /> counter เคาน์เตอร์ <br /> crackle glaze การเคลือบราน <br /> crayon engraving; crayon manner ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน </p> <p><br /> crayon manner; crayon engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน </p> <p><br /> crayon ถ่านแท่ง <br /> cross section รูปตัดตามขวาง <br /> cross-hatching การแรเส้นเงาขวาง <br /> cruciform รูปทรงไม้กางเขน <br /> crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง <br /> cubism บาศกนิยม <br /> cubist-realism สัจนิยมแนวบาศกนิยม <br /> cupola ๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม <br /> curtain wall ผนังม่าน <br /> cybernetic art ศิลปะไซเบอร์เนติก <br /> Cycladic art ศิลปะไซคลาดิส </p> <p><br /> <font size="5"><strong>E</strong></font></p> <p>earth art ภูมิศิลป์ <br /> earth colour สีดิน <br /> earthenware เครื่องดินเผา <br /> easel painting จิตรกรรมขาหยั่ง <br /> eclecticism คตินิยมสรรผสาน <br /> ecorch้ หุ่นกายวิภาค <br /> Eight, The กลุ่มแปด <br /> element ส่วนมูลฐาน <br /> elementarism คติมูลฐาน <br /> elevation รูปตั้ง <br /> Elizabethan style กระบวนแบบเอลิซาเบท <br /> embossing การทำลายนูน <br /> embroidery งานเย็บปักถักร้อย <br /> empreinte ภาพรอยพิมพ์ <br /> enamel การลงยา <br /> encaustic painting; encaustic การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน <br /> encaustic; encaustic painting การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน <br /> enclosure wall ผนังปิดล้อม <br /> end-grain block แม่พิมพ์ไม้ตัดตามขวาง <br /> engaged column เสาแนบ <br /> English delftware เครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ <br /> engraving ๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ <br /> entresol; mezzanine ชั้นเสริม <br /> environmental art ศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม <br /> epoch สมัย <br /> erotic art กามิกศิลป์ <br /> etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด <br /> etching ground พื้นพิมพ์กัดกรด <br /> etching press เครื่องพิมพ์กัดกรด <br /> expressionism ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ </p> <p><br /> <strong><font size="5">F</font></strong></p> <p>facade ด้านหน้าอาคาร <br /> facet cubism บาศกนิยมแบบหน้าตัด <br /> facsimile งานเหมือนแบบ <br /> fa-hua ฝาหัว <br /> faience เครื่องถ้วยฟายองซ์ <br /> fake งานปลอม <br /> fa-lang ฟาลัง <br /> fancy ๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี <br /> fantasy การฝันเฟื่อง <br /> fashion สมัยนิยม <br /> fauves; fauvism คติโฟวิสต์ <br /> fauvism; fauves คติโฟวิสต์ <br /> fiberglass ใยแก้ว <br /> figurative art ศิลปะรูปลักษณ์ <br /> figurine จุลประติมากรรม <br /> filigree ทองถัก, เงินถัก <br /> fine art วิจิตรศิลป์ <br /> finial เครื่องยอด <br /> finish ๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ <br /> fixative น้ำยาเคลือบภาพ <br /> flake white; white lead สีจาดตะกั่ว <br /> flashed glass แก้วเคลือบแก้วสี <br /> flat colour สีลักษณะเดียว <br /> flat; apartment ห้องชุด <br /> flying buttress ครีบยันลอย <br /> folk art ศิลปะพื้นบ้าน <br /> Fontainebleau school สกุลศิลปะฟงแตนโบล <br /> foreground ฉากหน้า <br /> foreshortening ลักษณะกินตา <br /> forgery งานปลอมแปลง <br /> form ๑. รูปแบบ๒. รูปทรง <br /> forum ลานประชาคม <br /> foul biting รอยกรดกัดเปรอะ <br /> found object; objet trouv้ สิ่งเก็บตก <br /> free form รูปทรงอิสระ <br /> free-standing รูปเห็นรอบตัว <br /> French window หน้าต่างฝรั่งเศส <br /> fresco ๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก <br /> fret ลายประแจ <br /> fretwork งานไม้ฉลุ <br /> frottage งานภาพถู <br /> fumage กลวิธีรมควัน <br /> functionalism คติคำนึงประโยชน์ <br /> funk art ศิลปะสะพรึงกลัว <br /> furnishing art; art mobilier สังหาริมศิลป์ <br /> fusuma-e ฟุซุมะเอะ <br /> futurism อนาคตนิยม </p> <p><br /> <strong><font size="5">G</font></strong></p> <p>gable roof หลังคาทรงจั่ว <br /> gable หน้าจั่ว <br /> gallery หอศิลป์ <br /> gambrel roof หลังคาทรงจั่วหักมุม <br /> garden city อุทยานนคร <br /> gargoyle ปนาลี <br /> garuda ครุฑ <br /> gems อัญมณี <br /> gemstone หินอัญมณี <br /> genre painting ภาพชีวิตประจำวัน <br /> geodesic dome โดมแบบจีออเดสิก <br /> geometric abstraction นามธรรมแบบเรขาคณิต <br /> Geometric period สมัยเรขาคณิต <br /> Georgian style กระบวนแบบจอร์เจียน <br /> gesso เจสโซ <br /> Gestalt เกสตัลต์ <br /> gild; guild สมาคมช่าง <br /> gingerbread work ลายขนมปังขิง <br /> glass craft งานช่างแก้วและกระจก <br /> glass inlay งานฝังประดับกระจก <br /> glass mosaic งานโมเสกแก้ว <br /> glass painting จิตรกรรมบนกระจก <br /> glass print; clich้-verre ภาพพิมพ์ถ่ายกระจก <br /> glaze ๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส <br /> gloss firing การเผาเคลือบ <br /> Gobelins พรมผนังโกเบอแลง <br /> gold leaf ทองคำเปลว <br /> gold paint สีทอง <br /> gold power ผงทองคำ <br /> gold size น้ำยาปิดทอง <br /> Gothic art ศิลปะกอทิก <br /> gouache สีน้ำทึบ <br /> gouge สิ่วร่อง <br /> grabiware กราบิแวร์ <br /> graffiti รอยขูดขีดเขียน <br /> graffito; sgraffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด <br /> graffrage; blind printing กลวิธีพิมพ์ไร้สี <br /> grain ลายเนื้อวัสดุ <br /> graphic art เลขนศิลป์ <br /> graver; burin สิ่วแท่ง <br /> Greco-Roman art ศิลปะเกรโก-โรมัน <br /> grisaille เอกรงค์เทา <br /> grog เชื้อผงอิฐ <br /> grotesque วิลักษณ์ <br /> ground พื้น <br /> guild; gild สมาคมช่าง <br /> gypsum plaster ปูนยิปซัม </p> <p><br /> <strong><font size="5">I</font></strong></p> <p>icon รูปเคารพ <br /> iconoclasm ลัทธิทำลายรูปเคารพ <br /> iconoclast art ศิลปะไร้รูปเคารพ <br /> iconology ประติพิมพวิทยา <br /> ikat มัดหมี่ <br /> impoverished art; arte povera ศิลปะสมถะ <br /> impression รอยพิมพ์ <br /> impressionism ลัทธิประทับใจ <br /> incised relief; cavo-rilievo; hollow relief; intaglio rilevato รูปเว้า <br /> industrial art อุตสาหกรรมศิลป์ <br /> industrial design การออกแบบอุตสาหกรรม <br /> inert pigment สารเพิ่มเนื้อสี <br /> ink ball ลูกประคบหมึก <br /> inlay งานฝังประดับ <br /> intaglio rilevato; cavo-rilievo; hollow relief; incised relief รูปเว้า <br /> intaglio กลวิธีพิมพ์ร่องลึก <br /> interior decoration การตกแต่งภายใน <br /> interior design การออกแบบภายใน <br /> intermedia; mixed media; multimedia สื่อผสม <br /> intimism; intimisme นิวาสนิยม <br /> intimisme; intimism นิวาสนิยม </p> <p><br /> <strong><font size="5">J</font></strong></p> <p>Jacobean style กระบวนแบบจาโคเบียน <br /> Japanism; Japonism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น <br /> Japonism; Japanism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น <br /> jewelry เครื่องเพชรพลอย <br /> joist ตง, รอด, รา <br /> Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์ </p> <p><br /> junk art ศิลปะขยะ </p> <p><br /> <strong><font size="5">K</font></strong></p> <p>kaolin ดินขาว <br /> key block แม่พิมพ์หลัก <br /> key ระดับสี <br /> keystone หินหลักยอดโค้ง <br /> kilin กิเลน <br /> kiln เตาเผา <br /> kinetic art จลนศิลป์ <br /> king post ดั้ง <br /> kiosk ศาลาเล็ก <br /> kirende คิเร็นเดะ <br /> kirtimukha เกียรติมุข <br /> knockdown ถอดได้ <br /> kore โคเร <br /> kouros คูรอส </p> <p><br /> <strong><font size="5">L</font></strong></p> <p>lacquer work งานลงรัก <br /> lacquer แลกเกอร์ <br /> lacquerware เครื่องเขิน <br /> laid paper กระดาษลายอัด <br /> lake ๑. สีแดง ๒. สีโปร่งใส <br /> laminated glass กระจกประกบ <br /> lancet ช่องรูปใบหอก <br /> landscape ๑. ภูมิทัศน์ ๒. ภาพทิวทัศน์บก <br /> lay figure; manakin; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า <br /> layout plan แผนผังบริเวณ <br /> lean-to roof หลังคาทรงเพิง <br /> limited edition จำนวนพิมพ์จำกัด <br /> line engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น ๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น <br /> linear perspective ทัศนมิติเชิงเส้น <br /> linear style กระบวนแบบเชิงเส้น <br /> linocut ๑. กลวิธีพิมพ์ยางแกะ ๒. ภาพพิมพ์ยางแกะ <br /> lintel ทับหลัง <br /> liquid bright gold สีน้ำทอง <br /> lithography กลวิธีพิมพ์หิน <br /> local colour สีปรกติ <br /> lock up; quoin ลิ่มอัดตัวพิมพ์ <br /> logo ตราสัญลักษณ์ <br /> longitudinal section รูปตัดตามยาว <br /> lost wax; cire perdue สูญขี้ผึ้ง <br /> lotus throne ปัทมอาสน์, ปัทมาสน์ <br /> low relief; bas-relief; bosso-relievo รูปนูนต่ำ <br /> luminous เรืองรอง <br /> Lysippian proportion ส่วนสัดแบบลิซิปปัส </p> <p><br /> <strong><font size="5">M</font></strong></p> <p>macrame ๑. งานถักปม ๒. ชายครุยถักปม <br /> Madonna ภาพแม่พระ <br /> magic realism สัจนิยมแนวมายา <br /> maiolica เครื่องถ้วยมาอิโอลิกา <br /> makara มกร <br /> makeready การเพิ่มแรงกดพิมพ์ <br /> malerisch แบบเชิงฝีแปรง <br /> manakin; lay figure; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า <br /> mandala ภาพมณฑล <br /> manifestation; happening; realization คติฉับพลัน <br /> manifesto คำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา <br /> manikin; lay figure; manakin; mannikin หุ่นจัดท่า <br /> mani่re cribl้e; dotted manner ๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด <br /> mannerism ลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม <br /> mannikin; lay figure; manakin; manikin หุ่นจัดท่า <br /> mansard roof หลังคาแบบแมนซาร์ด <br /> marine painting จิตรกรรมท้องทะเล <br /> marionette; puppet หุ่นเชิด <br /> marquetry งานฝังไม้ <br /> Master of... ครูช่าง <br /> masterpiece ผลงานยอดเยี่ยม <br /> Medieval art ศิลปะยุคกลาง <br /> medium สื่อ <br /> megaron โถงแบบท้องพระโรง <br /> metal graphic ภาพพิมพ์โลหะ <br /> metaphysical painting จิตรกรรมแนวอภิปรัชญา <br /> mezzanine; entresol ชั้นเสริม <br /> mezzo-rilievo; demi relief; middle relief รูปนูนปานกลาง <br /> mezzotint ๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์ <br /> middle ground ฉากกลาง <br /> middle relief; demi relief; mezzo-rilievo รูปนูนปานกลาง <br /> minaret หออะซาน <br /> miniature จุลจิตรกรรม <br /> minimal art สารัตถศิลป์ <br /> Minoan art ศิลปะแบบมิโนส <br /> minor art จุลศิลป์ <br /> mirror painting จิตรกรรมกระจกเงา <br /> mixed media; intermedia; multimedia สื่อผสม <br /> mobile ประติมากรรมจลดุล <br /> modelling ๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น <br /> modelling paste สารแต่งผิว <br /> modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์ </p> <p><br /> monochrome เอกรงค์ <br /> monographic ภาพพิมพ์เอกเลขน์ <br /> monoprint; monotype ภาพพิมพ์แผ่นเดียว <br /> monumental เชิงอนุสาวรีย์ <br /> moonstone ๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ <br /> mosaic งานโมเสก <br /> mother wash สีชุ่มน้ำ <br /> motif แม่บท <br /> moulding บัว, ลวดบัว <br /> multimedia; intermedia; mixed media สื่อผสม <br /> Munsell system ระบบมันเซลล์ <br /> mural painting จิตรกรรมฝาผนัง <br /> museum พิพิธภัณฑสถาน <br /> Mycenean art ศิลปะไมซีนี </p> <p><br /> <strong><font size="5">O</font></strong></p> <p>objective art ศิลปะวัตถุวิสัย <br /> objet d'art งานวัตถุศิลป์ <br /> objet trouv้; found object สิ่งเก็บตก <br /> odalisque ภาพนางในฮาเร็ม <br /> offset กลวิธีออฟเซต <br /> OG (ogee) โอจี <br /> ogee arch ช่องโค้งโอจี <br /> ogee(OG) โอจี <br /> oil colour สีน้ำมัน <br /> onglazed colour; overglazed colour สีบนเคลือบ <br /> op art ศิลปะลวงตา <br /> opaque projector เครื่องฉายภาพทึบแสง <br /> open bite รอยกรดกัดทะลุ <br /> optical mixture การผสานสีทางตา <br /> organic architecture อินทรียสถาปัตยกรรม <br /> oriel window; oriel หน้าต่างมุข <br /> oriel; oriel window หน้าต่างมุข <br /> original print ภาพพิมพ์ต้นแบบ <br /> original ต้นแบบ <br /> ornament ลายวิจิตร <br /> orphism กลุ่มออร์ฟิสต์ <br /> outline drawing การวาดเส้นขอบ <br /> overglazed colour; onglazed colour สีบนเคลือบ <br /> oxidation firing การเผาแบบสมบูรณ์ </p> <p><br /> <strong><font size="5">P</font></strong></p> <p>pagoda เจดีย์ <br /> painterly style กระบวนแบบเชิงฝีแปรง <br /> painterly เชิงฝีแปรง <br /> painting knife เกรียงเขียนภาพ <br /> painting จิตรกรรม <br /> palette knife เกรียงผสมสี <br /> Palissy ware เครื่องถ้วยปาลีซี <br /> Palladian style กระบวนแบบปัลลาดีโย <br /> panel painting จิตรกรรมแผง <br /> panorama ภาพปริทัศน์ <br /> pantograph เครื่องวาดเขียนย่อขยาย <br /> paper-dimension มิติกระดาษ <br /> papier coll้ ภาพปะกระดาษ <br /> papier mโch้ หุ่นกระดาษ <br /> parquet งานปูปาร์เกต์ <br /> paste print ภาพพิมพ์กดกระดาษ <br /> pastel colour สีแท่ง <br /> pastoral จิตรกรรมท้องทุ่ง <br /> patina รอยคร่ำ <br /> patio ลานกลางอาคาร <br /> pattern ๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย <br /> pavilion ศาลา <br /> period สมัย <br /> perspective ทัศนมิติ <br /> photo realism สัจนิยมแบบภาพถ่าย <br /> picture rail รางแขวนภาพ <br /> picturesque งามดั่งวาด <br /> Picturesque, the ความงามดั่งภาพ <br /> piece mould แม่พิมพ์ชิ้น <br /> pietเ รูปปีเอตา <br /> pigment สารสี <br /> pilaster เสาอิง <br /> plan ผัง <br /> planography กลวิธีพิมพ์พื้นราบ <br /> plaster of Paris ปูนปลาสเตอร์ <br /> plastic art ศิลปะทรงรูป <br /> pochoir ๑. กลวิธีพิมพ์สีลายฉลุ๒. ภาพพิมพ์สีลายฉลุ <br /> pointillism ลัทธิผสานจุดสี <br /> polymer paint สีพอลิเมอร์ <br /> pop art ศิลปะประชานิยม <br /> porcelain เครื่องถ้วยเปลือกไข่ <br /> pornography งานลามก <br /> portfolio แฟ้มภาพผลงาน <br /> portrait รูปคนเหมือน <br /> post-impressionism ลัทธิประทับใจยุคหลัง <br /> post-modern architecture สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคหลัง <br /> post-painterly abstraction งานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง <br /> prataksina ประทักษิณ <br /> prataksina ประทักษิณ <br /> prefabrication การปรุงประกอบ <br /> prefabrication การปรุงประกอบ <br /> Pre-Raphaelite Brotherhood กลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล <br /> primitive art ศิลปะแบบดั้งเดิม <br /> primitivism คตินิยมแบบดั้งเดิม <br /> product design การออกแบบผลิตภัณฑ์ <br /> proportion ส่วนสัด <br /> pseudo-architecture สถาปัตยกรรมเฉพาะคราว <br /> psychedelic art ศิลปะมนัสปรีดิ์ <br /> psychiatric art ศิลปะจิตอลวน <br /> puppet; marionette หุ่นเชิด <br /> purism พิสุทธินิยม <br /> push and pull ดันและดึง <br /> putto เปมเทพ, พุตโต </p> <p><br /> <strong><font size="5">R</font></strong></p> <p>rayonism; rayonnism ประภานิยม <br /> rayonnism; rayonism ประภานิยม <br /> ready made วัสดุสำเร็จรูป <br /> realism สัจนิยม <br /> realization; happening; manifestation คติฉับพลัน <br /> red lead สีเสน <br /> red ochre สีดินแดง <br /> red สีแดง <br /> reduction firing การเผาแบบไม่สมบูรณ์ <br /> reflected colour สีสะท้อน <br /> Regency สมัยรีเจนซี <br /> relief ๑. นูน๒. รูปนูน <br /> relief engraving กลวิธีพิมพ์ผิวนูน <br /> Renaissance สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา <br /> replica รูปถอดแบบ <br /> repouss้ การดุนลาย <br /> representational art ศิลปะแสดงลักษณ์ <br /> reproduction การจำลองแบบ <br /> resort สถานพักตากอากาศ <br /> rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง <br /> rococo โรโกโก <br /> Romanesque สมัยโรมาเนสก์ <br /> romanticism จินตนิยม <br /> rostral column เสานาวิกชัย <br /> rubbing การถูภาพ </p> <p><br /> <strong><font size="5">S</font></strong></p> <p>Salon d'Automne นิทรรศการศิลปกรรมซาลงโดตอน <br /> Salon des Refuses นิทรรศการศิลปกรรมซาลงเดเรอฟูเซ <br /> Salon, The นิทรรศการศิลปกรรมซาลง <br /> sand blasting การพ่นทราย <br /> sand casting การหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย <br /> sand painting จิตรกรรมทราย <br /> saturation; colour saturation ความอิ่มตัวสี <br /> School of Paris สกุลศิลปะปารีส <br /> school สกุล <br /> sculpture ประติมากรรม <br /> seascape ภาพทิวทัศน์ทะเล <br /> secco ๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง <br /> secretary โต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว <br /> section รูปตัด <br /> sepia สีซีเปีย <br /> serigraphy กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม <br /> settee เก้าอี้ยาว <br /> settle เก้าอี้ยาวพนักสูง <br /> sfumato ภาพสีม่านหมอก <br /> sgraffito; graffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด <br /> shade ๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ <br /> sideboard ตู้ชิดฝา <br /> silhouette ภาพเงาทึบ <br /> silk screen ๑. กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม๒. ภาพพิมพ์ผ้าไหม๓. แม่พิมพ์ผ้าไหม <br /> simultaneity หลักการซ้อนผสาน <br /> simultaneous representation การเสนอภาพซ้อนผสาน <br /> site plan ผังเขต <br /> sketch แบบร่าง <br /> socialist realism สัจนิยมแนวสังคมนิยม <br /> sofa เก้าอี้นวมยาว <br /> soft sculpture ประติมากรรมนุ่ม <br /> soft-ground etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม๒. ภาพพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม <br /> sotto in su ภาพมองแหงน <br /> space art ปริภูมิศิลป์ <br /> space ที่ว่าง <br /> squaring วิธีตีตาราง <br /> stabile ประติมากรรมสถิต <br /> stained glass งานกระจกสี <br /> stencil กลวิธีพิมพ์ลายฉลุ <br /> stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista นวศิลป์ <br /> still life ภาพหุ่นนิ่ง <br /> stipple engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ <br /> stoneware เครื่องถ้วยหิน <br /> stool ม้านั่งเดี่ยว <br /> stucco ปูนแต่ง <br /> study งานศึกษา <br /> style กระบวนแบบ <br /> super realism; hyper realism อภิสัจนิยม <br /> super realism; hyper realism อภิสัจนิยม <br /> suprematism อนุตรนิยม <br /> suprematism อนุตรนิยม <br /> surrealism ลัทธิเหนือจริง <br /> surrealism ลัทธิเหนือจริง </p> <p><br /> <strong><font size="5">T</font></strong></p> <p>tachisme ตาชิสม์ <br /> tactile values คุณค่าเชิงผัสสะ <br /> tanka; thanka ตังกา <br /> tapa ผ้าเปลือกไม้ <br /> tapestry พรมผนัง <br /> Tatlinism คตินิยมตัตลิน <br /> tea table โต๊ะน้ำชา <br /> tempera ๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น <br /> tenebrism แนวนิยมภาพสว่างในความมืด <br /> terracotta เครื่องดินเผาสีหม้อใหม่ <br /> texture พื้นผิว <br /> thanka; tanka ตังกา <br /> The Eight กลุ่มแปด <br /> the Picturesque ความงามดั่งภาพ <br /> The Salon นิทรรศการศิลปกรรมซาลง <br /> thumbnail sketch แบบร่างขนาดเล็ก <br /> time กาละ <br /> tin white สีขาวดีบุก <br /> tint ๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง <br /> titanium white สีขาวไทเทเนียม <br /> toluidine red สีแดงโทลูอิดีน <br /> tone วรรณะสี <br /> topiary work ไม้แต่งทรง <br /> topography ภูมิลักษณ์, ลักษณะภูมิประเทศ <br /> torana ประตูโดรณะ <br /> torso รูปลำตัว <br /> town planning การวางผังเมือง <br /> townscape ภาพทิวทัศน์เมือง <br /> traditional art ศิลปะแบบประเพณี <br /> trompe l'oeil ภาพหลอกตา <br /> turpentine น้ำมันสน </p> <p><br /> <strong><font size="5">V</font></strong></p> <p>value ค่าสี <br /> Venetian school สกุลศิลปะเวนิส <br /> verism คติสมจริง <br /> vestibule ๑. โถงทางเข้า๒. ห้องพักรอ <br /> V-gouge สิ่วร่องรูปตัววี (V) <br /> vihara วิหาร <br /> vista วิถีทัศน์ <br /> visual art ทัศนศิลป์ <br /> vorticism คติวัฏฏารมณ์ </p> <p><br /> <strong><font size="5">W</font></strong></p> <p>walnut oil น้ำมันวอลนัต <br /> warm colour สีอุ่น <br /> warp ikat มัดหมี่ด้ายยืน <br /> wash drawing ภาพวาดเส้นไล้น้ำ <br /> waste mould แม่พิมพ์ทุบ <br /> water mark ลายน้ำ <br /> watercolour สีน้ำ <br /> wax model หุ่นขี้ผึ้ง <br /> wax sculpture ประติมากรรมขี้ผึ้ง <br /> wax ไข <br /> weft ikat มัดหมี่ด้ายพุ่ง <br /> white earth สีดินขาว <br /> white lead; flake white สีจาดตะกั่ว <br /> white สีขาว <br /> wood engraving ภาพพิมพ์ลายแกะไม้ <br /> woodcut ภาพพิมพ์แกะไม้ <br /> workshop งานร่วมปฏิบัติ <br /> worm's-eye view วิวตาหนอน <br /> wu-ts'ai อู๋ไฉ่ </p> <p><br /> <font size="5"><strong>X</strong></font></p> <p>x-ray painting จิตรกรรมเอกซเรย์ <br /> x-ray style กระบวนแบบเอกซเรย์ <br /> yang-ts'ai หยางไฉ่ </p> <p><br /> <font size="5"><strong>Z</strong></font></p> <p>zinc etching กลวิธีพิมพ์กัดกรดสังกะสี <br /> zinc white สีขาวสังกะสี <br /> zirconium drier น้ำยาแห้งเร็วเซอร์โคเนียม <br /> zones of recession วิสัยใกล้ไกล <br /> zoning การจำแนกย่าน<br /> Source : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=warramutra&amp;group=5<br /> Tags: arts, glossary<br /> Prev: กำเนิดโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสู่โรงเรียนศิลปากร<br /> Next: จากลูก (ศิษย์) ถึง .... พ่อ (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี)<br /> </p> </font>

เข้าชม : 12397
นำเสนอโดย : นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
สพม.1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : [เข้าชม : 13840 ]
งานสานไม้ไผ่
โดย : [เข้าชม : 10737 ]
ชงก.ค.ศ.ตัดสิน"เกณฑ์คงวิทยฐานะ" เผยครู 4 แสนคนเข้าคิวประเมินชี้หากไม่ผ่าน-ยกเลิกจ่ายเงิน
โดย : [เข้าชม : 7518 ]
รางวัล OBEC AWARD
โดย : [เข้าชม : 7889 ]
มดตัวน้อยตัวนิดสร้างความคึกคักในหัวใจ
โดย : [เข้าชม : 8506 ]
การคัดเลือกครูสอนดีและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดย : [เข้าชม : 7148 ]
เหตุไฉน google ณ 9 มิถุนายน จึงเป็นเช่นนี้
โดย : [เข้าชม : 8828 ]
ศัพท์ศิลปะ
โดย : [เข้าชม : 12398 ]
ความเป็นสากลของดนตรี
โดย : [เข้าชม : 9133 ]
เหลือไว้ทำไม
โดย : [เข้าชม : 8634 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
สูตรเด็ดหุ่นดี ลดความอ้วน ความสวย ของอรนภา กฤษฎี ตอนที่ 2
สูตรเด็ดหุ่นดี ลดความอ้วน ความสวย ของอรนภา กฤษฎี ตอนที่ 3
สหภาพ สกสค.จี้ผ่าตัดยกเครื่องบอร์ดใหม่ สางทุจริต
เล่าสู่กันฟัง ... วิทย์จุฬาฯจัดสอบซียูซายน์ใช้ประกอบคัดนิสิตใหม่ปี 54
มาทำน้ำยาล้างสุขภัณฑ์กันเถอะ
เล่าสู่กันฟัง ... ปฏิทิน GAT/PAT ครั้งที่ 3 คลอดแล้ว
หนุ่มตายแล้วฟื้นที่กาญจน์สิ้นลมหลังพบพี่ชายสมใจ
สูตรลดน้ำหนักภายใน 7 วัน
เล่าสู่กันฟัง ไม่ประมาท...พลั้งเผลอ ลดภัยเสี่ยงเด็กเล็กก่อนสาย!!
วงญ.ส.คอรัส ประกวดในโครงการศิลปินรุ่นเยาว์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |