[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
ศัพท์ศิลปะ
จันทร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554

รวบรวมคำศัพท์   

<p><font face="Arial"></font>&nbsp;</p> <p><font face="Arial"><strong><font size="5"><u><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><font color="#cc99ff">คำ</font><font color="#99ccff">ศัพท์</font><font color="#ccffff">ใน</font><font color="#ccffcc">งาน</font><font color="#ffff99">ศิลปะ</font><font color="#ffcc99">จาก </font><font color="#ff99cc">A-Z</font></font></u></font></strong><br /> </font></p> <p><font face="Arial"><strong><font size="5">A</font></strong><br /> &nbsp;a deux crayon&nbsp; ภาพถ่านแท่งทวิรงค์ <br /> &nbsp;abacus&nbsp; แป้นหัวเสา <br /> &nbsp;abbozzo&nbsp;&nbsp;๑. ภาพร่าง &nbsp;๒. รูปโกลน <br /> &nbsp;ABC art&nbsp;&nbsp;ศิลปะเบื้องต้น <br /> &nbsp;absorbent ground&nbsp;&nbsp;พื้นซับสี <br /> &nbsp;abstract art&nbsp; ศิลปะนามธรรม <br /> &nbsp;abstract expressionism&nbsp;&nbsp;ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม <br /> &nbsp;abstract illusionism คติลวงตานามธรรม <br /> &nbsp;abstract image painting&nbsp;&nbsp;จิตรกรรมจินตภาพนามธรรม <br /> &nbsp;Abstraction-Crhation อับสตรักซียง-เกรอาซียง <br /> &nbsp;academic art&nbsp;&nbsp;ศิลปะตามหลักวิชา <br /> &nbsp;academicism คตินิยมวิชาการ <br /> &nbsp;academy figure&nbsp;&nbsp;รูปคนตามหลักวิชา <br /> &nbsp;academy of art&nbsp;สำนัก <br /> &nbsp;acanthus&nbsp;&nbsp;ลายใบอะแคนทัส <br /> &nbsp;accent&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การเน้นให้เด่น <br /> &nbsp;accidental colour &nbsp;&nbsp;สีอุบัติการณ์ <br /> &nbsp;accidental light &nbsp;&nbsp;แสงอุบัติการณ์ <br /> &nbsp;accordion door &nbsp;&nbsp;บานเฟี้ยม <br /> &nbsp;achromatic colour &nbsp;&nbsp;สีเอกรงค์ <br /> &nbsp;acid bath &nbsp;&nbsp;&nbsp;อ่างแช่กรด <br /> &nbsp;acid resist &nbsp;&nbsp;&nbsp;สารกันกรด <br /> &nbsp;acoustic board&nbsp; &nbsp;แผ่นซับเสียง <br /> &nbsp;acropolis &nbsp;&nbsp;&nbsp;อัครปุระ <br /> &nbsp;acroteria; acroterion &nbsp;เครื่องประดับมุมจั่ว <br /> &nbsp;acrylic canvas &nbsp;&nbsp;ผ้าใบอะคริลิก <br /> &nbsp;action painting &nbsp;&nbsp;กัมมันตจิตรกรรม <br /> &nbsp;adobe &nbsp;&nbsp;&nbsp;๑. อิฐดิบ&nbsp;๒. อาคารอิฐดิบ <br /> &nbsp;Adoration of the Magi &nbsp;ภาพนักปราชญ์สักการะ <br /> &nbsp;Adoration of the Shepherds &nbsp;ภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ <br /> &nbsp;adornment &nbsp;&nbsp;&nbsp;การประดับ <br /> &nbsp;advancing colour &nbsp;&nbsp;สีใกล้ <br /> &nbsp;aedicula &nbsp;&nbsp;&nbsp;ซุ้มบูชา <br /> &nbsp;aerial perspective &nbsp;&nbsp;ทัศนมิติเชิงอากาศ <br /> &nbsp;aesthetic &nbsp;&nbsp;&nbsp;สุนทรีย์ <br /> &nbsp;aesthetics &nbsp;&nbsp;&nbsp;สุนทรียศาสตร์ <br /> &nbsp;African art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ศิลปะแอฟริกา <br /> &nbsp;after &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ตามแบบอย่าง <br /> &nbsp;agalmatolite &nbsp;&nbsp;&nbsp;หินตุ๊กตาจีน <br /> &nbsp;aghkandware &nbsp;&nbsp;อาก์คันด์แวร์ <br /> &nbsp;air brush &nbsp;&nbsp;&nbsp;พู่กันลม <br /> &nbsp;aisle &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ช่องทางเดิน <br /> &nbsp;Ajanta Cave painting &nbsp;จิตรกรรมถ้ำอชันตา <br /> &nbsp;alabaster &nbsp;&nbsp;&nbsp;หินอะลาบาสเตอร์ <br /> &nbsp;alabastron &nbsp;&nbsp;&nbsp;ขวดอะลาบาสตรอน <br /> &nbsp;alkaline glaze &nbsp;&nbsp;การเคลือบด่าง <br /> &nbsp;alla prima; au premier coup; direct painting&nbsp; การระบายสีโดยตรง <br /> &nbsp;allegory &nbsp;&nbsp;&nbsp;อุปมานิทัศน์ <br /> &nbsp;all-over painting &nbsp;&nbsp;จิตรกรรมเต็มผืน <br /> &nbsp;Amarna art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ศิลปะอะมาร์นา <br /> &nbsp;amenity &nbsp;&nbsp;&nbsp;รมณียภาวะ <br /> &nbsp;American abstract artists &nbsp;กลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม <br /> &nbsp;American Gothic &nbsp;&nbsp;กอทิกแบบอเมริกัน <br /> &nbsp;American scene painting &nbsp;จิตรกรรมชีวิตอเมริกัน <br /> &nbsp;amorino&nbsp; &nbsp;&nbsp;เปมเทพ [เป-มะ-เทบ], อะมอริโน <br /> &nbsp;amphitheatre &nbsp;&nbsp;ทวิอัฒจันทร์ <br /> &nbsp;anaglyph &nbsp;&nbsp;&nbsp;ลายนูน <br /> &nbsp;analytical cubism &nbsp;&nbsp;บาศกนิยมแบบวิเคราะห์ <br /> &nbsp;anamorphosis &nbsp;&nbsp;ภาพเพี้ยน <br /> &nbsp;anastatic printing &nbsp;&nbsp;กลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน <br /> &nbsp;anatomy &nbsp;&nbsp;&nbsp;กายวิภาคศาสตร์ <br /> &nbsp;ancient &nbsp;&nbsp;&nbsp;โบราณ <br /> &nbsp;angel &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า <br /> &nbsp;animal interlace &nbsp;&nbsp;ลายสัตว์กระหวัด <br /> &nbsp;animal style &nbsp;&nbsp;&nbsp;กระบวนแบบรูปสัตว์ <br /> &nbsp;animism &nbsp;&nbsp;&nbsp;วิญญาณนิยม <br /> &nbsp;ankh &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;อังก์ <br /> &nbsp;Annunciation &nbsp;&nbsp;ภาพการแจ้งข่าวการปฏิสนธิ <br /> &nbsp;anodized aluminium &nbsp;อะลูมิเนียมชุบผิว <br /> &nbsp;anteroom &nbsp;&nbsp;&nbsp;ห้องพักรอ <br /> &nbsp;anti-art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ปฏิศิลป์ <br /> &nbsp;antic work &nbsp;&nbsp;&nbsp;งานพิลึก <br /> &nbsp;anti-form &nbsp;&nbsp;&nbsp;ปฏิลักษณ์ <br /> &nbsp;antimony &nbsp;&nbsp;&nbsp;พลวง <br /> &nbsp;antique &nbsp;&nbsp;&nbsp;โบราณวัตถุ <br /> &nbsp;apartment; flat &nbsp;&nbsp;ห้องชุด <br /> &nbsp;applied art &nbsp;&nbsp;&nbsp;ศิลปะประยุกต์ <br /> &nbsp;appliqu้ &nbsp;&nbsp;&nbsp;งานผ้าปะติด <br /> &nbsp;apse &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;มุขโค้งด้านสกัด <br /> &nbsp;arabesque &nbsp;&nbsp;&nbsp;ลายอะราเบสก์ <br /> &nbsp;arcade &nbsp;&nbsp;&nbsp;ฉันนบถ <br /> arch ช่องโค้ง <br /> archaic ๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ <br /> Archaic period สมัยอาร์เคอิก <br /> archaistic เชิงโบราณ <br /> architectonic สถาปัตยลักษณ์ <br /> architecture สถาปัตยกรรม <br /> architrave ๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ <br /> arm palette จานสีพาดแขน <br /> armature โครงหุ่นปั้น <br /> armchair เก้าอี้เท้าแขน <br /> Armory Show อาร์เมอรีโชว์ <br /> Art and Craft Movement ขบวนการศิลปหัตถกรรม <br /> art and craft ศิลปหัตถกรรม <br /> art appreciation ศิลปวิจักษณ์ <br /> art brut ศิลปะดิบ <br /> art criticism ศิลปวิจารณ์ <br /> art dealing การค้างาน <br /> art deco อลังการศิลป์ <br /> art for art's sake ศิลปะเพื่อ <br /> art informel ศิลปะนอกแบบ <br /> art mobilier; furnishing art สังหาริมศิลป์ <br /> art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์ </font></p> <font face="Arial"> <p><br /> arte povera; impoverished art ศิลปะสมถะ <br /> artefact; artifact สิ่งประดิษฐ์ <br /> artifact; artefact สิ่งประดิษฐ์ <br /> artisan ช่างศิลป์ <br /> artist ศิลปิน <br /> artistic anatomy กายวิภาคทาง <br /> Artist's Congress สภาศิลปิน <br /> artist's proof ภาพพิสูจน์ของศิลปิน <br /> artwork งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก <br /> atelier libre ห้องปฏิบัติงานศิลปะเสรี <br /> atelier ห้องปฏิบัติงาน <br /> atlantes แอตแลนทีส <br /> atmospheric perspective ทัศนมิติเชิงบรรยากาศ <br /> atrium ลานกลางอาคาร <br /> attribute คุณลักษณะ <br /> attribution สิ่งบ่งชี้ <br /> avant-garde กลุ่มล้ำยุค <br /> aventurine glaze การเคลือบเกล็ดประกาย <br /> axis เส้นแกน </p> <p><br /> <strong><font size="5">B</font></strong></p> <p>background ฉากหลัง <br /> balance ดุลยภาพ <br /> balcony เฉลียงลอย <br /> baluster ลูกกรงทรงคนโท <br /> balustrade ตับลูกกรง <br /> bambocciata จิตรกรรมคนยากไร้ <br /> banqueting hall ห้องจัดพิธีเลี้ยง <br /> barbarian art ศิลปะอนารยชน <br /> Barbizon school สกุลศิลปะบาร์บิซง <br /> barbotine การแต่งลายนูนดินเหลว <br /> bare concrete คอนกรีตเปลือย <br /> baren แป้นถู <br /> bark painting จิตรกรรมเปลือกไม้ <br /> baroque บาโรก, บารอก <br /> basaltes เครื่องถ้วยหินดำ <br /> basket weave ลายสาน <br /> bas-relief; bosso-rilievo; low relief รูปนูนต่ำ <br /> batik ปาเต๊ะ <br /> battlement ปราการ <br /> battle-piece ภาพการรบ <br /> Bauhaus สถาบันเบาเฮาส์ <br /> bay window มุขหน้าต่างเหลี่ยม <br /> beak style กระบวนแบบจะงอย <br /> bearing wall ผนังรับน้ำหนัก <br /> Beauvais โรงทอพรมโบเว <br /> Beaux-Arts โบซาร์ <br /> belvedere หอทัศนา <br /> bench hook แผงยึดพื้นโต๊ะ <br /> bench ม้านั่งยาว <br /> beni-e ภาพพิมพ์แบบเบะนิเอะ <br /> benizuri-e สมัยเบะนิซุริเอะ <br /> Bharahut school สกุลศิลปะภารหุต <br /> bianco sangiovanni สีขาวน้ำปูน <br /> Biedermeier แบบบีเดอร์ไมเออร์ <br /> bimorphic art; biomorphic art ศิลปะชีวรูป <br /> binder ๑. สารยึด๒. เครื่องยึด <br /> biomorphic art; bimorphic art ศิลปะชีวรูป <br /> bird's-eye view วิวตานก <br /> biscuit firing การเผาดินดิบ <br /> biscuitware เครื่องดินเผาดิบ <br /> bistre หมึกเขม่า <br /> biting รอยกรดกัด <br /> black-figure แบบตัวรูปดำ <br /> blanc de chine; china white เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว <br /> blanc fixe สีขาวคงทน <br /> Blaue Reiter, Der กลุ่มเบลาเออไรเทอร์ <br /> Blaue Vier กลุ่มเบลาเออเฟียร์ <br /> blending colour สีกลืนกัน <br /> blind printing; graffage กลวิธีพิมพ์ไร้สี <br /> block book หนังสือพิมพ์แกะไม้ <br /> bloom รอยด้าน <br /> blot drawing ภาพสลัดสี <br /> bodeg๓n ภาพโบเดกอน <br /> body ๑. เนื้อสี๒. เนื้อดิน <br /> body art กายศิลป์ <br /> body colour ๑. สีเนื้อทึบ ๒. สีเนื้อดิน <br /> boiserie แผงไม้ประดับฝา <br /> Bolognese Classicism คตินิยมคลาสสิกแบบโบโลญญา <br /> bomb้ เครื่องเรือนทรงกระพุ้ง <br /> bone china เครื่องกระเบื้องกระดูก <br /> bonsai ๑. ไม้แคระ๒. ศิลปะไม้แคระ <br /> Book of Hours หนังสือกำหนดเทศกาล <br /> Book of the Dead คัมภีร์มรณะ <br /> borax น้ำประสานทอง <br /> bosso-rilievo; bas-relief; low relief รูปนูนต่ำ <br /> Boulle marquetry; Buhl marquetry งานฝังประดับแบบบูล <br /> bow window มุขหน้าต่างโค้ง <br /> bozzetto หุ่นร่าง <br /> brayer ลูกกลิ้งมือ <br /> breakfast piece ภาพอาหารเช้า <br /> bridge สะพานรองมือ <br /> Bristol glaze การเคลือบแบบบริสตอล <br /> brocade ผ้ายก <br /> broken colour สีภินรงค์ <br /> bronze ทองสัมฤทธิ์ <br /> brush พู่กัน </p> <p><br /> <strong><font size="5">C</font></strong></p> <p>cabinet picture ภาพประดับตู้ <br /> cabochon ๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย <br /> calligraphic painting จิตรกรรมรอยพู่กัน <br /> calligraphy อักษรวิจิตร <br /> callipers ก้ามวัด <br /> calvary cross ไม้กางเขนแบบแคลวารี <br /> camaieu เอกรงค์น้อยระดับ <br /> cameo ๑. กลวิธีรูปนูนสีต่างพื้น๒. รูปนูนสีต่างพื้น <br /> camera obscura กล้องทาบเงา <br /> campanile หอระฆัง <br /> cancelled plate แม่พิมพ์ยกเลิก <br /> Canon of Proportion บัญญัติส่วนสัด <br /> canopy พิดาน <br /> cantilever คานยื่น <br /> capital หัวเสา <br /> capriccio รูปตามอำเภอใจ <br /> caricature ภาพล้อ <br /> cartoon ๑. ภายลายปรุ๒. การ์ตูน <br /> carving ๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก <br /> caryatid แคริอาทิด <br /> cased glass แก้วกรุแก้วสี <br /> casein colour สีเคซีน <br /> casein เคซีน <br /> casting การหล่อ <br /> catacomb สุสานใต้ดิน <br /> cavo-rilievo; hollow relief; incised relief; intaglio rilevato รูปเว้า <br /> celadon เครื่องสังคโลก <br /> cella; cellae ครรภมณฑล <br /> cellae; cella ครรภมณฑล <br /> cellar ห้องเก็บของใต้ดิน <br /> Celtic art ศิลปะเซลต์ <br /> Celtic cross ไม้กางเขนแบบเซลต์ <br /> ceramic เครื่องปั้นเผา <br /> C-gouge สิ่วร่องรูปตัวซี (C) <br /> chair เก้าอี้ <br /> champlev้ ชองเปลอเว <br /> chandelier โคมระย้า <br /> cherub ดรุณเทพ, เชรับ <br /> chiaroscuro woodcut ๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง <br /> chiaroscuro ค่าต่างแสง <br /> china white; blance de chine เครื่องถ้วยกระเบื้องขาว <br /> china; chinaware เครื่องถ้วยกระเบื้อง <br /> chinaware; china เครื่องถ้วยกระเบื้อง <br /> chinese white สีขาวจีน <br /> chinoiserie แบบจีน <br /> Chippendale เครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล <br /> chisel สิ่วหน้าแบน <br /> chop ตราประทับ <br /> chroma รงคะ, ความสดของสี <br /> chromatic colour สีรงค์ <br /> cirage เอกรงค์เหลือง <br /> cire perdue; lost wax สูญขี้ผึ้ง <br /> classic; classical คลาสสิก <br /> classical abstraction นามธรรมแบบคลาสสิก <br /> Classical period สมัยคลาสสิก <br /> classical; classic คลาสสิก <br /> clay body เนื้อดิน <br /> cloison เส้นกั้นสี <br /> cloisonism คตินิยมเส้นกั้นสี <br /> cloisonn้ กลัวซอนเน <br /> cloister ระเบียงฉันนบถ <br /> COBRA กลุ่มโคบรา <br /> coiling การขดขึ้นรูป <br /> cold art ศิลปะเย็นชา <br /> collage ภาพปะติด <br /> collagraph; collograph งานพิมพ์วัสดุปะติด <br /> colonial architecture สถาปัตยกรรมอาณานิคม <br /> colonial Georgian แบบอาณานิคมจอร์เจียน <br /> colonnade นางจรัล <br /> colour circle วงสี <br /> colour notation สัญกรณ์สี <br /> colour painting จิตรกรรมสี <br /> colour print ภาพพิมพ์สี <br /> colour saturation; saturation ความอิ่มตัวสี <br /> colour สี <br /> colour-field painting จิตรกรรมสนามสี <br /> column เสา <br /> combine painting จิตรกรรมแบบผสม <br /> commercial art พาณิชยศิลป์ <br /> complementary colour สีตรงข้าม <br /> composition องค์ประกอบ <br /> computer art ศิลปะคอมพิวเตอร์ <br /> conceptual art มโนทัศนศิลป์ <br /> concrete art ศิลปะรูปธรรม <br /> concrete painting จิตรกรรมแนวทรงสถิต <br /> concrete poetry กวีนิพนธ์รูปธรรม <br /> constructivism ลัทธิเค้าโครง <br /> contemporary ร่วมสมัย <br /> content เนื้อหา <br /> contour drawing การวาดเส้นแสดงทรง <br /> contraposto; contrapposto รูปตริภังค์ <br /> conventionalism คติสัญนิยม <br /> conversation piece ภาพสังสันทน์ <br /> cool colour สีเย็น <br /> Coptic art ศิลปะคอปต์ <br /> copy รูปถ่ายแบบ <br /> copying press เครื่องอัด <br /> corbel ขั้นยื่น <br /> cornice บัวคอร์นิซ <br /> Corrente สมาคมคอร์เรนเต <br /> corridor ๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร <br /> counter proof ภาพพิสูจน์แม่พิมพ์ <br /> counter เคาน์เตอร์ <br /> crackle glaze การเคลือบราน <br /> crayon engraving; crayon manner ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน </p> <p><br /> crayon manner; crayon engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน </p> <p><br /> crayon ถ่านแท่ง <br /> cross section รูปตัดตามขวาง <br /> cross-hatching การแรเส้นเงาขวาง <br /> cruciform รูปทรงไม้กางเขน <br /> crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง <br /> cubism บาศกนิยม <br /> cubist-realism สัจนิยมแนวบาศกนิยม <br /> cupola ๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม <br /> curtain wall ผนังม่าน <br /> cybernetic art ศิลปะไซเบอร์เนติก <br /> Cycladic art ศิลปะไซคลาดิส </p> <p><br /> <font size="5"><strong>E</strong></font></p> <p>earth art ภูมิศิลป์ <br /> earth colour สีดิน <br /> earthenware เครื่องดินเผา <br /> easel painting จิตรกรรมขาหยั่ง <br /> eclecticism คตินิยมสรรผสาน <br /> ecorch้ หุ่นกายวิภาค <br /> Eight, The กลุ่มแปด <br /> element ส่วนมูลฐาน <br /> elementarism คติมูลฐาน <br /> elevation รูปตั้ง <br /> Elizabethan style กระบวนแบบเอลิซาเบท <br /> embossing การทำลายนูน <br /> embroidery งานเย็บปักถักร้อย <br /> empreinte ภาพรอยพิมพ์ <br /> enamel การลงยา <br /> encaustic painting; encaustic การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน <br /> encaustic; encaustic painting การเขียนสีขี้ผึ้งร้อน <br /> enclosure wall ผนังปิดล้อม <br /> end-grain block แม่พิมพ์ไม้ตัดตามขวาง <br /> engaged column เสาแนบ <br /> English delftware เครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ <br /> engraving ๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ <br /> entresol; mezzanine ชั้นเสริม <br /> environmental art ศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม <br /> epoch สมัย <br /> erotic art กามิกศิลป์ <br /> etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด <br /> etching ground พื้นพิมพ์กัดกรด <br /> etching press เครื่องพิมพ์กัดกรด <br /> expressionism ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ </p> <p><br /> <strong><font size="5">F</font></strong></p> <p>facade ด้านหน้าอาคาร <br /> facet cubism บาศกนิยมแบบหน้าตัด <br /> facsimile งานเหมือนแบบ <br /> fa-hua ฝาหัว <br /> faience เครื่องถ้วยฟายองซ์ <br /> fake งานปลอม <br /> fa-lang ฟาลัง <br /> fancy ๑. การฝันเฟื่อง๒. แฟนซี <br /> fantasy การฝันเฟื่อง <br /> fashion สมัยนิยม <br /> fauves; fauvism คติโฟวิสต์ <br /> fauvism; fauves คติโฟวิสต์ <br /> fiberglass ใยแก้ว <br /> figurative art ศิลปะรูปลักษณ์ <br /> figurine จุลประติมากรรม <br /> filigree ทองถัก, เงินถัก <br /> fine art วิจิตรศิลป์ <br /> finial เครื่องยอด <br /> finish ๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ <br /> fixative น้ำยาเคลือบภาพ <br /> flake white; white lead สีจาดตะกั่ว <br /> flashed glass แก้วเคลือบแก้วสี <br /> flat colour สีลักษณะเดียว <br /> flat; apartment ห้องชุด <br /> flying buttress ครีบยันลอย <br /> folk art ศิลปะพื้นบ้าน <br /> Fontainebleau school สกุลศิลปะฟงแตนโบล <br /> foreground ฉากหน้า <br /> foreshortening ลักษณะกินตา <br /> forgery งานปลอมแปลง <br /> form ๑. รูปแบบ๒. รูปทรง <br /> forum ลานประชาคม <br /> foul biting รอยกรดกัดเปรอะ <br /> found object; objet trouv้ สิ่งเก็บตก <br /> free form รูปทรงอิสระ <br /> free-standing รูปเห็นรอบตัว <br /> French window หน้าต่างฝรั่งเศส <br /> fresco ๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก <br /> fret ลายประแจ <br /> fretwork งานไม้ฉลุ <br /> frottage งานภาพถู <br /> fumage กลวิธีรมควัน <br /> functionalism คติคำนึงประโยชน์ <br /> funk art ศิลปะสะพรึงกลัว <br /> furnishing art; art mobilier สังหาริมศิลป์ <br /> fusuma-e ฟุซุมะเอะ <br /> futurism อนาคตนิยม </p> <p><br /> <strong><font size="5">G</font></strong></p> <p>gable roof หลังคาทรงจั่ว <br /> gable หน้าจั่ว <br /> gallery หอศิลป์ <br /> gambrel roof หลังคาทรงจั่วหักมุม <br /> garden city อุทยานนคร <br /> gargoyle ปนาลี <br /> garuda ครุฑ <br /> gems อัญมณี <br /> gemstone หินอัญมณี <br /> genre painting ภาพชีวิตประจำวัน <br /> geodesic dome โดมแบบจีออเดสิก <br /> geometric abstraction นามธรรมแบบเรขาคณิต <br /> Geometric period สมัยเรขาคณิต <br /> Georgian style กระบวนแบบจอร์เจียน <br /> gesso เจสโซ <br /> Gestalt เกสตัลต์ <br /> gild; guild สมาคมช่าง <br /> gingerbread work ลายขนมปังขิง <br /> glass craft งานช่างแก้วและกระจก <br /> glass inlay งานฝังประดับกระจก <br /> glass mosaic งานโมเสกแก้ว <br /> glass painting จิตรกรรมบนกระจก <br /> glass print; clich้-verre ภาพพิมพ์ถ่ายกระจก <br /> glaze ๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส <br /> gloss firing การเผาเคลือบ <br /> Gobelins พรมผนังโกเบอแลง <br /> gold leaf ทองคำเปลว <br /> gold paint สีทอง <br /> gold power ผงทองคำ <br /> gold size น้ำยาปิดทอง <br /> Gothic art ศิลปะกอทิก <br /> gouache สีน้ำทึบ <br /> gouge สิ่วร่อง <br /> grabiware กราบิแวร์ <br /> graffiti รอยขูดขีดเขียน <br /> graffito; sgraffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด <br /> graffrage; blind printing กลวิธีพิมพ์ไร้สี <br /> grain ลายเนื้อวัสดุ <br /> graphic art เลขนศิลป์ <br /> graver; burin สิ่วแท่ง <br /> Greco-Roman art ศิลปะเกรโก-โรมัน <br /> grisaille เอกรงค์เทา <br /> grog เชื้อผงอิฐ <br /> grotesque วิลักษณ์ <br /> ground พื้น <br /> guild; gild สมาคมช่าง <br /> gypsum plaster ปูนยิปซัม </p> <p><br /> <strong><font size="5">I</font></strong></p> <p>icon รูปเคารพ <br /> iconoclasm ลัทธิทำลายรูปเคารพ <br /> iconoclast art ศิลปะไร้รูปเคารพ <br /> iconology ประติพิมพวิทยา <br /> ikat มัดหมี่ <br /> impoverished art; arte povera ศิลปะสมถะ <br /> impression รอยพิมพ์ <br /> impressionism ลัทธิประทับใจ <br /> incised relief; cavo-rilievo; hollow relief; intaglio rilevato รูปเว้า <br /> industrial art อุตสาหกรรมศิลป์ <br /> industrial design การออกแบบอุตสาหกรรม <br /> inert pigment สารเพิ่มเนื้อสี <br /> ink ball ลูกประคบหมึก <br /> inlay งานฝังประดับ <br /> intaglio rilevato; cavo-rilievo; hollow relief; incised relief รูปเว้า <br /> intaglio กลวิธีพิมพ์ร่องลึก <br /> interior decoration การตกแต่งภายใน <br /> interior design การออกแบบภายใน <br /> intermedia; mixed media; multimedia สื่อผสม <br /> intimism; intimisme นิวาสนิยม <br /> intimisme; intimism นิวาสนิยม </p> <p><br /> <strong><font size="5">J</font></strong></p> <p>Jacobean style กระบวนแบบจาโคเบียน <br /> Japanism; Japonism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น <br /> Japonism; Japanism คตินิยมศิลปะญี่ปุ่น <br /> jewelry เครื่องเพชรพลอย <br /> joist ตง, รอด, รา <br /> Jugendstil; art nouveau; modern style; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์ </p> <p><br /> junk art ศิลปะขยะ </p> <p><br /> <strong><font size="5">K</font></strong></p> <p>kaolin ดินขาว <br /> key block แม่พิมพ์หลัก <br /> key ระดับสี <br /> keystone หินหลักยอดโค้ง <br /> kilin กิเลน <br /> kiln เตาเผา <br /> kinetic art จลนศิลป์ <br /> king post ดั้ง <br /> kiosk ศาลาเล็ก <br /> kirende คิเร็นเดะ <br /> kirtimukha เกียรติมุข <br /> knockdown ถอดได้ <br /> kore โคเร <br /> kouros คูรอส </p> <p><br /> <strong><font size="5">L</font></strong></p> <p>lacquer work งานลงรัก <br /> lacquer แลกเกอร์ <br /> lacquerware เครื่องเขิน <br /> laid paper กระดาษลายอัด <br /> lake ๑. สีแดง ๒. สีโปร่งใส <br /> laminated glass กระจกประกบ <br /> lancet ช่องรูปใบหอก <br /> landscape ๑. ภูมิทัศน์ ๒. ภาพทิวทัศน์บก <br /> lay figure; manakin; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า <br /> layout plan แผนผังบริเวณ <br /> lean-to roof หลังคาทรงเพิง <br /> limited edition จำนวนพิมพ์จำกัด <br /> line engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น ๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น <br /> linear perspective ทัศนมิติเชิงเส้น <br /> linear style กระบวนแบบเชิงเส้น <br /> linocut ๑. กลวิธีพิมพ์ยางแกะ ๒. ภาพพิมพ์ยางแกะ <br /> lintel ทับหลัง <br /> liquid bright gold สีน้ำทอง <br /> lithography กลวิธีพิมพ์หิน <br /> local colour สีปรกติ <br /> lock up; quoin ลิ่มอัดตัวพิมพ์ <br /> logo ตราสัญลักษณ์ <br /> longitudinal section รูปตัดตามยาว <br /> lost wax; cire perdue สูญขี้ผึ้ง <br /> lotus throne ปัทมอาสน์, ปัทมาสน์ <br /> low relief; bas-relief; bosso-relievo รูปนูนต่ำ <br /> luminous เรืองรอง <br /> Lysippian proportion ส่วนสัดแบบลิซิปปัส </p> <p><br /> <strong><font size="5">M</font></strong></p> <p>macrame ๑. งานถักปม ๒. ชายครุยถักปม <br /> Madonna ภาพแม่พระ <br /> magic realism สัจนิยมแนวมายา <br /> maiolica เครื่องถ้วยมาอิโอลิกา <br /> makara มกร <br /> makeready การเพิ่มแรงกดพิมพ์ <br /> malerisch แบบเชิงฝีแปรง <br /> manakin; lay figure; manikin; mannikin หุ่นจัดท่า <br /> mandala ภาพมณฑล <br /> manifestation; happening; realization คติฉับพลัน <br /> manifesto คำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา <br /> manikin; lay figure; manakin; mannikin หุ่นจัดท่า <br /> mani่re cribl้e; dotted manner ๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด <br /> mannerism ลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม <br /> mannikin; lay figure; manakin; manikin หุ่นจัดท่า <br /> mansard roof หลังคาแบบแมนซาร์ด <br /> marine painting จิตรกรรมท้องทะเล <br /> marionette; puppet หุ่นเชิด <br /> marquetry งานฝังไม้ <br /> Master of... ครูช่าง <br /> masterpiece ผลงานยอดเยี่ยม <br /> Medieval art ศิลปะยุคกลาง <br /> medium สื่อ <br /> megaron โถงแบบท้องพระโรง <br /> metal graphic ภาพพิมพ์โลหะ <br /> metaphysical painting จิตรกรรมแนวอภิปรัชญา <br /> mezzanine; entresol ชั้นเสริม <br /> mezzo-rilievo; demi relief; middle relief รูปนูนปานกลาง <br /> mezzotint ๑. กลวิธีพิมพ์มัชฌิมรงค์๒. ภาพพิมพ์มัชฌิมรงค์ <br /> middle ground ฉากกลาง <br /> middle relief; demi relief; mezzo-rilievo รูปนูนปานกลาง <br /> minaret หออะซาน <br /> miniature จุลจิตรกรรม <br /> minimal art สารัตถศิลป์ <br /> Minoan art ศิลปะแบบมิโนส <br /> minor art จุลศิลป์ <br /> mirror painting จิตรกรรมกระจกเงา <br /> mixed media; intermedia; multimedia สื่อผสม <br /> mobile ประติมากรรมจลดุล <br /> modelling ๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น <br /> modelling paste สารแต่งผิว <br /> modern style; art nouveau; Jugendstil; modernista; noodle style; stile liberti นวศิลป์ </p> <p><br /> monochrome เอกรงค์ <br /> monographic ภาพพิมพ์เอกเลขน์ <br /> monoprint; monotype ภาพพิมพ์แผ่นเดียว <br /> monumental เชิงอนุสาวรีย์ <br /> moonstone ๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ <br /> mosaic งานโมเสก <br /> mother wash สีชุ่มน้ำ <br /> motif แม่บท <br /> moulding บัว, ลวดบัว <br /> multimedia; intermedia; mixed media สื่อผสม <br /> Munsell system ระบบมันเซลล์ <br /> mural painting จิตรกรรมฝาผนัง <br /> museum พิพิธภัณฑสถาน <br /> Mycenean art ศิลปะไมซีนี </p> <p><br /> <strong><font size="5">O</font></strong></p> <p>objective art ศิลปะวัตถุวิสัย <br /> objet d'art งานวัตถุศิลป์ <br /> objet trouv้; found object สิ่งเก็บตก <br /> odalisque ภาพนางในฮาเร็ม <br /> offset กลวิธีออฟเซต <br /> OG (ogee) โอจี <br /> ogee arch ช่องโค้งโอจี <br /> ogee(OG) โอจี <br /> oil colour สีน้ำมัน <br /> onglazed colour; overglazed colour สีบนเคลือบ <br /> op art ศิลปะลวงตา <br /> opaque projector เครื่องฉายภาพทึบแสง <br /> open bite รอยกรดกัดทะลุ <br /> optical mixture การผสานสีทางตา <br /> organic architecture อินทรียสถาปัตยกรรม <br /> oriel window; oriel หน้าต่างมุข <br /> oriel; oriel window หน้าต่างมุข <br /> original print ภาพพิมพ์ต้นแบบ <br /> original ต้นแบบ <br /> ornament ลายวิจิตร <br /> orphism กลุ่มออร์ฟิสต์ <br /> outline drawing การวาดเส้นขอบ <br /> overglazed colour; onglazed colour สีบนเคลือบ <br /> oxidation firing การเผาแบบสมบูรณ์ </p> <p><br /> <strong><font size="5">P</font></strong></p> <p>pagoda เจดีย์ <br /> painterly style กระบวนแบบเชิงฝีแปรง <br /> painterly เชิงฝีแปรง <br /> painting knife เกรียงเขียนภาพ <br /> painting จิตรกรรม <br /> palette knife เกรียงผสมสี <br /> Palissy ware เครื่องถ้วยปาลีซี <br /> Palladian style กระบวนแบบปัลลาดีโย <br /> panel painting จิตรกรรมแผง <br /> panorama ภาพปริทัศน์ <br /> pantograph เครื่องวาดเขียนย่อขยาย <br /> paper-dimension มิติกระดาษ <br /> papier coll้ ภาพปะกระดาษ <br /> papier mโch้ หุ่นกระดาษ <br /> parquet งานปูปาร์เกต์ <br /> paste print ภาพพิมพ์กดกระดาษ <br /> pastel colour สีแท่ง <br /> pastoral จิตรกรรมท้องทุ่ง <br /> patina รอยคร่ำ <br /> patio ลานกลางอาคาร <br /> pattern ๑. แม่แบบ, กระสวน๒. แบบลาย <br /> pavilion ศาลา <br /> period สมัย <br /> perspective ทัศนมิติ <br /> photo realism สัจนิยมแบบภาพถ่าย <br /> picture rail รางแขวนภาพ <br /> picturesque งามดั่งวาด <br /> Picturesque, the ความงามดั่งภาพ <br /> piece mould แม่พิมพ์ชิ้น <br /> pietเ รูปปีเอตา <br /> pigment สารสี <br /> pilaster เสาอิง <br /> plan ผัง <br /> planography กลวิธีพิมพ์พื้นราบ <br /> plaster of Paris ปูนปลาสเตอร์ <br /> plastic art ศิลปะทรงรูป <br /> pochoir ๑. กลวิธีพิมพ์สีลายฉลุ๒. ภาพพิมพ์สีลายฉลุ <br /> pointillism ลัทธิผสานจุดสี <br /> polymer paint สีพอลิเมอร์ <br /> pop art ศิลปะประชานิยม <br /> porcelain เครื่องถ้วยเปลือกไข่ <br /> pornography งานลามก <br /> portfolio แฟ้มภาพผลงาน <br /> portrait รูปคนเหมือน <br /> post-impressionism ลัทธิประทับใจยุคหลัง <br /> post-modern architecture สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคหลัง <br /> post-painterly abstraction งานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง <br /> prataksina ประทักษิณ <br /> prataksina ประทักษิณ <br /> prefabrication การปรุงประกอบ <br /> prefabrication การปรุงประกอบ <br /> Pre-Raphaelite Brotherhood กลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล <br /> primitive art ศิลปะแบบดั้งเดิม <br /> primitivism คตินิยมแบบดั้งเดิม <br /> product design การออกแบบผลิตภัณฑ์ <br /> proportion ส่วนสัด <br /> pseudo-architecture สถาปัตยกรรมเฉพาะคราว <br /> psychedelic art ศิลปะมนัสปรีดิ์ <br /> psychiatric art ศิลปะจิตอลวน <br /> puppet; marionette หุ่นเชิด <br /> purism พิสุทธินิยม <br /> push and pull ดันและดึง <br /> putto เปมเทพ, พุตโต </p> <p><br /> <strong><font size="5">R</font></strong></p> <p>rayonism; rayonnism ประภานิยม <br /> rayonnism; rayonism ประภานิยม <br /> ready made วัสดุสำเร็จรูป <br /> realism สัจนิยม <br /> realization; happening; manifestation คติฉับพลัน <br /> red lead สีเสน <br /> red ochre สีดินแดง <br /> red สีแดง <br /> reduction firing การเผาแบบไม่สมบูรณ์ <br /> reflected colour สีสะท้อน <br /> Regency สมัยรีเจนซี <br /> relief ๑. นูน๒. รูปนูน <br /> relief engraving กลวิธีพิมพ์ผิวนูน <br /> Renaissance สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา <br /> replica รูปถอดแบบ <br /> repouss้ การดุนลาย <br /> representational art ศิลปะแสดงลักษณ์ <br /> reproduction การจำลองแบบ <br /> resort สถานพักตากอากาศ <br /> rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciato รูปนูนบาง <br /> rococo โรโกโก <br /> Romanesque สมัยโรมาเนสก์ <br /> romanticism จินตนิยม <br /> rostral column เสานาวิกชัย <br /> rubbing การถูภาพ </p> <p><br /> <strong><font size="5">S</font></strong></p> <p>Salon d'Automne นิทรรศการศิลปกรรมซาลงโดตอน <br /> Salon des Refuses นิทรรศการศิลปกรรมซาลงเดเรอฟูเซ <br /> Salon, The นิทรรศการศิลปกรรมซาลง <br /> sand blasting การพ่นทราย <br /> sand casting การหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย <br /> sand painting จิตรกรรมทราย <br /> saturation; colour saturation ความอิ่มตัวสี <br /> School of Paris สกุลศิลปะปารีส <br /> school สกุล <br /> sculpture ประติมากรรม <br /> seascape ภาพทิวทัศน์ทะเล <br /> secco ๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง <br /> secretary โต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว <br /> section รูปตัด <br /> sepia สีซีเปีย <br /> serigraphy กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม <br /> settee เก้าอี้ยาว <br /> settle เก้าอี้ยาวพนักสูง <br /> sfumato ภาพสีม่านหมอก <br /> sgraffito; graffito ๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด <br /> shade ๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ <br /> sideboard ตู้ชิดฝา <br /> silhouette ภาพเงาทึบ <br /> silk screen ๑. กลวิธีพิมพ์ผ้าไหม๒. ภาพพิมพ์ผ้าไหม๓. แม่พิมพ์ผ้าไหม <br /> simultaneity หลักการซ้อนผสาน <br /> simultaneous representation การเสนอภาพซ้อนผสาน <br /> site plan ผังเขต <br /> sketch แบบร่าง <br /> socialist realism สัจนิยมแนวสังคมนิยม <br /> sofa เก้าอี้นวมยาว <br /> soft sculpture ประติมากรรมนุ่ม <br /> soft-ground etching ๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม๒. ภาพพิมพ์กัดกรดพื้นนิ่ม <br /> sotto in su ภาพมองแหงน <br /> space art ปริภูมิศิลป์ <br /> space ที่ว่าง <br /> squaring วิธีตีตาราง <br /> stabile ประติมากรรมสถิต <br /> stained glass งานกระจกสี <br /> stencil กลวิธีพิมพ์ลายฉลุ <br /> stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernista นวศิลป์ <br /> still life ภาพหุ่นนิ่ง <br /> stipple engraving ๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ <br /> stoneware เครื่องถ้วยหิน <br /> stool ม้านั่งเดี่ยว <br /> stucco ปูนแต่ง <br /> study งานศึกษา <br /> style กระบวนแบบ <br /> super realism; hyper realism อภิสัจนิยม <br /> super realism; hyper realism อภิสัจนิยม <br /> suprematism อนุตรนิยม <br /> suprematism อนุตรนิยม <br /> surrealism ลัทธิเหนือจริง <br /> surrealism ลัทธิเหนือจริง </p> <p><br /> <strong><font size="5">T</font></strong></p> <p>tachisme ตาชิสม์ <br /> tactile values คุณค่าเชิงผัสสะ <br /> tanka; thanka ตังกา <br /> tapa ผ้าเปลือกไม้ <br /> tapestry พรมผนัง <br /> Tatlinism คตินิยมตัตลิน <br /> tea table โต๊ะน้ำชา <br /> tempera ๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น <br /> tenebrism แนวนิยมภาพสว่างในความมืด <br /> terracotta เครื่องดินเผาสีหม้อใหม่ <br /> texture พื้นผิว <br /> thanka; tanka ตังกา <br /> The Eight กลุ่มแปด <br /> the Picturesque ความงามดั่งภาพ <br /> The Salon นิทรรศการศิลปกรรมซาลง <br /> thumbnail sketch แบบร่างขนาดเล็ก <br /> time กาละ <br /> tin white สีขาวดีบุก <br /> tint ๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง <br /> titanium white สีขาวไทเทเนียม <br /> toluidine red สีแดงโทลูอิดีน <br /> tone วรรณะสี <br /> topiary work ไม้แต่งทรง <br /> topography ภูมิลักษณ์, ลักษณะภูมิประเทศ <br /> torana ประตูโดรณะ <br /> torso รูปลำตัว <br /> town planning การวางผังเมือง <br /> townscape ภาพทิวทัศน์เมือง <br /> traditional art ศิลปะแบบประเพณี <br /> trompe l'oeil ภาพหลอกตา <br /> turpentine น้ำมันสน </p> <p><br /> <strong><font size="5">V</font></strong></p> <p>value ค่าสี <br /> Venetian school สกุลศิลปะเวนิส <br /> verism คติสมจริง <br /> vestibule ๑. โถงทางเข้า๒. ห้องพักรอ <br /> V-gouge สิ่วร่องรูปตัววี (V) <br /> vihara วิหาร <br /> vista วิถีทัศน์ <br /> visual art ทัศนศิลป์ <br /> vorticism คติวัฏฏารมณ์ </p> <p><br /> <strong><font size="5">W</font></strong></p> <p>walnut oil น้ำมันวอลนัต <br /> warm colour สีอุ่น <br /> warp ikat มัดหมี่ด้ายยืน <br /> wash drawing ภาพวาดเส้นไล้น้ำ <br /> waste mould แม่พิมพ์ทุบ <br /> water mark ลายน้ำ <br /> watercolour สีน้ำ <br /> wax model หุ่นขี้ผึ้ง <br /> wax sculpture ประติมากรรมขี้ผึ้ง <br /> wax ไข <br /> weft ikat มัดหมี่ด้ายพุ่ง <br /> white earth สีดินขาว <br /> white lead; flake white สีจาดตะกั่ว <br /> white สีขาว <br /> wood engraving ภาพพิมพ์ลายแกะไม้ <br /> woodcut ภาพพิมพ์แกะไม้ <br /> workshop งานร่วมปฏิบัติ <br /> worm's-eye view วิวตาหนอน <br /> wu-ts'ai อู๋ไฉ่ </p> <p><br /> <font size="5"><strong>X</strong></font></p> <p>x-ray painting จิตรกรรมเอกซเรย์ <br /> x-ray style กระบวนแบบเอกซเรย์ <br /> yang-ts'ai หยางไฉ่ </p> <p><br /> <font size="5"><strong>Z</strong></font></p> <p>zinc etching กลวิธีพิมพ์กัดกรดสังกะสี <br /> zinc white สีขาวสังกะสี <br /> zirconium drier น้ำยาแห้งเร็วเซอร์โคเนียม <br /> zones of recession วิสัยใกล้ไกล <br /> zoning การจำแนกย่าน<br /> Source : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=warramutra&amp;group=5<br /> Tags: arts, glossary<br /> Prev: กำเนิดโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสู่โรงเรียนศิลปากร<br /> Next: จากลูก (ศิษย์) ถึง .... พ่อ (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี)<br /> </p> </font>

เข้าชม : 12162
นำเสนอโดย : นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
สพม.1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : [เข้าชม : 13243 ]
งานสานไม้ไผ่
โดย : [เข้าชม : 10409 ]
ชงก.ค.ศ.ตัดสิน"เกณฑ์คงวิทยฐานะ" เผยครู 4 แสนคนเข้าคิวประเมินชี้หากไม่ผ่าน-ยกเลิกจ่ายเงิน
โดย : [เข้าชม : 7288 ]
รางวัล OBEC AWARD
โดย : [เข้าชม : 7644 ]
มดตัวน้อยตัวนิดสร้างความคึกคักในหัวใจ
โดย : [เข้าชม : 8254 ]
การคัดเลือกครูสอนดีและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดย : [เข้าชม : 6922 ]
เหตุไฉน google ณ 9 มิถุนายน จึงเป็นเช่นนี้
โดย : [เข้าชม : 8601 ]
ศัพท์ศิลปะ
โดย : [เข้าชม : 12163 ]
ความเป็นสากลของดนตรี
โดย : [เข้าชม : 8905 ]
เหลือไว้ทำไม
โดย : [เข้าชม : 8409 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
จากบทเพลง "อสงไขย" สู่การเรียนรู้
ความสามารถน่าทึ่งจริงๆ
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
ช่อดอกไม้ประวัติศาสตร์...พระราชพิธีสมรสเจ้าหญิงเคท
มารู้จักTablet กันเถอะ
เรื่องของ "ทุเรียน" ที่คุณอาจไม่เคยรู้
ธาตุที่ 118 ความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
ธาตุเลขอะตอม 112 กับชื่อใหม่ "โคเปอร์นิเซียม"
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
ศิลปินศิลปะ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |