[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ   

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ผู้ศึกษา เสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ชุดที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 8 ห้องเรียน มี จำนวน 304 คน ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์ไทย) รหัสวิชา ศ 32102 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวน 49 คนในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์ไทย) รหัสวิชา ศ 32102 ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster or area sampling) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test สรุปผลพบว่า ๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 86.58 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของกระบวนการ (E2) 83.17 แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 86.58/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก (X = 4.43 )

เข้าชม : 13809
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพม.34
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : [เข้าชม : 13810 ]
งานสานไม้ไผ่
โดย : [เข้าชม : 10725 ]
ชงก.ค.ศ.ตัดสิน"เกณฑ์คงวิทยฐานะ" เผยครู 4 แสนคนเข้าคิวประเมินชี้หากไม่ผ่าน-ยกเลิกจ่ายเงิน
โดย : [เข้าชม : 7505 ]
รางวัล OBEC AWARD
โดย : [เข้าชม : 7877 ]
มดตัวน้อยตัวนิดสร้างความคึกคักในหัวใจ
โดย : [เข้าชม : 8492 ]
การคัดเลือกครูสอนดีและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดย : [เข้าชม : 7135 ]
เหตุไฉน google ณ 9 มิถุนายน จึงเป็นเช่นนี้
โดย : [เข้าชม : 8815 ]
ศัพท์ศิลปะ
โดย : [เข้าชม : 12385 ]
ความเป็นสากลของดนตรี
โดย : [เข้าชม : 9121 ]
เหลือไว้ทำไม
โดย : [เข้าชม : 8625 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ช็อกโกแลต วาเลนไทน์ กับ ราศี
รีสอร์ตอุทยานทับลานเต็มหมด วันวาเลนไทน์
เหตุที่หัวใจหยุดเต้น
วิธีบำรุงเส้นผมแห้งเสีย
กกอ.ตีกลับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิครู ป.ตรี
ทปอ.แจงผลเสีย "รับตรง" ปิดโอกาสเด็ก
วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกระเพาะ
ลูกน้ำโผล่เต็ม"บ่อน้ำพุร้อนเค็ม" เตือนระวังโรคปอดอักเสบ-อันตรายถึงชีวิต
นักวิทยาศาสตร์เสนอไอเดียเด็ด แก้โลกร้อน ย้อมสีทั้งเมืองให้ขาว
ให้ความรู้โรคอ้วนแก่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลาน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |