[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์กับโปรแกรม GSP
เสาร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
การสอนจัดทำโครงงานด้วยโปรแกรม GSP นี้จุดเด่นก็คือทำให้ครูและนักเรียนมีเวลาในการเรียนการ สอนและได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลานานในการสร้างรูป เรขาคณิตจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ อีกทั้งยังทบทวนได้ง่ายและบ่อยขึ้น   

                                          โครงงานหลายเหลี่ยมหลายมุม...ด้วยโปรแกรม  GSP

          การสอนจัดทำโครงงานด้วยโปรแกรม GSP นี้จุดเด่นก็คือทำให้ครูและนักเรียนมีเวลาในการเรียนการ สอนและได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลานานในการสร้างรูป เรขาคณิตจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ อีกทั้งยังทบทวนได้ง่ายและบ่อยขึ้น

        โปรแกรม GSP ยังทำให้นักเรียนเรียนได้สนุก เข้าใจได้เร็ว และน่าตื่นเต้น นอกจากนั้นการใช้ GSP สร้างสื่อการสอนและใบงาน ยังทำได้รวดเร็วและแม่นยำ สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ สร้างข้อคาดการณ์ด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะอย่างไม่มีข้อจำกัด ( ขออภัยที่ไม่สามารถโหลดโปรแกรมในการทำโครงงานให้ดูได้ )

 

                             โครงงานคณิตศาสตร์

              ชื่อโครงงาน              หลายเหลี่ยม  หลายมุม

             ระดับชั้น                  ประถมศึกษาตอนปลาย

            ชื่อผู้ทำโครงงาน

                        เด็กหญิงสุกัญญา       พรมภักดี

                        เด็กหญิงจินตนา        เกิดรัตนศักดิ์

                        เด็กชายณัฐสิทธิ์        ลิมสมนึก

วันเดือนปีที่จัดทำ     20  ธันวาคม   –  29  มกราคม 2551

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

                        คุณครูบุญส่ง                  ใหญ่โต

                       คุณครูณรงค์                 คุ้มไพฑูรย์                  

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

270/4  หมู่ 8  ตำบลแพรกศรีราชา   อำเภอสรรคบุรี     จังหวัดชัยนาท

โทร. 056-  481325    โทรสาร  056 - 481325

                                               บทคัดย่อ

              ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 180 องศา และรูปเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 360 องศา จึงเกิดข้อสงสัยว่าถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม รูปเก้าเหลี่ยม และรูปสิบเหลี่ยม มุมภายในของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 180องศาหรือไม่ จึงได้ทำการทดลองออกแบบสร้างรูปเหลี่ยมต่าง ๆ แล้ววัดมุมภายในของรูปเหลี่ยมต่าง ๆ ผลจากการทดลองปรากฏว่า รูปห้าเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 720 องศา รูปเจ็ดเหลี่ยม มีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 900 องศา รูปหกเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 1,080 องศา รูปเก้าเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเท่ากับ 1,260 องศา และรูปสิบเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกัน เท่ากับ 1,440 องศา

            จากการทดลองทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องหลายเหลี่ยม หลายมุม ทำให้ได้ข้อสรุปว่า รูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น 1 ด้าน จะมีขนาดของมุมภายในเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศา และความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ หาได้จาก ( n-2)  x 180 องศา

ที่มาของโครงงาน
          
โครงงานคณิตศาสตร์  เรื่อง  “หลายเหลี่ยม หลายมุม” เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต่างๆ รวมกันจะเท่ากับ 180 องศา และมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆรวมกันจะเท่ากับ  360 องศา จากการตั้งข้อสังเกตว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดต่างกัน เท่ากับ 180 องศา ถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมจะมีภายในต่างจากรูปสี่เหลี่ยม 180 องศา หรือไม่  คือจะมีมุมภายในเท่ากับมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นอีก 180 องศา รวมเป็น 540 องศา หรือไม่และรูปหกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เก้าเหลี่ยม และสิบเหลี่ยม จะมีมุมภายในรวมกันเพิ่มขึ้นครั้งละ 180 องศา ต่อการเพิ่มด้านของรูปเหลี่ยม 1 ด้าน ทุกครั้งจริงหรือไม่ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คณะผู้จัดทำโครงงานทั้งสามคนสนใจ ใคร่ศึกษาทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้นๆ

จุดประสงค์การทำโครงงาน

          เพื่อใช้โปรแกรม GSP  ทดลองออกแบบสร้างรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับขนาดของมุมภายในของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ

เนื้อหาคณิตศาสตร์

        1. รูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม รวมกันได้สองมุมฉากหรือเท่ากับ 180 องศา

       2. รูปสี่เหลี่ยมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยม รวมกันได้เท่ากับ 360 องศา
      
3. รูปหลายเหลี่ยมการหาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมหาได้โดย แบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมหลาย ๆ รูป

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

       ใช้โปรแกรม  GSP   พิสูจน์สร้างรูปเหลี่ยมต่างๆ  หามุมภายในโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรมได้อย่างแม่นยำ  สามารถเคลื่อนที่ได้  พิสูจน์มุมมีขนาดเท่ากันได้เป็นรูปธรรม  โดยใช้เมนู  การเลื่อนขนาน   การหมุน   ในโปรแกรม  GSP  ในคอมพิวเตอร์  ได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  เป็นรูปธรรม

       1.  หามุมภายในรูปสามเหลี่ยม โดยวิธีทดลองในใช้โปรแกรม  GSP
     
 2.  หามุมภายในรูปสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม แปดเหลี่ยม   เก้าเหลี่ยม
สิบ
เหลี่ยม โดยอาศัยรูปสามเหลี่ยมใช้โปรแกรม  GSP
       
3.  สังเกตผลจากข้อ 2 และสรุปผลใช้โปรแกรม  GSP

ผลการดำเนินงาน

         สรุปการหาผลรวมของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆใช้โปรแกรม  GSP 

 • จำนวนเหลี่ยม(n) จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้ ผลรวมของมุมภายใน

                  สามเหลี่ยม 1       1 x 180 ๐  = 180๐
                  สี่เหลี่ยม 2          2 x 180 ๐  = 360๐ 
                 ห้าเหลี่ยม 3          3 x 180 ๐  = 540๐ 
                 หกเหลี่ยม 4          4 x 180 ๐  = 720๐ 
                 เจ็ดเหลี่ยม 5        5 x 180 ๐  = 900๐
                 แปดเหลี่ยม 6       6 x 180 ๐  = 1,080๐ 
                 เก้าเหลี่ยม 7         7 x 180 ๐  = 1,260๐ 
                 สิบเหลี่ยม 8          8 x 180 ๐ = 1,440๐

             จากการสังเกตพบว่า จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งได้จะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเหลี่ยมอยู่ 2 ดังนั้นมุมภายในรูป n  เหลี่ยม จะได้ ( n – 2 ) x 180๐

สรุปและอภิปรายผล

            การทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “หลายเหลี่ยม หลายมุม”  ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการสร้างแบบ pattern ต่างๆ ได้ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นกับมุมภายในของรูปเหลี่ยมว่า รูปใด ๆ ก็ตามสามารถแบ่งเป็นสามเหลี่ยมย่อย ๆ ได้ ซึ่งก็จะได้ผลรวมของมุมภายในเท่ากับจำนวนสามเหลี่ยมที่แบ่งได้นอกจากนี้ยังทำให้ทราบว่ารูปเหลี่ยมใด ๆ ก็ตาม เมื่อแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้จำนวนของรูปสามเหลี่ยมน้อยกว่าจำนวนเหลี่ยมของรูปนั้นอยู่ 2 เสมอ ซึ่งสามรถทำให้สรุปเป็นสูตรในการคำนวณหามุมภายในของรูปเหลี่ยมใด ๆ ได้ คือ

            สรุปมุมภายในรูป n เหลี่ยม = ( n-2) x 180๐

                  ( ที่มา โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี http://school.obec.go.th/absan/ )

เนื้อหาคณิตศาสตร์   การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์   เรื่องหลายเหลี่ยมหลายมุม 
                          
การพิสูจน์ทฤษฎี   การใช้โปรแกรม GSP

บรูณาการ             สามารถนำไปสอนเรื่องการวาดรูปกลุ่มสาระศฺลปะ  การสอนออกแบบกล่อง
                        
ในวิชาการงานอาชีพ ฯ 

ประเด็นคำถาม

              1.  สูตรในการหามุมภายในรูป  ก  เหลี่ยม  คืออะไร

              2.  ในการจัดทำโครงงานเรื่องหลายเหลี่ยมหลายมุมมีประโยชน์อย่างไร

             3.  นักเรียนสามารถนำประโยชน์จากการทำโครงงานไปใช้อะไรได้บ้า

     

จัดทำโดย
         นางบุญส่ง  ใหญ่โต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท

 ที่มาของภาพ  http://tbn0.google.com/images

 

เข้าชม : 61419
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สพป.ชัยนาท
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25233 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22871 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22653 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27288 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27222 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27744 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29263 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42921 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39478 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34751 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ละครสร้างสรรค์ - สร้างสรรค์ละคร
Fountain
มะม่วงพันธุ์ดอกไม้สีทอง
การติดตั้ง Joomla บน Server จริง
12 พฤษภาคมมาชมดาวศุกร์คู่ดาวพฤหัสบดี
สำนวนไทยใช้ได้ทุกสมัย
แผ่นดินไหวปรากฏการณ์เขย่าโลก(earthquake)
การ Activate Windows 7
Bin Laden was killed. Really?
Papier-mache
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |