[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทย...จากอดีตถึงปัจจุบัน
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่ ซึ่งปรากฏเรื่องราวและหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีหลักฐานยืนยันว่าบรรพบุรุษของไทยสร้างอาณาจักรอย่างเป็นปึกแผ่นอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนมีการสร้างอาณาจักรและสับต่อ ๆ กันมา   

ความเป็นมาของชนชาติไทย

       ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่ ซึ่งปรากฏเรื่องราวและหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีหลักฐานยืนยันว่าบรรพบุรุษของไทยสร้างอาณาจักรอย่างเป็นปึกแผ่นอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนมีการสร้างอาณาจักรและสับต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน พอสรุปได้ดังนี้

ที่มาของรูป : แผนที่สุโขทัย
สมัยสุโขทัย (พ.ศ. I792-1981)
      กษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง และสืบต่อกันมาเป็นเวลา 200 กว่าปี มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ คือ
1. ด้านการเมืองการปกครอง  ในสมัยสุโขทัยตอนต้น มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกต่อมาสมัยสุโขทัยตอนกลางมีการปกครองแบบธรรมราชา ซึ่งกษัตริย์ต้องยึดหลักทศพิธราชธรรม เมื่อสมัยสุโขทัยเริ่มรับอิทธิพลการปกครองมาจากขอมจึงปกครองแบบสมบูรณาญาสัทธิราชย์
2. ด้านเศรษฐกิจ ในสมัยสุโขทัยประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ และเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการหัตถกรรมประเภทเครื่องปั้นดินเผา เรียกว่า "เครื่องสังคโลก"
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  มีการนับถือพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ มีการประดิษฐ์อักษรไทย วรรณกรรมเล่มแรก คือ ไตรภมิพระร่วง ความก้าวหน้าทางพลปะ คือ การสร้างวัดและพระพุทธรูป
 
 
 
สมัยอยุธยา
       
        อาณาจักรอยุธยาสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. I893 แผ่ขยายอำนาจเข้าไปในสุโขทัย และรวมสุโขทัยเข้ากับอยุธยา เป็นราชธานีอยู่ถึง 417 ปี มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของอำนาจการปกครอง มีฐานะเป็นทั้งธรรมราชาและเทวราชา จัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ 4 ประกอบด้วย เวียง วัง คลัง นา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตั้งสมุหกลาโหม ดูแลฝ่ายทหาร และสมุหนายก ดูแลฝ่ายพลเรือน
2. ด้านเศรษฐกิจ   เป็นสังคมเกษตรกรรม มีการค้ากว้างขวางขึ้น มีการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า มีการจัดเก็บภาษีอากร มีการค้ากับต่างประเทศ ที่สำคัญ คือ จีน อินเดีย อาหรับ และญี่ปุ่น ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้ติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม ปฏิบัติกันตามระเบียบแบบแผนของระบบศักดินา ทางด้านศิลปวัฒนธรรมรับแบบอย่างจากชาติต่าง ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ ความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมของอยุธยากลายเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย

สมัยธนบุรี
        
       หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชเป็นผลสำเร็จ และย้ายราชธานีมาอยู่ที่ธนบุรีดำรงอยู่ได้ 15 ปี ในการปกครองยังยึดแบบอย่างจากสมัยอยุธยา ด้านเศรษฐกิจทรงแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำหลังจากสงครามกลับฟื้นฟูขึ้นมาอีก ส่วนศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมาจากอยุธยา

สมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน

1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการชำระกฎหมาย เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ในรัชกาลที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม วางรากูฐานการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2475 เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศปัจจุบันประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยรัฐบาลให้สิทธิ เสรีภาพความเสมอภาคแก่ประชาชนในการคิดและตัดลนใจเท่าเทียมกัน
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม   มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณี เพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตก เช่น การให้สวมเสื้อเข้าเฝ้า และสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเลิกทาส ปฏิรูปการศึกษา และเปลี่ยนแปลง กระบวนการยุติธรรม หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รับวัฒนธรรมตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้วิถีการดำเนินชีวิต ค่านิยมของสังคมไทยเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น
ปัจจุบันประชากรมีอัตราการเพิ่มสูงมากขึ้น สังคมเมืองขยายตัวรวดเร็ว ค่านิยมของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางวัตถุนิยม สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ความผูกพันและใกล้ชิดกันน้อยลงเกิดปัญหาสังคมตามมาและทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม กลายเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน
3. ด้านเศรษฐกิจ   หลังการทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค้า เช่น อังกฤษเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ป่าไม้ ทำให้ระบบเงินตราเปลี่ยนแปลง ในสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก รัฐบาลสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฉบับแรก ระหว่าง พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509 ทำให้เศรษฐกิจของไทยมีแบบแผนมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ระหว่าง พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549

คำถามจาสาระการเรียนรู้ :  สมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยสามารถแบ่งออกเป็นกี่สมัย ได้แก่สมัยใดบ้าง  ประวติศาสตร์แต่ละด้าน เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง แตกต่างกันอย่างไรบ้างเข้าชม : 91205
นำเสนอโดย :
อยู่ในขั้น :

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66084 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65184 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63607 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63956 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63666 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63813 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63806 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70773 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71866 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61134 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
การบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (ยุทธวิธีวาดภาพ)
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (ยุทธวิธีสร้างตาราง)
การสอนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (ยุทธวิธีลากเส้นเห็นคำตอบ )
คะแนนเฉลี่ยสะสม กับการปรับแอดมิสชั่นส์ ปี 54
เด็กไทยชนะการแข่งขันหุ่นกู้ภัย4ปีซ้อน
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (ยุทธวิธีคิดอย่างเป็นระบบ )
ทำไมต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล ตอนที่ 1
เทคนิคสู้ไข้หวัดใหญ่ สำหรับคนทุกวัย
ว่าด้วยเรื่อง..ของเพลงไทย (ภาค 3)
มาเรียนการคาดคะเนกับ "แทมมี่" กันเถอะ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |