[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เพลงชาติไทย
จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคี เกิดความรักชาติ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการร้องเพลงชาติไทย   

เพลงชาติไทย

           จังหวัดยะลา เตรียมจัดกิจกรรม ร่วมร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ ให้การดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายอภินันท์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคี เกิดความรักชาติ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 18.00 น.วันละ 1 จังหวัด โดยนำร่องที่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรก ในวันที่ 20 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ที่ กรุงเทพมหานคร ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีการร้องเพลงชาติพร้อมกัน ทั่วประเทศ โดยจังหวัดยะลา อยู่ในลำดับ ที่ 45 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง
           จังหวัดยะลา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา ทุกหมู่เหล่าร่วมโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เยาวชน เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
(ข้อมูลข่าวและที่มา  ผู้สื่อข่าว : ยะลา(สวท.)   Rewriter : สุนันทา สุขสุมิตร สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th)

โยงประเด็นข่าวเข้าสู่เรื่องการเรียนการสอน   เรื่องเพลงชาติไทย

เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการสอน    ชั้น ป.๑ - ป. ๖ และทั่วไป

เนื้อหาสาระ

เพลงชาติไทย
          เดิมเพลงชาติไทยนั้น  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา)  เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  ซึ่งได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก   เห็นว่าควรมีเพลงชาติเพื่อปลุกใจคนไทยให้รักชาติ  สมัครสมานสามัคคี   ตลอดจนเกิดเลื่อมใสในรัฐธรรมนูญ   จึงได้แต่งเนื้อร้องของเพลงชาติขึ้น   โดยใช้ทำนองเพลงมหาชัย  เนื้อของเพลงชาติมีดังนี้

         สยามอยู่คู่ฟ้าอย่าสงสัย                เพราะชาติไทยเป็นไทยไปทุกเมื่อ
         ชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือ     ผ่านแก่งเกาะเพราะเพื่อชาติพ้นภัย
         เราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุน            วางธรรมนูญสถาปนาพรรษาใหม่
         ยกสยามยิ่งยงธำรงชัย                  ให้คงไทยตราบสิ้นดินฟ้า

         เพลงชาติไทยมีขึ้นนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ.๒๔๗๕ ขณะนั้นประเทศไทยใช้ชื่อว่า ประเทศสยาม เพลงชาติไทยครั้งแรก จึงมีเนื้อร้องใช้ชื่อประเทศสยาม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ ขุนวิจิตรมาตรา ( รองอำมาตย์โทสง่า กาญจนาคพันธุ์ ) และ พระเจนดุริยางค์ ( ปิติ วาทยากร )
ประพันธ์ทำนอง เนื้อร้องเพลงชาติครั้งแรกมีดังนี้

       แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง               ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
 ๓   สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณมา                          ร่วมรักษาเอกราษฎรชนชาติไทย  ๔
 ๕   บางสมัยศัตรูจู่มารบ                                              ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่        ๖
 ๗   ตลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท                                 สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
       อันดินสยามคือว่าเนื้อของชาติไทย                      น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
 ๑๑ เอกราชคือกระดูกที่เราบูชา                                   เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
 ๑๓ ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสระเสรี                                  ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
 ๑๕ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย                            สถาปนาสยามให้เชิดชัยชโย      ๑๖

          ต่อมาบทร้องนี้ได้รับการแก้ไขในวรรคที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๑,  ๑๓,  ๑๕  และ  ๑๖  แล้วประกาศใช้เป็นทางการ  เมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗  ที่แก้ไขมีเนื้อใหม่ดังนี้

          
 ๓     สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์บุราณลงมา                  ร่วมรักษาสามัคคีทวีไทย          ๔
 ๕    บางสมัยศัตรูจู่โจมตี                                         ไทยพลีชีพรวมร่วมรุกไล่            ๖
 ๗    เข้าตลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท
 ๑๑  เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา
 ๑๓  รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี
 ๑๕  เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย                สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย ๑๖

         ต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  พุทธศักราช ๒๔๘๒ รัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" มาเป็นประเทศไทย ทำให้เกิดการแก้ไขบทร้องเพลงชาติใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยประกาศให้ยื่นประกวดเนื้อเพลงที่แต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติเดิม
การประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งบทเนื้อร้องเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก ในที่สุดคณะกรรมการได้คัดเลือกบทเนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์ สนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย ที่ประชุมปรึกษาพิจารณาแล้วลงมติรับบทเพลงนั้น โดยแก้ไขไปบ้างตามความเหมาะสม   วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ รัฐบาลจึงได้ประกาศ "รัฐนิยมฉบับที่ ๖" ให้ใช้ทำนองเพลงชาติของพระเจนดุริยางค์
ตามแบบที่มีอยู่ในกรมศิลปกรส่วนเนื้อร้องเพลงชาติให้ใช้บทเพลงของหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งประพันธ์ขึ้นในนามของกองทัพบก  ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในทุกวัน 

         ความหมายของเนื้อร้องเพลงชาติไทย  (ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา อธิบาย) ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดหเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทย  ย่อมเป็นของชาวไทยทุกคน ประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคี รักคนไทยด้วยกัน  และรักประเทศชาติ ชนไทยรักที่จะอยู่อย่างสุขสงบ แต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตครูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลย ไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืน จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และให้มีแต่ชัยชนะตลอดไป.

แบบฝึกหัด

 คำชี้แจง  เติมคำลงในช่องว่างให้ได้ความถูกต้องสมบูรณ์ตามเนื้อร้องของเพลงชาติไทย

 (๑) ประเทศ........  รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ.........  เป็นประชา.......... ของไทยทุกส่วน (๒)
 (๓)  อยู่...........คงไว้ได้............    ด้วยไทย...........หมายรัก...........   (๔)
 (๕)  ไทยนี้รัก.........แต่ถึงรบไม่............   ............ จะไม่ให้ใคร...............     (๖)
 (๗)  ............... ทุกหยาดเป็นชาติ.............   ...........ประเทศชาติไทยทวีมี........(๘)

 ๑.  เนื้อร้องนี้เป็นบทเพลงของกองทัพ..............  ที่ส่งเข้าประกวด   แต่งเนื้อร้องโดย.......................................(............. .....................)
 ๒.  ทำนองโดย.......................................... (............... .........................)
 ๓.  ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ  วันที่ .............  เดือน.................................. พ.ศ. .......................
 ๔.  ประกาศใช้โดย ........................  ...........................
 ๕.  ประกาศใช้ในรัชสมัย ................................................................................... รัชกาลที่ .................... แห่งราชวงศ์ ..............................

คลิกดูเฉลย

กิจกรรมเสนอแนะ

            ประกวดร้องเพลงชาติไทย   

            ประกวดคัดลายมือเพลงชาติไทย

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

         ภาษาอังกฤษ             เพลงชาติไทย
Thailand is the unity of Thai blood and body.
The whole country belongs to the Thai people, maintaining thus far for the Thai.
All Thais intend to unite together.
Thais love peace, but do not fear to fight.
They will never let anyone threaten their independence.
They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation,
will serve their country whith pride and prestige--full of victory, Chai Yo. 
   

         การงานฯ                    ประดิษฐ์ธงชาติไทย

         ศิลปะ                         วาดภาพระบายสีธงชาติไทย

         สังคม ฯ ประวัติศาสตร์   ที่มาธงชาติไทย  หน้าที่ของคนไทยที่ควรปฏิบัติต่อเพลงและ ธงชาติไทย

         ดนตรี                         ร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้อง

อ้างอิงแหล่งที่มา  

          http://thainews.prd.go.th

          http://board.art2bempire.com/index.php?topic=92696.0;wap2

          http://personal.swu.ac.th/students/fa471010214/lyric.htm

          วราภรณ์  บำรุงกุล,รศ.  อ่านถูก  สะกดถูก คำ  ความหมาย  ประโยค. พิมพ์ครั้งที่๓. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ,  ๒๕๔๒.

                                                                                                                                                                                                                                               เข้าชม : 12264
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12932 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12427 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25554 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23798 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27657 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55621 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473128 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68294 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66248 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81699 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ไขปัญหา 12 ความเชื่อผิด ๆ เรื่องหวัด และไข้หวัดใหญ่ (Lisa)
Flood
อ่านข่าว เจ้าชาย แฮรี่ มี สำนวน คำพังเพย
ทักษะพื้นฐานบาสเกตบอลตอนที่ 5
คิดอย่างนักวิทยาศาสตร์
วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีคำตอบ
เตือนภัย 'ยาเสพติด' ตัวใหม่ ออกฤทธิ์ร้าย อันตรายรุนแรง!
ห้องเรียนพิเศษ
Vegetarian Festival
พายุไห่ถัง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |