[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โครงงานการสูญเปล่าของขยะ
อังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
ขยะเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งที่เหมาะสมไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ แนวคิดในเรื่อง การแยกขยะหรือ การใช้ประ   

         ขยะเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งที่เหมาะสมไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ แนวคิดในเรื่อง การแยกขยะหรือ การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว

                              โครงานคณิตศาสตร์  ( ตอนที่  1 )
                          เรื่อง  การสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน
                                                

                                         กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงงานเรื่อง  การสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน  คณะผู้จัดทำได้คำแนะนำและข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือในการจัดทำโครงงานเป็นอย่างดีจากครูบุญส่ง ใหญ่โต  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในโครงงานนี้  นอกจากนี้ยังได้รับอนุเคราะห์จากหลายท่านดังนี้
               ครูประจำชั้นทั้ง18  ห้องที่ให้ความร่วมมือ
               ห้องหน้าห้องและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะ
              นายเดชา  คงแจ๋วและร้านรับซื้อของเก่าทุกร้านที่ให้ข้อมูลเรื่องราคาสินค้า
              คณะผู้จัดทำโครงงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งที่กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนาม  ในทุกด้านที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีไว้  ณ  โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วย
 

                                                          คณะผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
                                                                โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

 

                                                       บทคัดย่อ

           โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน  เป็นโครงงานประเภทสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจการแยกขยะของนักเรียนแต่ละห้อง   เพื่อสำรวจการสูญเปล่าของขยะที่ขายได้ในโรงเรียนในแต่ละวันและเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ 
           ผลการศึกษาครั้งนี้ได้จำนวนห้องเรียนที่แยกขยะก่อนการรณรงค์เฉลี่ยร้อยละ  66.67 
และจำนวนห้องเรียนที่แยกขยะหลังรณรงค์เฉลี่ยร้อยละ  33.33    จำนวนเงินที่สูญเปล่าจากการทิ้งขยะในโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีเป็นจำนวนเงิน 39.78 บาท/วัน   และคิดเป็นจำนวนเงิน   7956   บาทต่อปี  และ  เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับ ขยะ ประเภทของขยะและวิธีการในการแยกขยะ   เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการแยกขยะก่อนทิ้งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   เสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำขยะที่ทำ การแยกแล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ

 
                            
                                                         บทที่  1
                                                          บทนำ

ความเป็นมา   
 เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้พัฒนาในหลายด้าน โดยเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
ทำให้มีอุปกรณ์หรือวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้น เมื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้ว เราก็ทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปกลายเป็นขยะ เมื่อเวลาผ่านไปขยะเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งที่เหมาะสมไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ แนวคิดในเรื่อง การแยกขยะหรือ การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว จึงเกิดขึ้น ทางคณะผู้จัดทำโครงงานเห็นว่า เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการทำสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และยังลดภาระให้กับผู้ที่นำขยะไปกำจัดในปัจจุบัน แนวคิดดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดทำการเผยแพร่แนวคิดนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  ได้แจกถังขยะพลาสติกให้กับนักเรียนทุกห้องจำนวนห้องละ  2  ใบ  สำหรับใส่ขยะแห้งกับขยะเปียก  แต่จากการสังเกตนักเรียนแต่ละห้องในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552  ที่นำขยะมาทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะของโรงเรียนนั้นพบว่าไม่ได้แยกขยะ  นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนขยะที่นักเรียนนำมาทิ้งในแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากและขยะบางส่วนก็สามารถนำไปขายได้  แต่ขยะทั้งหมดได้ถูกนำไปทิ้ง  ทำให้ขยะในส่วนที่ยังมีประโยชน์นั้นสูญเปล่าไปด้วย  ทำให้เกิดความสนใจว่านักเรียนแต่ละห้องในโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีแยกขยะแห้งและขยะเปียกจำนวนกี่ห้อง  และขยะในส่วนที่ควรขายได้แต่นำไปทิ้งทำให้เกิดการทิ้งที่สูญเปล่าของขยะในแต่ละวันเป็นเงินวันละกี่บาท

จุดประสงค์                                                                                  
     1.เพื่อสำรวจการแยกขยะของนักเรียนแต่ละห้อง                               
     2.เพื่อสำรวจการสูญเปล่าของขยะที่ขายได้ในโรงเรียนในแต่ละวัน
     3.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ

เป้าหมาย      ในการจัดโครงงานสถานที่โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี   ตำบลแพรกศรีราชา 
                        อำเภอสรรคบุรี    จังหวัดชัยนาท ห้องเรียนจำนวน  18 ห้อง    
นักเรียนจำนวน   579  คน  
                        ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552


                                             บทที่  2
                                        เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ขยะ
  ขยะเป็นปัญหาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา  และเป็นปัญหาที่สำคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมมาก  การเลือกใช้สิ่งของต่างๆ  อย่างเหมาะสมจะช่วยลดจำนวนขยะหลังการใช้ได้  อีกทั้งการแยกขยะอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น  ช่วยลดพลังงานและทรัพยากรตามธรรมชาติได้มาก
 
ขยะหาร  2
    ถ้าเรารู้จักเลี่ยง ลด  ใช้ซ้ำ  หรือนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว  จะทำให้การทำลายขยะหลังการใช้นั้น
ลดการสิ้นเปลืองของพลังงานได้มาก  เช่น
                       -  หยุดใช้ของสิ้นเปลืองหรือใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น  กล่องโฟม  
                       -   ตะเกียบไม้  กระป๋อง
                       -  อย่าทำลายกระดาษด้วยการเผา  ขยำ  ฉีก    หรือทำให้เปียกเพราะสามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อีก
                        -  ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต  เช่น  น้ำอัดลมกระป๋อง  ขนมในซองบรรจุสำเร็จ
                        -  เลือกใช้ของที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกแทนการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น  ใช้ถ่านไฟฉายแบบบรรจุไฟใหม่ได้  ใช้ถุงผ้า 
ตะกร้า  กระเป๋า  แทนการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง  ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนใส่กล่องโฟม
                        -  นำของเหลือใช้มาเวียนผลิตใหม่จะช่วยประหยัดทรัพยากรและพลังงาน  เช่น  วัสดุรีไซเคิลเป็นทางเลือกที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการลดปริมาณการผลิตใหม่เพราะการผลิตใหม่จะสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานมาก  ดังนั้น  การนำมาผลิตใหม่ด้วยวิธีการรีไซเคิลจึงเท่ากับเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานเราช่วยกันได้ตั้งแต่การแยกขยะเพื่อนำมาผลิตใหม่  เช่นกระดาษ  แก้ว  โลหะ  และพลาสติก  ถ้าเราทุกคนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรโลกได้มาก

 การแยกขยะ                                                                       
 ขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทแต่ละประเภทจะมีการกำจัดที่แตกต่างกัน  เพราะว่าขยะแต่ละชนิด
จะมีคุณภาพสมบัติที่ไม่เหมือนกัน  การแยกขยะจึงมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยให้การกำจัดขยะนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประเภทของขยะ 
สามารถแยกได้เป็น  4  ประเภท  คือ
              1  ขยะที่ย่อยสลายได้  เช่น  เศษอาหาร  ผัก  ผลไม้  ใบไม้ใบหญ้า  สามารถนำไปขุดหลุมกลบ เพื่อให้ย่อยสลายไปได้และยังเป็นปุ๋ยที่ดีด้วย
              2  ขยะที่นำไปรีไซเคิลได้  เช่น  กล่องกระดาษ  กระดาษ  ขวดแก้ว  และกระป๋องน้ำอัดลม  ขวดยาคูลท์  ขวดน้ำ
              3  ขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟ  ถุงยาง กระป๋องสี  ถ่านไฟฉาย
              4.  ขยะทั่วไป  เช่น  ถุงขนม  หมากฝรั่ง และสิ่งที่แยกไม่ได้

เนื้อหาคณิตศาสตร์
 การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  การชั่ง  ทศนิยม การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง  การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง
 การประมาณค่า

สัมภาษณ์ราคาสินค้าของขยะที่ขายได้
 ร้านซื้อของเก่าของนายเดชา   คงแจ๋ว  บ้านเลขที่  213  ซอย  4  ถนนหน้าพระลาน  ตำบลแพรกศรีราชา    อำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท

 

จัดทำโดยนางบุญส่ง   ใหญ่โต   ครูชำนาญการพิเศษโรงเยนอนุบาลสรรคบุรี

ที่มาของภาพ    http://t1.gstatic.com/images?       

 เข้าชม : 53468
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สพป.ชัยนาท
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 23690 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 21542 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 21347 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 25953 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 25884 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 26363 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 28017 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 41632 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 38122 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 33517 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ดาวอังคาร
โลกทัศน์เปลี่ยน เกิดจากการเปลี่ยนมุมมอง
ลานีญา...พาหนาว...พาจม (น้ำ)
ขับขานประสานเสียง
มีทิศทางในการคิด ชีวิตมีคุณค่า
เหตุการณ์สำคัญในศตวรรษที่ 21 ตอน1
Aromatherapy
Famous Speaker
The Legend of Robin Hood
The “click and Go” Generation
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |