[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โครงงานการสูญเปล่าของขยะ
อังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
ขยะเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งที่เหมาะสมไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ แนวคิดในเรื่อง การแยกขยะหรือ การใช้ประ   

         ขยะเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งที่เหมาะสมไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ แนวคิดในเรื่อง การแยกขยะหรือ การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว

                              โครงานคณิตศาสตร์  ( ตอนที่  1 )
                          เรื่อง  การสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน
                                                

                                         กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงงานเรื่อง  การสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน  คณะผู้จัดทำได้คำแนะนำและข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือในการจัดทำโครงงานเป็นอย่างดีจากครูบุญส่ง ใหญ่โต  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในโครงงานนี้  นอกจากนี้ยังได้รับอนุเคราะห์จากหลายท่านดังนี้
               ครูประจำชั้นทั้ง18  ห้องที่ให้ความร่วมมือ
               ห้องหน้าห้องและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะ
              นายเดชา  คงแจ๋วและร้านรับซื้อของเก่าทุกร้านที่ให้ข้อมูลเรื่องราคาสินค้า
              คณะผู้จัดทำโครงงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งที่กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนาม  ในทุกด้านที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีไว้  ณ  โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วย
 

                                                          คณะผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
                                                                โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

 

                                                       บทคัดย่อ

           โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการสูญเปล่าของขยะในโรงเรียน  เป็นโครงงานประเภทสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจการแยกขยะของนักเรียนแต่ละห้อง   เพื่อสำรวจการสูญเปล่าของขยะที่ขายได้ในโรงเรียนในแต่ละวันและเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ 
           ผลการศึกษาครั้งนี้ได้จำนวนห้องเรียนที่แยกขยะก่อนการรณรงค์เฉลี่ยร้อยละ  66.67 
และจำนวนห้องเรียนที่แยกขยะหลังรณรงค์เฉลี่ยร้อยละ  33.33    จำนวนเงินที่สูญเปล่าจากการทิ้งขยะในโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีเป็นจำนวนเงิน 39.78 บาท/วัน   และคิดเป็นจำนวนเงิน   7956   บาทต่อปี  และ  เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับ ขยะ ประเภทของขยะและวิธีการในการแยกขยะ   เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการแยกขยะก่อนทิ้งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   เสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำขยะที่ทำ การแยกแล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยต่าง ๆ

 
                            
                                                         บทที่  1
                                                          บทนำ

ความเป็นมา   
 เนื่องจากในปัจจุบันโลกได้พัฒนาในหลายด้าน โดยเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
ทำให้มีอุปกรณ์หรือวัสดุสิ่งของต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้น เมื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้ว เราก็ทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปกลายเป็นขยะ เมื่อเวลาผ่านไปขยะเหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนสร้างปัญหาให้แก่สังคมมากมาย เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการจัดหาที่ทิ้งที่เหมาะสมไม่ได้ หรือมีปัญหาด้านการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ แนวคิดในเรื่อง การแยกขยะหรือ การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้ว จึงเกิดขึ้น ทางคณะผู้จัดทำโครงงานเห็นว่า เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการทำสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และยังลดภาระให้กับผู้ที่นำขยะไปกำจัดในปัจจุบัน แนวคิดดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดทำการเผยแพร่แนวคิดนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  ได้แจกถังขยะพลาสติกให้กับนักเรียนทุกห้องจำนวนห้องละ  2  ใบ  สำหรับใส่ขยะแห้งกับขยะเปียก  แต่จากการสังเกตนักเรียนแต่ละห้องในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552  ที่นำขยะมาทิ้งบริเวณจุดทิ้งขยะของโรงเรียนนั้นพบว่าไม่ได้แยกขยะ  นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนขยะที่นักเรียนนำมาทิ้งในแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากและขยะบางส่วนก็สามารถนำไปขายได้  แต่ขยะทั้งหมดได้ถูกนำไปทิ้ง  ทำให้ขยะในส่วนที่ยังมีประโยชน์นั้นสูญเปล่าไปด้วย  ทำให้เกิดความสนใจว่านักเรียนแต่ละห้องในโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรีแยกขยะแห้งและขยะเปียกจำนวนกี่ห้อง  และขยะในส่วนที่ควรขายได้แต่นำไปทิ้งทำให้เกิดการทิ้งที่สูญเปล่าของขยะในแต่ละวันเป็นเงินวันละกี่บาท

จุดประสงค์                                                                                  
     1.เพื่อสำรวจการแยกขยะของนักเรียนแต่ละห้อง                               
     2.เพื่อสำรวจการสูญเปล่าของขยะที่ขายได้ในโรงเรียนในแต่ละวัน
     3.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ

เป้าหมาย      ในการจัดโครงงานสถานที่โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี   ตำบลแพรกศรีราชา 
                        อำเภอสรรคบุรี    จังหวัดชัยนาท ห้องเรียนจำนวน  18 ห้อง    
นักเรียนจำนวน   579  คน  
                        ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552


                                             บทที่  2
                                        เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 ขยะ
  ขยะเป็นปัญหาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรา  และเป็นปัญหาที่สำคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อมมาก  การเลือกใช้สิ่งของต่างๆ  อย่างเหมาะสมจะช่วยลดจำนวนขยะหลังการใช้ได้  อีกทั้งการแยกขยะอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น  ช่วยลดพลังงานและทรัพยากรตามธรรมชาติได้มาก
 
ขยะหาร  2
    ถ้าเรารู้จักเลี่ยง ลด  ใช้ซ้ำ  หรือนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว  จะทำให้การทำลายขยะหลังการใช้นั้น
ลดการสิ้นเปลืองของพลังงานได้มาก  เช่น
                       -  หยุดใช้ของสิ้นเปลืองหรือใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น  กล่องโฟม  
                       -   ตะเกียบไม้  กระป๋อง
                       -  อย่าทำลายกระดาษด้วยการเผา  ขยำ  ฉีก    หรือทำให้เปียกเพราะสามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อีก
                        -  ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต  เช่น  น้ำอัดลมกระป๋อง  ขนมในซองบรรจุสำเร็จ
                        -  เลือกใช้ของที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกแทนการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น  ใช้ถ่านไฟฉายแบบบรรจุไฟใหม่ได้  ใช้ถุงผ้า 
ตะกร้า  กระเป๋า  แทนการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง  ใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนใส่กล่องโฟม
                        -  นำของเหลือใช้มาเวียนผลิตใหม่จะช่วยประหยัดทรัพยากรและพลังงาน  เช่น  วัสดุรีไซเคิลเป็นทางเลือกที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการลดปริมาณการผลิตใหม่เพราะการผลิตใหม่จะสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานมาก  ดังนั้น  การนำมาผลิตใหม่ด้วยวิธีการรีไซเคิลจึงเท่ากับเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานเราช่วยกันได้ตั้งแต่การแยกขยะเพื่อนำมาผลิตใหม่  เช่นกระดาษ  แก้ว  โลหะ  และพลาสติก  ถ้าเราทุกคนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรโลกได้มาก

 การแยกขยะ                                                                       
 ขยะที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทแต่ละประเภทจะมีการกำจัดที่แตกต่างกัน  เพราะว่าขยะแต่ละชนิด
จะมีคุณภาพสมบัติที่ไม่เหมือนกัน  การแยกขยะจึงมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยให้การกำจัดขยะนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประเภทของขยะ 
สามารถแยกได้เป็น  4  ประเภท  คือ
              1  ขยะที่ย่อยสลายได้  เช่น  เศษอาหาร  ผัก  ผลไม้  ใบไม้ใบหญ้า  สามารถนำไปขุดหลุมกลบ เพื่อให้ย่อยสลายไปได้และยังเป็นปุ๋ยที่ดีด้วย
              2  ขยะที่นำไปรีไซเคิลได้  เช่น  กล่องกระดาษ  กระดาษ  ขวดแก้ว  และกระป๋องน้ำอัดลม  ขวดยาคูลท์  ขวดน้ำ
              3  ขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟ  ถุงยาง กระป๋องสี  ถ่านไฟฉาย
              4.  ขยะทั่วไป  เช่น  ถุงขนม  หมากฝรั่ง และสิ่งที่แยกไม่ได้

เนื้อหาคณิตศาสตร์
 การบวก  ลบ  คูณ  หาร  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  การชั่ง  ทศนิยม การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง  การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง
 การประมาณค่า

สัมภาษณ์ราคาสินค้าของขยะที่ขายได้
 ร้านซื้อของเก่าของนายเดชา   คงแจ๋ว  บ้านเลขที่  213  ซอย  4  ถนนหน้าพระลาน  ตำบลแพรกศรีราชา    อำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท

 

จัดทำโดยนางบุญส่ง   ใหญ่โต   ครูชำนาญการพิเศษโรงเยนอนุบาลสรรคบุรี

ที่มาของภาพ    http://t1.gstatic.com/images?       

 



เข้าชม : 53730
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สพป.ชัยนาท
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25275 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22914 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22689 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27335 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27262 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27778 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29298 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42955 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39513 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34783 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Noun
Noun 2
ชม!" จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบังดาวฤกษ์" 15 มิ.ย.54
Cafeteria
ออกกำลังกายตามช่วงอายุ...ชีวิตจะยืนยาว
เชื้ออีโคไล โอ 104 สายพันธุ์ใหม่
ทำไมเด็กต้องอาละวาด?
สัญญาณเตือนจากร่างกายคุณ กำลังอันตราย
ผู้ผลิตและผู้บริโภค
"ดาวเรือง" รับอานิสงส์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |