[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
เรามาเรียนรู้...เกี่ยวกับประวัติกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ
อังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
ประวัติความเป็นมาของกรีฑาในประทศและต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างละเอียดในการศึกษาครั้งนี้   


ภาพจาก..sporthero.sat.or.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้                    สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)

                         สาระที่ 3 :  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย  เกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล
                         มาตรฐาน พ 3.1:  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
                         มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำ
                                                 อย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา  มีจิตวิญญาณ
                                                 ในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหว้ง

      1.สามารถอธิบายและเข้าใจในประวัติของกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ
      2.สามารถวิเคราะห์ความเป็นมาของกรีฑาและปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว

เนื้อหาสาระ

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา 
     นับย้อนหลังไปในสมัยกรีกเรืองอำนาจ ชาวกรีกสมัยนั้นส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าซีอุสว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด และจัดให้มีพิธีบวงสรวง ซึ่งในพิธีบวงสรวงมีกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมส่วนหนึ่งก็คือการแข่งขันกีฬา โดยจัดขึ้นที่เชิงเขาโอลิมปัส เมืองโอลิมเปีย เรียกชื่อการแข่งขันนี้ว่า รัฐพิธีโอลิมปิก ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดกีฬาโอลิมปิก
     กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ (Ancient Olympic Games) ของกรีกจัดขึ้น 4 ปี ต่อครั้ง จะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่ที่มีหลักฐานบันทึกไว้และถือกันว่าเป็นกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณครั้งที่ 1 คือ การแข่งขันซึ่งจัดในปี 776 ก่อนคริสต์ศักราช กรีฑามีบทบาทสำคัญในกีฬาโอลิมปิกเป็นอย่างมาก กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 13
มีการแข่งขันวิ่ง 192 เมตรอย่างเดียว และต้องแข่งขันเสร็จภายในวันเดียว ครั้งที่ 18 เพิ่มการแข่งขันมวยปล้ำและปัญจ   กรีฑา ซึ่งปัญจกรีฑาประกอบด้วยการวิ่ง การกระโดดไกล การพุ่งแหลน การขว้างจักร และมวยปล้ำ หลังจากนั้นได้เพิ่มกีฬาอื่น ๆ เข้าไปอีก และเพิ่มจำนวนเวลาในการแข่งขันเป็น 5 วัน สำหรับผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รับมงกุฎที่
ทำด้วยใบมะกอกเป็นรางวัล
    นอกจากกรีกจะใช้กีฬาเพื่อประโยชน์ในการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือแล้ว ชนชาติกรีกยังถือว่ากีฬาโดยเฉพาะกรีฑามีคุณประโยชน์ในการสร้างประชาชนพลเมืองของกรีกให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะรับใช้และปกป้องชาติบ้านเมือง
    หลังจากกรีกตกอยู่ใต้อำนาจของโรมัน เมื่อประมาณกลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชโรมันยังคงจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่อมาเพื่อสนองความต้องการของสาธารณชนแต่มาตรฐานการกีฬาเริ่มด้อยลง ต่อมาในสมัยจักรพรรดิทีโอโดซิอัสที่ 1 (Theodosius 1) แห่งโรมัน ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ทรงรังเกียจว่ามีพวกนอกศาสนาร่วมแข่งขันจึงให้เลิกกีฬาโอลิมปิกเสียตั้งแต่ พ.ศ. 937 เป็นอันว่ากีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณซึ่งจัดมานานถึง 1,200 ปี ได้ถึงวาระสิ้นสุดลง
    กีฬาโอลิมปิกหยุดไปเป็นเวลานานถึง 15 ศตวรรษ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 บารอน ปิแอร์ เดอกูเบอร์แตง (Baron Pierre de Coubertin, พ.ศ. 2406 – 2480) ชาวฝรั่งเศสได้ริเริ่มฟื้นฟูกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่ทำให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยปัจจุบัน (Modern Olympic Games) ครั้งแรกขึ้นใน พ.ศ. 2439 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ การที่กำหนดให้กรีกเป็นสถานที่แข่งขันครั้งแรกก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ถิ่นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิก
    ในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ ยังคงให้ความสำคัญต่อกรีฑาเช่นกันประเภทกรีฑาที่แข่งขันในโอลิมปิกครั้งแรกนี้ ได้แก่ วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 400 เมตร วิ่ง 800 เมตร วิ่ง 1,500 เมตร วิ่งมาราธอน วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร กระโดดสูง กระโดดค้ำ กระโดดไกล  วิ่งเขย่งก้าวกระโดด ทุ่มน้ำหนัก และขว้างจักร
    กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 2 จัดที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมาได้เวียนไปจัดตามประเทศต่าง ๆ โดยจัด 4 ปีต่อครั้ง เช่นเดียวกับโอลิมปิกสมัยโบราณ แต่มีเว้นไปบ้างในช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลก
    ใน พ.ศ. 2455 ได้มีการจัดตั้งองค์การระดับนานาชาติที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกรีฑาโดยเฉพาะ คือ สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (International Amateur Athletic Federation ชื่อย่อว่า IAAF) โดยมีประเทศสมาชิก 207 ประเทศ IAAF ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาในระดับนานาชาติขึ้น คือ การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก
    นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกรีฑารายการต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การแข่งขันกรีฑาในร่ม การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย การแข่งขันกรีฑาในกีฬาเอเชียนเกมส์ การแข่งขันกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ
    ในการแข่งขันรายการที่สำคัญของโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญต่อกรีฑาทั้งสิ้น ทั้งนี้การแข่งขันกรีฑารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาภายหลังนั้น ก็เกิดจากแนวความคิดของการแข่งขันกรีฑาในกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณนั่นเอง

ประวัติกรีฑาในประเทศไทย
    กระทรวงธรรมการ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ ท้องสนามหลวง ในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรการแข่งขัน ได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครั้งนั้นด้วย การแข่งขันกรีฑานักเรียนในครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นที่สนใจของนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไป ต่อมากระทรวงธรรมการได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนเป็นประจำทุกปี
    การแข่งขันกรีฑานักเรียนซึ่งได้เริ่มแข่งขัน ณ ท้องสนามหลวงนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่มาแข่งขันที่สนามโรงเลี้ยงเด็ก และมีการแสดงทางการฝีมือของนักเรียนด้วย ต่อจากนั้นก็ย้ายสนามแข่งขันไปแข่งที่โรงเรียนมัธยมราชบูรณะ (ปัจจุบันคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) ซึ่งในการแข่งขันได้เพิ่มกิจกรรมอย่างอื่นเข้าไปด้วย เช่น การแสดงกายบริหาร การโหนราว  การไต่บันไดโค้ง การหกคะเมนบนหลังม้า การหกคะเมนไม้คู่ การหกคะเมนไม้เดี่ยว การเล่นว่าย การเล่นชิงช้า  การหัดแถว การชักเย่อ การกระโดดสูง การวิ่งข้ามรั้ว การวิ่งเก็บของ การกระโดดไกล การวิ่งเร็วระยะทาง 2 เส้น การวิ่งรอบกระสอบ การวิ่งทนระยะทาง 10 เส้น  เป็นต้น และต่อมาใน พ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนสถานที่ไปแข่งขันที่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ
    พ.ศ. 2484 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้น อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพลศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาประเภทมหาวิทยาลัยและประชาชนแทนกรมพลศึกษา
    พ.ศ. 2504 ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาประชาชน โดยให้จัดมีการแข่งขันกรีฑาและกีฬาต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เรียกกันโดยทั่วไปว่า กีฬาแห่งชาติ และให้ถือว่ากรีฑาเป็นกีฬาหลักที่ต้องจัดให้มีในการแข่งขันทุกครั้ง

    พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเอกชนหลายแห่งได้ให้ความสำคัญต่อกรีฑาของประเทศไทย โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑารายการต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ประเด็นคำถาม
        1. การสร้างเสริมสุขภาพทางกายในการเล่นกรีฑามีผลดีอย่างไร
        2. นักเรียนคิดว่าการเล่นกรีฑาให้ประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร
        3. นักเรียนบอกได้ไหมว่าการเล่นกรีฑามีผลกระทบกับร่างกายดีอย่างไร
      
กิจกรรมเสนอแนะ 
        1. ให้นักเรียนไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในห้องสมุดโรงเรียนหรืออินเตอร์เน็ต
        2. จัดนิทรรศการ หรือจัดบอร์ดเกี่ยวกับความเป็นมาของกรีฑา
        
การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
        1. ภาษาไทย     การอ่านจับใจความ  การสรุปบทความ
        2. วิทยาศาสตร์  ระบบการไหลเวียนโลหิตและการเต้นของหัวใจ
        3. คณิตศาสตร์   การคำนวณเวลาในของแต่ละยุคของกรีฑา
        4. สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) อาหารและโภชนาการสนองต่อการอออกำลังกาย

แหล่งข้อมูลที่มา...เอกสารประกอบการเรียนกรีฑา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


เข้าชม : 133732
นำเสนอโดย : เจริญ พหลทัพ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 6850 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 33477 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 49126 ]
แคปซูลคุมกำเนิด
โดย : [เข้าชม : 31889 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 36220 ]
ยาแปะคุมกำเนิด
โดย : [เข้าชม : 30524 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 31147 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 31331 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 34897 ]
กินวิตามิน c เสี่ยงเป็นนิ่ว
โดย : [เข้าชม : 35355 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
รู้จักกับโปรแกรม Photoshop ,Raster Graphic , Vector Graphic , Pixel
หนูน้อยในครรภ์....ทำท่ายกนิ้วหัวแม่มือบ่งบอกว่า "สบายดี"
Wai Kru Ceremony
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว เมื่อน้ำทะเลร้อนขึ้น
"เคน" สั่ง "หน่อย" ปิดอู่ ... กับความน่าจะเป็น
เพลงปลุกใจ,,,คนไทยรักกัน
กินเครื่องเทศไทยปัองกันการเกิดโรคร้ายได้
11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆ
รัฐทำโพลล์ 20 ล.ครัว ... กับ การเก็บข้อมูลไดยใช้แบบสอบถาม
สอนวรรณคดีด้วยเทคนิค 5E
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |