[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
คำขวัญ คติพจน์ คำคม
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม (คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๓)   

        เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2553 วันที่ 9 มกราคม ศกนี้ ผมในนามของรัฐบาลและในนามของผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมไทย ขอส่งความระลึกถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคน และในปีนี้ ผมได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่า "คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม"

        เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2553 นี้ ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อช่วยกันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความสุขสงบก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป"

(นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  ข่าวจาก www.sanook.com

ประเด็นในการเชื่อมโยง 
       การให้คำขวัญวันเด็ก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีที่เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๒ โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ท่านได้ให้คำขวัญวันเด็กในปีแรกนี้ว่า 
       ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า 
       ยังมีคำที่มีความหมายคล้ายกับคำขวัญอีก  ๒ คำ นั่นคือ คติพจน์  และ คำคม ทั้งสองอย่างนี้ มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากคำขวัญอย่างไร ลองมาติดตามกันดู

เนื้อหา วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๓ - ๔

คำขวัญ
       คำขวัญ คือ คำพูดหรือข้อความที่มุ่งให้กำลังใจ มักจะมีข้อคิดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตได้
หลักการเขียนคำขวัญ
       ๑. ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด สละสลวย  โดยเฉพาะคำที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
       ๒. มีความลึกซึ้งกินใจ  มีความหมายในด้านดี
       ๓. ใช้คำที่มีข้อคิดซึ่งเหมาะสมกับแต่ละโอกาสที่จะใช้คำขวัญ
       ๔. ใช้ถ้อยคำหรือระดับภาษาให้เหมาะกับฐานะทางสังคมของผู้ให้และผู้รับ
ตัวอย่าง
       คำขวัญเพื่อแสดงจุดมุ่งหมายหรืออุดมคติของบุคคล  เช่น
              ตำรวจอยู่ไหน                ประชาอุ่นใจ
              ธนาคารกรุงเทพ            เพื่อนคู่คิด  มิตรคู่บ้าน
              กาชาดบรรเทาทุกข์       เพื่อความสุขของปวงประชา
       คำขวัญเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงภัยอันตราย  เช่น
              เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ชีวิตจะมีภัย
              รักษาชีวิต                     ดีกว่าพิชิตเวลา
              ขับรถให้เตือนตน          ข้ามถนนให้เตือนตา
              เมื่อใช้ยาเสพติด           ชีวิตรอความตาย
       คำขวัญเพื่อเรียกร้อง  เชิญชวน  จูงใจให้เชื่อมั่น  หรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น
              บริจาคดวงตา               ได้มหากุศล
              ภูมิใจไทยทำ                ดีใจไทยใช้
              อ่านหนังสือวันละหน้า    เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต
              รักไทย นิยมไทย          ร่วมกันใช้ของไทยทำ
              ยั้งคิดก่อนซื้อ  ยั้งมือก่อนสั่ง  ของนอกยังยั้ง  ใช้แต่ของไทย

คติพจน์
        คติพจน์ คือ ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่าง  มีคติชวนคิด  มุ่งให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม
หลักการเขียนคติพจน์
       ๑. ใช้ถ้อยคำน้อยมีความหมายลึกซึ้ง
       ๒. ใช้คำคล้องจอง สละสลวย
       ๓. มุ่งให้เกิดผลในด้านดีเท่านั้น
ตัวอย่างคติพจน์
       ถึงบรรลัยไว้ชื่อให้ลือชา หมายความว่า จงเป็นคนกล้าหาญยอมสละชีพ   เพื่อให้ชื่อเสียงยังคง
ปรากฏ อยู่ในแผ่นดิน
       ศรัทธาในธรรม  นำทางชีวิต  พิชิตกิเลส หมายความว่า ให้ยึดถือหลักธรรมของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสุขโดยปราศจากกิเลสใดๆ  มาแผ้วพาน

คำคม

       คำคม คือ ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด  หรือถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ำคำ บางคำในข้อความนั้นๆ ให้มีความหมายเกี่ยวพันกับเนื้อความเดิม  คำคมที่ดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิด  หรือแสดงให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความลึกซึ้งเมื่อได้อ่าน
หลักการเขียนคำคม
       ๑. ใช้ถ้อยคำสัมผัสคล้องจอง สละสลวย
       ๒. ใช้คำที่มีความหมายคมคาย
       ๓. มุ่งให้เกิดความคิดที่ดีและอยากปฏิบัติตาม
       ๔. มีความลึกซึ้งกินใจ

ลักษณะของคำคม
คำคม มีหลายลักษณะ ดังนี้
๑. คำคมที่เป็นคำพูดธรรมดา ไม่มีสัมผัส โดยมากใช้คำง่ายๆ ไม่ต้องแปล  อ่านแล้วเข้าใจทันที  เช่น
    “ความรักทำให้คนตาบอด”    “ลืมที่อันตรายคือลืมตัว”
    “ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่”    “อดีตคือสิ่งที่ผ่าน อนาคตคือสิ่งที่ฝัน ปัจจุบันเท่านั้นคือความจริง”
๒. คำคมที่เป็นคำสัมผัสคล้องจองกันสั้นๆ ส่วนมากมี ๒ วรรค  เพื่อจดจำ  ได้ง่าย  เช่น
     “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
     “โกรธคือนรก งกคือเปรต”
     “ความงามไม่คงที่ ความดีซิคงทน”
     “ความสำเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่”
     “อันนารีไม่ใช่เลขคณิต อย่าไปคิดให้หนักสมอง”

๓. คำคมที่แต่งด้วยคำประพันธ์ เช่น
     ใครลืมใครใจรู้ ใครอยู่ใครไปใจเห็น
     ใครสุขใครเศร้าเช้าเย็น ใจเป็นที่แจ้งแห่งเรา
     ใครชอบใครชังช่างเถิด ใครเชิดใครชูช่างเขา
     ใครเบื่อใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ
                                                 ชาญ สิโรรส

 กิจกรรม
๑. จงเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง คำขวัญ คติพจน์ และคำคม
๒.  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเรื่องหลักการเขียนคำขวัญ
๓. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญในหัวข้อต่อไปนี้

    ๑. คำขวัญเรื่องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ๒. คำขวัญเรื่องอุบัติเหตุ
    ๓. คำขวัญเรื่องระเบียบวินัยในห้องเรียน
    ๔. คำขวัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    ๕. คำขวัญเรื่องการประหยัดพลังงาน
    ๖. คำขวัญเชิญชวนให้มาเที่ยวอำเภอที่นักเรียนอาศัยอยู่
๔. คำขวัญวันเด็กมีที่มาอย่างไร เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่
๕. ให้ยกตัวอย่างคำขวัญวันเด็ก ที่มีคำสอนตามหัวข้อต่อไปนี้ ข้อละ ๒ ตัวอย่าง พร้อมระบุปี พ.ศ. และนายกรัฐมนตรี
    (ค้นจากเว็บไซต์)
     ๑. ความขยัน
     ๒. ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
     ๓. การประหยัด
     ๔. หลีกเลี่ยงอบายมุข
     ๕. ความรักชาติและวัฒนธรรม
 ๖. จงอธิบายความหมายของคำขวัญวันเด็กในปีนี้
 ๗. จงยกตัวอย่างคำคม/คติพจน์ อื่น ๆ ที่นักเรียนพบเห็น (ตามต้นไม้บริเวณโรงเรียน หรือที่อื่น ๆ อย่างละ ๑๐ ข้อ)


 

เข้าชม : 220460
นำเสนอโดย : ครูภริตพร อุปนันต์
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
สพม.35
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12894 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12389 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25514 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23756 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27613 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55552 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 472955 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68254 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66210 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81648 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น
Superstar no.1 in Asia
Why Freighter travel?
"เสรีภาพของสื่อประจำปี 2011: การสำรวจความเป็นอิสระของสื่อทั่วโลก"
Just 26 minutes!!
Mobile Phone
คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์
ร้องเพลงเป็นให้เป็นเพลง
7 เทคนิคการใช้โซเซียลมีเดียในชีวิตให้มีความสุข
รถอีแต๋นมหัศจรรย์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |