[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
มาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้เองกันเถอะ
อังคาร ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.....ทำไบโอดีเซลพลังงานทางเลือกที่เราสามารถทำใช้เองได้   

      จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ที่ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ   เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2548 ในการเรื่องการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยเฉพาะการใช้ไบโอดีเซล  ที่ทรงดำรงให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์  ความว่า  “ เราทำแล้วก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อน ถึงเวลาเราอายุร้อยสิบแปด ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจจะไม่ได้ คนอื่นอาจจะไม่มี แต่ว่าเรามี เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคนอื่นเขาไม่ทำ เขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี เราคือข้าพเจ้าทำเอง  ”

เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้      สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
                                                                ช่วงชั้นที่ 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
หน่วยการเรียนรู้ที่  5      เรื่อง   การป้องกันโรค
        สาระที่ 4         การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
        มฐ.พ. 4.1        เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ 
                                การป้องกันโรค และการ สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

         การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
        จากสภาวะที่มีพลังงานมีน้อย  ขณะที่มีความต้องการพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ  พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่จึงต้องรนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซล  ซึ่งในปัจจุบัน  อัตราการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศมีจำนวนสูงถึง  55  ล้านลิตรต่อวัน   ทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศ  เป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งราคาน้ำมันดิบโลกมีแนวโน้มที่จะขยับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา   แนวทางในการเสาะหาแหล่งพลังงานที่จะมาทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม   การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือประเทศชาติในการลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ  
        ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มศึกษาค้นคว้าโดยการสอบถามผู้รู้จากแหล่งต่าง  แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเพราะแต่ละคนจะไม่บอกความรู้และเคล็ดลับในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่ตัวเองมีอยู่ออกมาทั้งหมด  ข้าพเจ้าจึงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการค้นหาจากอินเตอร์เน็ตและนำมาทดลองทำแบบลองผิดลองถูกจนสำเร็จและส่งทดสอบคุณภาพน้ำมันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่   9  ตุลาคม 2549 
        ผลจากการทดสอบคุณภาพน้ำมันที่ออกมา  ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้กับรถยนต์ของตนเองในการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักเป็นระยะทาง   25 กิโลเมตรทุกวัน เป็นเวลา 3 ปีแล้ว   และมีความมั่นใจว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้นใช้เอง  สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์   จึงเป็นที่รู้จักของชุมชนได้รับการติดต่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการผลิตไบโอดีเซล  ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง   วิทยากรในกิจกรรมการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน(ไบโอดีเซล)  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ข้าพเจ้าจึงเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออบรมนักเรียนและผู้ที่สนใจ  ในปีการศึกษา  2551 และได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ  มาศึกษาดูงานเป็นประจำ
        โดยสรุปแล้ว  การใช้น้ำมันไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้ได้ดี จึงควรมีการสนับสนุนให้คนทั่วไปหันมาใช้พลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลให้มากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะผลิตใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดมลภาวะ  เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขั้นตอนการทดลองผลิตไบโอดีเซล
      1.  เทน้ำมันใส่ลงในบีกเกอร์ จำนวน   400  ซีซี
      2. เตรียมสาร KOH/NaOH จำนวน    1%   กรัมของน้ำมัน   ( 4  กรัม)
      3. เตรียมแอลกฮอลล์ (เมทานอล/เอทานอล) จำนวน 25% ของน้ำมัน  ( 100 ซีซี )
      4. ผสมแอลกอฮอลล์ และ KOH หรือ NaOH คนจนละลาย
      5. ต้มน้ำมันด้วยตะเกียงแอลกอฮอลล์ ให้มีอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส แล้วยกลง
      6. เทน้ำมันใส่ขวด  และสารละลายแอลกฮอลล์ กับ KOH หรือ NaOH  ที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้ว   
          เขย่าให้น้ำมันกับสารละลายทำปฏิกิริยากัน (ประมาณ   5   นาที)
      7. ตั้งพักไว้ประมาณ   8   ชั่วโมง  เพื่อให้กรีเซอลีนตกตะกอนแยกตัวออกจากน้ำมัน
      8. จากนั้น นำเอาชั้นเมทิลเอสเตอร์(น้ำมัน)ไปผ่านกระบวนการล้างด้วยน้ำโดยใช้น้ำจำนวน  2        
          เท่า ของน้ำมัน   ตั้งทิ้งไว้ประมาณ   24   ชั่วโมง
      9. นำน้ำมันไบโอดีเซล (เมทิลเอสตอร์ ) ที่ผ่านกระบวนการล้างซึ่งแยกตัวลอยอยู่บนน้ำ   มาต้ม   
          ไล่น้ำและความชื้นอีกครั้ง   ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น จะได้น้ำมันไบโอดีเซลซึ่งสามารถนำไปใช้  
          ทดแทนน้ำมันดีเซลได้เป็นอย่างดี

ประเด็นคำถาม
        1. น้ำมันไบโอดีเซลมีผลดีและผลเสียอย่างไร
        2. นักเรียนทราบไหมว่าการใช้
น้ำมันทอดซ้ำมีโทษอย่างไรละก่อให้เกิดโรคอะไร

กิจกรรมเสนอแนะ 
        1. ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุดโรงเรียนหรือในอินเตอร์เน็ต
        2. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
        1.  คณิตศาสตร์     อัตราส่วนในการผลิต
        2. วิทยาศาสตร์  สารเคมีต่างๆ
        3. สังคมศึกษา   การทำงานร่วมกับคนอื่น
        4. สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  การรักษาสุขภาพ
        5. ศิลปะ           วาดภาพขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล

แหล่งข้อมูลที่มา  
http://www.navy.mi.th/dockyard/biodesel.htmlเข้าชม : 9147
นำเสนอโดย : นายสุรชัย ทองอ่อน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
สพท.ตรัง2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง
โดย : [เข้าชม : 22102 ]
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 36600 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 61516 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 96065 ]
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
โดย : [เข้าชม : 61828 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 70798 ]
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
โดย : [เข้าชม : 55293 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 54510 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 55241 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 68326 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
หารือแนวดำเนินการเงินกู้ยืม กรอ.
ปรากฎการณ์ดาวเคียงเดือน
Punch
รุ้ง จิตรการผ่านฟ้าสีคราม
"ชินภัทร" ขอแท็บเล็ตล็อตแรก 2 พันเครื่อง
English Village กับการสอนภาษาอังกฤษในเกาหลีใต้
อากาศร้อน!!! เสี่ยงเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ททท.หนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ 13 จังหวัดทั่วประเทศ
จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ
การนำเสนอข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |