[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย/สมรรถภาพทางกลไก หรือสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
พุธ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (คิดถึงสหวิทยา คิดถึงวัฒนา)   

 

สาระที่ 4   การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

ภาพจาก : ไทยกู๊ดวิลล์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที่ 4   การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค  
มาตรฐานที่ พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
      ครูผู้สอนมักประสบปัญหาว่าจะใช้แบบทดสอบอะไรดี หรือใช้แบบทดสอบสมรรถภาพของหน่วยงานไหนดี ถึงจะมีความ           เหมาะสมและสามารถวัดได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของคุณครูและหลักสูตร  เพราะว่าแบบทดสอบสมรรถภาพ ที่มีอยู่มัน          หลากหลายจริงๆ  ก่อนอื่นขอให้คุณครูทำความเข้าใจกับคำว่า สมรรถภาพทางกาย   สมรรถภาพทางกลไก และสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ให้ดีเสียก่อนครับ และถ้าต้องการนำมาใช้ ต้องนำมาให้ครบทุกรายการครับถึงจะมีความสมบูรณ์และวัดได้ตรงกับความต้องการ คุณครูมาดูความหมายของสมรรถภาพ ก่อนครับ

          สมรรถภาพทางกาย   หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และฟื้นตัวจากความเมื่อยล้า
จากการปฏิบัติภารกิจได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และร่างกายมีความต้านทานโรคสูง  ประกอบด้วย
        1.ศักยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด  เรียกอีกอย่างว่า  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด  หมายถึง  คุณสมบัติที่สามารถอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้เป็นระยะเวลานาน ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า  สมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด (Circulo = Respiratory Fitness)  หมายรวมอยู่ในกิจกรรมที่ต้องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายเป็นส่วนมาก เช่น  วิ่ง  ว่ายน้ำ  ขี่จักรยาน   
        2.ความอดทนของกล้ามเนื้อ  (Muscular Endurance)  หมายถึง  คุณสมบัติที่บุคคลสามารถเพียรพยายามทำงานในกิจกรรมที่ต้องใช้กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ดึงข้อ  ดันพื้น  ลุกนั่ง
        3.ความแข็งแรง  (Strength) หมายถึง  ความสามารถในการใช้แรงสูงสุดใมการทำงานเพียงครั้งเดียว มีอยู่  2  ลักษณะ  คือ
                    3.1 ความแข็งแรงแบบอยู่กับที่  (Isometric or Static Strength)  หมายถึง ลักษณะของการใช้แรงจำนวนสูงสุดในครั้งเดียว ที่บุคคลสามารถกระทำต่อแรงต้านทานชนิดอยู่กับที่ในขณะที่กล้ามเนื้อทั้งหมดกำลังหดตัว
                    3.2 ความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่  (Isotonic or Dynamic Strength)  หมายถึง จำนวนความต้านทานที่บุคคลสามารถกระทำให้ผ่านพ้นไปได้ระหว่างการใช้แรงในขณะมีการเคลื่อนที่อย่างเต็มแรงของข้อต่อเฉพาะแห่ง
หรือข้อต่อหลาย ๆ แห่งของร่างกายรวมอยู่ด้วยเช่น  การงอแขนยกบาร์เบล
ดังนั้น  ความแข็งแรงจึงเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนหรือเฉพาะกลุ่มซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของแรงต้านทาน (หมายถึง  แรงต้านทานแบบอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่)
       4.ความยืดหยุ่น  (Flexibility) หรือความอ่อนตัว  หมายถึง  ศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานของข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนที่ตามปกติ  ความยืดหยุ่นจึงค่อนข้างเจาะจงลงที่ข้อต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของกล้ามเนื้อและเอ็น (Musculature and Connective Tissue) รอบ ๆ ข้อต่อนั้นมากกว่าโครงสร้างของกระดูกข้อต่อเอง  (ยกเว้นกรณีที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมหรือไม่สามารถทำงานได้)
การเคลื่อนที่ของข้อต่อที่มากกว่าปกติ  คือความสามารถพิเศษที่เกิดจากการฝึกฝนของคนแต่ละคน  เช่น  ท่าทางต่าง ๆ ของนักกายกรรม  หรือนักยิมนาสติก  ซึ่งเป็นการกระทำที่คนปกติทำไม่ได้
        5.องค์ประกอบของร่างกาย  (Body  Composition)  จัดเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย  เพราะในปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันได้ว่า ไขมันส่วนเกินที่เก็บเอาไว้ในร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อจำกัด  ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  

         สมรรถภาพทางกลไก หมายถึง การวัดและประเมินค่าความสามารถในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ส่งเสริมให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผล โดยมุ่งเน้นการทดสอบที่ครอบคลุมองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ              ในการทรงตัว ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กำลังของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ
       1) ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก
       2) การทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุลร่างกายในขณะอยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ 
       3) การประสานสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างราบรื่น กลมกลืน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการทำงานประสานสอดคล้องกันระหว่าง ตา-มือ-เท้า รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ 
      4) พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดในเวลาสิ้นสุด รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ 
      5) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ 
      6) ความเร็ว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว รูปแบบที่นิยมมาใช้ทดสอบ
  
       สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  หมายถึง ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่เป็นความสามารถเชิงสรีรวิทยาของระบบที่จะช่วยป้องกันบุคคลจากโรคต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะของการขาดการออกกำลังกาย และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเรามีสุขภาพที่ดี  ประกอบด้วย องค์ประกอบของร่างกาย ( Body  Composition) ตามปกติแล้วในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย กล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน และ ส่วนอื่นๆ แต่ในส่วนของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนั้น หมายถึง
สัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน  โดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน (% fat) ด้วยเครื่อง
       1. ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardiorespiratory Endurance) หมายถึง สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจ หลอดเลือด) และระบบหายใจในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ
ทำให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะทำงานหรือออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลายาวนานได้
      2. ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่จะทำได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อ
      3. ความอดทนของกล้ามเนื้อ ( Muscular  Endurance) หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ ในการหดตัวซ้ำๆ เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลายาวนาน
      4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ( Muscular  Strength) หมายถึง  ปริมาณสูงสุดของแรงที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านทานได้ ในช่วงการหดตัว ๑ ครั้ง
คุณครูต้องพิจารณาสาระ ตัวชี้วัดให้ดีเสียก่อนนะครับ ก่อนที่จะทดสอบกับนักเรียนว่าหลักสูตร ต้องการอะไร...

 

 มีต่อตอนต่อไป  ถ้ามีการแสดงความคิดเห็นหรือVOTE

เข้าชม : 271547
นำเสนอโดย : วัฒนา ตรงเที่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สพป.พบ.2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง
โดย : [เข้าชม : 22155 ]
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 36644 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 61570 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 96141 ]
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
โดย : [เข้าชม : 61889 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 70861 ]
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
โดย : [เข้าชม : 55339 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 54558 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 55288 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 68373 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (3)
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (4)
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (5)
Zorbing
ดื่มแล้วสวย
Christmas time
ลิปสติกที่ดีเป็นอย่างไร
ข้อสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2555
" 10 ถนนดีชวนเที่ยวของไทย "
ประวัติกีฬาตะกร้อ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |