[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
41 เขตมัธยม ... กับ ข้อมูลเชิงปริมาณ
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
183 เขตประถมฯยุบเขตพื้นที่ กทม.เหลือ 1 เขต ส่วน นนทบุรี 2 เขตคงเดิม   


เคาะ 41 เขตมัธยม - 183 เขตประถมฯยุบเขตพื้นที่ กทม.เหลือ 1 เขต ส่วน นนทบุรี 2 เขตคงเดิม
ชง “เสมา 1” เห็นชอบและลงนามประกาศเป็นทางการ

         นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานการเตรียมข้อมูลปรับลด-เพิ่มจำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีนายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ตนได้รับรายงานจากนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ประชุมคณะทำงานฯ เห็นชอบให้มีการตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน  41 เขต ตามศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เตรียมการไว้
          สำหรับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จะมีทั้งหมด 183 เขต จากเดิมที่ปัจจุบันมี 185 เขต โดยยุบรวมเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 1-3 เหลือเพียง 1 เขต เนื่องจากเมื่อจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ แล้ว จะเหลือโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพียงแค่ 37 โรง ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา นนทบรี ยังคงมี 2 เขตเท่าเดิม เนื่องจากงานไม่ได้ลดลง โดยโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องดูแลและให้บริการโรงเรียนเอกชนด้วย ที่สำคัญประชากรมีการอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในนนทบุรี มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเห็นได้จากที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง     เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมดังกล่าว ยังเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นซึ่งจากนี้จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ จากนั้นจึงจะประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
ที่มาของข้อมูล http://www.siamrath.co.th/?q=node/56931

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
        ข้อมูลเชิงปริมาณ หมายถึง ข้อมูลที่แสดงปริมาณ หรือขนาดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นจำนวนเท่าไร ข้อมูลประเภทนี้มักเป็นข้อมูลที่แสดง ค่าเป็นตัวเลข เช่น จำนวนนักศึกษาในวิทยาลัยต่าง ๆ อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิของร่างกายของคนป่วยหลังจากการผ่าตัด เป็นต้น

ข้อมูลเชิงปริมาณ
ชนิดของข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Variable)
แบ่งข้อมูลเชิงปริมาณ ออกเป็น 2 ชนิด คือ Counted ได้จากการนับ และ Measured ได้จากการ ชั่ง ตวง วัด
1.ตัวเลขที่ได้จากการนับ เป็นเลขจำนวนเต็ม (Counted Variable) จะใช้สถิติ Non Parametric เช่น Chi Square เป็นเลขจำนวนเต็ม (Discrete Variable) %, Ratio, Proportion, Table, Bar, Pie, Pictogram Chi square, Fisher Exact test
2.ตัวเลขที่ได้จากการชั่งตวงวัด มีค่าต่อเนื่อง (Continuous Variable) มีทศนิยมได้ หาค่า Means, Mode, Median, SD ใช้สถิติ Parametric เช่น T-test
ที่มาของข้อมูล http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93

ประเภทของข้อมูลสถิติ  ความหมายของข้อมูล
จำแนกตามลักษณะของข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่า มีค่ามากหรือน้อย แต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี หรือบอกลักษณะความเป็นกลุ่มของข้อมูล เช่น เพศ ศาสนา สีผม คุณภาพสินค้า ความพึงพอใจฯลฯ
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยซึ่งสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ ส่วนสูง น้ำหนัก ปริมาณต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ข้อมูลเชิงปริมาณยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ลักษณะคือ
  2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continues Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นจำนวนจริงซึ่งสามารถบอกหรือระบุได้ทุกค่าที่กำหนดเช่น จำนวน 0 – 1 ซึ่งมีค่ามากมายนับไม่ถ้วน และเป็นเส้นจำนวนแบบไม่ขาดตอน
  2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หมายถึงข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็ม หรือจำนวนนับ เช่น 0 , 1 , 2 , … ,…, 100 ฯลฯ หรือ 0.1 , 0.2 , 0.3 , … , … ซึ่งในช่องว่างของแต่ละค่าของข้อมูลจะไม่มีค่าอื่นใดมาแทรก

จำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ขึ้นเอง เช่น การเก็บแบบสอบถาม การทดลองในห้องทดลอง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้นำมาจากหน่วยงานอื่น หรือผู้อื่น ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมาแล้วในอดีต เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลท้องถิ่นซึ่งแต่ละอบต. เป็นผู้รวบรวมไว้ ฯลฯ

จำแนกตามระดับการวัด สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ
1. ข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) หมายถึง ข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวก เช่น เพศ อาชีพ ศาสนา ผิวสี ฯลฯ ไม่สามารถนำมาจัดลำดับ หรือนำมาคำนวณได้
2. ข้อมูลระดับอันดับ (Ordinal Scale) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ แล้วยังสามารถบอกอันดับที่ของความแตกต่างได้ แต่ไม่สามารถบอกระยะห่างของอันดับที่แน่นนอนได้ หรือไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าอันดับที่จัดนั้นมีความแตกต่างกันของระยะห่างเท่าใด เช่น อันดับที่ของการสอบของนักศึกษา อันดับที่ของผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ฯลฯ
3. ข้อมูลระดับช่วงชั้น,อันตรภาค (Interval Scale) หมายถึง ข้อมูลที่มีช่วงห่าง หรือระยะห่างเท่าๆ กัน สามารถวัดค่าได้แต่เป็นข้อมูลที่ไม่มีศูนย์แท้ เช่น อุณหภูมิ คะแนนสอบ GPA คะแนน I.Q. ฯลฯ
4. ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) หมายถึง ข้อมูลที่มีมาตราวัดหรือระดับการวัดที่สูงที่สุดคือนอกจากสามารถแบ่งกลุ่มได้ จัดอันดับได้ มีช่วงห่างของข้อมูลเท่าๆกันแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่มีศูนย์แท้ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ระยะทาง รายได้ จำนวนต่างๆ ฯลฯ
ที่มาของข้อมูล http://student.nu.ac.th/429/12.htm

คำถามในห้องเรียน
1. นักเรียนคิดว่า เขตพื้นที่การศึกษาจากเดิมมี 185 เขต จะเหลือ 183 เขต จะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณเหมือนเดิมหรือไม่เพราะเหตุใด
2. การยุบรวมเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 1-3 เหลือเพียง 1 เขต การบริหารงานจะจำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูลได้ชัดเจนเหมือเดิมได้หรือไม่จงอภิปราย

ข้อเสนอแนะ
1. เขตมัธยมจะมีกี่เขตจำเป็นหรือไม่ นักเรียนคิดว่าปริมาณงานและข้อมูลจาก 185 เขต เหลือ 183 เขต แตกต่างอย่างไร

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ที่มาของภาพ http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:JJMkrSnOEDM4wM::&t=1&usg=__M418lUNnDse78DKDnq_BKWqenSE=
ที่มาของภาพ http://school.obec.go.th/pasatwit/Di_li/content/comp/comp_web/lesson3/img1/1_2_2.jpg
ที่มาของภาพ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:cYZbaIajidMknM::&t=1&usg=__kNEpJ1kbyYT7IXV2J1D67yD4IYg=เข้าชม : 10351
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25286 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22922 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22696 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27346 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27275 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27786 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29306 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42962 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39528 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34793 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เติมให้เต็มด้วย MOUกับครูเนาว์
สมการเลือด (รัฐบาล - ประชาชน + ประชาชน = 0)
งามกาย หรืองามใจ งามไหนยั่งยืนกว่ากัน
Just Say No
บุญเดือนหก คืออะไรใครรู้บ้าง
โดดร่ม.....ชะตาขาด
อารยธรรมลำสะแทด
สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
เหตุเกิดเมื่อฝนดาวตก
Grandparents may make children in obesity
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |