[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ครู เฮ รับ 13 %
พุธ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
สภารับหลักการปรับโครงสร้างเงินเดือน เร่งคลอดกฎหมาย   

ครู เฮ สภารับหลักการปรับโครงสร้างเงินเดือน เร่งคลอดกฎหมาย มี.ค. รับ 13 %

          ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ครม.เป็นผู้เสนอ) และฉบับที่นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และคณะเป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญคือ ปรับโครงสร้างเงินเดือนครูกว่า 4  แสนคน ให้เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
 
          ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับด้วยคะแนนเอกฉันท์ 314 เสียง โดย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต่างสนับสนุนให้เร่งออกกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้ในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้เงินเดือนครูที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 8% และเมื่อถึงวันที่ 1 เมษายน จะปรับเงินเดือนอีก 5% พร้อมข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมปรับเงินค่าวิทยฐานะขึ้นด้วย
 
          หลังจากสภามีมติรับหลักการร่าง นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินลงมาพบครูจากโรงเรียนต่างใน กทม.ประมาณ 20 โรงเรียน นับร้อยคน ซึ่งรอผลอยู่ที่บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ท่ามกลางเสียงปรบมือขอบคุณอย่างกึกก้อง
ที่มาของข้อมูล  http://www.matichon.co.th/

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ (Percent)
ใช้สัญลักษณ์   %   เช่น  แดงสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 85 หมายความว่า   ในคะแนนเต็ม 100 คะแนน แดงสอบได้ 85 คะแนน

การเปลี่ยนรูปอัตราส่วนเป็นร้อยละ 
เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการเปลี่ยนให้อัตราส่วนนั้น อยู่ในรูปของอัตราส่วนใหม่ ที่มีจำนวนหลังเป็น 100 แล้วจำนวนแรก จะเป็นค่า ของร้อยละตามต้องการ ซึ่งมีวิธีคิดอยู่หลายวิธี

การเปลี่ยนรูปร้อยละเป็นอัตราส่วน
เมื่อต้องการเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทำได้โดยเขียนร้อยละนั้นให้เป็นอัตราส่วนที่มีจำนวนหลังเป็นร้อย 

การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ
การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละสามารถคำนวณได้   2 วิธี คือ
วิธีที่ 1   :    เขียนสัดส่วนแล้วแก้สมการ
วิธีที่ 2   :    เขียนสมการแล้วแก้สมการ
                (ข้อตกลง   ให้นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมาย ดังนี้
                 " ของ " ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น   x  <คูณ>
                 " เป็น , อยู่ , คือ , เท่ากับ "   ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น  = ) 

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
         นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไป ดังนี้
1.  สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ
2.  สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน
3.  แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร

ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ
1. อัตราดอกเบี้ย 12% หมายความว่า   เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท
2. ขายของได้กำไร 20% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท
3. ขายของขาดทุน 15% หมายความว่า   ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท
4. ลดราคาสินค้า 5% หมายความว่า   ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท

ตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัด
http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm#EX1
http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm#EX4
http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project006/percent/percent3.htm#EX7

แบบทดสอบ
http://www.stw.ac.th/stw/output/teacher/testonline/hasnahonline/math32101.html
http://www.kr.ac.th/ebook2/apichat/t01.html
http://www.dmj.ac.th/teacherwebsite/math/vatsana/mathm2.1.htm

 คำถามในห้องเรียน
1. เดือนมีนาคม  เงินเดือนครูขึ้น 8% วันที่ 1 เมษายน ปรับเงินเดือน 5% นักเรียนคิดว่าการปรับเงินเดือนข้าราชการในครั้งนี้เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบันหรือไม่เพราะเหตุใด
2. นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบกับข้าราชการที่บรรจุใหม่ หรือ ครู คศ.2 ในการปรับเงินค่าวิทยฐานะ  หรือไม่ อภิปรายเหตุผลประกอบ

ข้อเสนอแนะ
1.รัฐบาลควรมาตรการควบคุมราคาสินค้า อุปโภค บริโภค เพราะเมื่อประกาศขึ้นเงินเดือน สินค้าต่างๆ ขึ้นไปก่อนแล้วทุกครั้ง  รายรับไม่พอกับรายจ่าย  โดยเฉพาะข้าราชการครู ค่าตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณงาน (สำหรับครูที่ไม่ใช่เช้าชามเย็นชาม)
2. การให้ขวัญกำลังใจครูในรูปแบบต่างๆ ให้การยกย่องเชิดชูครู การนำเสนอข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับครู

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่  2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม¬
มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส
สาระที่ 3    การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ที่มาของภาพ
http://www.igetweb.com/www/watklang/private_folder/article/g002.jpg
http://www.matichon.co.th/online/2010/10/12879200121287920083l.jpg
http://www.matichon.co.th/online/2010/12/12937851361293787628l.jpg
เข้าชม : 9145
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25233 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22871 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22653 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27288 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27222 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27744 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29263 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42921 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39478 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34751 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ความดันโลหิตสูง
โรคเอดส์
ไซนัสอักเสบ
โรคหอบหืด (ASTHMA)
วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนที่ 1การใช้งาน Disk Cleanup
โรคสมองเสื่อม ( DEMENTIA )
โรคนอนไม่หลับ
วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนที่ 2การใช้งาน scan Disk
วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนที่ 3 การ Defrag ฮาร์ดดิสก์ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานของระบบ สำหรับ Windows XP
วิธีเปลี่ยนสี Folder ช่วยให้จำได้ง่าย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |