[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ห้าม ! ... ฝากเด็ก
พุธ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
โรงเรียนยอดฮิต แจ้งยอดรับเด็ก ม.1, ม.4   

โรงเรียนยอดฮิต แจ้งยอดรับเด็ก ม.1, ม.4 ห้ามฝากเด็ก

         เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงแผนรับนักเรียนอัตราแข่งขันสูง ว่า ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ในสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งแผนการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 มาให้ สพฐ.แล้ว ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นไป

ตามนโยบายรับนักเรียนที่ให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน 50 คน ต่อห้อง และห้ามมีการฝากเด็ก โดยแผนการรับนักเรียนมีรายละเอียด
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRJNU5qWTBNelF3TlE9PQ==&sectionid=

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอข้อมูล
1. การนำเสนอข้อมูลในรูปบทความกึ่งตาราง (Semi – tabular arrangement) คือ การนำเสนอข้อมูล โดยแยกตัวเลขออกจากข้อความ เพื่อต้องการให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนและเปรียบเทียบความแตกต่างได้
สะดวกยิ่ง
2.การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน(Formal Presentation)  เป็นการนำเสนอที่มีกฎเกณฑ์ ได้แก่
1.) การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง ( Tabular presentation ) คือ การนำเสนอข้อมูลโดยการจัดข้อมูลที่
ได้ ให้เป็นแถว (row) และสดมภ์ (column)  เราเรียกตารางดังกล่าวว่า ตารางสถิติ ตารางสถิติแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ
ตารางแสดงความถี่ หรือตารางแจกแจงความถี่ ( frequency table ) หมายถึงตารางที่มีตัวเรื่อง เป็นตัวเลขแสดงจำนวนครั้ง ( ความถี่ ) ของข้อมูล
ตารางทางเดียว (one-way table) หมายถึงตารางที่มีรายการจำแนกรายการบนหัวเรื่อง หรือรายการบนต้นขั้วมีด้านเดียวหรือลักษณะเดียว
ตารางสองทาง ( two-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและรายการบนต้นขั้วทั้งสองด้าน
ตารางหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องหรือต้นขั้ว
2.) การนำเสนอในรูปของแผนภูมิ และแผนภาพ ข้อมูลที่เหมาะสมในการนำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งคือ ข้อมูลที่จำแนกตามคุณภาพ ตามกาลเวลาและ ตามภูมิศาสตร์แผนภูมิแท่งสามารถจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ
ได้ ดังนี้
แผนภูมิเส้นจำนวน ( Line Polt) หมายถึงแผนภูมิที่มีการเขียนเครื่องหมายอย่างอย่างหนึ่ง แสดงข้อมูลเหนือเส้นจำนวนในเส้นจำนวน
แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว ( simple bar chart ) หมายถึงแผนภูมิแท่งที่ใช้สำหรับข้อมูลเพียงชุดเดียว
แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน ( multiple bar chart ) หมายถึงข้อมูลที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
แผนภูมิแท่งเชิงประกอบ ( component bar chart ) หมายถึง ข้อมูลที่แสดงรายละเอียด ส่วนย่อยหรือ ส่วนประกอบของข้อมูลชุดเดียวกัน
แผนภูมิแท่งบวก - ลบ ( plus - minus bar chat )หมายถึง แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ที่มีค่าเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ
แผนภูมิแท่งพีระมิด ( pyramid bar chart )  หมายถึง แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันตามแกนนอน ที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือพีระมิด
แผนภูมิรูปภาพ ( pictogram ) เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพ แสดงรายละเอียดของข้อมูล ทำให้ดึงดูดความสนใจ
แผนภูมิรูปวงกลม ( Pie chart ) คือ แผนภูมิที่แสดงได้ด้วยรูปวงกลม เป็นการนำเสนอโดยการแบ่งพื้นที่วงกลมออกเป็นส่วนย่อยตามอัตราส่วนของข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบ
แผนที่สถิติ คือแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยอาศัยแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ  ซึ่งข้อมูลที่นำเสนต้องเป็นข้อมูลที่จำแนกตามภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลของแต่
ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
แผนภาพ ลำต้น – ใบ เป็นการจัดข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อความสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนลำต้น และ ใบ
แผนภาพ ใบ - ลำต้น – ใบ เป็นการจัดข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อความสะดวกในการนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนลำต้น 1 ส่วน และ ใบ 2 ส่วน คือส่วนหน้ากับส่วนหลัง
การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิและแผนภาพ ควรระบุรายละเอียดต่อไปนี้
1) หมายเลขแผนภูมิหรือแผนภาพ (ในกรณีที่มากกว่าหนึ่ง)
2) ชื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ
3) แหล่งที่มาของแผนภูมิหรือแผนภาพ
3.) การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ
การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นนิยมใช้กับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้นเกิดขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า ข้อมูลอนุกรมเวลา ( time series data ) ซึ่งกราฟเส้นที่ใช้ในการนำ

เสนอข้อมูลมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ
กราฟเส้นเชิงเดียว ( simple line graph ) คือ กราฟเส้นที่แสดงการเปรียบเทียบ ข้อมูลเพียงชุดเดียวหรือ ลักษณะเดียว
กราฟเส้นเชิงซ้อน ( multiple line graph ) คือ กราฟที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป
กราฟเส้นเชิงประกอบ ( composite line graph ) คือกราฟเส้นที่แสดงรายละเอียดหรือส่วนย่อย ของข้อมูลในชุดเดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน
กราฟดุล ( balance graph ) คือ กราฟเส้นที่แสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เราสนใจ 2 ลักษณะที่มีความ เกี่ยวข้องกัน เช่น รายรับ - รายจ่าย
กราฟกึ่งลอการิทึม ( semi - logarithm graph ) คือ กราฟบนระนาบ ซึ่งมีมาตราส่วนบนแกน นอนเป็นมาตราส่วนธรรมดา ซึ่งเรียกว่ามาตราส่วน เลขคณิต ( arithmetic scale ) ส่วนบนแกนตั้งเป็น มาตราส่วน
ลอการิทึม ( logarithm scale ) ซึ่งกำหนดว่าระยะทางบนแกนตั้ง จะเท่ากันเมื่อแทนด้วย อัตราส่วนที่เท่ากัน การนำเสนอข้อมูลนี้ เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีค่าแตกต่างกันมาก ๆ
ที่มาของข้อมูล http://www.googlemath.ob.tc/home/page1-5.html

คำถามในห้องเรียน

1. โรงเรียนใน สพม. กทม. รับ นักเรียน ม.1 และ ม.4  ทั้งห้องปกติ ห้องพิเศษ  นักเรียนคิดว่าควรนำเสนอข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุด เพราะอะไร อธิบาย
2. ความนิยมในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนในเขตปริมณฑล เช่น นักเรียน ม.1 และ ม.4  ทั้งห้องปกติ ห้องพิเศษ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง  ให้นักเรียนสอบถามเพื่อนในห้องแล้วสรุปข้อมูลที่ได้ในรูปแผนภูมิกง
ข้อเสนอแนะ
1.การแก้ไขปัญหาคุณภาพและมาตรฐานของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เท่าเทียมกัน มีแนวทางแก้ไข หรือยกระดับให้เท่าเทียมกันได้หรือไม่
2.ข้อจำกัดของการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนใช่หรือไม่ ควรคิดพิจารณา

การบูรณนาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม¬
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                    

มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ              
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ที่มาของภาพ http://jmnine.files.wordpress.com/2009/01/ch2p9.jpg?w=227&h=218
ที่มาของภาพ http://www.vcharkarn.com/uploads/13/13397.png
ที่มาของภาพ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmj497lRVKUttcHsVfVRX_RbdzyuNj8AIMPw0psz8oEmihWcZHpw
ที่มาของภาพ http://www.trf.or.th/tips/IMAGE/64/N1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F.jpg
ที่มาของภาพ http://img2.f0nt.com/31/d33a1f021f2b2b21e3709772f3933a39.jpg

 

 เข้าชม : 24088
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25318 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22945 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22719 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27372 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27299 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27810 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29325 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42994 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39553 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34819 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 24
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 25
มาแล้วชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 14
มาแล้วชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 15
ปุ๋ยตัวกลางกับทางเลือก
มาแล้วชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 16
มาแล้วชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 17
พระพิฆเณศ(ตอนที่หนึ่ง)
ภัยร้ายจากหมวกกันน๊อก......คณิตศาสตร์ช่วยได้
พระพิฆเณศ(ตอนจบ)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |