[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
แผนการสอน การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา ต่อกิ่ง
พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
การติดตา - ต่อกิ่ง เป็นการนำส่วนของพืชมาทำให้เชื่อมประสานและเจริญเติบโตเป็นพืชต้นเดียวกัน เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่ให้ผลผลิตดีต่อไป   

   
การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา – ต่อกิ่ง
สาระสำคัญ
การติดตา - ต่อกิ่ง หมายถึงการนำส่วนของพืชมาทำให้เชื่อมประสานและเจริญเติบโตเป็นพืชต้นเดียวกัน เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่ให้ผลผลิตดีต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปลายทาง
        - นักเรียนสามารถบอกความหมาย วิธีการ ปัจจัย ตลอดจนข้อดีข้อเสียและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา – ต่อกิ่งได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนำทาง
        - นักเรียนสามารถบอกความหมายของการติดตา – ต่อกิ่งได้
        - นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการติดตา – ต่อกิ่งที่นิยมใช้ได้
        - นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ทำให้การติดตา - ต่อกิ่งประสบความสำเร็จได้
        - นักเรียนสามารถบอกข้อดี – ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา - ต่อกิ่งได้
        - นักเรียนสามารถปฏิบัติการติดตา – ต่อกิ่งได้อย่างน้อย 1 วิธี

สาระการเรียนรู้

    การติดตา หมายถึง การขยายพันธุ์พืชโดยการนำตาของต้นที่มีลักษณะดีไปติดกับส่วนของพืชอีกต้นหนึ่ง ตาที่นำไปติดส่วนใหญ่จะเป็นตา “พันธุ์ดี” ส่วนต้นพืชนำมาติดจะเรียกว่า “ต้นตอ”
   
    การต่อกิ่ง หมายถึง ความต้องการเชื่อมหรือประสานเนื้อเยื่อของพันธุ์พืชทั้งสองส่วนให้เข้าด้วยกัน เพื่อให้เนื้อเยื่อของพืชติดกันเป็นต้นเดียวกัน
1. วิธีติดตาที่นิยมใช้ได้แก่
        - การติดตารูปตัวที
        - การติดตาแบบแผ่นปะ
        - การติดตาแบบชีพ
2. วิธีการต่อกิ่ง
3. ข้อดี – ข้อเสีย ของการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตา – ต่อกิ่ง

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
        - สนทนากับนักเรียนถึงการ “ตัดชำ” ที่ได้ทำไปแล้วมีความก้าวหน้าอย่างไร
        - นักเรียนมีวิธีการให้น้ำกับกิ่งชำอย่างไร
        - กิ่งชำของนักเรียนมีการเหี่ยวบ้างหรือไม่
        - ให้คำชมเชยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานของนักเรียน
        - ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบทเรียนใหม่และให้นักเรียนจดบันทึกไว้
กิจกรรมการเรียนการสอน
        - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
        - นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่องการติดตา – ต่อกิ่ง
        - ครูซักถามเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ ประเภทและวิธีการ ข้อดี – ข้อเสียของการติดตา - ต่อกิ่ง
        - นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาและจดบันทึกข้อมูลไว้
        - ให้นักเรียนศึกษาวิธีการติดตา – ต่อกิ่งจากใบงานที่ 4  และใบงานที่ 5 และดูภาพสไลด์โดยให้ครูอธิบายประกอบ
        - ครู นำนักเรียนไปที่แปลงเกษตร ให้นักเรียนได้ศึกษาพันธุ์ไม้ของจริงที่ครูได้ทำการติดตา – ต่อกิ่งไว้แล้ว
        - ครูสาธิตวิธีการติดตาและการต่อกิ่งให้นักเรียนดู โดยอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
        - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ 4 เรื่อง การติดตาและใบงานที่ 5 เรื่อง การต่อกิ่ง โดยให้ศึกษารายละเอียดจากใบงานที่ 4 และ 5 ตามลำดับ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนป้ายชื่อ – สกุล เลขที่ กำกับไว้

ขั้นสรุป
        - ครูและนักเรียนช่วยสรุปเรื่องการติดตา – ต่อกิ่งและข้อดี – ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา – ต่อกิ่ง
        - นักเรียนซักถามข้อสงสัย และจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องไว้
        - ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
    หมายเหตุ ในการเรียนครั้งต่อไปให้นักเรียนเตรียม มีด/คัทเตอร์,พลาสติกใสที่ตัดเป็นเส้นยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร มาด้วย

เครื่องมือวัดผล / ประเมินผล
        - แบบทดสอบ
        - ใบงาน
วิธีวัดผล
        - ตรวจแบบทดสอบ ใบงาน (รายบุคคล)
        - สังเกตพฤติกรรมการทำงานและผลงาน (รายบุคคล)

สื่อการเรียนรู้
    - ภาพประกอบการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา การต่อกิ่ง
    - พันธุ์ไม้ของจริงที่ได้ทำการติดตา – ต่อกิ่งไว้แล้ว
    - กิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ให้นักเรียนฝึกทำการติดตา เช่น กิ่งชบา กิ่งเฟื่องฟ้า โกสน เป็นต้น
    - ใบงานที่ 4 เรื่องการติดตา และใบงานที่ 5 เรื่องการต่อกิ่ง
    - ใบความรู้ที่ 4 เรื่องการขยายพันธุ์พืช (การติดตา – ต่อกิ่ง)
    - อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตา – ต่อกิ่ง เช่น มีด,คัตเตอร์,ผ้าเทปพันกิ่งชนิดใส
    - เอกสารประกอบการเรียน
    - วีซีดี สไลด์ประกอบการสอน ใบงานที่ 4 และใบงานที่ 5
    - วัสดุอุปกรณ์ตามใบงานที่ 4 และใบงานที่ 5
เวลาที่ใช้สอน  2 ชั่วโมง
www.kunkruarada.blogspot.com

เข้าชม : 17492
นำเสนอโดย : ครูอารดา พันธ์วิไล
โรงเรียนอมรินทราวารี
สพป.สุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39174 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35635 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38857 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43380 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62269 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66115 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64140 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63355 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68681 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120802 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
การใช้ภาพพจน์ (นมเลี่ยมทอง น่องฝังเพชร)
New Year 's Day
มาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกรีฑาตอนที่ 3
มาเรียรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอลตอนที่ 3
มงคลสูตรคำฉันท์ (นำมาพัฒนาชีวิตในปีใหม่ 2553)
แต่งโคลงสี่สุภาพ อวยพรปีใหม่
คำขวัญวันเด็ก
ถอด'นาธาน' พ้นเยาวชนดีเด่น -โสฬสไตรยางค์
เรามาเรียนรู้...เกี่ยวกับประวัติกรีฑาในประเทศและต่างประเทศ
มหัศจรรย์เห็ดหลินจือ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |