[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
เสาร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
วิทยาศาสตร์มีไว้เพื่ออะไร? คำตอบ คือวิทยาศาสตร์มีไว้เพื่อค้นหาความจริง พุทธศาสตร์มีไว้เพื่ออะไร? คำตอบ คือพุทธศาสตร์นั้นมีเพื่อรู้ว่านั่นคือความจริง   

.....พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.....

วิทยาศาสตร์มีไว้เพื่ออะไร? คำตอบ คือวิทยาศาสตร์มีไว้เพื่อค้นหาความจริง
พุทธศาสตร์มีไว้เพื่ออะไร? คำตอบ คือพุทธศาสตร์นั้นมีเพื่อรู้ว่านั่นคือความจริง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทุกระดับชั้น
สาระที่ 8
   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              มาตรฐาน  ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได้  ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

             จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์กับนักพุทธศาสตร์นั้นไม่ต่างกันเลยในเรื่องของการมีอิทธิบาท 4 คือถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้น ย่อมเป็นนักพุทธศาสตร์ที่ดี แต่ต่างกันในเรื่องของการค้นคว้าวิจัย นักพุทธศาสตร์ มุ่งเน้นศึกษาหาความจริงภายในตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตร์ในขั้นต้นก็คือ มุ่งค้นหาธรรมชาติของตน กลไลในการดำรงชีวิตของตน การตอบสนองต่อกิเลส มีอะไรเป็นสิ่งเร้าหรือกิเลสที่ทำให้ตนตอบสนองบ้างมีสิ่งใดที่ทำให้เราเป็น สุขทั้งทางใจและทางกาย มีสิ่งใดที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งทางใจและทางกาย และเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา  ขั้นต่อไปคือหาความจริงหรือระบุปัญหาถามตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นอย่าง นี้อยู่ไหม เรามีความสุขดีหรือรับกับธรรมชาติของมนุษย์ได้ไหม

        

            กลไกธรรมชาตินั้น มีไว้เพื่อความเป็นสมดุลมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ภัยธรรมชาติพร้อมจะกำจัดมนุษย์เพื่อความสมดุล เป็นเหยื่อของผู้ย่อยสลายหรือเชื่อโรคต่างๆที่พร้อมจะทำให้ธรรมชาตินั้น สมดุลในระบบนิเวศ ที่มี ผู้ผลิตคือต้นไม้ ผู้ล่าคือผู้ที่กินสัตว์หรือผู้ที่กินพืชหรือกินทั้งพืชและสัตว์ ผู้ย่อยสลายซากอินทรีย์ ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติ มันมีเพื่อตอบรับความเป็นธรรมชาติของมัน มันมีเพื่อความสมดุล ถ้าคุณชอบหรือพร้อมที่จะอยู่กับมันดังนี้ ในทุกชาติ ทุกภพ คุณไม่ต้องจองตั๋ว คุณก็ได้อยู่อย่างนี้แน่ๆ  ถ้าคุณไม่อยากเป็นอย่างนี้ คุณก็ต้องค้นคว้าต่อไปว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก จากนั้นก็คิดทางสายตรงในการแก้ปัญหานี้เลย ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้พบมาก่อนแล้วเราไปต้องไปนั่งหาวิธีเองทางสายนั้นก็ คือ มรรคมีองค์ 8 คือวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมด มันดูเหมือนง่ายดูเหมือนมีสูตรสำเร็จ แต่ถ้าเราไม่นำมาปฎิบัติด้วยตนเองก็จะไม่รู้ด้วยตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้ ถ้ามรรคมีองค์แปด ไม่ครบองค์ คือ ศีลยังไม่เต็ม สมาธิยังไม่เต็ม ปัญญายังไม่เต็ม ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้ทันที

ถ้ามองธรรมในความหมายที่กว้าง ธรรมนั้นกว้างไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมคือความจริง
ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้แล้ว หรือยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรือรอการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่มีอยู่ เกิดอยู่ เป็นอยู่ ในอดีต หรืออนาคต นั่นก็ยังเป็นความจริง ความจริงนั้นเป็นอนันต
ทั้งวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นเป็นความจริงที่เป็นส่วนหนึ่งธรรม ธรรมชาติ
ธรรม คือ สิ่งที่มีอยู่ ดำรงอยู่ เป็นความจริงอยู่เสมอ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ธรรม คือ สัจจะ คือความจริงที่มีอยู่ ดำรงอยู่ คือ สัจจธรรม

พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่า ความจริง สัจจธรรมนั้น เป็น อนมตัคคะ  หมายความว่า "เป็นสิ่งที่มีปลายสุดอันไม่จำเป็นต้องไปตามรู้"  ความจริง นั้นมียอดอันสามารถตามรู้ได้ไม่สิ้น
ที่มา : ลานธรรมเสวนา

หลักการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ 4 กับตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาเปรียบเทียบกันได้ดังนี้

หลักการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ4

หลักการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

1.ขั้นกำหนดทุกข์ / ปัญหา
      - ปัญหาคืออะไร
      - มีขอบเขตแค่ไหน
2.ขั้นค้นหาสมุทัย / เหตุของปัญหา
      - ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร

1.ขั้นกำหนดปัญหา
      - ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
      - มีขอบเขตแค่ไหน
      - มีสาเหตุมาจากอะไร

3.ขั้นเก็งนิโรธ / กำหนดเป้าหมายและขั้นตอน
      - เป้าหมายของปัญหาคืออะไร
      - ขั้นตอนการปฏิบัติมีอะไรบ้าง

2.ขั้นตั้งสมมติฐาน
      - สำรวจแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ ทาง

4.ขั้นปฏิบัติตามมรรค / กรรมวิธีการแก้ปัญหา
      - ทดลองปฏิบัติ
      - เลือกกรรมวิธีที่ถูกต้องและแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

3.ขั้นพิสูจน์และทดลอง
      - นำแนวทางและวิธีการแก้ปัญหามาทดลองปฏิบัติ
4.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
      - แยกแยะข้อมูลที่ได้
5.ขั้นสรุปผล
      - เลือกข้อมูลที่ใช้ได้
      - ขจัดข้อมูลที่ผิด /ที่ใช้ไม่ได้ทิ้ง

ที่มา : นายจักรกฤษณ์  ดาวไธสง

ฝึกสมอง  ประลองปัญญา
ทำแบบทดสอบ  คลิกที่ภาพ

    


กิจกรรมเสนอแนะ
ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม จาก
มองความจริงจากหลักพุทธธรรม
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ

การบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แหล่งที่มา
http://www.ssru.ac.th/linkssru/Subject_New/Subject_True_Life/Life_Unit-4-SubUnit-1.swf
http://www.norsorpor.com

http://i37.photobucket.com/albums/e88/wattanasuriyawong/534f2941.jpg
http://www.suriyothai.ac.th/files/u342/5.jpg 
http://forums.212cafe.com/uploads/2009Dec13/chemistrysru-1260715731-110-49-57-105.jpg  
http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=025

         เข้าชม : 25156
นำเสนอโดย : ยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
โรงเรียนกระแชงวิทยา
สพม. 28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ ล่าสุด
พิชิตมะเร็งเต้านมด้วยสารประกอบในขมิ้น
โดย : [เข้าชม : 18544 ]
เคล็ดลับง่ายๆดูแลเส้นผม
โดย : [เข้าชม : 24639 ]
ขนที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์
โดย : [เข้าชม : 22593 ]
ประเภทของพายุ
โดย : [เข้าชม : 21402 ]
การแช่แข็งมนุษย์ ไครโอนิกส์
โดย : [เข้าชม : 21575 ]
LED สีน้ำเงิน คว้าโนเบล ฟิสิกส์2014
โดย : [เข้าชม : 24048 ]
คดีทารุณกรรมสุนัข
โดย : [เข้าชม : 24129 ]
พลอยแท้ บนม่อนหินล้านปี
โดย : [เข้าชม : 34501 ]
ปลาตีน
โดย : [เข้าชม : 34580 ]
Reuse
โดย : [เข้าชม : 35212 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เทคนิคการบรรเลงฆ้องวงเล็ก และแบบฝึกหัดสำหรับการบรรเลงฆ้องวงเล็ก
เทคนิคการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ และแบบฝึกหัดสำหรับการบรรเลงฆ้องวงใหญ่
ซอสามสาย
วิธีการเล่นจะเข้เบื้องต้น
วิธีการตีและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงกลองแขก
Sauteing
MARS
วันลอยกระทง โปรดระวังภัยจาก "ดอกไม้เพลิง"
Rapids
มงคลสูตรคำฉันท์ ตอน อำนาจของคำถาม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |