[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
แหล่งเรียนรู้ศิลปะล้านนา (ตอนที่ 3 นครเชียงราย)
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
เชียงราย..เมืองที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนาน 700 กว่าปี อาณาจักรอันรุ่งเรืองในอดีต ของปฐมบรมกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช   

เรียนรู้ เรื่องราวความเป็นมา ศิลปะอันเก่าแก่ ในยุคเริ่มแรก ของอาณาจักรในสมัยล้านนา

                  สืบเนื่องจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ 146,500,000 บาท  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษากลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ทั่วประเทศ โดยเน้นการไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่ง โบราณคดีแหล่งทรัพยากรธรณี ที่จะเสริมกับการเรียนการสอนจึงขอความร่วมมือ จาก สพท.ได้ทำความเข้าใจกับโรงเรียนเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันขอให้ สพท.ได้จัดทำรายการแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้นเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะมาเยือนหากสามารถจัดเอกสารและจัดมัคคุเทศก์น้อยนำชมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง (ที่มา พบกันทุกวันอังคาร กับเลขากพฐ. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

               ก่อนที่เราจะได้ไปพบเห็นแหล่งเรียนรู้ ในสถานที่จริง ตามโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดี๊ดี มอบให้แก่เด็ก เราก็ควรมาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่เหล่านั้น เพื่อเติมเต็มเมื่อโอกาสนั้นมาถึง  จากที่เราตามรอยทางการสร้างเมือง ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยล้านนา จาก เมืองหิรัญนครเงินยาง (เมืองเชียงแสน) ในตอนนี้มาสู่ นครเชียงราย ที่หลายคนรู้จักในปัจจุบัน           

เนื้อหาสำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (บูรณาการ)  สำหรับนักเรียน ครู ผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

สอดคล้องมฐ.   
        มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
        มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
       มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 
สาระการเรียนรู้


" เหนือสุดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา   ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง "
(คำขวัญจังหวัดเชียงราย)

         
              จังหวัดเชียงราย  ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนาน 700  กว่าปี ในอดีตเป็นอาณาจักร อันรุ่งเรือง ที่ปฐมบรมกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นผู้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นและปกครองดินแดนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  
     
           พญาเม็งราย หรือพ่อขุนเม็งราย เป็นกษัตริย์ที่อำนาจ ขยายอาณาเขตแผ่ไพศาลในภูมิภาคนี้ เป็นที่เกรงขามของเมืองต่าง ๆ โดยรอบ หากจะกล่าวถึงประราชประวัติของพญาเม็งรายนั้น พอจะกล่าวพอสังเขป ดังนี้  พญาเม็งรายประสูติในปี พ.ศ. 1781 เป็นพระโอรสของ  พระเจ้าลาวเม็ง และ นางอั้วมิ่งเมือง ธิดาท้าวรังแก่นชายผู้ครองเมืองเชียงรุ้ง ทรงอภิเษกสมรสกับธิดาเมืองเชียงเรือง เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษาพญาเม็งราย ขึ้นครองเมืองหิรัญนครเงินยาง ( อำเภอเชียงแสนในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาแล้ว)  ต่อจากพระเจ้าลาวเม็ง 
    


  สะพานข้ามน้ำกกสมัยโบราณ


               หลังจาก ขึ้นครองราชย์ พญาเม็งรายก็ปราบปรามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็น ปึกแผ่น ระหว่าง การปราบปรามหัว เมืองต่าง ๆ พญาเม็งรายก็ได้มาพบกับทำเลดีที่ราบริมน้ำกก   จากนั้นพญาเม็งราย จึงได้อพยพผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ที่ริมแม่น้ำกกโอบล้อมดอยจอมทองไว้ ตั้งชื่อเมืองว่า เวียงชัยนารายณ์ หรือ เชียงรายในปัจจุบัน (ซึ่งผู้เขียนสัญนิษฐานเอาว่า น่าจะหมายถึง เมืองของพญาเม็งราย)


วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

           พญาเม็งราย ปกครองเมืองเชียงราย ได้เพียงไม่นาน  ก็ได้ไปสร้างเมืองใหม่ คือ เวียงไชยปราการ (อำเภอไชยปราการ ติดต่อ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน)   ส่วนเวียงชัยนารายณ์ หรือ เมืองเชียงรายนั้น ได้ยกให้ ขุนเครื่อง ราชโอรสองค์โต ปกครองสืบต่อ แต่ภายหลังก็ถูกประหารชีวิตเนื่องจากเป็นกบฏ (ที่มาwww.geocities.com )  


    

ลำน้ำกก

            อาณาจักรแห่งนี้ยังเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จากอดีตสู่ปัจจุบัน  ที่ยังคงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา และอนุรักษ์รักษาไว้
ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า ต่าง ๆ
ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์  เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันทรงคุณค่า  ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ 
และสืบสาน สืบต่อไป


พระตำหนักดอยตุง

           ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีพื้นที่สามารถติดต่อสู่ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เข้ามาอาศัย  โดยส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม ที่เรียกตัวเองว่า  คนเมือง  และอพยพ ย้ายเข้ามาอาศัย เช่น  คนภาคกลางที่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ  ชาวลื้อ ชาวไต ชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้อย่างสงบร่มเย็น

 

 

 

คำถามสานต่อความคิด
       -  เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย มีประเด็นใดที่ให้ความสนใจศึกษาเพิ่มเติม
       -  เราจะมีวิธีการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ลึกซึ้งได้อย่างไร
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้ศิลปวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา
       -  แนวทาง หรือ วิธีการใดที่จะทำให้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าต่อไป
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และศิลปวัฒนธรรม
       -  จำเป็นหรือไม่ที่เราต้อง ศึกษาเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ
       - ทิศทาง และลักษณะของเมืองจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคตจะป็นเช่นไร  และเราต้องการให้เป็นเช่นไร 

เชื่อมโยงในองค์ความรู้
          ภาษาไทย             การอ่าน   การเขียนเรียงความ
          สังคมฯ                 ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
                                    เป็นอยู่
          วิทยาศาสตร์          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว

เพิ่มเติมเต็มกันและกัน
          - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
          -  เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้
          -  แนะนำแหล่งศึกษาเรียนให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม
          -   นำภาพย้อนอดีตมาให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็น แล้วฝึกวาดแบบแรเงา
          -   ให้นักเรียนได้รับชม ภาพ หรือ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย
          -  จัดกิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมุติ ละครอิงประวัติศาสตร์
       
                       


อ้างอิงข้อมูล
www.geocities.com

 

 


                           

 เข้าชม : 8326
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
สพป.เชียงราย เขต 4
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
ต้นทุนและกำไร (ฐานการเรียนที่ 10)
โดย : [เข้าชม : 21272 ]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/2)
โดย : [เข้าชม : 21436 ]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/1)
โดย : [เข้าชม : 21005 ]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/2)
โดย : [เข้าชม : 20484 ]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/1)
โดย : [เข้าชม : 20348 ]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/2)
โดย : [เข้าชม : 20359 ]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/1)
โดย : [เข้าชม : 20725 ]
การเทพิมพ์ (ฐานการเรียนที่ 6)
โดย : [เข้าชม : 20191 ]
การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ (ฐานการเรียนที่ 5)
โดย : [เข้าชม : 20231 ]
การสร้างลวดลายบนงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 4 )
โดย : [เข้าชม : 20316 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
มารู้จักโรคความดันโลหิตสูงกันเถอะ
ทวีปอเมริกาใต้ ตอน 1
โอ่งราชบุรีทำไมต้องเขียนลายมังกร
แพนด้าน้อยพาตัวหารร่วมมากไปประกวดตั้งชื่อ
ไมเคิล แจ็คสัน สัญลักษณ์แห่งดนตรี ลาโลก(คำมูล)
การจัดเรียงตัวอนุภาคของแก๊ส
ดาราเพลงป๊อบตายแล้วจริง ๆ หรือครับ
ทำไมคนไทยไม่รักช้าง
อาชีพชาวนาไทย(กำลังปรับปรุง)
ลูก ของขวัญจากสวรรค์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |