[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
แหล่งเรียนรู้ศิลปะล้านนา (ตอนที่ 3 นครเชียงราย)
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
เชียงราย..เมืองที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนาน 700 กว่าปี อาณาจักรอันรุ่งเรืองในอดีต ของปฐมบรมกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช   

เรียนรู้ เรื่องราวความเป็นมา ศิลปะอันเก่าแก่ ในยุคเริ่มแรก ของอาณาจักรในสมัยล้านนา

                  สืบเนื่องจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ 146,500,000 บาท  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษากลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ทั่วประเทศ โดยเน้นการไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่ง โบราณคดีแหล่งทรัพยากรธรณี ที่จะเสริมกับการเรียนการสอนจึงขอความร่วมมือ จาก สพท.ได้ทำความเข้าใจกับโรงเรียนเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันขอให้ สพท.ได้จัดทำรายการแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้นเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะมาเยือนหากสามารถจัดเอกสารและจัดมัคคุเทศก์น้อยนำชมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง (ที่มา พบกันทุกวันอังคาร กับเลขากพฐ. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

               ก่อนที่เราจะได้ไปพบเห็นแหล่งเรียนรู้ ในสถานที่จริง ตามโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดี๊ดี มอบให้แก่เด็ก เราก็ควรมาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่เหล่านั้น เพื่อเติมเต็มเมื่อโอกาสนั้นมาถึง  จากที่เราตามรอยทางการสร้างเมือง ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยล้านนา จาก เมืองหิรัญนครเงินยาง (เมืองเชียงแสน) ในตอนนี้มาสู่ นครเชียงราย ที่หลายคนรู้จักในปัจจุบัน           

เนื้อหาสำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (บูรณาการ)  สำหรับนักเรียน ครู ผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

สอดคล้องมฐ.   
        มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
        มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
       มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 
สาระการเรียนรู้


" เหนือสุดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา   ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง "
(คำขวัญจังหวัดเชียงราย)

         
              จังหวัดเชียงราย  ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนาน 700  กว่าปี ในอดีตเป็นอาณาจักร อันรุ่งเรือง ที่ปฐมบรมกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นผู้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นและปกครองดินแดนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  
     
           พญาเม็งราย หรือพ่อขุนเม็งราย เป็นกษัตริย์ที่อำนาจ ขยายอาณาเขตแผ่ไพศาลในภูมิภาคนี้ เป็นที่เกรงขามของเมืองต่าง ๆ โดยรอบ หากจะกล่าวถึงประราชประวัติของพญาเม็งรายนั้น พอจะกล่าวพอสังเขป ดังนี้  พญาเม็งรายประสูติในปี พ.ศ. 1781 เป็นพระโอรสของ  พระเจ้าลาวเม็ง และ นางอั้วมิ่งเมือง ธิดาท้าวรังแก่นชายผู้ครองเมืองเชียงรุ้ง ทรงอภิเษกสมรสกับธิดาเมืองเชียงเรือง เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษาพญาเม็งราย ขึ้นครองเมืองหิรัญนครเงินยาง ( อำเภอเชียงแสนในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาแล้ว)  ต่อจากพระเจ้าลาวเม็ง 
    


  สะพานข้ามน้ำกกสมัยโบราณ


               หลังจาก ขึ้นครองราชย์ พญาเม็งรายก็ปราบปรามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็น ปึกแผ่น ระหว่าง การปราบปรามหัว เมืองต่าง ๆ พญาเม็งรายก็ได้มาพบกับทำเลดีที่ราบริมน้ำกก   จากนั้นพญาเม็งราย จึงได้อพยพผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ที่ริมแม่น้ำกกโอบล้อมดอยจอมทองไว้ ตั้งชื่อเมืองว่า เวียงชัยนารายณ์ หรือ เชียงรายในปัจจุบัน (ซึ่งผู้เขียนสัญนิษฐานเอาว่า น่าจะหมายถึง เมืองของพญาเม็งราย)


วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

           พญาเม็งราย ปกครองเมืองเชียงราย ได้เพียงไม่นาน  ก็ได้ไปสร้างเมืองใหม่ คือ เวียงไชยปราการ (อำเภอไชยปราการ ติดต่อ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน)   ส่วนเวียงชัยนารายณ์ หรือ เมืองเชียงรายนั้น ได้ยกให้ ขุนเครื่อง ราชโอรสองค์โต ปกครองสืบต่อ แต่ภายหลังก็ถูกประหารชีวิตเนื่องจากเป็นกบฏ (ที่มาwww.geocities.com )  


    

ลำน้ำกก

            อาณาจักรแห่งนี้ยังเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จากอดีตสู่ปัจจุบัน  ที่ยังคงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา และอนุรักษ์รักษาไว้
ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า ต่าง ๆ
ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์  เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันทรงคุณค่า  ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ 
และสืบสาน สืบต่อไป


พระตำหนักดอยตุง

           ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีพื้นที่สามารถติดต่อสู่ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เข้ามาอาศัย  โดยส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม ที่เรียกตัวเองว่า  คนเมือง  และอพยพ ย้ายเข้ามาอาศัย เช่น  คนภาคกลางที่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ  ชาวลื้อ ชาวไต ชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้อย่างสงบร่มเย็น

 

 

 

คำถามสานต่อความคิด
       -  เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย มีประเด็นใดที่ให้ความสนใจศึกษาเพิ่มเติม
       -  เราจะมีวิธีการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ลึกซึ้งได้อย่างไร
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้ศิลปวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา
       -  แนวทาง หรือ วิธีการใดที่จะทำให้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าต่อไป
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และศิลปวัฒนธรรม
       -  จำเป็นหรือไม่ที่เราต้อง ศึกษาเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ
       - ทิศทาง และลักษณะของเมืองจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคตจะป็นเช่นไร  และเราต้องการให้เป็นเช่นไร 

เชื่อมโยงในองค์ความรู้
          ภาษาไทย             การอ่าน   การเขียนเรียงความ
          สังคมฯ                 ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
                                    เป็นอยู่
          วิทยาศาสตร์          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว

เพิ่มเติมเต็มกันและกัน
          - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
          -  เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้
          -  แนะนำแหล่งศึกษาเรียนให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม
          -   นำภาพย้อนอดีตมาให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็น แล้วฝึกวาดแบบแรเงา
          -   ให้นักเรียนได้รับชม ภาพ หรือ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย
          -  จัดกิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมุติ ละครอิงประวัติศาสตร์
       
                       


อ้างอิงข้อมูล
www.geocities.com

 

 


                           

 เข้าชม : 6501
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
สพป.เชียงราย เขต 4
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๗ ตัวอย่างขั้นตอนการปั้น (การปั้นตุ๊กตาดิน ๑)
โดย : [เข้าชม : 13793 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๖ การเทพิมพ์
โดย : [เข้าชม : 12913 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๕ เรื่อง การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ
โดย : [เข้าชม : 12851 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๔ เรื่อง การสร้างลวดลายบนงานปั้น
โดย : [เข้าชม : 12688 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๓ เรื่อง การประสานดินให้เป็นเนื้อเดียวกัน
โดย : [เข้าชม : 12407 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๒ เรื่อง ดินด่านเกวียน
โดย : [เข้าชม : 12443 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๑ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
โดย : [เข้าชม : 13912 ]
มีอะไรในโน้ตเพลง 1
โดย : [เข้าชม : 55868 ]
สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1)
โดย : [เข้าชม : 84735 ]
ระดับเสียง (Pitch)
โดย : [เข้าชม : 53885 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 2)
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 3)
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 4)
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 5)
รายละเอียดเกี่ยวกับ PAT ทั้ง 7
License
A Trumpet Player
Have fun on Halloween Day
อาหารว่างของไทย...กับใบชะพลู
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |