[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ภาษาคำย่อนั้นหรือสื่อให้ถูกต้อง
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ภาษาคำย่อนั้นหรือสื่อให้ถูกต้อง   

 ภาษาคำย่อนั้นหรือสื่อให้ถูกต้อง

                                    
http://www.jupzshop.com/

        บทนำ   เมื่อ พท. VS ปชป. อย่าให้กลายเป็นเหมือน มวยล้มต้มคนดู
"ถือเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านอย่าง ปชป. ที่จะต้องพิสูจน์ว่า
การดำเนินการตรวจสอบ ร้องเรียน เรื่องทั้งหมดกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
มีหลักฐาน ตอกย้ำให้กับสาธารณชนได้เห็นและรับรู้ว่า...

        แหล่งที่มา :  ไทยรัฐออนไลน์    2 ตุลาคม 2554, 05:30 น.


        จากประเด็นข่าว     การใช้คำย่อในการเขียนเพิ่อให้ข้อความสั้นเข้า
แต่การที่เราจะเข้าใจความหมายของตัวย่อ ก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้
ในที่มาที่ไป    เหตุผลในการย่อ  และการย่อในแต่ละลักษณะจะต้องอ่านและ
เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง การที่ต้องศึกษาก็เพื่อให้เข้าใจตรงกันและมีความหมายของตัวย่อ
ไปในทางเดียวกัน มิใช่ตัวย่อเดียวกัน อ่านและแปลความหมายไปคนละอย่าง
ถ้าเป็นอย่างนี้ การสื่อความหมายแบบใช้ตัวย่อก็สื่อกันไม่รู้เรื่อง
ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารทั้งการอ่านและการเขียนเป็นไปในแนวเดียวกัน
เราจะศึกษาการอ่านและการเขียนตัวย่อไปพร้อมกันเลยนะคะ

         เนื้อหาสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้น 3


                                                      
http://www.jupzshop.com/

          เนื้อเริ่อง
        คำย่อ มี ๒ แบบ ได้แก่
         ๑.      คำที่ตัดให้สั้น และใช้เครื่องหมาย “ฯ” เขียนกำกับต่อท้าย โดยไม่ต้องเว้นช่องไฟ เช่น
กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ น้อมเกล้าฯ ซึ่งคำย่อเหล่านี้สามารถใช้เป็นภาษาเขียนได้
         ๒.     คำที่ตัดบางส่วนของคำออก โดยไม่ต้องเว้นช่องไฟ เช่น

          อักษรย่อ หมายถึงอักษรที่ใช้แทนคำที่เขียนให้สั้น มักใช้อักษรตัวแรกของคำหรือพยางค์
มาเรียงต่อกัน โดยอาจใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) กำกับทุกตัวอักษร หรือกลุ่มอักษร หรืออาจไม่ใช้
เครื่องหมายมหัพภาค ทั้งนี้ให้เขียนตามที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด เช่น
คำที่กำกับมหัพภาคไว้ท้ายคำ คำที่กำกับมหัพภาคมากว่า ๑ แห่งดังตัวอย่างต่อไปนี้

   กฟผ.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต                   ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   สพฐ.     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             ป.ล.   ปัจฉิมลิขิต
  กทม. กรุงเทพมหานคร       อส.รด. อาสารักษาดินแดน
   รศ. รองศาสตราจารย์          ร.ศ. รัตนโกสินทร์ศก
   ชม. ชั่วโมง                           ช.ม. จังหวัดเชียงใหม่

                     นอกจากนี้ยังมีคำย่อและอักษรย่อที่ใช้อีกเช่น

          ๑.        ฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย ให้อ่านข้อความเต็มของข้อความที่ย่อไว้ เช่น

             โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปรด-เกล้า-โปรด-กระ-หม่อม
              ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม
              เสด็จฯ อ่านว่า สะ-เด็ด-พระ-ราด-ชะ-ดำ-เนิน
              กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน

           ๒.         ฯลฯ เรียกว่า ไปยาลใหญ่ ให้อ่านได้ ๒ แบบ คือ

               ๒.๑       ไปยาลใหญ่ ท้ายความอ่าน “ละ” หรือ “และอื่นอื่น” เช่น

                  ไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมาย เช่น ส้ม เงาะ ขนุน ทุเรียน ฯลฯ

                   อ่านว่า ไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมาย เช่น ส้ม เงาะ ขนุน ทุเรียน ละ

                   หรือ อ่านว่า ไร่ของป้าที่จันทบุรีมีผลไม้มากมาย เช่น ส้ม เงาะ ขนุน ทุเรียน และอื่นอื่น

               ๒.๒       ไปยาลใหญ่ ที่อยู่ตรงกลางความอ่านว่า “ละถึง” เช่น

                   พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ได้แก่ ก ฯลฯ ฮ
                   อ่านว่า พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว ได้แก่ ก ละถึง ฮ

              ๓.            ๆ    เรียกว่า    ไม้ยมก

              ใช้วางหลังคำหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้ำ ซึ่งอาจอ่านซ้ำคำเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคำก็ได้
              แล้วแต่ความหมาย โดยมีหลักการอ่าน ดังนี้

               ๓.๑        อ่านซ้ำคำ เช่น

                ของดีๆ       อ่านว่า       ของ-ดี-ดี        มาเร็วๆ        อ่านว่า       มา-เร็ว-เร็ว   
                สีดำๆ          อ่านว่า         สี-ดำ-ดำ

                ๓.๒      อ่านซ้ำกลุ่มคำ เช่น

                วันละคนๆ      อ่านว่า          วัน-ละ-คน วัน-ละ-คน
                ทีละน้อยๆ       อ่านว่า            ที-ละ-น้อย ที-ละ-น้อย

                 ๓.๓ อ่านซ้ำประโยค เช่น

                 โอเลี้ยงมาแล้วครับๆ        อ่านว่า       โอเลี้ยงมาแล้วครับ โอเลี้ยงมาแล้วครับ

                ๔.        การอ่านตัวเลข

               ๔.๑   การอ่านตัวเลขที่เป็นเงินตราหรือหน่วยนับ ให้อ่านตามหน่วยเงินตราหรือหน่วยนับนั้นๆ เช่น

               ๓.๕๐ บาท            อ่านว่า                สาม-บาด-ห้า-สิบ-สะ-ตาง
               ๔.๑๕ ดอลลาร์     อ่านว่า               สี่-ดอน-ล่า-สิบ-ห้า-เซ็น
               ๕.๗๕ เมตร           อ่านว่า              ห้า-เมด-เจ็ด-สิบ-ห้า-เซ็น-ติ-เมด
                ๖.๑๐๔ กิโลกรัม    อ่านว่า             หก-กิ-โล-กรำ-หนึ่ง-ร้อย-สี่-กรำ

              ๔.๒  การอ่านตัวเลขที่แสดงมาตราส่วนหรืออัตราส่วน เช่น

                        ๑:๑๐๐,๐๐๐          อ่านว่า           หนึ่ง-ต่อ-แสน หรือ หนึ่ง-ต่อ-หฺนึ่ง-แสน
                         ๑:๒:๔                อ่านว่า           หนึ่ง-ต่อ-สอง-ต่อ-สี่

              ๔.๓  การอ่านตัวเลขบอกเวลา    

                           -  การอ่านชั่วโมงที่ไม่มีจำนวนนาที เช่น

                           ๐๓.๐๐ น. หรือ ๐๓:๐๐ น.    อ่านว่า      สาม-นา-ลิ-กา
                           ๒๔.๐๐ น. หรือ ๒๔:๐๐ น.   อ่านว่า     ยี่-สิบ-สี่-นา-ลิ-กา
                           ๐๐.๐๐ น. หรือ ๐๐:๐๐ น.       อ่านว่า      สูน-นา-ลิ-กา

                           -  การอ่านชั่วโมงกับนาที เช่น

                            ๑๒.๓๕ น. หรือ ๑๒:๓๕ น.    อ่านว่า     สิบ-สอ-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-ห้า-นา-ที
                            ๑๔.๓๐ น. หรือ ๑๔:๓๐ น.       อ่านว่า      สิบ-สี่-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที

                            -   การอ่านชั่วโมง นาที และวินาที เช่น

                             ๕:๓๐:๔๕           อ่านว่า            ห้า-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที-สี่-สิบ-ห้า-วิ-นา-ที

                            -    การอ่านเวลาที่มีเศษของวินาที ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่เป็นเศษของวินาทีให้อ่านเรียงตัว เช่น

                             ๗:๐๕:๔๐.๒๓    อ่านว่า     เจ็ด-นา-ลิ-กา-ห้า-นา-ที-สี่-สิบ--จุด-สอง-สาม-วิ-นา-ที
                             ๑๐-๑๕-๒๖.๒๓    อ่านว่า     สิบ-นา-ลิ-กา-สิบ-ห้า-นา-ที-ยี่-สิบ-หก-จุด-สอง-สาม-วิ-นา-ที


           ประเด็นคำถาม
          1.   การใช้คำย่อหรืออักษรย่อ  ดีหรือไม่ อธิบายเหตุผลประกอบ
          2.   นักเรียนหาประโยคที่ใช้คำย่อ  อธิอบายคำอ่าน พร้อมวาดภาพหรือหาภาพประกอบ  


              ตัวอย่างที่1

                                                                    การอ่านคำย่อและอักษรย่อ

ศธ.รื้อระบบลงทะเบียนเรียนใหม่ แก้ปัญหาอ่าน เขียนไม่ได้
            
    เด็กๆ   กำลังเรียนหนังสือที่ รร.
อ่านว่า  

      เด็กเด็กกำลังเรียนหนังสือที่โรงเรียน

 

               ตัวอย่างที่ 2

 

                                                                    การอ่านคำย่อและอักษรย่อ

                              

                                                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์
                                               เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่  จ. อุตรดิตถ์

                                 อ่านว่า

                                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์
                                            เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์          กิจกรรมเสนอแนะ
              นักเรียนนำผลงานแสดงป้ายนิเทศน์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้นักเรียนคนอื่นๆ          การบูรณาการ
            บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา    การให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยการแบ่งปันความรู้
          ศิลปะ   การวาดภาพหรือหาภาพมาประกอบประโยคหรือข้อความ


            แหล่งอ้างอิง :   http://www.thairath.co.th/content/pol/205696
                              :   http://www.st.ac.th/bhatips/webthai/sarathai_p10.pdf
                ภาพจาก   :   http://billboss.jalbum.net/cartoon/
                              :  http://www.uttaradit.go.th/modules.php?name
                              :  http://www.jepata.com/2562
                              :  http://www.jupzshop.com/

  

             

                                     

            
                           


                 


             เข้าชม : 23283
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12949 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12442 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25572 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23815 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27673 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55645 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473241 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68313 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66263 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81733 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Museum
ใส่ใจกับภัยธรรมชาติ
กัมมันภาพรังสีจากวิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ " ฟูกูชิมะ ไดอิจิ " (Fukushima Daiichi)
April Fool 's Day
ATV ( All terrain vehicle )
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
อ่านให้ถูก ปลูกปัญญา
ดาวเทียมใหม่รับภัยพิบัติจัดระเบียบทรัพยากร
"ครูเฮ" ก.ค.ศ. เร่งทำเกณฑ์ขึ้นเงินเดือน รวม 13%
กัมมันตรังสี ในทะเลญี่ปุ่นอาจทำให้ สัตว์กลายพันธุ์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |