[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การแสดงความคิดเห็น
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
การแสดงความคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านได้รับรู้ เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จำเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป   

 


ที่มาของภาพ : http://quip108.blogspot.com/2012/07/2pm.html

ประเด็นข่าว
การเตรียมการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

       กองประชาสัมพันธ์ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์  ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ปรากฏว่าการนำเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนให้ความสำคัญกับการเตรียมการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสรุปสาระสำคัญ ปัญหาอุปสรรค/ผลกระทบ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
                                         ที่มาของข่าว : http://www.prbangkok.com/

เกริ่นนำ
 
     การแสดงความคิดเห็นป็นสิ่งที่สามารถพบได้บ่อยในสังคมปัจจุบันที่มีความสะดวกในช่องทางของการใช้สื่อเพื่อนำเสนอความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของทุกคน ในขณะที่บางครั้งมีการเสนอความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสม

เนื้อหา   สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


                                                 ที่มาของภาพ : http://webboard.yenta4.com/topic/500336

การเขียนแสดงความคิดเห็น
       ความคิดเห็น คือ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานที่ผู้พูด หรือผู้เขียนมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น
       - อากาศวันนี้สดชื่นจริงๆ (ความรู้สึก)
       - บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างถนนสายนี้น่าจะเป็นบ้านของท่านผู้ว่าฯ (ข้อสันนิษฐาน)
       - เราทุกคนอยู่ประเทศเดียวกันควรปรองดองกัน  (ความคิด)
       การแสดงความคิดเห็น คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านได้รับรู้
เมื่อกล่าวถึงความคิดเห็น จำเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ตามที่
ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป     
         สิ่งสำคัญในการแสดงความคิดเห็นคือการให้เหตุผลหรือข้อสนับสนุนประกอบ เพื่อทำให้ความคิดเห็นนั้นมีน้ำหนักน้อย
น่าเชื่อถือ 

 

 

                                            ที่มาของภาพ : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=221360


       การแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ

       ๑. ที่มา  คือ  เรื่องราวที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นนั้นๆ ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นต่อไป
        ๒. ข้อสนับสนุน คือ ข้อเท็จจริง หลักการ กฎเกณฑ์  ความคิด และมติที่นำมาใช้ประกอบให้เป็นเหตุผลที่ใช้
สนับสนุนข้อสรุป
       ๓. ข้อสรุป คือ ส่วนสำคัญที่สุดของการแสดงความคิดเห็น อาจเป็นข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน
หรือการประเมินค่า เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณายอมรับหรือนำไปปฏิบัติ

 

   

 

 

ที่มาของภาพ : http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Plankanson/Plankanson.php

หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
        ๑) การตั้งชื่อ ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่าน และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียน เพราะชื่อเรื่องเป็นส่วนที่ผู้อ่าน
จะต้องอ่านเป็นอันดับแรกและเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย
       ๒) การเปิดเรื่อง ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกันกับคำนำ และควรเปิดเรื่องให้น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องต่อไป
       ๓) การลำดับ ควรลำดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ควรเขียนวกไปวนมา เพราะผู้อ่านอาจ
เกิดความสับสนจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็น
      ๔) การเปิดเรื่อง ใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนสรุปและควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ


ที่มาของภาพ :http://dev24x7.com/tag/


มารยาทในการเขียนแสดงความคิดเห็น
        ๑.  ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย เลือกใช้ถ้อยคำให้มีความหมายตรงตามที่คิด
มีความสมเหตุสมผล ตรงประเด็น ไม่ออกนอกเรื่อง
        ๒. ข้อมูลหลักฐานที่นำมาใช้ประกอบความคิดเห็นต้องเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ข้อมูลเท็จ หรือมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวง
        ๓. ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวในลักษณะการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดโดยปราศจากเหตุผลหรือข้อเท็จจริง 
        ๔. ใช้ภาษาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว หยาบคาย หลีกเลี่ยงการใช้คำคะนอง

        

......................................................................................................................................................................................
ประเด็นคำถาม
๑. สิ่งสำคัญในการแสดงความคิดเห็นคืออะไร
๒. บอกหลักการสำคัญของการเขียนแสดงความคิดเห็น
๓. ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นตามความสนใจคนละ ๑ เรื่อง

กิจกรรมเสนอแนะ
จัดประกวดการเขียนแสดงความคิดเห็น
บูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมปัจจุบัน จากข่าวสาร 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  เขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาค่างประเทศ

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.prbangkok.com/
http://webboard.yenta4.com/topic/500336 
http://quip108.blogspot.com/2012/07/2pm.html
http://www.kr.ac.th/ebook/songsri/b2.htm
http://www.yorwor2.ac.th/thaionline/comment/comment.html 
http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Plankanson/Plankanson.php
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=221360
http://dev24x7.com/tag/

 
เข้าชม : 98479
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สพม. เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12949 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12442 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25572 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23815 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27673 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55645 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473241 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68312 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66263 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81733 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
หอมแดงกับน้ำอุ่นสู้ไข้หวัด 2009 ได้
สื่อ"บทเรียนวีดิทัศน์เสริมทักษะการจัดดอกไม้"กับแผนการสอนครูเนาว์
เลือดต่างสี ...ในอุรุมชีเขตปกครองซินเจียง อุยกรู
พันธบัตรรัฐบาล..มาแล้วจ้า !!
Wrong E-mail ID
รู้ฟัง รู้คิด ชีวิตติดดาว
รถโชว์เล่มีให้เลือกหลายอย่าง บริการทุกที่ ทันใจ
สารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช (สูตรที่ 2)
ฆ่าตัวตาย เพราะพ่ายรัก
มโนราห์ศิลปะชั้นครูของคนใต้
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |