[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การเว้นวรรคตอน
พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค   

 

 

ประเด็นข่าว                                                            
              'โตโน่'เว้นวรรครักชั่วคราว 'โตโน่'ภาคิน เตรียมตัวบวชที่วัดใน จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ยังไม่ได้วันที่แน่นอน เปรยช่วงนี้ขอหันหลังให้กับเรื่องความรัก พระเอกหนุ่มยังกล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องที่ทุกคนถามกันมาตลอด ว่าใครจะเป็นคนถือหมอนให้ในงานนี้ โตโน่เลยเฉลยเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุด นั่นก็คือแม่ และน้องสาวนั่นเอง ส่วนสาวอื่นๆ ขอเชิญมาร่วมงานบุญทั้งหมด แต่ส่วนตัวตอนนี้โตโน่บอกว่าขอเว้นวรรคเรื่องความรักไปสักพักก่อน ตอนนี้ยังไม่อยากคิดอะไรมากมาย

ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20130123/149996/

เกริ่นนำ
               การเว้นวรรคเป็นคำที่ใช้ในความหมายตรงและความหมายโดยนัย  คำว่าเว้นวรรคที่มีการนำไปใช้ในความหมายโดยนัยเช่น  เว้นวรรคทางการเมือง  เว่นวรรคเรื่องความรัก  เว้นวรรคด้านพฤติกรรมต่าง ๆนั่นคือการงดเว้นจากการกระทำในสิ่งที่เคยทำมาก่อน ส่วนในความหมายโดยตรงที่ใช้กันคือการเว้นวรรคในการพูดและการเขียน

 ที่มาของภาพ : http://www.eng.ubu.ac.th/charoenc/2011/01/07

เนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หลักเกณฑ์การเว้นวรรค         
              ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน วรรค คือ คำ ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ
              การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค
การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น
– การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก
– การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก หรือ กก

              ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดังนี้
๑. กรณีที่ต้องเว้นวรรค
     ๑.๑ การเว้นวรรคใหญ่ เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค
       ตัวอย่าง (๑) นั่งให้เรียบร้อย อย่าไขว่ห้าง                  
                    (๒) วิทยาการเป็นต้นธารให้บังเกิดความรู้ และความสามารถในอันที่จะประกอบกิจตามหน้าที่ได้ดี ความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิทยาการ บ้านเมืองจะเจริญหรือเสื่อมก็เนื่องด้วยวิทยาการ
     ๑.๒ การเว้นวรรคเล็ก เว้นวรรคเล็ก ในกรณีต่อไปนี้
            ๑.๒.๑ ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที่มีใจความสมบูรณ์และเชื่อมกับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำสันธาน “และ” “หรือ” “แต่” ฯลฯ แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นให้เขียนติดกัน
            ๑.๒.๒ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล
            ๑.๒.๓ เว้นวรรคเล็กหลังคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ์                 
            ๑.๒.๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับคำ “จำกัด” ที่อยู่ท้ายชื่อ
            ๑.๒.๕ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” กับชื่อ
            ๑.๒.๖ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด 
            ๑.๒.๗ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด
            ๑.๒.๘ เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ
            ๑.๒.๙ เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุ่มอักษรย่อ 
            ๑.๒.๑๐ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข
            ๑.๒.๑๑ เว้นวรรคเล็กระหว่างวันกับเวลา
            ๑.๒.๑๒ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที่ตามมา
            ๑.๒.๑๓ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น
            ๑.๒.๑๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการต่าง ๆ เพื่อแยกรายการแต่ละรายการ ทั้งที่เป็นข้อความและกลุ่มตัวเลข
            ๑.๒.๑๕ เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ
                        ๑.๒.๑๕.๑ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ ทวิภาค วิภัชภาค และเครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางภาษา (มิใช่เครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์)
                        ๑.๒.๑๕.๒ เว้นวรรคเล็กหน้าเครื่องหมายอัญประกาศเปิดและวงเล็บเปิด
                        ๑.๒.๑๕.๓ เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมาย จุลภาค อัฒภาค ไปยาลน้อย อัญประกาศปิด และวงเล็บปิด
            ๑.๒.๑๖ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ ๑.๒.๑๗ เว้นวรรคเล็กทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ ณ ธ 
            ๑.๒.๑๘ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำว่า “ได้แก่” ที่ตามด้วยรายการ มากกว่า ๑ รายการ 
            ๑.๒.๑๙ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำ “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง) ยกเว้น “เช่น” ที่มีความหมายว่า “อย่าง, เหมือน” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังคำ 
            ๑.๒.๒๐ เว้นวรรคเล็กหน้าคำสันธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ ยกเว้น ถ้ามีเพียง ๒ รายการ ไม่ต้องเว้นวรรค
            ๑.๒.๒๑ เว้นวรรคเล็กหน้าคำ “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ 
            ๑.๒.๒๒ เว้นวรรคเล็กหลังคำว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค

                                     ที่มาของภาพ : http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/58280

ประเด็นคำถาม
๑. การเว้นวรรคมีความจำเป็นในการเขียนอย่างไรอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
๒. หากเขียนหนังสือโดยไม่มีการเว้นวรรคหรือเว้นวรรคผิดนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร

กิจกรรมเสนอแนะ
๑. ฝึกสังเกตงานเขียนต่างๆ ว่ามีการเว้นวรรคถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที่ได้ศึกษามาหรือไม่
๒. นักเรียนสร้างประโยคหรือข้อความที่เมื่ออ่านเว้นวรรคผิดความหมายผิด เช่น
        "ยาขนานนี้  กินแล้วแข็ง  แรงไม่มี  โรคภับเบียดเบียน"
 
ที่มา
: http://www.komchadluek.net/detail/20130123/149996/
  http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=279&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=
  http://www.eng.ubu.ac.th/charoenc/2011/01/07/
  http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/58280

 เข้าชม : 81807
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สพม. เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12991 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12482 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25635 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23871 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27727 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55755 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473644 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68382 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66350 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81808 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ส้มตำ....มาจากไหน
อาหารเช้าทำให้เรียนเก่งจริงหรือ?
ลมสุริยะเปลี่ยนสีของดาวเคราะห์น้อย
ฟ้า ฝน ลม พายุ
น้ำมะนาว...คุณค่าที่ควรรู้
ขำขำ อารมณ์ดี ต้องอย่างงี้สิ แกล้งเพื่อนด้วย Photoshop
พริก...แก้ง่วง
ที่ไม่แน่คือค่าพาย
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์........
12 วิธีกันสมองเหี่ยว
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |