[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
สทศ.ยันโอเน็ต ม.6 ดีขึ้น
จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
คะแนนโอเน็ต ม.6 เพิ่มขึ้น 5 วิชา แม้จะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง   

สทศ.ยันโอเน็ต ม.6 ดีขึ้น


"สัมพันธ์"แจง คะแนนโอเน็ต ม.6 เพิ่มขึ้น 5 วิชา แม้จะคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง
            รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปรากฏว่านักเรียนทำค่าคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่งยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานั้น มองภาพรวมคะแนนเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจ เพราะ 5 วิชาหลักคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขุึ้น โดยภาษาไทย เพิ่มขึ้น 5.31 คะแนน วิทยาศาสตร์  เพิ่ม 5.20 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่ม 2.88  คะแนน  ศิลปะ เพิ่ม 4.19 คะแนน และภาษาอังกฤษ เพิ่ม 0.33 คะแนน ขณะที่คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม 22.73  คะแนน แต่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเพียง 2 วิชา คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ลดลง 2.96  คะแนน และสุขศึกษา ลดลง 0.91 คะแนน  ขณะที่ความยากง่ายของข้อสอบไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา

           รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลายฝ่ายมองว่าคะแนนโอเน็ต สะท้อนให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  การที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ความสำคัญกับโอเน็ตมากเกินไป ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพิ่มคะแนนโอเน็ต จนเกิดการติวเตอร์ให้นักเรียนอย่างดุเดือด แต่คะแนนโอเน็ตกลับไม่สูงขึ้นตามความคาดหวัง ขณะเดียวกันช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการนำคะแนนโอเน็ตที่ตกต่ำไปปฏิรูปการเรียนรู้เลย หรือแม้แต่ สทศ.ก็ไม่ได้ปรับตัวกับการออกข้อสอบ เพราะข้อสอบเกือบ 100% มีระดับยากถึงยากมาก

ที่มาของข้อมูล http://www.dailynews.co.th/education/192959

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของสถิติ
      สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
      สถิติ หมายถึง ศาสตร์ หรือหลักการและระเบียบวิธีทางสถิติที่ว่าด้วย
        1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
        2 การนำเสนอข้อมูล
        3 การวิเคราะห์ข้อมูล
        4 การตีความหมายข้อมูล
ประเภทของข้อมูล
      1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์ การวัดการจดข้อมูลจากการทดลอง ฯลฯ ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ
        1.1 การสำมะโน คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรหรือเรื่องที่เราต้องการศึกษา
        1.2 การสำรวจจากข้อมูลตัวอย่าง เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น การสำรวจความพึ่งพอใจในการทำงานของรัฐบาล การศึกษาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นของไทย ฯลฯ เราเพียงสุ่มตัวอย่างให้มากพอในการศึกษาเท่านั้นไม่ได้ให้คนไทยทั้งประเทศเป็นคนตอบคำถาม
        หมายเหตุ! การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ นิยมใช้แบบสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดลอง การสังเกตุจากแหล่งข้อมูลโดย ตรง โดยไม่มีผู้ใดรวบรวมไว้ก่อน
      2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูล ที่ถูกรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานการส่งออก รายงานจำนวนนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนของปี 2553 เป็นต้น
ลักษณะของข้อมูล
      ลักษณะของข้อมูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
        1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณ ซึ่งสามารถออกมาเป็นตัวเลขได้เลย เช่น จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.1 - ปวช. 3 มีจำนวน 950 คน ปริมาณการผลิตมันสำปะหลังของปี 2549 คะแนนสูงสุดของการสอบวิชาสถิติของนักศึกษาระดับ ปวส.
        2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรง เช่น เพศ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความคิดเห็น เช่น ชอบมากที่สุด ชอบปานกลาง ไม่ชอบ เป็นต้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สถิติ
      1. ประชากร (population) หมายถึง กลุ่มที่มีลักษณะที่เราสนใจ หรือกลุ่มที่เราต้องการจะศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เปรียบเหมือนเอกภพสัมพัทธ์ในเรื่องเซต
      2. กลุ่มตัวอย่าง (sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากรที่เราสนใจ ในกรณีที่กลุ่มประชากรที่จะศึกษานั้นเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เกินความสามารถหรือความจำเป็นที่ต้องการ หรือเพื่อประหยัดในด้านงบประมาณและเวลา สามารถศึกษาข้อมูลเพียงบางส่วนของกลุ่มประชากรได้
      3. ค่าพารามิเตอร์ หมายถึง ค่าต่างๆที่คำนวณมาจากกลุ่มประชากร จะถือเป็นค่าคงตัว กล่าวคือ คำนวณกี่ครั้งๆก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
      4. ค่าสถิต หมายถึง ค่าต่างๆที่คำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสุ่มมา จึงถือว่าเป็นค่าตัวแปรสุ่ม
      5. ตัวแปร ในทางสถิติ หมายถึง ลักษณะบางอย่างที่เราสนใจ ค่าของตัวแปร อาจอยู่ในรูปข้อความ หรือตัวเลขก็ได้
      6. ค่าที่เป็นไปได้ หมายถึง ค่าของตัวแปรที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริง
      7. ค่าจากการสังเกต หมายถึง ค่าที่เก็บรวบรวมได้มาจริงๆ

ประเภทของสถิติ

      นักคณิตศาสตร์ได้แบ่งสถิติในฐานะที่เป็นศาสตร์ออกเป็นสาขาใหญ่ ๆ 2 สาขาด้วยกัน คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการอนุมานเชิงสถิติ หรือ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งแต่ละสาขามีรายละเอียดดังนี้
        1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หมายถึง การบรรยายลักษณะของข้อมูล (Data) ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ ซึ่งอาจจะแสดงในรูป ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน เป็นต้น
        2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หมายถึง สถิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบายสรุปลักษณะบางประการของประชากร โดยมีการนำทฤษฎีความน่าจะเป็นมาประยุกต์ใช้ สถิติสาขานี้ ได้แก่ การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ เป็นต้น

ประโยชน์ของสถิต
      ประโยชน์ของสถิติมิใช่เพียงแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ และกำหนดนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น เมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะเห็นวา สถิติเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำไปแล้วว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงไร สมควรที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขโครงการนั้น ๆ หรือไม่อย่างไรอีกด้วย เนื่องจากสถิติมีขอบข่ายกว้างขวาง ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์แทบทุกแขนงวิชาการ ดังนั้น นักบริหาร นักวิชาการ หรือแม้แต่สามัญชนทั่วไป จึงควรมีความรู้ทางสถิติตามสมควร หรือตามความจำเป็น กล่าวคือ อย่างน้อยก็สามารถอ่านข้อมูลจากตาราง จากแผนภูมิ หรือจากแผนภาพต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ถูกต้อง ประโยชน์ของสถิติสรุปได้ คือ
        1. ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ
        2. ด้านธุรกิจ
        3. ด้านการเกษตรกรรม
        4. สถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งสำหรับการวิจัย ทั้งนี้เพราะ
          4.1. ข้อมูลที่รวบรวมมาจากการวิจัยมีตัวเลขจำนวนมาก การนำสถิติมาจัดตัวเลขเหล่านั้นให้เป็นระเบียบ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถูกต้องตรงความเป็นจริงในเวลาอันรวดเร็ว
          4.2. การทำงานวิจัยเป็นการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาข้อสงสัยด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เมื่อนำมาผ่านกระบวนการทางสถิติก็จะทำให้นักวิจัยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ประกอบการตัดสินใจ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
หมายถึง การหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด  การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถหาได้ 2 วิธี
1. ค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่             
2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

มัธยฐาน (Median)
หมายถึง ค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้น หรือค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้น เมื่อได้จัดเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุด ไปหามากที่สุดหรือจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด ค่ากึ่งกลางจะเป็นตัวแทนที่แสดงว่ามีข้อมูลที่มากกว่าและน้อนกว่านี้อยู่ 50 %
       การหารค่ามัธยฐาน สามารถหาได้ 2 วิธี
1. การหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ ซึ่งมีวิธีหาได้ดังนี้
     1.1 เรียงข้อมูลจากน้อิยไปมาก หรือจากมากไปน้อย
     1.2 หาตำแหน่งของมัธยฐาน
2. การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
         
ฐานนิยม (Mode)
หมายถึง ค่าของคะแนนที่ซ้ำกันมากที่สุดหรือ ค่าคะแนนที่มีความถี่สูงที่สุดในข้อมูลชุดนั้น
         การหารค่าฐานนิยม สามารถหาได้ 2 วิธี
          1. ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ พิจารณาค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด คือ ฐานนิยม
          2. ฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

ที่มาของข้อมูล http://www.stvc.ac.th/elearning/stat/csu2.html

คำถามในห้องเรียน
1. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรจากข้อความ "คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลัก คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขุึ้น" จะหาค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 5 วิชาหลักได้อย่างไร ขั้นตอนการคิดคำนวณเป็นอย่างไร
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย  "คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลัก คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขุึ้นแต่คะแนนเฉลี่ยลดลงเพียง 2 วิชา" มีสาเหตุมาจากอะไร เพราะเหตุใด

ข้อเสนอแนะ
 แบบทดสอบที่ดีควรมีผลการวิเคราะห์ตัวเลือกของแบบทดสอบความยาก ได้แก่ ง่ายปานกลาง  ค่อนข้างยาก ค่อนข้างง่าย ยากมากและง่ายมาก  แต่แบบทดสอบของถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เกือบ 100% มีระดับยากถึงยากมาก

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯ อื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขี ยน

ที่มาของภาพ http://www.stugang.com/wp-content/uploads/2013/01/o-net.jpg
ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/education/onet_01.jpg
ที่มาของภาพ http://www.siam-vip.com/wp-content/uploads/2013/01/%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

ที่มาของภาพ http://img.kapook.com/u/pirawan/Education/onet.jpg

เข้าชม : 57638
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25316 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22942 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22717 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27370 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27297 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27806 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29323 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42991 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39551 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34816 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Reading8 : The Electric Iron
แผนการจัดสอนแทนของครูเนาว์ ครั้งที่ 7
วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 1
Hearing Aid
จะเก่งอังกฤษได้อย่างไร ถ้าไม่รู้จัก Part of Speech (Preposition)
“ร้อยใจไทยภักดี 110 ปี สมเด็จย่า” ดอยตุง..เชียงราย
อย. เตือนประชาชนไม่เป็นเหยื่อของโฆษณาสารอาหาร ทำให้ฉลาด
Reading news
UFO above New York
Ginger Bread
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |