[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
หลักสูตรเพิ่มเติม สาระท้องถิ่นสุรินทร์ เป็นรายวิชาอาหารพื้นบ้านเป็นเนื้อหาวิชาที่ี่บูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบริบทของท้องถิ่นตนเอง   

คำอธิบายรายวิชา

ง_ _ _ _ _ อาหารพื้นบ้าน (อาหารคาว)     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ระดับประถมศึกษาปีที่........./ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........ภาคเรียนที ........................ เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ปี

                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    สำรวจ สืบค้น บอก อธิบาย ปฏิบัติการ ศึกษา นำเสนอ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอาหารพื้นบ้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร ขั้นตอนในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารคาวตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประโยชน์และคุณค่าของอาหารพื้นบ้าน คำนวณต้นทุน ราคาจำหน่าย จัดแสดงผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดคำนวณ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการอ่าน เขียน และใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ 

                  มีความรัก และภูมิใจมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่น กตัญญู กตเวที มีความอดทน เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู้

๑. สำรวจรายการอาหารคาวที่มีในชุมชนและในจังหวัด

 ๒. สืบค้นประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอาหารพื้นบ้านประเภทอาหารคาว

๓. บอกชนิดของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาหาร

๔. อธิบายวิธีการเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง สำหรับการเลือกซื้ออาหาร

๕. อธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารพื้นบ้านแต่ละประเภท

๖. ปฏิบัติการประกอบอาหารคาวที่มีในท้องถิ่น

๗. การจัดบริการอาหารพร้อมเครื่องเขียง

๘. บอกประโยชน์และคุณค่าของอาหารพื้นบ้าน

๙. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาและจัดจำหน่าย รายงานผลการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้

 ๑๐. นำเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่ายได้ทั้งภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษาอังกฤษ

 รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้

                            -------------- โครงสร้างวิชา(ครูสามารถกำหนดได้ตามจำนวนชั่วโมงตามความเหมาะสม------------------

                                                                   (ตัวอย่าง)

                                                           ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ง๑๐๒_ _ อาหารพื้นบ้าน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยที่ ๑ รู้จักอาหารพื้นบ้าน รู้จักประเภทอาหารพื้นบ้าน เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่

                                                         -------------------------------------

 ผลการเรียนรู้

๑. บอกประเภทของอาหารคาว

๒. นำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ

สาระสำคัญ

            การรู้จักอาหารพื้นบ้านทำให้สามารถแยกประเภทของอาหารพื้นบ้านเพื่อนำไปใช้ ให้ถูกต้องตามประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ

 สาระการเรียนรู้

๑. ประเภทของอาหารคาว

๒. การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๓. เห็นความสำคัญของอาหารพื้นบ้าน

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม

๒. ความสามรถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มุ่งมั่นในการทำงาน

๒. รักความเป็นไทย

๓. ใฝ่เรียนรู้

๔. อยู่อย่างพอเพียง

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑. รายงานการศึกษาประเภทอาหารพื้นบ้าน

๒. นำเสนอรายงานการศึกษาประเภทอาหารพื้นบ้าน

กิจกรรมการเรียนรู้

 ๑. ประเมินความรู้ก่อนเรียน

๒. แบ่งกลุ่มสำรวจ ค้นคว้าประเภทอาหารพื้นบ้าน จากหนังสือ ใบความรู้ สัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น

๓. อธิบายประเภทอาหารพื้นบ้าน

๔. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย

 วัดผลประเมินผลหลังเรียน สื่อการเรียนรู้

๑. ใบความรู้

๒. แบบสัมภาษณ์

๓. หนังสือ

๔. แบบทดสอบเข้าชม : 43374
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39168 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35628 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38852 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43375 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62264 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66114 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64140 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63354 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68681 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120800 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
"ครอบแก้ว" มหัศจรรย์ ดูดสารพิษ การหมุนเวียนเลือดดีขึ้น
ความกตัญญูของชีวิตหนุ่มเก็บขยะที่ไม่ธรรมดา ......เก็บเงินวันละ 20 บาทเพื่อแม่
จากเศษไหมเหลือทิ้งเป็นผงไหมสูงค่า ตอนที่ 1 การเปลี่ยนหน่วยความจุ
ปัญหาโรคตับ...มีความสำคัญต่อเราอย่างไร...ต้องรักษา
ปัญหาที่พบบ่อยๆ......ในการสอนวิชาพลศึกษาทุกชั่วโมง
Days of the week.
ฟังให้สำเร็จ คือเพชรเม็ดงาม
"กรน" น่าห่วง ระวัง เสียชีวิตได้
"หลุมดำ" หลุดออกจากกาแลกซีพบระบบดาวชนิดใหม่
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อรับมือเด็กช่างคุยในชั้นเรียน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |