[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ลวดลวยผ้าไหมสุรินทร์เป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินทร์ ที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีของคนพื้นเมือง   

คำอธิบายรายวิชา

 ง_ _ _ _ _ การทอผ้าไหมสุรินทร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ชั้นประถมศึกษาปีที่......./มัธยมศึกษาปีที่.......                             ภาคเรียน.......เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน/ปี

                  ศึกษา สืบค้นข้อมูล อธิบาย เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าไหมสุรินทร์การทอเส้นไหม ลวดลายผ้าไหม และกรรมวิธีการทอผ้าไหม การใช้งานและใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ศึกษา การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับทอผ้าไหมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย การคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุน การกำหนดราคา จัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

                 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติจริง กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี ทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทำงานตามขั้นตอน ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการสื่อสารและนำเสนองาน ในทั้งภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษาอังกฤษ

                  มีนิสัยรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์ ขยันอดทน รับผิดชอบ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

ผลการเรียนรู้

๑. ศึกษาสืบค้นข้อมูลและอธิบายประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมผ้าไหมสุรินทร์

๒. ศึกษาและอธิบายกระบวนการและรูปแบบการทอผ้าไหมสุรินทร์

๓. ศึกษาและอธิบายความสำคัญและประโยชน์ของประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์

๔. ศึกษาและอธิบายการเตรียมวัตถุดิบและส่วนประกอบต่าง ๆ ในการทอผ้าไหมสุรินทร์

๕. ศึกษาและอธิบายการออกแบบลายและการย้อมสีไหม

 ๖. ศึกษาและอธิบายการ การฟอกไหม การกวักไหม การเตรียมเส้นไหมพุ่ง/ไหมยืน การค้นไหม

๗. ศึกษาและอธิบายการกรอเส้นไหมยืน/ไหมพุ่ง การม้วน/ปั่นไหม

๘. ศึกษาและอธิบายการเก็บตะกอ

 ๙. ศึกษาและอธิบายการทอผ้าไหม ขั้นตอนการทอผ้าไหม การเตรียมกี่ การนำหลอดพุ่งกระสวย

การเหยี่ยบตะกอ การพุ่งกระสวย การจัดลวดลายและแต่งริมขอบผ้า

๑๐ ศึกษาและอธิบายการกระแทกฟืม การขึงหน้าผ้าให้ตึง การต่อเส้นไหมยืนและไหมพุ่งเมื่อเส้นขาด การปรับและปล่อยเส้นไหมยืน การหวีเส้นยืนขณะทอผ้าไหม การเก็บกี่เมื่อหยุดพักการทอ

รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้

 

(ตัวอย่าง)

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ง_ _ _ _ _ การทอผ้าไหมสุรินทร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยที่ ๑ ช่องทางการประกอบอาชีพในการทอผ้าไหมสุรินทร์ ระดับชั้น............. ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๓ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ผลการเรียนรู้

๑. ศึกษาสืบค้นข้อมูลและอธิบายประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมผ้าไหมสุรินทร์

๒. ช่องทางในการประกอบอาชีพในการทอผ้าไหมสุรินทร์

สาระสำคัญ

                 ผ้าไหมสุรินทร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในด้านวัฒนธรรมประเพณี การทอเส้นไหม ลวดลายผ้าไหม และกรรมวิธีการทอ ตลอดจนทั้งการใช้ผ้าไหมในโอกาสต่าง ๆ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

สาระการเรียนรู้

๑. ความสำคัญในการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์

๒. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพทอผ้าไหมสุรินทร์

๓. แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการทอผ้าสุรินทร์

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๔. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๕. ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มุ่งมั่นในการทำงาน

๒. รักความเป็นไทย

๓. ใฝ่เรียนรู้

๔. อยู่อย่างพอเพียง

ชิ้นงาน/ภาระงาน

๑. ศึกษาใบความรู้เรื่องที่มาความสำคัญในการประกอบอาชีพทอผ้าไหมสุรินทร์

๒. ศึกษาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายผ้าทอไหมสุรินทร์

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ประเมินความรู้ก่อนเรียน

๒. แบ่งกลุ่มศึกษา ที่มาความสำคัญในการประกอบอาชีพทอผ้าไหมสุรินทร์และแหล่งเรียนรู้เครือข่ายผ้าไหมสุรินทร์

๓. นำเสนอที่มาความสำคัญในการประกอบอาชีพทอผ้าไหมสุรินทร์และแหล่งเรียนรู้เครือข่ายผ้าไหมสุรินทร์

๔. วัดผลประเมินผลหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้

๑. ใบความรู้ ๒. ใบงาน ๓. หนังสือ ๔. แบบทดสอบเข้าชม : 38851
นำเสนอโดย : อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39168 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35628 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38852 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43374 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62264 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66114 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64140 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63354 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68681 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120800 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
แผ่นดินไหว...อันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามา
Mood Food
เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบให้ได้ผล
ยาเสพติดตอนที่ 1
ออกกำลังกาย 7 นาที
ผลดีของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
Thanksgiving Day
ยาเสพติด ตอนที่ 2
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
มงคลสูตรคำฉันท์ ตอน อำนาจของคำถาม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |