[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
อังคาร ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
รับสมัคร 6 - 16 พ.ค.- สอบ 21 มิ.ย.   

คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
รับสมัคร 6 - 16 พ.ค.- สอบ 21 มิ.ย.
ประกาศผลสอบคัดเลือก 14 ก.ค.


นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต และนิสิต  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูที่ศึกษาในชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ดังนี้
วันที่ 1 พฤษภาคม  ประกาศรับสมัคร 
วันที่ 6-16 พฤษภาคม รับสมัคร 
วันที่ 7 มิถุนายน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสนามสอบ
วันที่ 21 มิถุนายน  สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)
วันที่ 14 กรกฎาคม ประกาศผลสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อให้นักศึกษาที่รับทุนได้รับการบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ มีอัตราบรรจุแบ่งเป็น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,000 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 140 อัตรา
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th
 
นายพินิติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้สนใจสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นนิสิต นักศึกษาครูหลักสูตรครูระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตครู 5 สาขาที่โครงการกำหนด เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยหากสามารถสอบผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมโครงการอบรม และการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูตามที่โครงการจัดให้ ไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาที่มีการอบรม และสอบผ่านความรู้หลังอบรม
ที่มาของข้อมูล http://www.kruwandee.com/news-id9565.html
ที่มาของภาพ http://4.bp.blogspot.com/-ixPteDPvIk8/T6C1_XXa3DI/AAAAAAAACrA/jUIwoqEuvHE/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.jpg
ที่มาของภาพ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=3265054

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                    
ประชากร (Population) 

         ประชากร หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิตที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งสมาชิก แต่ละหน่วยของประชากรกลุ่มหนึ่ง ๆ จะมีลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน เช่น ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10 สมาชิกของประชากรกลุ่มนี้คือ นักเรียน แต่ละคนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตการศึกษา 10 แต่ละหน่วยที่เป็นสมาชิกของประชากรนั้นเรียกว่า หน่วยสมาชิก (element) เป็นหน่วย ที่ต้องการได้ข้อมูลมาศึกษา หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นหน่วยที่จะให้ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ จึงเรียกหน่วยสมาชิกได้อีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยของการวิเคราะห์ (unit of analysis)
        ประชากร จำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
       1. ประชากรที่มีจำนวนจำกัด (Finite population) เป็นประชากรที่สามารถนับจำนวน
ได้ครบถ้วน เช่น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2541 อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น
       2. ประชากรที่มีจำนวนไม่จำกัด (Infinite population) เป็นประชากรที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ครบถ้วน หรือปริมาณมากจนไม่อาจนับเป็นจำนวนได้ เช่น หญ้าบนเทือกเขาภูพาน ต้นดอกกระเจียวบนภูกระดึง ดวงดาวบนท้องฟ้า ในการวิจัยกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของสิ่งของ คนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มักจะเรียกว่า กลุ่มประชากรเป้าหมาย(Target Population)
         ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับประชากร มีดังนี้
         1. จะต้องระบุให้แน่ชัดว่า ประชากรนั้นรวมใครและไม่รวมใครบ้าง เช่น ต้องนิยามคำจำกัดความว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว และผู้บริหารระดับสูงด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่า นอกจากบุคคลเหล่านี้แล้ว ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน จะรวมเข้าเป็นประชากรด้วยหรือไม่
         2. ประชากรในการวิจัยครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นจะต้องประกอบด้วย "คน" เช่น การศึกษาว่า ตำราที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่ตีพิมพ์เป็นเล่มฉบับภาษาไทยเล่มใดบ้างที่มีการยกตัวอย่างเป็นเรื่องไทยๆ โดยใช้สถานการณ์ในท้องถิ่นเป็นกรณีศึกษา ในที่นี้ประชากรคือ หนังสือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยทุกเล่มที่มีในขณะนั้น
         3. นอกจากมีประชากรแบบโดดๆ เช่น ข้อ 1. และข้อ 2. แล้ว ในบางกรณีประชากรอาจหมายถึง หน่วยที่รวมกันเป็นองค์กร เช่น หน่วยงาน หรือหน่วยการปกครอง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น
          ขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จำนวน หน่วยของการสุ่มตัวอย่างที่อยู่ในประชากร
          หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) หมายถึง หน่วยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่ม สิ่งของ
พื้นที่ สังคมทั้งสังคม หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล ประเทศ หากผู้วิจัยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลแล้วนำข้อมูลนั้นมาศึกษาวิจัย หน่วยวิเคราะห์ก็คือบุคคลแต่ละบุคคล และถ้าเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระดับกลุ่มหรือหมู่บ้าน หน่วยวิเคราะห์ก็คือกลุ่มหรือหมู่บ้าน
                 อย่างไรก็ตาม หากผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคนกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม หรือหมู่บ้าน แล้วนำเอาคุณสมบัติด้านต่างๆ แต่ละด้านของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าคุณสมบัติของแต่ละกลุ่ม หรือหมู่บ้าน แล้วนำค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติแต่ละด้านของแต่ละกลุ่มมาศึกษา หน่วยที่ศึกษาหรือหน่วยวิเคราะห์ก็คือกลุ่ม เพราะค่าเฉลี่ยนเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติของกลุ่มมิใช่ของบุคคล
                 ตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรทั้งหมดที่ผู้วิจัยเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการวิจัย ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างที่ดีจะให้ข้อมูลของประชากร และทำให้ความเชื่อมั่นทางสถิติมีค่าสูง และยังลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยด้วย
                 ตัวอย่างสุ่ม (Random Sample) ในทางสถิติเมื่อพูดถึงตัวอย่าง เรามักจะหมายถึงตัวอย่างสุ่ม ซึ่งได้แก่ตัวอย่างที่เลือกโดยอาศัยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกมาใช้เป็นตัวอย่างตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ให้แต่ละหน่วยมีความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกเท่าๆ กัน เป็นต้น
                 หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) คือ หน่วยที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งหน่วยของการสุ่มนี้จะประกอบขึ้นจากหน่วยข้อมูล/สมาชิก หนึ่งหน่วยหรือมากกว่าก็ได้ บางครั้งบางหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง และหน่วยที่ใช้เก็บข้อมูล (Element) อาจจะเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ในบางกรณีหน่วยของการสุ่มตัวอย่างอาจจะมีได้หลายระดับ เช่น หน่วยของการสุ่มตัวอย่างเป็นครัวเรือน แต่หน่วยที่ใช้เก็บข้อมูลอาจเป็นคนแต่ละคนในครัวเรือน เป็นต้น
                 ขนาดของตัวอย่าง (Sample Size) หมายถึง จำนวนตัวอย่างที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มหน่วยตัวอย่างที่อยู่ในประชากรย่างที่อยู่ในประชากร
                 กรอบการสุ่มตัวอย่าง หรือขอบเขตของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame) คือ ขอบเขตขององค์ประกอบทั้งหมดของประชากร ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการศึกษาวิจัย การสุ่มตัวอย่างที่มีขอบเขตแน่นอนจะช่วยให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาและทรัพยากร ดังนั้นการกำหนดขอบเขตในการสุ่มตัวอย่างจึงต้องประเมินอย่างระมัดระวังว่าสามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ต้องการศึกษาทั้งหมดได้หรือไม่
                 กรอบการสุ่มตัวอย่างที่ดีจะต้องไม่มีการนับซ้ำ (Duplication) หรือการตกหล่น (Omission) กล่าวคือ บางครัวเรือนไม่มีรายชื่อ หรือบางครัวเรือนมีการบันทึกซ้ำ เช่น ในครัวเรือนที่มีบิดาและบุตรซึ่งแต่งงานแล้วอาศัยอยู่ด้วยกัน การสอบถามข้อมูลในการวิจัยจะถือว่าเป็นครัวเรือนเดียวกัน ถ้ามีการจดบันทึกทั้งบิดาและบุตรจะถือว่าเป็นการนับซ้ำ เป็นต้น
                 กรอบของการสุ่มตัวอย่าง อาจมีลักษณะเป็นบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของกรณีศึกษา หรืออาจเป็นแผนที่แสดงอาณาเขตของหน่วยตัวอย่างทั้งหมดของประชากรที่ศึกษา ซึ่งเรียกว่า กรอบแผนที่ (Map Frame of Area Frame)
                 ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) งานวิจัยที่ดีจะต้องพยายามทำให้ความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยที่สุด ความคลาดเคลื่อนจากการวิจัย จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
                 1) ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการสุ่มตัวอย่าง เช่น การมีอคติหรือความลำเอียง (Bias) ต่อการสุ่มตัวอย่างหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล
                 2) ความคลาดเคลื่อนในการนำค่าสถิติมาประมาณค่าพารามิเตอร์
                 ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) คือ ค่าที่ใช้อธิบายตัวแปรในประชากร โดยคำนวณจากค่าประชากร
                 ค่าสถิติ (Statistic) คือ ค่าที่ใช้อธิบายตัวแปรในตัวอย่างโดยคำนวณจากตัวอย่างที่เลือกสุ่มขึ้นมา
                 ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสถิติ และพารามิเตอร์
 กลุ่มตัวอย่าง(Sample) 
       กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากร ที่ผู้วิจัยสนใจ กลุ่มตัวอย่างที่ดี หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร
       การวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยที่มีกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ จะมีความลำบากมาก และมีความเป็นไปได้น้อยในการที่จะรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของสมาชิกในกลุ่มประชากร การเลือกสมาชิกจำนวนหนึ่งจากกลุ่มประชากรใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการสุ่ม  ตัวอย่างนี้ถ้าหากว่ามีเทคนิคหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในการสุ่มตัวอย่างเป็นอย่างดีแล้วจะมีประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างมาก การสุ่มตัวอย่างที่ดีนั้นหมายถึง วิธีการสุ่มตัวอย่างที่จะส่งผลให้ได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากร ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรเป้าหมาย จะช่วยผู้วิจัยประหยัดทั้งเงินตราและเวลา เนื่องจากผู้วิจัยสามารถที่จะสรุปข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มประชากรได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงจากการศึกษาจากกลุ่ม     

คำถามในห้องเรียน
1. นักเรียนคิดว่าช่วงเวลา ประกาศรับสมัคร  รับสมัคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสนามสอบ สอบคัดเลือก  ประกาศผลสอบคัดเลือก  ระยะเวลาเหมาะสมหรือไม่เป็นเหตุใด
2. ผลของการคัดเลือกนักเรียนคิดว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครบจำนวนหรือไม่เพราะเหตุใด

ข้อเสนอแนะ

การรับครู ไม่ว่าจะเป็น สพฐ. จำนวน 1,000 อัตรา  หรือ สอศ. จำนวน 140 อัตรา ขึ้นอยู่กับอัตราว่างหรือจำนวนครูเกษียณ

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่นๆ
ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ที่มาของภาพ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=3265054
ที่มาของภาพ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=3191380
ที่มาของภาพ http://www.kroobannok.com/news_pic/p62600130908.jpg
เข้าชม : 42990
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25316 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22942 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22717 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27370 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27297 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27806 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29323 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42991 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39551 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34816 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ความกตัญญู สู่การเป็นคนดี
วันไหว้ครู
พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย
ชีวิตชาวนา
พลังแห่งความรู้ สวนดาดฟ้ากินได้
รับน้องใหม่อุเทนถวาย
ปูเขียวเพศเมีย ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม กับปูเขียวเพศผู้เพศผู้น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม รวมมีน้ำหนักเท่าไร
แพนด้าทูตสันถวไมตรีสายสัมพันธ์ไทย-จีนมิเคยเลือน(ตอนที่ 1)
แนวคิดการทำกิจกรรมการแก้ปัญหาโจทย์ Dihybrid cross
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 11
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |