[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
เผยแพร่ งานวิจัย ครูชยุตม์ โล่ห์คำ
อังคาร ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์   

 1. บทคัดย่อ

  ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์
                    เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) สำหรับนักเรียน  
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
  ผู้ศึกษาและพัฒนา  นายชยุตม์ โล่ห์คำ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  หน่วยงาน    โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา   อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  29

               จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการใช้และหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ภาคเรียน  ที่ 1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  42  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีการจับฉลาก   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  มี   2  ประเภท  (1) บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 6  เรื่อง  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
               สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถิติทดสอบที(t –test  )บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  พบว่า
     1.บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ32101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ  89.78/89.81 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80   
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
           
                ดังนั้นการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน (อ32101)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  บรรลุตามความมุ่งหมาย  คือ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น เนื่องมาจากบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ เรื่อง Tenseจะช่วยกระตุ้นเกื้อกูลให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  และเป็นข้อมูลย้อนกลับของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ เรื่อง Tenses วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อื่น ๆ ต่อไป    

   

    

   

   เข้าชม : 21162
นำเสนอโดย : นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สพม.29 อุบลราชธานี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ล่าสุด
99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน!
โดย : [เข้าชม : 10448 ]
เวียดนาม ทำอย่างไรถึงปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ
โดย : [เข้าชม : 12548 ]
Speak English for daily life :PDF
โดย : [เข้าชม : 27650 ]
Innovation CAI : brochure 4
โดย : [เข้าชม : 21671 ]
Innovation CAI : brochure 3
โดย : [เข้าชม : 20535 ]
Innovation CAI : brochure 2
โดย : [เข้าชม : 20359 ]
Innovation CAI : brochure 1
โดย : [เข้าชม : 20808 ]
Network Training AUA Korat :English in the class room activity 4,5
โดย : [เข้าชม : 20825 ]
Network Training AUA Korat :English in the classroom Activity 3
โดย : [เข้าชม : 20622 ]
Network Training AUA Korat : English in the Classroom activity 2
โดย : [เข้าชม : 20821 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เหลือเชื่อ รร.ดัง ที่นั่งเหลือเพียบ
สาวเอแบค คว้ารางวัล มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2554
BUENG KAN PROVINCE
Castle
สั่งปล่อยเงินกู้ 900 ล้าน
Museum
ใส่ใจกับภัยธรรมชาติ
กัมมันภาพรังสีจากวิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ " ฟูกูชิมะ ไดอิจิ " (Fukushima Daiichi)
April Fool 's Day
ATV ( All terrain vehicle )
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |