[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 คาดการณ์เฉลี่ยการปรับค่าจ้าง 5.4% ลุ้นโบนัส 2.5 เดือน   

เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58

          สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 คาดการณ์เฉลี่ยการปรับค่าจ้าง 5.4% ลุ้นโบนัส 2.5 เดือน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557 / 2558 โดยสุ่ม 147 สถานประกอบการ 14 กลุ่มอุตสาหกรรม คาดปี 2557 เฉลี่ยการปรับค่าจ้าง 5.4 % พร้อมลุ้นโบนัส 2.5 เดือนสูงสุด 8.8 เดือน จากผลการสำรวจค่าจ้าง ปี 2557/2558 ในส่วนค่าจ้างขั้นต้น (Base Salary) สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์จำแนกตามวุฒิโดยเฉลี่ยรวม พบว่า
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ปวช. 9,485 บาท
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง /ปวส. 10,477 บาท
     ระดับปริญญาตรี 14,148 บาท
     ระดับปริญญาโท 20,403 บาท
     ระดับปริญญาเอก 38,470 บาท จำแนกตามสาขาวิชา พบว่า
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ปวช. 
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดสาขาช่างเทคนิค 9,530 บาท ต่ำสุดสาขาคหกรรมศาสตร์ 9,194 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง / ปวส.
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดสาขาเกษตรศาสตร์ 10,581 บาท ต่ำสุดสาขาคหกรรมศาสตร์ 10,330 บาท
ระดับปริญญาตรี ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 16,492 บาท ต่ำสุดสาขาคหกรรมศาสตร์ 13,037 บาท
ระดับปริญญาโท ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดสาขาเทคโนโลยีอาหาร 22,729 บาท ต่ำสุดสาขามนุษยศาสตร์/ศิลปะศาสตร์/อักษรศาสตร์ 18,400 บาท
ระดับปริญญาเอกค่าจ้างสูงสุด บัญชี/การเงิน 40,250 บาท จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า
ประกาศนียบัตรชาชีพ / ปวช. ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 10,035 บาท ต่ำสุดกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 8,633 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปวส. สูงสุดกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม 11,530 บาท ต่ำสุดกลุ่มพลาสติก 9,887 บาท
ระดับปริญญาตรี สูงสุดกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 15,975 บาท ต่ำสุดกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 12,762 บาท
ระดับปริญญาโท สูงสุดกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 22,617 บาท ต่ำสุดกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 18,083 บาท
ระดับปริญญาเอก ไม่มีข้อมูล สำหรับ ค่าจ้างสำหรับผู้มีประสบการณ์จำแนกตามตำแหน่งงาน โดยเฉลี่ยรวม พบว่า ระดับปฏิบัติการ 11,893 บาท ระดับเจ้าหน้าที่ 17,721 บาท
ระดับผู้ชำนาญการวิชาชีพ 26,819 บาท ผู้บริหารงานระดับต้น 34,803 บาท ผู้บริหารงานระดับกลาง 63,888 บาท ผู้บริหารงานระดับสูง 127,547 บาท จำแนกตามกลุ่มงาน พบว่า
ระดับปฏิบัติการ ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มงานเลขานุการ 18,878 บาท ต่ำสุดกลุ่มงานการผลิต 11,263 บาท
ระดับเจ้าหน้าที่ สูงสุด กลุ่มงานเลขานุการ 24,123 บาท ต่ำสุดกลุ่มงานควบคุมคุณภาพ 16,479 บาท ระดับผู้ชำนาญการวิชาชีพ สูงสุดกลุ่มงานเลขานุการ 36,661 บาท ต่ำสุดกลุ่มงานควบคุมคุณภาพ 24,835 บาท
ผู้บริหารงานระดับต้น สูงสุดกลุ่มงานกฎหมาย 49,029 บาท ต่ำสุด กลุ่มงานคลังสินค้า 32,091 บาท ผู้บริหารงานระดับกลาง สูงสุด กลุ่มงานกฎหมาย 80,462 บาท ต่ำสุดกลุ่มงานธุรการ 53,932 บาท
ผู้บริหารงานระดับสูง สูงสุดกลุ่มงานการขาย 134,651 บาท ต่ำสุดกลุ่มงานออกแบบ 70,130 บาท
ที่มาของข้อมูล http://www.kroobannok.com/73019

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
พิสัย (Range) พิสัย คือ
ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดในข้อมูลชุดหนึ่งๆ ซึ่งใช้วัดการกระจายของข้อมูลได้ไม่ละเอียด อาจจะทำให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลคลาดเคลื่อนไปเพราะพิสัย จะใช้เฉพาะคะแนนสูงสุดเท่านั้น
พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด
ตัวอย่างที่ 1 จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20
ข้อมูล 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20
พิสัย = 20 – 5 = 15 ค่าพิสัย คือ 15 แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจาย
ข้อมูล 10, 10, 10,10, 10, 10, 10,10
พิสัย = 10 – 10 = 0
ค่าพิสัย คือ 0 แสดงได้ว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีการกระจาย (ข้อมูลเท่ากันหมด)
ข้อมูล 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 พิสัย = 128 – 2 = 126
ค่าพิสัย คือ 126 แสดงว่าข้อมูลนี้มีการกระจายมาก

ตัวอย่างที่ 2 จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูล 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
ค่าพิสัย = 60 –30 = 30 ค่าพิสัย คือ 30
ข้อมูล 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
ค่าพิสัย = 60 –51 = 9
ค่าพิสัย คือ 9
สังเกตที่ข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันที่ข้อมูลตัวแรกเท่านั้นแต่ว่าค่าพิสัยจะมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งค่าพิสัยนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ข้อสังเกต ค่าพิสัยที่ได้เป็น 0 แสดงว่าข้อมูลไม่มีการกระจาย (ค่าเท่ากันหมด) ถ้าคำนวณได้ค่าพิสัยน้อย แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย ถ้าคำนวณได้ค่าพิสัยมาก แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันอาจมีค่าพิสัยแตกต่างกันมากก็ได้ เพราะคำนวณจากตัวเลขเพียง 2 ค่า โดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลมาก หรือ ค่าของข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งมากหรือน้อยมากกว่าค่าของข้อมูลทั้งกลุ่มมาก ค่าพิสัยเหมาะสำหรับใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนน้อย ใช้เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลหลายๆ ชุด
ที่มาของข้อมูล http://reg.ksu.ac.th/Teacher/kanlaya/3.6.html

การวัดการกระจายสัมบูรณ์ ( absolute variation ) หมายถึง การวัดการกระจายของข้อมูลชุดเดียว เพื่อศึกษาว่าข้อมูลแต่ละค่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร การวัดการ กระจายสัมบูรณ์ที่นิยมใช้มี 4 วิธี คือ
1.1 พิสัย (Range)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quartile Deviation )
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ( Mean Deviation )
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) การวัดการกระจายสัมบูรณ์ในระดับนี้จะศึกษาเฉพาะพิสัยและส่วนเบี่บงเบนมาตรฐาน
พิสัย (Range) คือ ค่าผลต่างระหว่างค่าสูงสุดของข้อมูลและค่าต่ำสุดของข้อมูล
ที่มาของข้อมูล https://wiki.stjohn.ac.th/…/poly_appli…/wiki/1c6f8/_10_.html

คำถามในห้องเรียน
ให้นักเรียนแต่กลุุ่มช่วยกันสรุปว่าในอนาคตนักเรียนควรทำอาชีพใด มา 3 อาชีพโดยเรียงลำดับตามความคิดของนักเรียนเพราะเหตุใดจึงควรประกอบอาชีพนั้นๆ ข้อเสนอแนะ นักเรียนจะประกอบอาชีพใดในสถานประกอบการใด ความมั่นคงเป็นอย่างไรและคาดว่าจะจ่ายโบนัส ดีหรือไม่

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มี คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ที่มาของข้อมูล kroobannok.com
ที่มาของภาพ http://edunews.thaischool.in.th/_files/news_thaischool/Main_0_20140806-094416.jpg
ที่มาของภาพ https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRO1UQzjCYJqrOTG_yDFtYFt-CtbjpLfHWIbD0MJcTfvpdvgi9g
ที่มาของภาพ https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1_q787aq9co6Eso7J1y94MvCD4cnnqSIZ1McCyc6MzUw0KL637g
ที่มาของภาพ http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/statistics5.jpg


เข้าชม : 29266
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25235 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22875 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22656 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27291 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27225 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27746 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29267 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42924 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39480 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34753 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Incense stick
Garage Sale
คู่บ่าวสาวชาวออสเตรีย ... ใจกล้า
Hula hoop
Beads
การอ่านในยุคสังคมสื่อสารไร้พรมแดน
นับหนึ่งใหม่ ... สัมพันธ์แบบคู่รัก
Milestone
ณเดชแบรี่...กับรสมิ๊กเบอรี่ พี่อั้ม..โกจิเบอรี่ วงบลูเบอรี่
เอเลี่ยน...วันยึดโลก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |