[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
เสาร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่า   

คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”

          เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว
ที่ลานข่วงเมืองน่าน จ.น่าน ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่า
ที่มีชีวิตของจังหวัดน่าน รวมทั้งเป็นการเปิดตัวการเป็นเมืองต้องห้ามของน่าน โดยมี คู่รัก คู่พี่น้อง คู่แม่ลูก คู่เพื่อนรัก
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ไฮไลท์ของงาน ได้แก่ พิธีสืบชะตารัก พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมผูกรักมัดใจกับต้นไม้มงคล
ซึ่งเป็นพิธีที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินชีวิตนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า
การจัดงานครั้งนี้คาดว่า จะมีเงินไหลเข้ามากว่า 50 ล้านบาท เพิ่มช่องทางขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ระดับล่างขึ้นไป

ที่มาของข้อมูล http://www.dailynews.co.th/Content/regional/294593/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E2%80%9C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E2%80%9D

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
คู่อันดับ

คือ การแสดงถึงความสัมพันธ์ของการจับคู่ระหว่างสมาชิกของกลุ่มสองกลุ่ม
ถ้า a เป็นสมาชิกกลุ่มแรก และ b เป็นสมาชิกกลุ่มหลัง เขียนแทนสัญลักษณ์ (a,b) อ่านว่า คู่อันดับ

คู่อันดับ ( Ordered Pairs) 
คือ  สัญลักษณ์ที่แสดงการจับคู่กันระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง  เช่น  ระยะทางกับเวลา  ถ้าเราจะแสดงการจับคู่ระยะทาง  (กิโลเมตร)  กับเวลา  (ชั่วโมง)  เราจะเขียนระยะทางกับเวลาลงในวงเล็บเล็ก  และคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  เช่น  (200, 4)  จะหมายถึงระยะทาง  200  กิโลเมตร  ต้องใช้เวลา  4  ชั่วโมง  เป็นต้น
คู่อันดับ  ประกอบด้วยสมาชิก  2  ตัว  คือ  สมาชิกตัวหน้า  และสมาชิกตัวหลัง  หรือสมาชิกตัวที่หนึ่งและสมาชิกตัวที่สอง
ตัวอย่างของคู่อันดับ
(a, b)  อ่านว่า  คู่อันดับ  เอ บี
a เป็นสมาชิกตัวหน้าหรือสมาชิกตัวที่หนึ่งของคู่อันดับ  (a, b)
b เป็นสมาชิกตัวหลังหรือสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับ  (a, b)
(3, 9) อ่านว่า คู่อันดับสามเก้า
3 เป็นสมาชิกตัวหน้าหรือสมาชิกตัวที่หนึ่งของคู่อันดับ (3, 9)
9 เป็นสมาชิกตัวหลังหรือสมาชิกตัวที่สองของคู่อันดับ (3, 9)

การเขียนคู่อันดับจะสับเปลี่ยนสมาชิกไม่ได้ เพราะจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป  เช่น  (a, b)  เป็น  (b, a)  จะทำให้  (a, b)  ไม่เท่ากับ  (b, a)  ยกเว้น  a  =  b

การเท่ากันของคู่อันดับ     
บทนิยาม     คู่อันดับ  (a, b)  =  (c, d)   ก็ต่อเมื่อ   a  =  c  และ  b  =  d
เมื่อ  a, b, c, d  เป็นจำนวนจริงใด ๆ
ตัวอย่างที่  1    จากการเท่ากันของคู่อันดับต่อไปนี้จงหาค่าตัวแปร
1.1    (5, 9) = (a, 9)   จะได้        a =  5
1.2    (a, 7) = (-3, 7)  จะได้       a =  -3
1.3    (a+2, -1) = (8, -1) จะได้  a =  6

ตัวอย่างที่  2         จงหาค่า  x  และ  y  ที่ทำให้  (x + 2, y + 10)  =  (6, 12)
วิธีทำ       จากความหมายการเท่ากันของคู่อันดับ  จะได้ว่า
x + 2   =   6            และ      y + 10   =   12
    x   =   4            และ             y   =   2

 

ตัวอย่างที่  3         จงหาค่าของ x  และ  y  ที่ทำให้  (2x + y, 24)  =  (6, 3x – y)
วิธีทำ       จากความหมายการเท่ากันของคู่อันดับ  จะได้ว่า
2x + y              =             6            ………………………    (1)
3x – y              =             24           ………………………    (2)
(1) + (2) ;    5x   =             30
x     =             6
แทนค่า  x  ใน  (1)   จะได้
y            =             -6
ที่มาของข้อมูล https://krunarinchoti.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-relation/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-order/
แบบฝึกหัด
1. จุดที่กำหนดให้ในข้อใด เมื่อนำไปเขียนกราฟ โดยใช้มาตราส่วนบนแกน X และแกน Y เท่ากัน
    แล้วลากส่วนของเส้นตรงต่อระหว่างจุดเหล่านั้น ตามลำดับจะได้รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
 ก. ( 1 , 2 ) , ( 2 , 1 ) , ( 1 , 3 ) , ( 3 , 2 )
 ง. ( 3 , 3 ) , ( 6 , 3 ) , ( 6 , 5 ) , ( 3 , 5 )
 ค. ( 0 , 0 ) , ( 0 , 6 ) , ( 6 , 5 ) , ( 5 , 0 )
 ง. ( 3 , 2 ) , ( 8 , 2 ) , ( 8 , 7 ) , ( 3 , 7 )
2. เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด ( 3 , 3 ) , ( 8 , 3 ) , ( 8 , 7 ) และ ( 3 , 7 ) ตามลำดับ กราฟนี้ได้คือรูปอะไร
ก. รูปสามเหลี่ยม
ข. รูปสี่เหลี่่ยมจตุรัส
ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ง. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
3. คู่อันดับใดเป็นกราฟเส้นตรง
ก. ( 1 , 2 ) , ( 2 , 6 ) , ( 5 , 7 )   , ( 1 , 1 )
ข. ( 1 , 1 ) , ( 2 , 2 ) , ( 3 , 3 )   , ( 4 , 4 )
ค. ( 3 , 4 ) , ( 4 , 1 ) , ( 2 , 1 )   , ( 3 , 9 )
ง.  ( 2 , 4 ) , ( 3 , 9 ) , ( 4 , 16 ) , ( 5 , 25 )
4. จุดที่กำหนดให้ข้อใด เมื่อนำไปเขียนกราฟโดยใช้มาตราส่วนบนแกน X และแกน Y เท่ากันแล้ว
    จะอยู่บนเส้นตรงที่ขนานกับแกน Y
ก. ( 1 , 1 ) , ( 2 , 2 ) , ( 3 , 3 ) , ( 4 , 4 )
ข. ( 1 , 5 ) , ( 2 , 4 ) , ( 3 , 3 ) , ( 4 , 2 )
ค. ( 1 , 4 ) , ( 2 , 4 ) , ( 3 , 4 ) , ( 4 , 4 )
ง. ( 4 , 1 ) , ( 4 , 2 ) , ( 4 , 3 ) , ( 4 , 4 )  

5. เส้นกราฟที่ผ่านจุด ( 1 , 4 ) , ( 2 , 8 ) , ( 4 , 16 ) จะผ่านจุดใดอีกบ้าง 
ก. ( 5 , 10 )
ข. ( 7 , 28 )
ค. ( 8 , 24 )
ง.  ( 9 , 27 )
ที่มาของข้อมูล http://www.math.rwb.ac.th/sopa1/Content/unit7/quit_7.htm

สถิติ Statistics 
      เป็นคำที่แปลมาจากศัพท์  Statistik ในภาษาเยอรมัน  ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย  Got fried Ache wall ( 1719-1772 ) เป็นคำที่มีรากศัพท์เดียวกับคำว่า  “State” ซึ่งแปลว่า  “รัฐ” มีความหมายถึงข้อมูล หรือข่าวสาร  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐในด้านต่างๆ อาทิ การสำรวจสำมะโนประชากร การสำรวจจัดทำแผลที่ภาษีของธุรกิจการค้าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น
ในปัจจุบันนี้คำว่า “สถิติ” ได้พัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเนื้อหา และวิธีการจนมีความหมายเกินกว่าการเป็นเพียงข้อมูลหรือข่าวสารที่ใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารของรัฐตามความหมายดั้งเดิมโดยเราสามารถแยกความหมายออกได้เป็น  4 ความหมายด้วยกัน คือ
1. สถิติ  หมายถึง
ข้อมูลตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริง เช่น สถิติปริมาณน้ำฝนในรอบเดือนที่ผ่านมา จำนวน  6 เดือน  สถิติการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในรอบปี  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะทางบกในรอบปี  สถิติการลาออกจากราชการของข้าราชการระดับกลางในทศวรรษที่ผ่านมา   สถิติการมาทำงานสายของพนักงานในรอบเดือน  สถิติการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
2. สถิติ  หมายถึง 
เครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ระเบียบวิธีทางสถิติ  (Statistical  Method)  ในแง่นี้สถิติเป็นวิธีกาทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดกระทำต่อข้อมูลที่เราสนใจอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection)  การนำเสนอข้อมูล (Presentation)  การวิเคราะห์ข้อมูล  (Analysis)  และการแปลความหมายข้อมูล (Interpretation)
3. สถิติ  หมายถึง
ค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง   (Sample  Data)  ค่าที่คำนวณได้ออกมานั้นเรียกว่า  ค่าสถิติ  เช่น  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (  )  ค่ามัธยฐาน (Mean) หรือค่าฐานนิยม  (Mode)  ค่าคะแนนมาตรฐาน (S.D.) เป็นต้น
4. สถิติ  หมายถึง  วิชาหรือศาสตร์  ที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นระบบและเปิดสอนทั่วไปในสถาบันการศึกษา  เรียกว่าวิชา  สถิติ  มีขอบข่ายที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น  จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  เป็นต้น
ประเภทของสถิติ  ( Type  of  Statistics ) แบ่งได้เป็น   2  ประเภท  คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา
   (Descriptive  Statistics) 
เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาข้อสรุปของข้อมูล  (โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการทางสถิติทำให้ลดขนาดของข้อมูลลงจนสามารถเข้าใจได้ )  ข้อสรุปหรือผลที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิง, เป็นตัวแทนหรือใช้ทรัพยากรกลุ่มอื่นๆหรือข้อมูลโดยทั่วไปได้  ซึ่งข้อสรุปและผลที่ได้จะพรรณนาลักษณะหรือแจกแจงข้อมูลตามที่ได้รวบรวมมาเท่านั้น มักนำเสนอในรูปของ  ตาราง  แผนภาพ  แผนภูมิ  ร้อยละ  สัดส่วน  เปอร์เซนไทล์  การแจกแจงความถี่  การหาค่าเฉลี่ย  การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ฯลฯ  ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรูปของตัวแปรเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Variables)  เช่น  เพศ, ความขยันของพนักงาน,  ขวัญ  หรือความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ  หรือตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative  Variables)  เช่น  อายุ,  ความฉลาด,  น้ำหนัก ฯลฯ
2. สถิติเชิงอ้างอิง   (Inferential  Statistics)
เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ซึ่งเป็นข้อมูลเพียงบางกลุ่มหรือบางส่วนของประชากร  แล้วนำข้อสรุปที่ได้ไปคาดคะเนหรือสรุปอ้างอิงถึงลักษณะของประชากร  (Population)  ทั้งกลุ่ม  ซึ่งเราเรียกกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ว่า  ตัวแทนของประชากร  เทคนิคที่ใช้ในสถิติประเภทนี้ได้แก่
ที่มาของข้อมูล http://reg.ksu.ac.th/teacher/kanlaya/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.htm

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่นๆ

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส  1.2 เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                     
มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                           
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและเขียน
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

คำถามในห้องเรียน
1. ให้นักเรียนร่วมอภิปรายกิจกรรมครั้งนี้ อยู่ในรูปของคู่อันดับพร้อมทั้งบอกความสัมพันธ์
2. จาการคาดการณ์ ว่า "จะมีเงินไหลเข้ามากว่า 50 ล้านบาท" นักเรียนมีวิธีนำเสนอในรูปของสถิติได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
สามารถประชาสัมพันธ์ถึงการสืบสานประเพณีของไทยในสื่อหลากหลายสื่อ และทั่วถึงซึ่งเป็นกลอุบายที่แยบยล

ที่มาของภาพ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/Image.asp?ID=2603605
ที่มาของภาพ http://2.bp.blogspot.com/-sEfWFzrkj5Q/Uivn4cZGOJI/AAAAAAAAAEs/FVrnQ68kXro/s400/1.jpg
ที่มาของภาพ http://www.dailynews.co.th/imagecache/670x490/cover/938848.jpeg
ที่มาของภาพ http://www.dailynews.co.th/imagecache/670x490/cover/938847.jpeg
 เข้าชม : 22655
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25235 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22875 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22656 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27291 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27224 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27746 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29266 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42924 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39480 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34753 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ลิลิตตะเลงพ่าย ตอนเปลี่ยนรัฐบาล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Hitchhiking
หาเวลางีบกลางวัน เพื่อสุขภาพที่ดี
ก.ค.ศ. เร่งประเมินวิทยฐานะครบ 5 ปี
การฝังยาคุมกำเนิด (Norplant)หรือแคปซูลคุมกำเนิด
ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
เผยวิธีสังเกตอาการ…มะเร็ง
Hovercraft
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |