[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
การพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา   

รายงานการพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งกาพย์ยานี 11 ก่อนกับหลังการใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ประชากร คือ นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 1 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งกาพย์ยานี 11 และแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 โดยใช้ระยะเวลาทดลองในคาบซ่อมเสริม หลังเลิกเรียน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 1 คาบ จำนวน 10 คาบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่( t-test) ผลปรากฏว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม E1/E2 =80.31/83.48 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยสอนเรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากใช้บทเรียนโปรแกรมเสริมทักษะการแต่งบทร้อยกรองสูงกว่าก่อนใช้บทเรียนโปรแกรมเสริมทักษะการแต่งบทร้อยกรอง 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมเสริมทักษะการแต่งบทร้อยกรอง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก = 4.48, S.D. = 0.41

เข้าชม : 12893
นำเสนอโดย : นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
โรงเรียนวัดอ่างทอง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : สามัญชน

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12894 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12389 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25514 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23756 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27613 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55552 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 472955 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68254 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66210 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81648 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
" 10 ปี วินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์(World Trade Center)"
หายห่วง..เมื่อใส่ห่วง(ปรับปรุง2558)
การทำร้ายกระดูกสันหลัง
ทักษะพื้นฐานตะกร้อตอนที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ ICT ของบุคลากรเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน
Avalanche
สาวงามที่สุดในจักรวาลกับบุคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม
ประชาคมอาเซี่ยน
ทำงานแบบไหนจึงไม่ป่วย
สมาชิกในกลุ่มอาเซี่ยน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |