[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมนายกรัฐมนตรีของไทย
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 27 คน   

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก  สมบูรณาญาสิทธิราช  มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ใน  พ.ศ.2475  เป็นเวลา  77  ปีด้วยกัน  เรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง  27  คน  เรามาเรียงลำดับนายกรัฐมนตรีกันเถอะ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/4/4a/101xxx.jpg/100px-101xxx.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  1  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  28  มิถุนายน  2475  -  10  ธันวาคม  2475
 สมัยที่  2  :  10  ธันวาคม  2475  -  1  เมษายน  2476
 สมัยที่  3  :  1  เมษายน  2476  -  20  มิถุนายน  2476
ผลงานสำคัญ  คือ  การพัฒนาระบบประชาธิปไตย  จนมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจนมีการประกาศใช้ 
เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2475


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/8/8a/Pahol.jpg/100px-Pahol.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  2  พระยาพหลพลพยุหเสนา
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  21  มิถุนายน  2476  -  16  ธันวาคม  2476
 สมัยที่  2  :  16  ธันวาคม  2476  -  22  กันยายน  2477
 สมัยที่  3  :  22  กันยายน  2477  -  28  กรกฎาคม  2480
 สมัยที่  4  :  9  สิงหาคม  2480  -  21  ธันวาคม  2480
 สมัยที่  5  :  21  ธันวาคม  2480  -  11  กันยายน  2480
ผลงานสำคัญ  คือ  เป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่  2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/PPS_2.JPG/100px-PPS_2.JPG

นายกรัฐมนตรีคนที่  3  จอมพล  แปลก  พิบูลสงคราม
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  16  ธันวาคม  2481  -  7  มีนาคม  2485
 สมัยที่  2  :  7  มีนาคม  2485  -  1  สิงหาคม  2487
 สมัยที่  3  :  8  เมาายน  2491  -  25  มิถุนายน  2492
 สมัยที่  4  :  25  มิถุนายน  2492  -  29  พฤศจิกายน  2494
 สมัยที่  5  :  29  พฤศจิกายน  2494  -  6  ธันวาคม  2494
 สมัยที่  6  :  6  ธันวาคม  2494  -23  มีนาคม  2495
 สมัยที่  7  :  24 มีนาคม  2495  -  26  กุมภาพันธ์  2500
 สมัยที่  8  :  21  มีนาคม  2500  -  16  กันยายน  2500
ผลงานสำคัญ  คือ  เรียกร้องดินแดนด้านอินโดจีนคืนจาดฝรั่งเศส  เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทย  เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบ้างอย่าง  เช่น  ผู้หญิงห้ามนุ่งโจงกระเบนให้สวมกระโปรงแทน  สวมหมวก  ไม่กินหมาก  ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชน

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/a/ae/43760n_3l.jpg/100px-43760n_3l.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  4  นายควง  อภัยวงศ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  1  สิงหาคม  2478  -  31  สิงหาคม  2488
 สมัยที่  2  :  31  มกราคม  2489  -  18  มีนาคม  2489
 สมัยที่  3  :  10  พฤศจิกายน  2490  -  6  กุมภาพันธ์  2491
 สมัยที่  4  :  21  กุมภาพันธ์  2491  -  8เมษายน  2491
ผลงานสำคัญ  คือ  การประกาศสันติภาพ  ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะผู้แพ้สงคราม  ในสงครามโลกครั้งที่  2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Tawee_Boonyaket.jpg/100px-


นายกรัฐมนตรีคนที่  5  นายทวี  บุณยเกตุ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 31  สิงหาคม  2488  -  17  กันยายน  2488
ผลงานสำคัญ  คือ  การเป็นสมาชิกคนสำคัญของขบวนการเสรีไทย  ทำใหประเทศไทยง่ายต่อการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/7/7e/Mt28.jpg/100px-Mt28.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  6  หม่อมราชวงค์  เสนีย์  ปราโมช
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  17  กันยายน  2488  -  15  ตุลาคม  2488
 สมัยที่  2  :  15  กุมภาพันธ์  2518  -  13  มีนาคม  2518
 สมัยที่  3  :  20  เมษายน  2519  -  23  กันยายน  2519
 สมัยที่  4  :  25  กันยายน  2519  -  6  ตุลาคม  2519
ผลงานสำคัญ  คือ  เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร  จนประเทศไทยไม่ต้องอยู่ในฐานะประเทศแพ้สงคราม  หรือถูกยึดครอง
ของประเทศอังกฤษ


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/d/d3/Statesman.jpg/100px-Statesman.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  7  นายปรีดี  พนมยงค์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  24  มีนาคม  2489  -  1  มิถุนายน  2489
 สมัยที่  2  :  11  มิถุนายน  2489  -  21  สิงหาคม  2489
ผลงานสำคัญ  คือ  เป็นมันสมองของคณะราษฎร  ร่างคำประกาศในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับที่  1  และ ฉบับที่  2  ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก  "สิทธิสภาพนอกอาณาเขต"  ทำให้ประเทศไทยได้เอกราชอธิปไตยที่สมบูรณ์  ทั้งด้านการเมือง การศาล  และในทางเศรษฐกิจ  และที่สำคัญได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น  "รัฐบุรุษอาวุโส"  ในโอกาสครบรอบ  100  ปี  ชาตกาล  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้  นายปรีดี  พนมยงค์  เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.  2543

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/1/15/Ztarwann.jpg/100px-Ztarwann.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  8  พลเรือตรี  ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  23  สิงหาคม  2489  -  30  พฤษภาคม  2490
 สมัยที่  2  :  30  พฤษภาคม  2490  -  8  พฤศจิกายน  2490
ผลงานสำคัญ  คือ  ก่อตั้งองค์การสรรพาหาร  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ  เดินทางเป็นฑูตสันถวไมตรี  ไปเยี่ยมประเทศในเครือจักภพอังกฤษคือ  อินเดีย  และได้นำต้นพระศรีมหาโพธิมาปลูกไว้ที่วัดพระศรีมหาธาตุ  และเคยเจรจากับญี่ปุ่นจนไม่กล้าเกณฑ์ทหารไทยไปช่วยรบ  เพราะเกรงจะต้องหาคนมาช่วยฝ่ายไทยทำไรไถนา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/90/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg/100px-%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  9  นายพจน์  สารสิน
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 20  กันยายน  2500  -  26  ธันวาคม  2500
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ในขณะที่นายพจน์  สารสินเข้ารับตำแหน่ง  ประชาธิปไตยในประเทศไทยยังเป็นสิ่งใหม่  ดังนั้น  นายกรัฐมนตรีต้องทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์  ยุติธรรมตามที่ประชาชนต้องการ  นายพจน์  สารสิน
ดำเนินการไปได้ด้วยดี

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/1/14/Tanom.jpg/100px-Tanom.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  10  จอมพล  ถนอม  กิตติขจร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  1  มกราคม  2501  -  20  ตุลาคม  2501
 สมัยที่  2  :  9  ธันวาคม  2506  -  7  มีนาคม  2512
 สมัยที่  3  :  7  มีนาคม  2512  -  17  พฤศจิกายน  2514
 สมัยที่  4  :  18  พฤศจิกายน  2514  -17  ธันวาคม  2515
 สมัยที่  5  :  18  ธันวาคม  2515  -  14  ตุลาคม  2516
ผลงานที่สำคัญ  คือ  สร้างทางหลวงสายต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  สร้างเขื่อนสิริกิติ์  เขื่อนอุบลรัตน์  ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศพ.ศ.  2508  ได้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม  ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/c/c4/Field_Marsha_Salit.JPG/100px-


นายกรัฐมนตรีคนที่  11  จอมพล  สฤษดิ์  ธนะรัชต์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 9  กุมภาพันธ์  2502  -  8  ธันวาคม  2506
ผลงานที่สำคัญ  คือ  มีการปราบปรามผู้บ่อนทำลายชาติอย่างจริงจัง  เช่น  ผู้ค้ายาเสพติด  คอมมิวนิสต์  มีการกระจ่ายความเจริญ
ไปสู่ส่วนภูมิภาค  จัดตั้งมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด  ขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ออกกฎหมายเลิกเสพและจำหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาด  และที่สำคัญ  มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ฉบับที่  1  ซึ่งเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/93/Sanya_Dharmasakti.jpg/100px-


นายกรัฐมนตรีคนที่  12  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  14  ตุลาคม  2516  -  22  พฤษภาคม  2517
 สมัยที่  2  :  27  พฤษภาคม  2517  -  14  กุมภาพันธ์  2518
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เป็นรัฐบาลชั่วคราว  มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้  เป็นประธานองคมนตรี  เป็นนักกฎหมายที่บุคคลทั่วไปให้การยอมรับ  จนมีการก่อตั้ง  "กองทุนศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์"  มีเข็มฝังเพชรลายมือชื่อสัญญา  ธรรมศักดิ์ 
เป็นสัญลักษณ์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/58/Kukrit_pramoj.jpg/100px-Kukrit_pramoj.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  13  หม่อราชวงค์  คึกฤทธิ์  ปราโมช
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 14  มีนาคม  2518  -  12  มกราคม  2519
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เปิดสัมพันธ์ทางการฑูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  "โครงการเงินผัน  ประกันราคาพืชผล  ส่งเสริมสภาตำบล
คนจนรักษาฟรี"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/d/dc/Priminister14_of_thailand.jpg/100px-

นายกรัฐมนตรีคนที่  14  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 8  ตุลาคม  2519  -  20  ตุลาคม  2520
ผลงานที่สำคัญ  คือ  สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  จำนวน  20  แห่ง  ในถิ่นทุรกันดาร  โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนในฤดูแล้ง  โครงการอาสาปลูกป่าในฤดูฝน  มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  มีการสร้างทางด่วนสาย  ดินแดง  บางนา  หน่วยงานใหม่  คือ  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.)  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/1/19/Ksak.jpg/100px-Ksak.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  15  พลเอก  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  11  พฤศจิกายน  2520  -  21  ธันวาคม  2521
 สมัยที่  2  :  12  พฤศจิกายน  2522  -  3  มีนาคม  2523
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เป็นช่วงที่สถาบันทางการศึกษาและรัฐบาลมีความขัดแย้งกันมากที่สุด  การได้เชิญศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาเป็นรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย  ทำให้ลดความตึงเครียดลงมาก  ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่  4-6  ตุลาคม  2519  และผู้ก่กการกบฎ  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2520 ปรับปรุงสัมพันธภาพกับประเทศใกล้เคียง  ตั้งหน่วยงานสำคัญคือ  การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/9f/Gen.prem_tinsulanont.JPG/100px-

นายกรัฐมนตรีคนที่  16  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  3  มีนาคม  2523  -  19  มีนาคม  2526
 สมัยที่  2  :  30  เมษายน  2526  -  1  พฤษภาคม  2529
 สมัยที่  3  :  5  สิงหาคม  2529  -  29  เมษายน  2531
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ปรับปรุงกฏหมายรัษฎากร  และกฏหมานสรรพสินค้า  โครงการสร้างงานในชนบท  เปิดการค้ากับต่างประเทศ
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯยกย่องเป็น  "รัฐบุรุษ"  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/5e/Chatichai.jpg/100px-Chatichai.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  17  พลเอก  ชาติชาย  ชุณหะวัณ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  4  สิงหาคม  2531  -  9  ธันวาคม  2533
 สมัยที่  2  :  9  ธันวาคม  2533  -  23  กุมภาพันธ์  2534
ผลงานที่สำคัญ  คือ  การดำเนินนโยบายต่างประเทศกับเพื่อนบ้าน  ด้วยวิธีการ  "เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า"  ซึ่งเป็นนโยบายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  โครงการขยายบริการโทรศัพท์  3  ล้านเลขหมาย  โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้  โครงการทางด่วนยกระดับผลักดันการสร้างสะพานไทย  -  ลาวข้ามแม่น้ำโขง  ในสมัยนี้ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียหลายคนเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่  และให้มีการยกเลิก  ปร.42  อันเป็นคำสั่งของคณะปฏิวัติในการควบคุมสื่อสารมวลชน

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/55/Anand_Panyarachun.jpg/100px-

นายกรัฐมนตรีคนที่  18  นายอานันท์  ปันยารชุน
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  2  มีนาคม  2534  -  22  มีนาคม  2535
 สมัยที่  2  :  10  มิถุนายน  2535  -  13  กันยายน  2535
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  ส่งเสริมตลาดทุน  นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้การพัฒนาชนบท  การปฏิรูปที่ดิน  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ริเริ่มให้มีองค์กรกลางในการจัดการเลือกตั้ง
เป็นคนไทยคนที่  16  ที่ได้รัยรางวัล  "รามอน  แมกไซไซ"  สาขาบริการภาครัฐ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/59/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A31.jpg/100px-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A31.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  19  พลเอก  สุจินดา  คราประยูร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 7  เมษายน  2535  -  24  พฤษภาคม  2535
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ได้รับการต่อต้านจากประชาชนเพราะเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง  เหตุการณ์บานปลาย
จนกลายเป็น  "เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/7/76/Chuan.jpg/100px-Chuan.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  20  นายชวน  หลีกภัย
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  23  กันยายน  2535  -  19  พฤษภาคม  2538
 สมัยที่  2  :  9  พฤศจิกายน  2540  -  9  พฤศจิกายน  2543
ผลงานสำคัญ  คือ  การขยายช่องทางจราจรจาก  สองช่องเป็นสี่ช่อง  ทั่วราชอาณาจักร    ในช่วงสมัยที่  2  มีปัญหาวิกฤติมากมายแต่รัฐบาลก็สามารถผ่านพ้นมาได้  จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและต่างประเทศ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/53/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B21.jpg/100px-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B21.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  21  นายบรรหาร  ศิลปอาชา
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 13  กรกฎาคม  2538  -  27  กันยายน  2539
ผลงานที่สำคัญ  คือ   เป็นนักบริหารที่อุทิศเวลาให้แก่ชาติบ้านเมือง  สร้างสิ่งก่อสร้างในจังหวัดสุพรรณบุรีมากมาย  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แนนแฟ้น  เจ้าภาพแข่งขันกีฬาซีเกมส์  จัดแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/b/bb/Chavalit.jpg/100px-Chavalit.jpg


นายรัฐมนตรีคนที่  22  พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 24  พฤศจิกายน  2539  -  6  พฤศจิกายน  2540
ผลงานที่สำคัญ  คือ  โครงการพัฒนาดอยตุง  แก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา  ยกระดับรายได้ของประชาชน  โครงการอีสานเขียว

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/6/6d/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%97._%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg/100px-%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%97._%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  23  พันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  9  กุมภาพันธ์  2544  -  6  มกราคม  2548
 สมัยที่  2  :  9  มีนาคม  2548  -  24  กุมภาพันธ์  2549
ผลงานที่สำคัญ  คือ  การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้าน  โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประกาศสงครามกับคอร์รัปชั่น  ปราบปรามยาเสพติด

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/e/e6/Surayuth.jpg/100px-Surayuth.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  24  พลเอก  สุรยุทธ์  จุลานนท์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 1  ตุลาคม  2549  -  29  มกราคม  2551
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/2/21/Samak.jpg/100px-Samak.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  25  นายสมัคร  สุนทรเวช
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 29  มกราคม  2551  -  9  กันยายน  2551

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/4/40/Somchaiwong.jpg/100px-Somchaiwong.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  26  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 18  กันยายน  2551  -  2  ธันวาคม  2551


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/f/fb/Abhisit_vejjajiva.jpg/100px-Abhisit_vejjajiva.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  27  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 
 17  ธันวา  2551  -  ปัจจุบัน

ประเด็นอภิปราย  นักเรียนคิดว่า  นายกรัฐมนตรีท่านใดทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากที่สุด

ประกอบการเรียนการสอน  สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระย่อย  หน้าที่พลเมืองฯ  เรื่อง  การเมืองการปกครอง

อ้างอิงรูปภาพ  :  http://th.wikipedia.org/wiki/
อ้างอิงข้อมูล  :  ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย  "ธนากิต"


 

 


 

 เข้าชม : 60385
นำเสนอโดย : สุจินต์ สวนไผ่
โรงเรียนบ้านชมภูพาน
สพท. สกลนคร เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 59261 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 58320 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 57100 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 57549 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 57307 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 57361 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 57367 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 62876 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 62803 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 54635 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เพชร 4.2 กะรัต รางวัลมีสไทยแลนด์ฯ
ครูยุคใหม่ ทศวรรษที่ 21 ... กับจำนวนเฉพาะ (Prime)
คำกริยา คำในภาษาที่มีชีวิต
การช่วยฟื้นคืนชีพ
Grounded
ใครเป็นวัยรุ่นเชิญทางนี้ (ตอนที่ 4)
Pocket Money
จะเก่งอังกฤษได้อย่างไร ถ้าไม่รู้จัก Part of Speech(Noun)
Email Pals
คนขาดเพื่อน..เหมือนสูบบุหรี่
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |