[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมนายกรัฐมนตรีของไทย
ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ประเทศไทยของเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 27 คน   

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก  สมบูรณาญาสิทธิราช  มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ใน  พ.ศ.2475  เป็นเวลา  77  ปีด้วยกัน  เรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง  27  คน  เรามาเรียงลำดับนายกรัฐมนตรีกันเถอะ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/4/4a/101xxx.jpg/100px-101xxx.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  1  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  28  มิถุนายน  2475  -  10  ธันวาคม  2475
 สมัยที่  2  :  10  ธันวาคม  2475  -  1  เมษายน  2476
 สมัยที่  3  :  1  เมษายน  2476  -  20  มิถุนายน  2476
ผลงานสำคัญ  คือ  การพัฒนาระบบประชาธิปไตย  จนมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจนมีการประกาศใช้ 
เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2475


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/8/8a/Pahol.jpg/100px-Pahol.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  2  พระยาพหลพลพยุหเสนา
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  21  มิถุนายน  2476  -  16  ธันวาคม  2476
 สมัยที่  2  :  16  ธันวาคม  2476  -  22  กันยายน  2477
 สมัยที่  3  :  22  กันยายน  2477  -  28  กรกฎาคม  2480
 สมัยที่  4  :  9  สิงหาคม  2480  -  21  ธันวาคม  2480
 สมัยที่  5  :  21  ธันวาคม  2480  -  11  กันยายน  2480
ผลงานสำคัญ  คือ  เป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่  2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/PPS_2.JPG/100px-PPS_2.JPG

นายกรัฐมนตรีคนที่  3  จอมพล  แปลก  พิบูลสงคราม
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  16  ธันวาคม  2481  -  7  มีนาคม  2485
 สมัยที่  2  :  7  มีนาคม  2485  -  1  สิงหาคม  2487
 สมัยที่  3  :  8  เมาายน  2491  -  25  มิถุนายน  2492
 สมัยที่  4  :  25  มิถุนายน  2492  -  29  พฤศจิกายน  2494
 สมัยที่  5  :  29  พฤศจิกายน  2494  -  6  ธันวาคม  2494
 สมัยที่  6  :  6  ธันวาคม  2494  -23  มีนาคม  2495
 สมัยที่  7  :  24 มีนาคม  2495  -  26  กุมภาพันธ์  2500
 สมัยที่  8  :  21  มีนาคม  2500  -  16  กันยายน  2500
ผลงานสำคัญ  คือ  เรียกร้องดินแดนด้านอินโดจีนคืนจาดฝรั่งเศส  เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทย  เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบ้างอย่าง  เช่น  ผู้หญิงห้ามนุ่งโจงกระเบนให้สวมกระโปรงแทน  สวมหมวก  ไม่กินหมาก  ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชน

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/a/ae/43760n_3l.jpg/100px-43760n_3l.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  4  นายควง  อภัยวงศ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  1  สิงหาคม  2478  -  31  สิงหาคม  2488
 สมัยที่  2  :  31  มกราคม  2489  -  18  มีนาคม  2489
 สมัยที่  3  :  10  พฤศจิกายน  2490  -  6  กุมภาพันธ์  2491
 สมัยที่  4  :  21  กุมภาพันธ์  2491  -  8เมษายน  2491
ผลงานสำคัญ  คือ  การประกาศสันติภาพ  ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะผู้แพ้สงคราม  ในสงครามโลกครั้งที่  2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Tawee_Boonyaket.jpg/100px-


นายกรัฐมนตรีคนที่  5  นายทวี  บุณยเกตุ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 31  สิงหาคม  2488  -  17  กันยายน  2488
ผลงานสำคัญ  คือ  การเป็นสมาชิกคนสำคัญของขบวนการเสรีไทย  ทำใหประเทศไทยง่ายต่อการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/7/7e/Mt28.jpg/100px-Mt28.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  6  หม่อมราชวงค์  เสนีย์  ปราโมช
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  17  กันยายน  2488  -  15  ตุลาคม  2488
 สมัยที่  2  :  15  กุมภาพันธ์  2518  -  13  มีนาคม  2518
 สมัยที่  3  :  20  เมษายน  2519  -  23  กันยายน  2519
 สมัยที่  4  :  25  กันยายน  2519  -  6  ตุลาคม  2519
ผลงานสำคัญ  คือ  เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร  จนประเทศไทยไม่ต้องอยู่ในฐานะประเทศแพ้สงคราม  หรือถูกยึดครอง
ของประเทศอังกฤษ


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/d/d3/Statesman.jpg/100px-Statesman.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  7  นายปรีดี  พนมยงค์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  24  มีนาคม  2489  -  1  มิถุนายน  2489
 สมัยที่  2  :  11  มิถุนายน  2489  -  21  สิงหาคม  2489
ผลงานสำคัญ  คือ  เป็นมันสมองของคณะราษฎร  ร่างคำประกาศในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับที่  1  และ ฉบับที่  2  ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก  "สิทธิสภาพนอกอาณาเขต"  ทำให้ประเทศไทยได้เอกราชอธิปไตยที่สมบูรณ์  ทั้งด้านการเมือง การศาล  และในทางเศรษฐกิจ  และที่สำคัญได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น  "รัฐบุรุษอาวุโส"  ในโอกาสครบรอบ  100  ปี  ชาตกาล  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้  นายปรีดี  พนมยงค์  เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.  2543

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/1/15/Ztarwann.jpg/100px-Ztarwann.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  8  พลเรือตรี  ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  23  สิงหาคม  2489  -  30  พฤษภาคม  2490
 สมัยที่  2  :  30  พฤษภาคม  2490  -  8  พฤศจิกายน  2490
ผลงานสำคัญ  คือ  ก่อตั้งองค์การสรรพาหาร  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ  เดินทางเป็นฑูตสันถวไมตรี  ไปเยี่ยมประเทศในเครือจักภพอังกฤษคือ  อินเดีย  และได้นำต้นพระศรีมหาโพธิมาปลูกไว้ที่วัดพระศรีมหาธาตุ  และเคยเจรจากับญี่ปุ่นจนไม่กล้าเกณฑ์ทหารไทยไปช่วยรบ  เพราะเกรงจะต้องหาคนมาช่วยฝ่ายไทยทำไรไถนา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/90/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg/100px-%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  9  นายพจน์  สารสิน
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 20  กันยายน  2500  -  26  ธันวาคม  2500
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ในขณะที่นายพจน์  สารสินเข้ารับตำแหน่ง  ประชาธิปไตยในประเทศไทยยังเป็นสิ่งใหม่  ดังนั้น  นายกรัฐมนตรีต้องทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์  ยุติธรรมตามที่ประชาชนต้องการ  นายพจน์  สารสิน
ดำเนินการไปได้ด้วยดี

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/1/14/Tanom.jpg/100px-Tanom.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  10  จอมพล  ถนอม  กิตติขจร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  1  มกราคม  2501  -  20  ตุลาคม  2501
 สมัยที่  2  :  9  ธันวาคม  2506  -  7  มีนาคม  2512
 สมัยที่  3  :  7  มีนาคม  2512  -  17  พฤศจิกายน  2514
 สมัยที่  4  :  18  พฤศจิกายน  2514  -17  ธันวาคม  2515
 สมัยที่  5  :  18  ธันวาคม  2515  -  14  ตุลาคม  2516
ผลงานที่สำคัญ  คือ  สร้างทางหลวงสายต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  สร้างเขื่อนสิริกิติ์  เขื่อนอุบลรัตน์  ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศพ.ศ.  2508  ได้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม  ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่  2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/c/c4/Field_Marsha_Salit.JPG/100px-


นายกรัฐมนตรีคนที่  11  จอมพล  สฤษดิ์  ธนะรัชต์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 9  กุมภาพันธ์  2502  -  8  ธันวาคม  2506
ผลงานที่สำคัญ  คือ  มีการปราบปรามผู้บ่อนทำลายชาติอย่างจริงจัง  เช่น  ผู้ค้ายาเสพติด  คอมมิวนิสต์  มีการกระจ่ายความเจริญ
ไปสู่ส่วนภูมิภาค  จัดตั้งมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด  ขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ออกกฎหมายเลิกเสพและจำหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาด  และที่สำคัญ  มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ฉบับที่  1  ซึ่งเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/93/Sanya_Dharmasakti.jpg/100px-


นายกรัฐมนตรีคนที่  12  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  14  ตุลาคม  2516  -  22  พฤษภาคม  2517
 สมัยที่  2  :  27  พฤษภาคม  2517  -  14  กุมภาพันธ์  2518
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เป็นรัฐบาลชั่วคราว  มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้  เป็นประธานองคมนตรี  เป็นนักกฎหมายที่บุคคลทั่วไปให้การยอมรับ  จนมีการก่อตั้ง  "กองทุนศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์"  มีเข็มฝังเพชรลายมือชื่อสัญญา  ธรรมศักดิ์ 
เป็นสัญลักษณ์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/58/Kukrit_pramoj.jpg/100px-Kukrit_pramoj.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  13  หม่อราชวงค์  คึกฤทธิ์  ปราโมช
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 14  มีนาคม  2518  -  12  มกราคม  2519
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เปิดสัมพันธ์ทางการฑูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  "โครงการเงินผัน  ประกันราคาพืชผล  ส่งเสริมสภาตำบล
คนจนรักษาฟรี"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/d/dc/Priminister14_of_thailand.jpg/100px-

นายกรัฐมนตรีคนที่  14  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 8  ตุลาคม  2519  -  20  ตุลาคม  2520
ผลงานที่สำคัญ  คือ  สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  จำนวน  20  แห่ง  ในถิ่นทุรกันดาร  โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนในฤดูแล้ง  โครงการอาสาปลูกป่าในฤดูฝน  มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  มีการสร้างทางด่วนสาย  ดินแดง  บางนา  หน่วยงานใหม่  คือ  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.)  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/1/19/Ksak.jpg/100px-Ksak.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  15  พลเอก  เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  11  พฤศจิกายน  2520  -  21  ธันวาคม  2521
 สมัยที่  2  :  12  พฤศจิกายน  2522  -  3  มีนาคม  2523
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เป็นช่วงที่สถาบันทางการศึกษาและรัฐบาลมีความขัดแย้งกันมากที่สุด  การได้เชิญศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาเป็นรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย  ทำให้ลดความตึงเครียดลงมาก  ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่  4-6  ตุลาคม  2519  และผู้ก่กการกบฎ  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2520 ปรับปรุงสัมพันธภาพกับประเทศใกล้เคียง  ตั้งหน่วยงานสำคัญคือ  การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/9/9f/Gen.prem_tinsulanont.JPG/100px-

นายกรัฐมนตรีคนที่  16  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  3  มีนาคม  2523  -  19  มีนาคม  2526
 สมัยที่  2  :  30  เมษายน  2526  -  1  พฤษภาคม  2529
 สมัยที่  3  :  5  สิงหาคม  2529  -  29  เมษายน  2531
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ปรับปรุงกฏหมายรัษฎากร  และกฏหมานสรรพสินค้า  โครงการสร้างงานในชนบท  เปิดการค้ากับต่างประเทศ
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯยกย่องเป็น  "รัฐบุรุษ"  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/5e/Chatichai.jpg/100px-Chatichai.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  17  พลเอก  ชาติชาย  ชุณหะวัณ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  4  สิงหาคม  2531  -  9  ธันวาคม  2533
 สมัยที่  2  :  9  ธันวาคม  2533  -  23  กุมภาพันธ์  2534
ผลงานที่สำคัญ  คือ  การดำเนินนโยบายต่างประเทศกับเพื่อนบ้าน  ด้วยวิธีการ  "เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า"  ซึ่งเป็นนโยบายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  โครงการขยายบริการโทรศัพท์  3  ล้านเลขหมาย  โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้  โครงการทางด่วนยกระดับผลักดันการสร้างสะพานไทย  -  ลาวข้ามแม่น้ำโขง  ในสมัยนี้ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียหลายคนเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่  และให้มีการยกเลิก  ปร.42  อันเป็นคำสั่งของคณะปฏิวัติในการควบคุมสื่อสารมวลชน

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/55/Anand_Panyarachun.jpg/100px-

นายกรัฐมนตรีคนที่  18  นายอานันท์  ปันยารชุน
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  2  มีนาคม  2534  -  22  มีนาคม  2535
 สมัยที่  2  :  10  มิถุนายน  2535  -  13  กันยายน  2535
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  ส่งเสริมตลาดทุน  นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้การพัฒนาชนบท  การปฏิรูปที่ดิน  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ริเริ่มให้มีองค์กรกลางในการจัดการเลือกตั้ง
เป็นคนไทยคนที่  16  ที่ได้รัยรางวัล  "รามอน  แมกไซไซ"  สาขาบริการภาครัฐ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/59/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A31.jpg/100px-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A31.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  19  พลเอก  สุจินดา  คราประยูร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 7  เมษายน  2535  -  24  พฤษภาคม  2535
ผลงานที่สำคัญ  คือ  ได้รับการต่อต้านจากประชาชนเพราะเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง  เหตุการณ์บานปลาย
จนกลายเป็น  "เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ"

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/7/76/Chuan.jpg/100px-Chuan.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  20  นายชวน  หลีกภัย
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  23  กันยายน  2535  -  19  พฤษภาคม  2538
 สมัยที่  2  :  9  พฤศจิกายน  2540  -  9  พฤศจิกายน  2543
ผลงานสำคัญ  คือ  การขยายช่องทางจราจรจาก  สองช่องเป็นสี่ช่อง  ทั่วราชอาณาจักร    ในช่วงสมัยที่  2  มีปัญหาวิกฤติมากมายแต่รัฐบาลก็สามารถผ่านพ้นมาได้  จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและต่างประเทศ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/5/53/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B21.jpg/100px-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B21.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  21  นายบรรหาร  ศิลปอาชา
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 13  กรกฎาคม  2538  -  27  กันยายน  2539
ผลงานที่สำคัญ  คือ   เป็นนักบริหารที่อุทิศเวลาให้แก่ชาติบ้านเมือง  สร้างสิ่งก่อสร้างในจังหวัดสุพรรณบุรีมากมาย  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แนนแฟ้น  เจ้าภาพแข่งขันกีฬาซีเกมส์  จัดแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/b/bb/Chavalit.jpg/100px-Chavalit.jpg


นายรัฐมนตรีคนที่  22  พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 24  พฤศจิกายน  2539  -  6  พฤศจิกายน  2540
ผลงานที่สำคัญ  คือ  โครงการพัฒนาดอยตุง  แก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา  ยกระดับรายได้ของประชาชน  โครงการอีสานเขียว

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/6/6d/%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%97._%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg/100px-%E0%B8%9E.%E0%B8%95.%E0%B8%97._%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg


นายกรัฐมนตรีคนที่  23  พันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 สมัยที่  1  :  9  กุมภาพันธ์  2544  -  6  มกราคม  2548
 สมัยที่  2  :  9  มีนาคม  2548  -  24  กุมภาพันธ์  2549
ผลงานที่สำคัญ  คือ  การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้าน  โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประกาศสงครามกับคอร์รัปชั่น  ปราบปรามยาเสพติด

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/e/e6/Surayuth.jpg/100px-Surayuth.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  24  พลเอก  สุรยุทธ์  จุลานนท์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 1  ตุลาคม  2549  -  29  มกราคม  2551
ผลงานที่สำคัญ  คือ  เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/2/21/Samak.jpg/100px-Samak.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  25  นายสมัคร  สุนทรเวช
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 29  มกราคม  2551  -  9  กันยายน  2551

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/4/40/Somchaiwong.jpg/100px-Somchaiwong.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  26  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
 18  กันยายน  2551  -  2  ธันวาคม  2551


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/thumb/f/fb/Abhisit_vejjajiva.jpg/100px-Abhisit_vejjajiva.jpg

นายกรัฐมนตรีคนที่  27  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 
 17  ธันวา  2551  -  ปัจจุบัน

ประเด็นอภิปราย  นักเรียนคิดว่า  นายกรัฐมนตรีท่านใดทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากที่สุด

ประกอบการเรียนการสอน  สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระย่อย  หน้าที่พลเมืองฯ  เรื่อง  การเมืองการปกครอง

อ้างอิงรูปภาพ  :  http://th.wikipedia.org/wiki/
อ้างอิงข้อมูล  :  ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย  "ธนากิต"


 

 


 

 เข้าชม : 77944
นำเสนอโดย : สุจินต์ สวนไผ่
โรงเรียนบ้านชมภูพาน
สพท. สกลนคร เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66108 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65196 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63617 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63965 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63675 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63823 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63822 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70787 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71924 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61140 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 11
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 12
แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)
คณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในรองเท้าผ้าใบ
15 วิธีการสอนนักเรียนให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานปลูกส้มโอขาวแตงกวาไร้เมล็ด
ปูชนียะบุคคลทางด้านนาฏศิลป์ไทย
มาตั้งชื่อ "แพนด้าน้อย" กันเถอะ
สุนทรภู่ ...พระเอกตัวจริงของวรรณกรรมไทย
แนวคิดการทำกิจกรรมการแก้ปัญหาโจทย์ Monohybrid cross
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |