[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแบ่งเส้นเวลาตามหลักภูมิศาสตร์
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
การแบ่งเวลาของโลกโดยแบ่งออกเป็น 24 เขต แต่ละเขตมีความกว้าง 15 องศาลองจิจูด หรือ เวลา 1 ชั่วโมง โดยเขตแรกมีเส้นเมอริเดียนแรก หรือเมอริเดียน 0 องศา ผ่านเมืองกรีนิชเป็นแกนกลาง   

การแบ่งเส้นเวลาตามหลักภูมิศาสตร์
     

 

 

http://www.vcharkarn.com/uploads/30/30634.jpg

ภาพการแบ่งเขตเวลาของโลก  24  เขต  

http://www.vcharkarn.com/uploads/30/30634.jpg

         เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง ซีกหนึ่งของโลกจึงเป็นกลางคืนในขณะที่อีกซีกหนึ่งเป็นกลางวัน ในปี 1884 โดยความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งหมด 25 ประเทศได้มีการกำหนดเขตแบ่งเวลากันขึ้น หากเราลากเส้นแบ่งที่กึ่งกลางโลกไปบรรจบกันเป็นวงกลม เส้นนี้จะเรียกว่า อีเควเตอร์ (Equator) ที่ประชุมได้แบ่งจากเส้นนี้ ออกไปอีก 24 เส้นจากทั้งหมด 360 องศารอบโลก นั่นหมายความว่า แต่ละเส้นจะห่างจากเส้นที่อยู่ติดกัน 15 องศา (360หาร24 = 15) โดยเริ่มนับเส้นแรกจากเส้นเวลามาตรฐานกรีนิช (Greenwich) ประเทศอังกฤษแต่ละเส้นจากทั้งหมด 24 เส้น จะเป็นการแสดงความแตกต่างของเวลาหนึ่งชั่วโมง

          ประเทศไทย จะอยู่ในราวเส้นที่ 105 องศาตะวันออก หากหารด้วยสิบห้าก็จะได้เส้นแบ่งเวลาออกมาเป็นเส้นที่ 7 นั่นหมายความว่า เวลาในประเทศไทย จะล้ำหน้าเวลาในอังกฤษอยู่ 7 ชั่วโมงในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่ จะมีการแบ่งเขตเวลาภายในประเทศออกเป็นสี่เขตด้วยกัน คือ ตะวันออก ภาคกลาง เทือกเขา และ แปซิฟิก (Eastern, Central, Mountain and Pacific) เช่น เวลา 7 p.m. เวลาตะวันออก จะเป็น 6 p.m. เวลาภาคกลาง เป็น 5 p.m.เวลาเทือกเขา และเป็นเวลา 4 p.m. เวลาแปซิฟิก

           วันและเวลาของโลกปฏิสัมพันธ์กับเส้นลองจิจูด  โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง เป็นมุม 360 องศา เอา 24 ไปหาร 360 จะได้ว่าโลกหมุนไปได้ชั่วโมงละ 15 องศา / นาทีละ 15 ลิปดา / วินาทีละ 15 ฟิลิปดา ดังนั้นค่าลองจิจูด หรือเส้นเมอริเดียนจะทำให้เราคำนวณเวลาทั้ง  24 เขตของโลก  การแบ่งเวลาของโลกโดยแบ่งออกเป็น 24 เขต แต่ละเขตมีความกว้าง 15 องศาลองจิจูด หรือ เวลา 1 ชั่วโมง โดยเขตแรกมีเส้นเมอริเดียนแรก หรือเมอริเดียน 0 องศา ผ่านเมืองกรีนิชเป็นแกนกลาง เขตเวลาของโลกจะนับตามลองจิจูดใดก็ตาม ถ้านับไปทางตะวันออก จะเร็วกว่าทางตะวันตก และถ้านับไปทางตะวันตกจะช้ากว่าเวลาทางตะวันออก

ประเภทของเวลา

1.  เวลามาตรฐานสากล(Greennich Mean Time) เวลาที่ลองจิจูด 0 องศา / เวลามาตรฐานกรีนิช

2.  เวลามาตรฐาน(Standard time)โดยแต่ละประเทศจะกำหนดเวลาประเทศของตน ยึดหลักตามลองจิจูดหลักของเขตเวลาของโลกที่ผ่านประเทศของตน เช่น ประเทศไทยกำหนดเวลามาตรฐานตามเวลาที่ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่งเร็วกว่าเวลามาตรฐานสากล 7 ชั่วโมงการนับเวลามาตรฐานของประเทศจะเท่ากันทั่วประเทศ แต่สำหรับประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ก็มีเวลามาตรหลายเวลาตามแต่ละเขตพื้นที่ เช่น อเมริกา รัสเซีย เป็นต้น

3.  เวลาท้องถิ่น (Local time)เวลาที่นับตามลองจิจูดที่ผ่านบริเวณนั้นจริงๆ เช่น จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่ 105 องศาตะวันออก ซึ่งเร็วกว่าเวลามาตรฐานสากลอยู่ 7 ชั่วโมง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ลองจิจูดที่ 100 องศาตะวันออกจึงมีเวลาเร็วกว่าเวลามาตรฐานสากลอยู่ 6 ชั่วโมง 40 นาที เวลาที่นับตามลองจิจูดที่ผ่านจริงนี้ เรียกว่า เวลาท้องถิ่นเส้นที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่สำคัญเส้นแบ่งเขตวันสากล ( International Date Time) โดยกำหนดประมาณที่เส้นลองจิจูดที่ 180 เป็นเส้นแบ่งเขตวันสากลแต่มีการเลี่ยงให้เส้นเขตวันนี้ผ่านเฉพาะพื้นน้ำ เพื่อขจัดปัญหาการมี 2 วันบนเกาะเดียวกัน ดังนั้นเส้นเขตวันนี้จึงไม่เป็นเส้นตรงตามเส้นเมอริเดียน 180 ตลอดทั้งเส้น อีกอย่างถ้าข้ามเส้นเขตวันนี้ไปทางซีกโลกตะวันตกต้องนับวันลดลง 1 วัน และถ้าข้ามเส้นเขตวันนี้ไปทางซีกโลกตะวันออกจะต้องนับวันเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน 

สรุปคือ

     1.  เส้นสมมติที่ลากแบ่งซีกโลกเป็นสองซีก คือ เส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นที่ลากแบ่งซีกโลกเหนือ-ใต้

     2.  เส้นละติจูดมีประโยชน์  ในการแบ่งอุณหภูมิ  (ลักษณะทางภูมิอากาศ) เป็นเส้นที่ลากจากทิศตะวันตก
         
ไปทิศตะวันออก

     3.  เส้นลองติจูด คือ เส้นสมมติ ใช้ในการบอกเวลา กรีนนิชประเทศอังกฤษ เป็นเส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนือ
         ไปยังขั้วโลกใต้

     4.  เส้นเมอริเดียน คือ เส้นสมมุติที่ลากแบ่งครึ่งโลกในแนวทิศเหนือ-ใต้  โดยเส้นลองติจูดที่ผ่านเมืองกรีนิช
     
    ประเทศอังกฤษ เป็นเส้นเมอริเดียนหลัก
   
     5.  เส้นลองจิจูดแต่ละเส้นมีความห่าง 1 องศา   มีเวลาต่างกัน  4   นาที

     6.  เมอริเดียนลองจิจูด 0 องศาเรียกว่า    เส้นเมอริเดียนหลัก       ซึ่งเส้นนี้ถูกกำหนดให้เป็นเวลาสากล 
         เรียกเส้นนี้ว่า  เวลาปานกลางกรีนิช

     7.  เวลามาตรฐานคือ เวลาที่กำหนดขึ้นใช้ในเขตภาคเวลา

     8.  เวลาท้องถิ่นคือ เวลาที่คิดตามความแตกต่างของท้องถิ่นต่างๆ โดยดูจากค่าลองติจูด

     9. ทางราชการประกาศให้ประเทศไทยมีเวลาท้องถิ่นเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเวลาที่เร็วกว่าที่กรีนิช  7 ชั่วโมง
         (6 ชั่วโมง 40 นาที)

     10. เส้นวันที่คือ...เส้นสมมติที่ลากแบ่งโลกออกเป็น 2 ซีก.........เป็นเส้นเมอริเดียนของลองจิจูดที่ 180 องศา


ประเด็นการอภิปราย   1.  เวลาในประเทศไทย กับประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ห่างกันกี่ชั่วโมง 
                                2.  ลองจิจูด  แตกต่างกับละติจูด  อย่างไร

ประกอบการเรียน  สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ช่วงชั้นที่  3

สาระย่อย             ภูมิศาสตร์  เรื่องการแบ่งเวลา

บูรณาการ             สาระคณิตศาสตร์   สาระวิทยาศาสตร์   สาระศิลปะ

อ้างอิง   :  http://go-genious.spaces.live.com/blog/cns!2BD0DBFB6F6A3F4C!493.entry

 

 

 

เข้าชม : 457489
นำเสนอโดย : สุจินต์ สวนไผ่
โรงเรียนบ้านชมภูพาน
สพท. สกลนคร เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ล่าสุด
ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์
โดย : [เข้าชม : 66074 ]
การทำนา
โดย : [เข้าชม : 65179 ]
วันต่อต้านยาเสพติด
โดย : [เข้าชม : 63598 ]
วันสุนทรภู่
โดย : [เข้าชม : 63950 ]
พุทธชยันตี
โดย : [เข้าชม : 63659 ]
วันวิสาขบูชา
โดย : [เข้าชม : 63807 ]
การเลือกอาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 63803 ]
อาหารหน้าร้อน
โดย : [เข้าชม : 70756 ]
นำปรุงส้มตำ
โดย : [เข้าชม : 71849 ]
ของขวัญวันวาเลนไทน์
โดย : [เข้าชม : 61128 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
พัฒนาการคิด..ด้วยบทเพลง
เสน่ห์ญี่ปุ่น ตอน 2
เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
รู้ฟัง รู้คิด ชีวิตบวก! บวก! บวก!
เกม " You are my teacher"
ดันดารา น่ารู้ น่าลอง
กวาดรายได้ประมาณ 50 ล้านซูอความเลี่ยมเชียงใหม่
นับจำนวนบุคคลสำคัญกับเพลงต้นตระกูลไทย
ช็อก ! เจ้าชายชิน .... ถูกควบคุมตัวฐานใช้สารเสพติด
สองหญิงหนึ่งชาย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |