[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ลักษณะของสำนวนสุภาษิต
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
สำนวนไทย หมายถึง คำกล่าวหรือถ้อยคำคมคายสั้นๆ ที่ผูกเข้าเป็นประโยคหรือวลี สื่อความหมายความเข้าใจกันโดยใช้ความหมายโดยนัย   

ลักษณะของสำนวนภาษิต

                                       สำนวนไทยล้วนมากมายและหลายหลาก                   คำสอนมากนำไปใช้ได้ซึ่งผล
                             ประโยชน์เกิดผู้ปฏิบัติฝึกหัดตน                                           จะช่วยดลความสุขนิรันดร์กาล
                                                             

วันนี้ เราจะมาเรียนรู้ซึ่งความหมายของสำนวนกันนะคะ

 สำนวนไทย หมายถึง คำกล่าวหรือถ้อยคำคมคายสั้นๆ ที่ผูกเข้าเป็นประโยคหรือวลี สื่อความหมายความเข้าใจกันโดยใช้ความหมายโดยนัย แต่สามารถเข้าใจกันทั่วไปในสังคมนั้นๆ
 1. ลักษณะของสำนวนภาษิต  สามารถจำแนกได้ดังนี้
   -  มีลักษณะเป็นโวหารและมีเสียงสัมผัสกัน หมายถึง สำนวนที่มีลักษณะไพเราะด้วยการซ้ำคำ หรือมีสัมผัสคล้องจองกันทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระอยู่ในสำนวนนั้นๆ
   - มีลักษณะเป็นความเปรียบหรืออุปมาอุปไมยถึงสิ่งต่างๆ เช่น แก้มแดงเป็นลูกตำลึงสุก  ขาวเหมือนสำลี เป็นต้น
   - มีลักษณะเป็นคำคมหรือคำกล่าวที่ให้แง่คิดต่างๆ
  -  มีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐาน คือ เป็นสำนวนที่นำคำกริยาที่ใช้สำหรับมนุษย์ไปใช้กับสัตว์หรือสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆ ให้มีลักษณะการกระทำและความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์ เช่น ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งน้ำ  น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ เป็นต้น
 2.  ที่มาของสำนวนภาษิต
  แหล่งที่เกิดของสำนวนไทย มีดังนี้
  2.1  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพภูมิศาสตร์
   -  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ข้าวนอกนา  น้ำสั่งฟ้า  ปลาสั่งหนอง
   - พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ เป็นการเปรียบเปรยพฤติกรรมของสัตว์กับการกระทำและความรู้สึกของมนุษย์  เช่น  กระต่ายตื่นตูม  ปลาหมอตายเพราะปาก
   - ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ คือ อวัยวะต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายคน  เช่น  ปากว่าตาขยิบ  เคียงบ่าเคียงไหล่
  2.2  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
   - สภาพชีวิตความเป็นอยู่ การกระทำ และความประพฤติของคน  เช่น  ทำนาบนหลังคน  หาเช้ากินค่ำ
   - ศาสนาหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนา  เช่น  ชีปล่อยปลาแห้ง  ผ้าเหลืองร้อน
   -   เหตุการณ์ในนิทาน ตำนาน วรรณคดี หรือประวัติศาสตร์  เช่น  กิ้งก่าได้ทอง
   -   ประเพณีต่างๆ ในสังคม  เช่น  กินขันหมาก
   -   วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ดีดลูกคิดรางแก้ว  ฆ้องปากแตก
   -   การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ  เช่น  งูกินหาง  รุกฆาต
 3.  ประเภทของสำนวนภาษิต
  สำนวนภาษิต  อาจแบ่งตามที่มาได้เป็น  2  ประเภท  ได้แก่
   -  สำนวนภาษิตของนักปราชญ์  ได้แก่  สำนวนภาษิตที่ทราบที่มาหรือทราบว่าใครเป็นผู้กล่าว  เช่น ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
   - สำนวนภาษิตของชาวบ้าน  ได้แก่  สำนวนภาษิตที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กล่าว
แต่จดจำสั่งสอนสืบต่อกันมาช้านาน  เช่น  นอนสูงให้นอนคว่ำ  นอนต่ำให้นอนหงาย
 4.  คุณค่าของสำนวนภาษิต
   -  เป็นเครื่องอบรมสั่งสอนและชี้แนะให้เป็นคนดีในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก  การสมาคม  การครองเรือน  การศึกษา  เช่น  อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์  น้ำขุ่นไว้ใน  น้ำใสไว้นอก
   - เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นแนวคิด  ความเชื่อของคนในสังคมไทยหลายประการ  เช่น  ความเชื่อในเรื่องกรรม  ความเชื่อเกี่ยวกับความไม่ประมาท  เช่น  กงเกวียนกำเกวียน  ช้างสาร  งูเห่า 
ข้าเก่า  เมียรัก
   -  เป็นเครื่องชี้สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมด้านต่างๆ  เช่น  การทำมาหากิน  การครองชีพ  เศรษฐกิจ  เช่น  ซื้อควายหน้านา  ซื้อผ้าหน้าหนาว
   - เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติ  จึงได้นำเอาลักษณะ
ทางธรรมชาติมาตั้งเป็นสำนวน  เช่น  ฝนตกไม่ทั่วฟ้า  น้ำซึมบ่อทราย  
   -  การศึกษาสำนวนภาษิต  เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมของชาติเอาไว้  ไม่ให้สูญหายและเกิดความภาคภูมิใจที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ถ้อยคำที่มีคุณค่าไว้ให้แก่เรา

ที่มา   สมพร  มันตะสูตร.  การเขียนเพื่อการสื่อสาร.  โอเดียนสโตร์  :  กรุงเทพฯ, 2540.เข้าชม : 91455
นำเสนอโดย : ขนิษฐา บุญด้วยลาน
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สพม.4
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 6237 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 5938 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 18066 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 16714 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 20305 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 40820 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 364519 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 60711 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 59338 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 71315 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เตือนภัยอากาศ : การพยากรณ์อากาศ
ประเมิน 'PISA'
ฟ้ามุ่ยน้อย..สู่ความเป็น Extinct in the Wild
หัวใจชายหนุ่ม ตอน เธอกับเขาและรักของเรา
Hors d’oeuvres
Valentine’s Poem
มิติใหม่ "วาเลนไทน์"
สอนเพศศึกษากับลูกกันเถอะ
Symbols of Love Around the World
หัวใจชายหนุ่ม ตอน ค่าแห่งรัก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |