[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
คำขวัญคำคม
พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
คำกล่าวสั้นๆ อาจมีตั้งแต่วรรคเดียวหรือ 4 – 5 วรรค การแบ่งจังหวะของคำในวรรคหรือระหว่างวรรคมักมีจังหวะเท่าๆ กัน   

                                                                                             คำขวัญ  

                                        ที่มาของภาพ :  www.lib.ru.ac.th/journal/jan/jan-DayForChild.html

             เป็นคำกล่าวสั้นๆ  อาจมีตั้งแต่วรรคเดียวหรือ  4 – 5 วรรค  การแบ่งจังหวะของคำในวรรคหรือระหว่างวรรคมักมีจังหวะเท่าๆ กัน  นิยมใช้คำที่คล้องจองกันทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ  โดยความหมายของคำขวัญจะเป็นไปในทางเชิญชวนให้ปฏิบัติตามมากกว่าจะเป็นการสั่งหรือบังคับ  หรืออาจใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  การใช้ถ้อยคำที่คล้องจองกันมีส่วนทำให้คำขวัญนั้นมีลักษณะไม่เป็นทางการ  ช่วยให้น่าสนใจ  และจดจำได้ง่าย  เช่น  ยาบ้าอันตราย  คนเสพตาย  คนขายติดคุก  เสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติด
              1.1 หลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญ
                      การเขียนคำขวัญมีหลักเกณฑ์ทั่วไป  ดังนี้
                      1) ใช้ถ้อยคำสั้น  กะทัดรัด  มีการใช้คำตั้งแต่  2  คำขึ้นไป  แบ่งเป็นวรรคได้  ตั้งแต่  1 – 4 วรรค  เช่น
                             - ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน
                             - งดเหล้าเข้าพรรษา
                             - ขับไม่โทร  โทรไม่ถือ  เพื่อความปลอดภัย
                      2) มีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว  เพื่อให้จดจำง่าย  เช่น
                              - ททบ. 5  นำคุณค่าสู่สังคมไทย
                              - หยาดเหงื่อทุกหยด  เพื่ออนาคตของลูก
                              - ช่อง  7  สี  ทีวีเพื่อคุณ
                     3) มีการแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอกัน
                              - หม้อข้าวหรู  คู่โต๊ะสวย
                              - เลิกเหล้า  เลิกจน   
                    4) มีการซ้ำคำ  การเล่นคำทั้งเสียงและสัมผัส  เช่น
                            - ลอรีอัล  คุณค่าที่คุณคู่ควร
                            - เมาแล้วขับ  ถูกจับแน่

                                      ที่มาของภาพ :  mazella_chocola.storythai.com/200704/

 

                       5) ถ้าเป็นคำขวัญโฆษณา  ต้องมีชื่อสินค้ากำกับ  เช่น                     
                            - S & P  ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย
              1.2 การใช้ถ้อยคำในการเขียนคำขวัญ
                    การเขียนคำขวัญมีลักษณะการใช้ถ้อยคำ  ดังนี้
                   1) คำขวัญที่ระบุชื่อกลุ่มผู้รับสารไว้ในคำขวัญ  เช่น
                        - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ  เด็กฉลาดชาติเจริญ
                        - เยาวชนของชาติ  ต้องไม่เป็นทาสยาเสพติด
                   2) คำขวัญที่กล่าวขึ้นลอยๆ  โดยไม่มีประธานของประโยค  และไม่ระบุผู้รับสาร  แต่ผู้รับสารจะทราบได้เอง  เช่น
                        - โค้ก  รสชาติของคนรุ่นใหม่  (ผู้รับสาร  ได้แก่  ทุกคน)
                       - โลกสวยด้วยมือเรา  (ผู้รับสาร  ได้แก่  ทุกคน)
                   3) คำขวัญที่ประกาศสรรพคุณตรงๆ  เช่น  มาม่า  อร่อย  เป๊ปซี่  ดีที่สุด
            2. คำคม  เป็นถ้อยคำที่มีลักษณะคมคาย  ให้ข้อคิด  โดยมีลักษณะการใช้ถ้อยคำล้อเสียงหรือนำเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคนมาเรียบเรียงใหม่  (มักใช้พูดมากกว่าเขียน)  เช่น
                 1) คำคมที่มีลักษณะล้อเสียง  เช่น
                       - คนเราท้อได้แต่อย่าถอย
                      - คนเราล้มได้  แต่ล้มแล้วต้องลุก  ไม่ใช่ล้มแล้วเลิก
                 2) คำคมที่นำเอาเหตุการณ์ที่คนสนใจมาเรียบเรียงใหม่ เช่น
                     - “กทม.  ไม่ใช่สนามสำหรับฝึกงานสำหรับคนไม่มีประสบการณ์”
                          - “...กลับมาในครั้งนี้  ก็เหมือนเครื่องบินน้ำมันหมด  หาที่จอดไม่ได้ต้องมาจอดที่กรุงเทพฯ”
                3) คำคมที่เสนอแง่คิด
                     - ศิลปะยืนยาว     ชีวิตนั้นสั้น   (นิรนาม)
                      - เริ่มต้นไม่ดี     ย่อมลงท้ายไม่ดี  (ปรัชญากรีก)  
                3. คำสแลง  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542  อธิบายความหมายของคำสแลงไว้ว่า  ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เฉพาะกลุ่ม  หรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง  โดยไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา
                    3.1 ลักษณะของคำสแลง  สามารถแบ่งได้  5  ลักษณะ ดังนี้
                          1) การนำเอาคำหรือวลีที่มีอยู่แล้วในภาษามาใช้สื่อความหมายใหม่  เช่น
                              - ควาย ความหมายเดิม สัตว์เคี้ยวเอื้อง  รูปร่างใหญ่  ตัวสีดำ  หรือสีเทา  เขาโค้งยาว
                                คำสแลง มีความหมายว่า คำด่าคนที่เซ่อโง่
                             - ขึ้นคาน ความหมายเดิม ชักเรือขึ้นสู่คานเพื่อเก็บหรือซ่อม
                                 คำสแลง มีความหมายว่า หญิงไร้คู่แต่งงาน จนอายุมากขึ้นทุกที
                         2) สแลงอาจเกิดจากการสร้างคำขึ้นใหม่  เพื่อสื่อความหมายที่ต้องการ  เช่น
                              - ติ๊งต๊อง มีความหมายว่า บ้าๆ บอๆ  ไม่เต็มบาท
                               - เด๋อด๋า มีความหมายว่า เร่อร่า  ไม่เข้ากับกาลเทศะ
                         3) สแลงอาจเกิดจากภาษาถิ่นหรือภาษาอื่น  มาใช้แทนคำที่มีอยู่แล้วหรือนำคำดังกล่าวนี้มาใช้กับกลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง   เซียน  อึ้งกิมกี่ อย่าให้แซ่ด
                         4) สแลงส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบัน  สิ่งที่เกิดขึ้นประจำ  หรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  สแลงมักเป็นคำที่ใหม่อยู่เสมอ  เมื่อเวลาผ่านไปก็เลิกใช้  บางครั้งสแลงก็สามารถเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า  ผู้ใช้เป็นคนรุ่นใด
                               - เชย  มาจากลักษณะนิสัยของตัวละครชื่อ  เชย  ในหนังสือ  พลนิกร  กิมหงวน
                           5) สแลงเป็นภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน  หรือมีอาชีพเหมือนกัน  ซึ่งคนที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มฟังแล้วอาจไม่เข้าใจ  เช่น
                                - รถตะลัย  เป็นรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
ที่มา   :   th.wikipedia.org/wiki/
           
  สมพร  มันตะสูตร.  การเขียนเพื่อการสื่อสาร.  โอเดียนสโตร์  :  กรุงเทพฯ, 2540.เข้าชม : 22507
นำเสนอโดย : ขนิษฐา บุญด้วยลาน
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สพม.4
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12999 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12485 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25638 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23875 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27730 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55758 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473675 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68384 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66352 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81810 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ประจุไฟฟ้าคืออะไร
เบอร์มรณะ "ต่อ ติด ตาย" ว้าย ! ไม่จริง
วันกตัญญูแห่งชาติ
สำเร็จทั้ง เงิน...งาน ฝึกส่งสารเพื่อกิจกธุระ
The Most Unfortunate Names in Britain
เต้าหู้" มีที่มาอย่างไร ?
กระจกกันกระสุน
จีโนม คืออะไร
นวัตกรรมการบอกวันเวลาที่มีมาแต่โบราณ
"วันรักนกเงือก"
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |