[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

ลูกผู้ชาย หมายถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีภาวะการเป็นผู้นำ และการมองพฤติกรรมของวัยรุ่นเพื่อพัฒนาหล่อหลอม   


เรื่อง  ลูกผู้ชาย…ตัวเกือบจริง
ผู้แต่ง  ……………………………………………………..
ลักษณะคำประพันธ์  …………………………………………………..
ข้อคิดจากเรื่อง ……………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้น
๑. มีโครงเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
๒. มีแนวคิดที่สร้างความประทับใจเพียงแนวคิดเดียว
๓. มีตัวละครที่มีบทบาทสำคัญไม่มากนัก มักไม่เกิน………ตัว
๔. มีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว
๕. สร้างเหตุการณ์ที่เป็นปมปัญหาหรือเสนอปมขัดแย้งในความคิด
๖. ไม่เน้นฉากหรือบรรยากาศในเรื่อง
๗. ปิดเรื่องโดยการหักมุม ผู้อ่านไม่คาดคิด
๘. มีบทสนทนาที่สร้างความสมจริงตามธรรมชาติ

การประเมินคุณค่าของเรื่องสั้น
คำชี้แจงให้นักเรียนประเมินคุณค่าของเรื่องสั้น เรื่อง ลูกผู้ชาย…ตัวเกือบจริง ดังต่อไปนี้
 
๑. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เรื่องลูกผู้ชายตัวเกือกจริง……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒. สาระความรู้ แนวคิด ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………
 ๓. การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 ๔. การใช้ภาษาเพื่อดำเนินเรื่องและสร้างความสมจริง  ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

การโต้วาที
           การโต้วาที คือการแสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือ
การโต้วาทีคือการโต้แย้งด้วยการใช้คำพูดที่ประกอบด้วยเหตุผล และใช้วาทศิลป์หักล้าง
เหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง   เพื่อมุ่งให้ได้ชนะ

 สรุป  การโต้วาที ก็คือการพูดที่มีฝ่ายเสนอ เสนอความคิดเห็น  กับอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวค้าน
ความคิดเห็น  ทั้งสองฝ่ายจะใช้วาทศิลป์กล่าวค้านความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีระเบียบ โดยใช้เหตุผลข้อ
เท็จจริงและหลักวิชา ให้เห็นว่าความคิดของตนถูกต้อง

ส่วนประกอบของการโต้วาที
       ๑. ญัตติ คือหัวข้อในการโต้วาที ควรเป็นญัตติที่มีประโยชน์ให้ความรู้ และเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ผู้ฟัง  และควรเป็นเรื่องที่บุคคลส่วนใหญ่สนใจ และไม่เป็นภัยต่อสังคม
       ๒. ผู้ดำเนินการโต้วาที มีหน้าที่กล่าวนำ พูดแนะนำผู้โต้วาทีทั้ง ๒ ฝ่าย ชี้แจงญัตติ กติกา
กล่าวเชิญให้ผู้โต้วาทีทั้งสองฝ่ายออกมาพูด และเตือนให้ผู้โต้วาทีทราบก่อนหมดเวลาพูด
๑ นาที ประกาศผลการตัดสิน
      ๓. ผู้โต้วาที มี ๒ ฝ่าย
                 ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายเสนอ  จะเป็นผู้พูดคนแรก เริ่มจากการกล่าวทักทาย เสนอญัตติ พร้อมทั้งให้เหตุผลสนับสนุนญัตติ อธิบายรายละเอียด ยกตัวอย่าง และสรุปประเด็นสำคัญ
                 ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายค้าน จะเป็นผู้พูดต่อจากหัวหน้าฝ่ายเสนอ เริ่มจากการกล่าวทักทายผู้ฟัง แล้วชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของฝายเสนอ  โต้แย้งประเด็น ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อ
หักล้าง พร้อมทั้งเสนอญัตติ   ของฝ่ายตนและสรุปประเด็นสำคัญ
                 ๓.๓ ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ โดยปรกติแล้วจะมี ๓ คน จะพูดสลับกับผู้สนับสนุน
ฝ่ายค้าน   ซึ่งมีจำนวนเท่ากัน  เริ่มจากการกล่าวทักผู้ฟัง อธิบายสนับสนุนหัวหน้าฝ่ายเสนอด้วยการหาเหตุผลเพิ่มเติม  และแย้งคู่โต้เป็นประเด็นๆ  แล้วสรุปประเด็นสำคัญ
                 ๓.๔ ผู้สนับสนุนฝ่ายค้าน ซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ จะพูดสลับ
กับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ  เริ่มจากการกล่าวทักทายผู้ฟัง หาเหตุผลข้อเท็จจริงมายืนยัน
แล้วสรุปประเด็นสำคัญ
       ๔. กรรมการผู้ตัดสินการโต้วาที มีหน้าที่จับเวลาและตัดสินการโต้วาที ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ
โดยกรรมการจัดพิจารณาตัดสินตามเหตุผลที่ปรากฏเท่านั้น จะไม่คำนึงถึงความจริง  ฝ่ายเสนอจะชนะเมื่อเสนอและให้เหตุผลที่น่าเชื่อถือได้  ฝ่ายค้านจะชนะเมือพิสูจน์และหักล้างได้ว่าเหตุผลของฝ่ายเสนอเชื่อไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีคะแนนน้ำเสียง  การออกเสียงถ้อยคำ การใช้ภาษา
ท่วงทีและกิริยาประกอบการพูด มารยาทในการพูด ปฏิภาณในการ  แก้ปัญหา และการรักษา
เวลาในการพูด

ขั้นตอนในการโต้วาที
     ๑. ผู้ดำเนินรายการพูดแนะนำทั้ง ๒ ฝ่าย ชี้แจงญัตติ กฎกติกา กล่าวเชิญ
     ๒. หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดเสนอญัตติพร้อมเหตุผลสนับสนุน /๓ หัวหน้าฝ่ายค้านพูดค้านญัตติ พร้อมเสนอเหตุผลหักล้าง
     ๔. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่๑ พูด
     ๕. ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ ๑ พูด
     ๖. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ ๒ พูด และ
     ๗. ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ ๒ พูด
     ๘. หัวหน้าฝ่ายค้านพูดสรุปประเด็น
     ๙. หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดสรุปประเด็น


                    ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.๒
               ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  คู่มือการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.๒เข้าชม : 12641
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
แอพรวมคำที่มักเขียนผิด
โดย : [เข้าชม : 1138 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5866 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5236 ]
มานีมานะ ป.1 เล่ม2 ดาวน์โหลดฟรี
โดย : [เข้าชม : 9039 ]
สอนอ่าน..ผ่านจอทีวี
โดย : [เข้าชม : 8237 ]
อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book
โดย : [เข้าชม : 10531 ]
หัดอ่านออกเสียง กับครูเหลิม
โดย : [เข้าชม : 16075 ]
ดาวน์โหลด E-BOOK หัดอ่านไทยหลักสูตร 2503 และ หลักสูตร 2521
โดย : [เข้าชม : 16246 ]
ดาวน์โหลดไฟล์(เก็บไว้เพื่อใส่ในแฟลชไดร๊ฟสำหรับเสียบจอทีวี)
โดย : [เข้าชม : 17004 ]
เปิด อีบุ๊ค มานีมานะ ป.1 เล่ม1
โดย : [เข้าชม : 16368 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ความน่าจะเป็น(8)
Valentine's Day Quiz
ความน่าจะเป็น(9)
Angel ! Look Out !
พลาสติก
Lunch-O-Matic
สื่อการสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้
บริการนิเทศทางไกลออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ชุดการสอน เรื่องสารละลาย คอลลอยด์และสารแขวนลอย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |