[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Backward design สมบัติของสาร
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward design ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมบัติของสาร   แผนการจัดการเรียนรู้  Backward design  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เรื่อง  สมบัติของสาร จำนวน  2  ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรฐานการเรียนรู้ที่  3 (3.1 – 3.2) , 8

สาระสำคัญ
          สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งต้นไม้ ดิน น้ำ และอากาศ นักวิทยาศาสตร์ได้จัดสิ่งเหล่านี้เป็น  สสาร  และจำแนกสารได้เป็น  2  ประเภท คือ  สมบัติทางกายภาพ  และ  สมบัติทางเคมี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          ทดลองและอธิบายสมบัติทางกายภาพของสารและจำแนกประเภทของสาร

จุดประสงค์ปลายทาง
          สรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารได้

จุดประสงค์นำทาง
          1.  บอกความหมายของสารและสสารได้
          2.    อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้
          3.    สังเกต เปรียบเทียบ  ลักษณะที่ปรากฏของสารรอบตัวได้

สาระการเรียนรู้
          สสาร คือ สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ มองเห็น หรือไม่มองเห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ เรียกสสารที่รู้จักว่า“สาร"   สาร คือ สสารที่นำมาศึกษาจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอน ซึ่งก็คือเนื้อสารนั่นเอง  จำแนกเป็น  2  ประเภท คือ
          1.    สมบัติทางกายภาพ  เป็นลักษณะที่สังเกตเห็นภายนอกได้ ตรวจสอบได้ด้วยการสังเกตหรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือและการทดลองง่าย ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
          2.    สมบัติทางเคมี เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสาร  ตรวจสอบได้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน/ร่องรอยหลักฐาน)
          1.    ผลการสังเกตพฤติกรรม
          2.    แผนผังความคิดรวบยอด (mind mapping)

การวัดและประเมินผล

               วิธีการวัด                                         เครื่องมือที่ใช้วัด                               เกณฑ์การผ่าน
          1. สังเกตพฤติกรรม                            แบบสังเกตพฤติกรรม                                ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60
          2. ตรวจแผนผังความคิดรวบยอด           แบบประเมินแผนผังความคิดรวบยอด            ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60
             (mind mapping)                         (mind mapping)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
          1.    แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การวัดและประเมินผล  เกณฑ์การผ่าน  วิธีซ่อมเสริมเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์
          2.    ครูสนทนากับนักเรียน  โดยให้นักเรียนมองรอบ ๆ ตัวเรา  จะพบเห็นสิ่งต่าง ๆ มากมายเช่น คน  ต้นไม้สีเขียว   โต๊ะ  เก้าอี้  พัดลม  กระดานดำ    หลอดไฟ ฯลฯ  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรารับรู้ได้ว่ามีตัวตน  มีมวล  ต้องการที่อยู่  และสัมผัสได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า  สสาร
          3.    นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสสาร  โดยครูใช้คำถามนำดังนี้
              -  นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่า  อากาศรอบ ๆ ตัวเราเป็นสสารหรือไม่
              -  ถ้าอากาศเป็นสสาร  จะทราบได้อย่างไรว่าอากาศต้องการที่อยู่
              -  เราจะรู้ได้อย่างไรว่า  อากาศมีมวล
              -  อากาศสัมผัสได้หรือไม่
          4.    นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน  ศึกษาใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะสำคัญของสสาร ปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดในใบกิจกรรม  วางแผน  เตรียมอุปกรณ์  แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม  โดยครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำ
          5.    ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  และร่วมอภิปรายกับกลุ่มอื่น ๆ  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะสำคัญของสสาร ได้ว่า
              •  สสารต้องการที่อยู่
                  จากกิจกรรมที่ 1  ผ้าเช็ดหน้าที่อัดลงในแก้วไม่เปียกน้ำ  เพราะอากาศในแก้วต้องการที่อยู่  จึงดันน้ำไม่ให้เข้าไปในแก้ว  ผ้าเช็ดหน้าจึงไม่เปียกน้ำ
              •  สสารมีมวล
                 จากกิจกรรมที่ 2  เมื่อเป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่งแล้วนำมาผูกที่ปลายคานเช่นเดิม  เราจะเห็นว่าคานจะไม่สมดุล  คานด้านที่ผูกลูกโป่งที่เป่าให้พองจะเอียงลง นั่นคืออากาศในลูกโป่งมีมวล  จึงทำให้คานเอียงลง
              •  สสารสามารถสัมผัสได้
                 จากกิจกรรมที่ 3 อากาศสามารถสัมผัสได้  จากการที่ลองโบกมือไปมา  จะรู้สึกเย็น
          6.    นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสสารที่นักเรียนรู้จัก  จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของสาร  บางชนิดมีประโยชน์ บางชนิดมีโทษ  เราจำเป็นต้องศึกษาสมบัติของสาร  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อการดำเนินชีวิตของเราและเพื่อจะได้ใช้สารให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  โดยไม่เกิดผลเสียต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
          7.    นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง  สมบัติของสาร  
          8.    นักเรียนสืบค้นข้อมูล  เกี่ยวกับสมบัติของสาร  จากอินเทอร์เนต แต่ละคนจัดทำแผนผังความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมบัติของสารส่งครู

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
          1.    ใบกิจกรรม เรื่อง ลักษณะสำคัญของสสาร
                 วัสดุอุปกรณ์
                 •  แก้วน้ำ                  เชือก              กล่องพลาสติก
                 •  ผ้าเช็ดหน้า             ลูกโป่ง
          2.    ใบความรู้ เรื่อง สมบัติของสาร
          3.    Interne


เข้าชม : 34505
นำเสนอโดย : สิราวรรณ เสนาะวาที
โรงเรียนบ้านทับลาน
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 16573 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 18974 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 14687 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 14010 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 15256 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 15954 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 17476 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 13353 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 17355 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 12243 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนเรียงความ
แบบทดสอบคำในบัญชีคำพื้นฐาน เล่มที่ 2.
ทายอายุและจำนวนสมาชิกในครอบครัว
คำตอบเท่ากับ 6
ประโยชน์และวิธีการเขียนย่อความ
สำนวนโวหารที่ใช้ในการเขียน
สารโครงผลึกร่างตาข่าย
การเขียนคำภาษาอังกฤษ ชื่อจังหวัด ชื่อเขต ชื่ออำเภอ
โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเตต
พันธะโลหะ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |